Община Лясковец   Лясковец
брой: 90, от дата 17.10.2008 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.30


Решение № 183 от 25 септември 2008 г.

 

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 183 от 25 септември 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 46 от 31.I.2008 г. и Решение № 114 от 29.V.2008 г. Общинският съвет - гр. Лясковец, реши:
1. Приема правните анализи, приватизационните оценки и информационните меморандуми на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество, както следва:
1.1. урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - за стопанска инициатива, в кв.140 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 489/16.II.2004 г.;
1.2. урегулиран поземлен имот (УПИ) VII - за стопанска инициатива, в кв.140 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 483/16.II.2004 г.
2. Приватизацията на обектите по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Определя начална тръжна цена на обектите, както следва:
3.1. за обекта по т. 1.1 - 61 200 лв. и стъпка на наддаване в размер 10 % от началната тръжна цена - 6120 лв.
3.2. за обекта по т. 1.2 - 63 000 лв. и стъпка на наддаване в размер 10 % от началната тръжна цена - 6300 лв.
4. Определя депозит за участие в размер 20 % от началната тръжна цена за обектите, както следва:
4.1. за обекта по т. 1.1 - 12 240 лв.;
4.2. за обекта по т. 1.2 - 12 600 лв.
5. Депозитът за обектите се внася по IBAN на община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF, в срок до 12.ХI.2008 г. включително.
6. Утвърждава тръжната документация и информационния меморандум като част от нея за обектите по т. 1.
7. Тръжната документация се закупува в Информационния център в община Лясковец след заплащане такса 100 лв. за всеки от обектите по т. 1 в срок до 17 ч. на 6.ХI.2008 г.
8. При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копия от документи за регистрация, за актуално състояние и за ЕИК по БУЛСТАТ.
9. Оглед на обектите по т. 1 се извършва всеки работен ден до 17 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка до общинска администрация.
10. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименование на обекта и името на участника в Информационния център в община Лясковец до 17 ч. на 12.ХI.2008 г.
11. Търгът за приватизация на обектите да се проведе в салона на община Лясковец на 14.ХI.2008 г. за всеки от обектите, както следва:
 - за обекта по т. 1.1 - от 10 ч.;
 - за обекта по т. 1.2 - от 11 ч.
12. Възлага на кмета на община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационни договори със спечелилите търга кандидати за обектите по т. 1.
Председател: П. Славчев

4371