Министерски съвет
брой: 66, от дата 28.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 224 от 21 август 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 112 915 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата, и стипендии на учениците от общинските училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 6075 лв. за изплащане на стипендии, отпуснати през 2015 г., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 106 840 лв., разпределени, както следва:
а) за изплащане на стипендии за 2015 г. – 103 680 лв.;
б) за изплащане на еднократно финансово подпомагане за 2015 г. – 3160 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
(2) Със сумата 183 790 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
(3) Със сумата 106 840 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1

по
ред
Община
Област
Бройки
Сума
(в лв.)
1.
Варна
Варна
1
945
2.
Габрово
Велико
Търново
1
1 080
3.
Добрич
Добрич
1
1 080
4.
Смолян
Пловдив
2
1 890
5.
Стара Загора
Стара
Загора
1
1 080
 
ОБЩО:
6
6 075

 
5701