Министерски съвет
брой: 75, от дата 29.9.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 256 от 18 септември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „На училище без отсъствия“ и „С грижа за всеки ученик“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „На училище без отсъствия“ и „С грижа за всеки ученик“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 5 702 908 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „На училище без отсъствия“ и „С грижа за всеки ученик“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование“ – 5 658 876 лв., и по бюджетна програма „Училищно образование“ – 44 032 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Кристина Хитрова
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по национални програми

Област
Община
Национална програма (НП) „Оптимизация на училищната мрежа“
НП „Модернизиране на систе-мата на професи-оналното образо-вание“
НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствие“
НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“
Общо
модул „Оптимизиране на училищната мрежа“
модул
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“
Благоевград
Банско
 
11 336
58 500
2 520
 
72 356
Благоевград
Благоевград
 
28 896
 
 
48 100
76 996
Благоевград
Гоце Делчев
 
25 421
 
 
13 650
39 071
Благоевград
Кресна
 
1 729
 
 
 
1 729
Благоевград
Петрич
 
51 230
 
 
 
51 230
Благоевград
Сандански
 
13 002
 
 
1 950
14 952
Благоевград
Сатовча
 
10 227
 
 
 
10 227
Благоевград
Симитли
 
 
 
6 600
 
6 600
Благоевград
Хаджидимово
 
3 924
 
 
 
3 924
Благоевград
Якоруда
 
 
 
840
 
840
Бургас
Айтос
 
3 835
 
 
 
3 835
Бургас
Бургас
 
128 891
56 323
60
70 850
256 124
Бургас
Камено
 
8 645
 
 
 
8 645
Бургас
Карнобат
3 777
7 997
 
 
5 850
17 624
Бургас
Несебър
 
11 328
 
 
 
11 328
Бургас
Поморие
 
21 367
 
 
 
21 367
Бургас
Руен
 
1 127
 
 
 
1 127
Бургас
Созопол
 
7 005
 
 
 
7 005
Бургас
Сунгурларе
 
11 944
 
 
 
11 944
Bарна
Аксаково
 
26 710
 
 
 
26 710
Bарна
Белослав
 
5 611
 
11 100
 
16 711
Bарна
Варна
 
69 875
 
2 340
132 600
204 815
Bарна
Вълчи дол
 
3 905
 
1 320
 
5 225
Bарна
Девня
 
8 270
 
 
 
8 270
Bарна
Долни чифлик
 
10 159
 
 
 
10 159
Bарна
Дългопол
 
19 749
 
40 260
 
60 009
Bарна
Провадия
 
8 939
 
21 060
 
29 999
Bарна
Суворово
 
 
 
29 220
650
29 870
Велико
Търново
Велико
Търново
 
40 783
 
5 760
52 422
98 965
Велико
Търново
Горна
Оряховица
 
22 360
 
9 540
3 250
35 150
Велико
Търново
Елена
 
1 983
 
4 680
 
6 663
Велико
Търново
Златарица
 
5 695
 
 
 
5 695
Велико
Търново
Лясковец
 
2 338
 
240
 
2 578
B. Tърново
Павликени
 
6 961
 
3 660
1 300
11 921
Велико
Търново
Полски
Тръмбеш
 
1 987
 
 
1 950
3 937
Велико
Търново
Свищов
 
22 566
 
 
5 850
28 416
Велико
Търново
Стражица
 
1 784
 
 
 
1 784
Велико
Търново
Сухиндол
 
6 370
 
 
 
6 370
Bидин
Брегово
 
1 021
 
 
 
1 021
Bидин
Видин
 
77 051
 
 
20 150
97 201
Bидин
Грамада
 
5 342
 
 
 
5 342
Bидин
Макреш
 
7 333
 
 
 
7 333
Bидин
Ружинци
 
18 347
 
 
 
18 347
Bидин
Чупрене
 
1 216
 
 
 
1 216
Bраца
Борован
 
1 789
 
2 940
 
4 729
Bраца
Бяла Слатина
 
 
 
 
2 600
2 600
Bраца
Враца
 
32 529
 
11 520
34 450
78 499
Bраца
Козлодуй
 
 
 
 
1 300
1 300
Bраца
Криводол
 
4 200
 
1 740
 
5 940
Bраца
Мездра
 
18 187
 
 
 
18 187
Bраца
Мизия
 
8 242
 
 
 
8 242
Bраца
Оряхово
 
11 772
 
7 500
 
19 272
Bраца
Роман
 
 
 
 
650
650
Bраца
Хайредин
 
29 413
 
 
 
29 413
Габрово
Габрово
 
70 754
 
 
12 350
83 104
Габрово
Дряново
 
1 843
 
 
 
1 843
Габрово
Севлиево
 
30 508
 
 
3 900
34 408
Габрово
Трявна
 
5 035
 
 
650
5 685
Добрич
Балчик
 
15 265
 
 
 
