Народно събрание
брой: 74, от дата 26.9.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

 

УКАЗ № 175
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от ХLIIІ Народно събрание на 17 септември 2015 г.
Издаден в София на 24 септември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от непълнолетно лице, пострадало от престъпление по чл. 155, 156, 158а и чл. 188, ал. 2, или от непълнолетно лице, използвано за създаването на порнографски материал, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с това му качество.“
§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
1. престъпления против мира и човечеството;
2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции.“
§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 се създава буква „г“:
„г) функции на арбитър, възложени в съответствие със закона на чужда държава;“.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Порнографски материал“ е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице;“.
3. Създава се т. 30:
„30. „Порнографско представление“ е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на лице, ненавършило 18-годишна възраст, или на участието на такова лице в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм.“
§ 4. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 216, ал. 1 и 5“ се добавя „чл. 319б – 319г“ и се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено събира или предоставя финансови или други средства, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани изцяло или частично:
1. за извършване на деяние по ал. 1;
2. от организация или група, която си поставя за цел извършване на деяние по ал. 1 или 3;
3. от лице, извършило деяние по ал. 1,
се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години.“
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5, 6 и 7:
„(4) Който се обучава с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до осем години.
(5) Деецът по ал. 4 не се наказва, ако доброволно се разкрие на властта, преди да е извършено престъпление по ал. 1.
(6) Български гражданин, който излезе през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1 – 4, включително против друга държава, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
(7) Наказанието по ал. 6 се налага и на чужденец, който с цел да участва в престъпление по ал. 1 – 4, включително против друга държава, влезе през границата на страната или незаконно пребивава в нея.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
§ 5. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Чужденец, който на територията на страната се подготвя да извърши в чужбина престъпление по чл. 108а, ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до шест години, но не повече от наказанието, предвидено в чл. 108а, ал. 1.“
§ 6. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За блудство наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, когато е извършено:
1. чрез употреба на сила или заплашване;
2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
5. по отношение на лице, което се занимава с проституция.“
2. В ал. 4 се създава нова т. 2:
„2. ако е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;“.
§ 7. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който извърши деянието по ал. 1 по отношение на непълнолетно лице, което се занимава с проституция.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „В особено тежки случаи“ се заменят с „Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното, или деянието представлява особено тежък случай“ и се поставя запетая.
§ 8. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
2. по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция;
3. от две или повече лица,
наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 9. В чл. 154а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „като даде или обещае облага“ и запетаите пред и след тях се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно или от две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.“
§ 10. Член 155а се изменя така:
„Чл. 155а. (1) Който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин предоставя или събира информация за лице, ненавършило 18-годишна възраст, за да се установи контакт с него за извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, проституция, за създаване на порнографски материал или за участие в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин установи контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст, с цел извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, за създаване на порнографски материал или за участие в порнографско представление.“
§ 11. В чл. 155б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „лишаване от свобода до три години или с пробация“ се заменят с „лишаване от свобода до пет години“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. чрез употреба на сила или заплашване;
2. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
3. от две или повече лица, сговорили се предварително;
4. повторно,
наказанието е лишаване от свобода от две до десет години.“
§ 12. Създава се чл. 155в:
„Чл. 155в. Който чрез употреба на сила или заплашване, или чрез използване на положение на зависимост или надзор склонява непълнолетно лице да участва в действително, виртуално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и за похотливо показване на човешки полови органи, се наказва с лишаване от свобода до пет години.“
§ 13. Член 157 се изменя така:
„Чл. 157. (1) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като употреби за това сила или заплашване или използва положение на зависимост или надзор, както и с лице, лишено от възможност за самоотбрана, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на непълнолетно лице, което се занимава с проституция, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години.
(4) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
(5) Когато деянието по ал. 4 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция, наказанието е от две до осем години.
(6) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, навършило 14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
(7) Когато деянието по ал. 1 – 6 представлява особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години.“
§ 14. Член 158 се отменя.
§ 15. Член 158а се изменя така:
„Чл. 158а. (1) Който по какъвто и да е начин набира, подпомага или използва лице, ненавършило 18-годишна възраст, или група от такива лица да участва в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
(2) Който принуждава лице, ненавършило 18-годишна възраст, или група от такива лица да участва в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
(4) Когато от деянието е получена имотна облага, наказанието е:
1. в случаите по ал. 1 или 2 – лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева;
2. в случаите по ал. 3– лишаване от свобода от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева.
(5) Който наблюдава порнографско представление, в което участва лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до три години.“
§ 16. Създава се чл. 158б:
„Чл. 158б. За престъпление по чл. 149 – 157 или чл. 158а съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.“
§ 17. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „интернет“ се заменя с „информационна или съобщителна технология“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За деянието по ал. 1 – 3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, когато:
1. за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова;
2. за създаването на порнографския материал е използвано лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;
3. е извършено от две или повече лица;
4. е извършено повторно.“
3. В ал. 6 думите „компютърна система“ се заменят с „информационна или съобщителна технология“ и думите „или глоба“ се заменят с „и с глоба“.
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Наказанието по ал. 6 се налага и на онзи, който чрез информационна или съобщителна технология съзнателно осъществи достъп до порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 1 – 7 съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
§ 18. В чл. 164, ал. 1 след думите „Който проповядва“ се добавя „или подбужда към дискриминация, насилие или“.
§ 19. В чл. 167 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „от една до три години“.
2. В ал. 2 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
3. В ал. 3 думите „от една до шест години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева“ се заменят с „от една до седем години и с глоба от десет хиляди до двадесет и пет хиляди лева“.
4. В ал. 5 думите „от една до шест години“ се заменят с „от две до седем години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева“.
§ 20. В чл. 168а, ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 21. В чл. 169 думите „до три години или с пробация“ се заменят с „от една до пет години“.
§ 22. Член 188 се изменя така:
„Чл. 188. (1) Който склонява лице, ненавършило 18-годишна възраст, към извършване на престъпление чрез принуда или чрез използване на положение на зависимост или надзор, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който склонява лице, ненавършило 18-годишна възраст, към проституция чрез принуда или чрез използване на положение на зависимост или надзор.
(3) Когато от деянието по ал. 1 или 2 са настъпили вредни последици за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия, когато деянието не представлява по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и обществено порицание.
(4) Когато деянието по ал. 2 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.
(5) В случаите по ал. 1 – 4 съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.“
§ 23. В чл. 251 ал. 1 се изменя така:
„(1) Който не изпълни задължение за деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или с глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението.“
§ 24. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от петстотин до хиляда лева“ се заменят с „от пет хиляди до двадесет хиляди лева“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „от хиляда до три хиляди лева“ се заменят с „от десет хиляди до тридесет хиляди лева“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. превеждането е организирано от група или организация;“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години, глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „или му е предоставено доброволно“.
§ 25. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „да пребивава“ се добавя „или преминава“ и думите „глоба от хиляда до осем хиляди лева“ се заменят с „лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието е:
1. извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
2. организирано от група или организация;
3. извършено по начин, опасен за живота на лицето;
4. извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст;
5. извършено по отношение на повече от едно лице.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно.“
§ 26. Член 303 се отменя.
§ 27. Създава се чл. 304в:
„Чл. 304в. Наказанията по предходните членове се налагат и когато със съгласие на длъжностното лице, чуждото длъжностно лице или лицето, което твърди, че може да упражни влияние, дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.“
§ 28. В чл. 343, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В буква „а“ думите „пет години“ се заменят с „шест години“, а думите „осем години“ се заменят с „десет години“.
2. В буква „б“ думите „десет години“ се заменят с „петнадесет години“, а думите „петнадесет години“ се заменят с „двадесет години“.
§ 29. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до една година“ се заменят с „от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“.
2. В ал. 2 думите „до две години“ се заменят с „от една до пет години“, а думите „от сто до триста лева“ се заменят с „от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
3. В ал. 3 думите „до две години“ се заменят с „от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“
§ 30. В чл. 343в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до две години“ се заменят с „до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Който в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление извърши такова деяние, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.“
§ 31. В чл. 344 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до седем години“.
2. В ал. 2 думите „от сто до триста лева“ се заменят с „от хиляда до пет хиляди лева“.
Допълнителна разпоредба
§ 32. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ, L 335/1 от 17 декември 2011 г.; попр., ОВ, L 18/7 от 21 януари 2012 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. Висящите производства за престъпления по чл. 167, ал. 2, чл. 168а, чл. 343, ал. 3 и 4 и по чл. 344, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
§ 34. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г., Решение № 13 на КС на РБ – бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., Решение № 2 на КС на РБ – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 4 думите „чл. 158а, ал. 2“ се заменят с „чл. 158а, ал. 4“.
§ 35. Параграф 2 се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.
§ 36. Наказателните дела за престъпления по § 2, които са прекратени поради изтекла давност, се възобновяват с влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 17 септември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6316