15 265
Добрич
Генерал
Тошево
 
20 910
 
1 740
 
22 650
Добрич
Добрич
 
28 814
 
 
40 300
69 114
Добрич
Добричка
 
35 022
 
2 100
 
37 122
Добрич
Каварна
 
39 609
 
 
 
39 609
Добрич
Тервел
 
43 200
 
 
 
43 200
Добрич
Шабла
 
1 326
 
 
 
1 326
Kърджали
Ардино
 
12 791
 
 
1 300
14 091
Kърджали
Кирково
 
 
 
 
650
650
Kърджали
Крумовград
 
30 447
 
 
1 950
32 397
Kърджали
Кърджали
 
42 565
 
7 920
24 700
75 185
Kърджали
Момчилград
 
5 311
 
 
 
5 311
Kърджали
Черноочене
 
12 485
 
 
 
12 485
Kюстендил
Бобошево
 
557
 
 
 
557
Kюстендил
Дупница
 
 
 
 
7 800
7 800
Kюстендил
Кюстендил
 
31 044
 
 
13 650
44 694
Kюстендил
Сапарева баня
 
6 867
 
 
 
6 867
Ловеч
Ловеч
 
56 655
 
 
15 600
72 255
Ловеч
Луковит
 
13 924
 
 
650
14 574
Ловеч
Тетевен
 
17 262
 
 
 
17 262
Ловеч
Троян
 
7 724
 
 
5 850
13 574
Ловеч
Угърчин
 
3 130
 
 
 
3 130
Ловеч
Ябланица
 
6 824
 
 
 
6 824
Mонтана
Берковица
 
15 844
 
 
1 300
17 144
Mонтана
Бойчиновци
 
11 144
 
 
 
11 144
Mонтана
Вълчедръм
 
11 438
 
 
 
11 438
Mонтана
Вършец
 
4 147
 
 
 
4 147
Mонтана
Георги Дамяново
 
9 109
 
 
 
9 109
Mонтана
Лом
 
12 552
 
 
 
12 552
Mонтана
Монтана
 
23 906
 
 
20 150
44 056
Mонтана
Чипровци
 
14 038
 
 
 
14 038
Mонтана
Якимово
 
2 443
 
 
 
2 443
Пазарджик
Брацигово
 
3 308
 
4 740
 
8 048
Пазарджик
Велинград
 
22 920
 
26 100
1 300
50 320
Пазарджик
Пазарджик
 
122 945
 
35 100
14 950
172 995
Пазарджик
Пещера
 
24 326
 
7 740
 
32 066
Пазарджик
Ракитово
 
6 967
 
4 620
 
11 587
Пазарджик
Септември
 
15 390
 
8 040
 
23 430
Пазарджик
Стрелча
 
1 612
 
 
 
1 612
Пазарджик
Сърница
 
6 458
 
 
 
6 458
Перник
Брезник
 
8 880
 
 
 
8 880
Перник
Перник
 
31 555
 
 
12 675
44 230
Перник
Радомир
 
1 318
 
 
1 300
2 618
Плевен
Белене
 
7 138
 
 
650
7 788
Плевен
Долна
Митрополия
 
22 430
 
 
650
23 080
Плевен
Долни Дъбник
 
5 477
 
3 720
 
9 197
Плевен
Искър
 
3 169
 
 
 
3 169
Плевен
Левски
 
9 672
 
 
 
9 672
Плевен
Плевен
 
40 568
 
16 800
54 925
112 293
Плевен
Пордим
 
4 474
 
 
 
4 474
Плевен
Червен бряг
 
978
 
3 900
650
5 528
Плевен
Кнежа
 
 
 
660
650
1 310
Пловдив
Асеновград
 
24 972
 
 
650
25 622
Пловдив
Брезово
 
2 065
 
 
 
2 065
Пловдив
Калояново
 
6 382
 
1 440
 
7 822
Пловдив
Карлово
 
4 147
 
4 560
650
9 357
Пловдив
„Марица“
 
32 517
 
 
650
33 167
Пловдив
Пловдив
 
107 952
 
23 820
73 125
204 897
Пловдив
Първомай
 
18 030
 
2 700
1 300
22 030
Пловдив
Раковски
 
1 160
 
3 420
 
4 580
Пловдив
„Родопи“
 
2 333
 
 
 
2 333
Пловдив
Садово
 
1 894
 
3 840
 
5 734
Пловдив
Съединение
 
9 000
 
 
 
9 000
Пловдив
Хисаря
 
8 992
 
 
 
8 992
Пловдив
Сопот
 
8 063
 
 
 
8 063
Pазград
Завет
 
5 397
 
 
 
5 397
Pазград
Кубрат
 
 
 
 
650
650
Pазград
Лозница
 
5 899
 
 
 
5 899
Pазград
Разград
 
43 264
 
 
13 650
56 914
Pусе
Борово
 
5 540
 
 
 
5 540
Pусе
Ветово
 
19 773
 
 
650
20 423
Pусе
Две могили
 
14 608
 
 
 
14 608
Pусе
Русе
 
115 979
 
 
31 850
147 829
Pусе
Сливо поле
 
4 812
 
 
 
4 812
Pусе
Ценово
 
2 351
 
 
 
2 351
Cилистра
Главиница
 
10 250
 
 
 
10 250
Cилистра
Дулово
 
37 339
 
 
 
37 339
Cилистра
Силистра
 
9 166
 
11 160
18 200
38 526
Cилистра
Тутракан
 
1 604
 
 
3 247
4 851
Cливен
Котел
 
21 614
 
 
 
21 614
Cливен
Нова Загора
 
33 944
 
51 960
650
86 554
Cливен
Сливен
 
89 671
 
6 360
29 250
125 281
Cливен
Твърдица
 
1 015
 
25 440
650
27 105
Cмолян
Баните
 
7 516
 
 
 
7 516
Cмолян
Борино
 
 
 
 
650
650
Cмолян
Девин
 
24 731
 
 
1 300
26 031
Cмолян
Доспат
 
 
 
 
650
650
Cмолян
Златоград
 
806
 
 
650
1 456
Cмолян
Мадан
 
2 076
 
 
1 300
3 376
Cмолян
Неделино
 
 
 
 
650
650
Cмолян
Рудозем
 
4 092
 
 
650
4 742
Cмолян
Смолян
 
28 438
 
 
7 150
35 588
Cмолян
Чепеларе
 
4 989
 
 
 
4 989
София-град
Столична
 
410 457
 
83 640
240 988
735 085
София-
област
Божурище
 
3 354
 
 
650
4 004
София-
област
Ботевград
 
25 296
 
 
650
25 946
София-
област
Горна Малина
 
 
 
5 460
 
5 460
София-
област
Елин Пелин
 
 
 
 
650
650
София-
област
Етрополе
 
5 313
 
 
650
5 963
София-
област
Златица
 
 
 
 
1 950
1 950
София-
област
Ихтиман
 
9 651
 
7 620
1 300
18 571
София-
област
Костинброд
 
 
 
 
2 600
2 600
София-
област
Пирдоп
 
 
 
4 440
4 550
8 990
София-
област
Правец
 
6 643
 
 
650
7 293
София-
област
Самоков
 
15 869
 
7 020
3 250
26 139
София-
област
Своге
 
15 432
 
 
 
15 432
София-
област
Сливница
 
7 642
 
 
 
7 642
Cтара Загора
Гълъбово
 
29 399
 
5 460
 
34 859
Cтара Загора
Казанлък
 
21 915
 
1 920
25 350
49 185
Cтара Загора
Мъглиж
 
 
 
6 000
 
6 000
Cтара Загора
Павел Баня
 
10 922
 
19 620
 
30 542
Cтара Загора
Раднево
 
16 658
 
 
 
16 658
Cтара Загора
Стара Загора
 
131 715
 
42 420
35 750
209 885
Cтара Загора
Чирпан
 
4 730
 
 
 
4 730
Tърговище
Антоново
 
2 059
 
 
 
2 059
Tърговище
Омуртаг
 
26 285
 
4 860
 
31 145
Tърговище
Опака
 
6 127
 
 
650
6 777
Tърговище
Попово
 
18 978
 
5 100
3 900
27 978
Tърговище
Търговище
 
59 945
 
7 800
9 100
76 845
Xасково
Димитровград
 
38 341
 
 
8 450
46 791
Xасково
Ивайловград
 
3 528
 
 
 
3 528
Xасково
Свиленград
 
11 573
 
 
 
11 573
Xасково
Симеоновград
 
546
 
5 760
 
6 306
Xасково
Тополовград
 
642
 
 
 
642
Xасково
Харманли
 
3 409
 
 
 
3 409
Xасково
Хасково
 
86 950
 
 
20 150
107 100
Шумен
Венец
 
1 889
 
 
 
1 889
Шумен
Каолиново
 
5 793
 
 
 
5 793
Шумен
Каспичан
 
1 389
 
 
 
1 389
Шумен
Никола
Козлево
 
2 892
 
 
 
2 892
Шумен
Нови пазар
 
30 365
 
 
 
30 365
Шумен
Шумен
 
60 856
 
 
20 800
81 656
Ямбол
Елхово
 
 
 
 
2 600
2 600
Ямбол
Стралджа
 
22 637
 
 
 
22 637
Ямбол
„Тунджа“
 
20 591
 
 
 
20 591
Ямбол
Ямбол
 
49 255
 
6 480
35 100
90 835
 
ОБЩО:
3 777
3 705 896
114 823
634 380
1 244 032
5 702 908

6356