Министерски съвет
брой: 66, от дата 28.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 223 от 20 август 2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 20 АВГУСТ 2015 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията, редът и начинът за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а, ал. 4 от Закона за хазарта;
2. условията, редът и начинът за набиране, оценка и подбор на проектни предложения за дейностите по т. 1;
3. изискванията към дейността и отчетността на лицата с одобрени проекти за финансиране за дейностите по т. 1;
4. условията и редът за контрол върху изпълнението на проектите, финансирани със средствата по т. 1.
Чл. 2. Финансирането на одобрени проекти за дейности за предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг се извършва при условията и по реда на тази наредба при спазване принципите на:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Глава втора
ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 3. (1) Дейности за социално отговорно поведение са:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
(2) Дейности за предпазване на младите хора от хазарт са:
1. провеждане на информационни кампании за превенция на младите хора от хазарт;
2. разработване на образователни програми за предпазване на децата и младите хора от хазарт;
3. разработване на специализирани образователни програми за деца с хазартно зависими родители;
4. разработване на образователни програми за родители относно рисковете от хазартните игри, организирани онлайн, и техните последици за децата и младите хора;
5. създаване на превантивно-информационни центрове за деца и млади хора за разясняване на рисковете от пристрастяване към хазартни игри;
6. провеждане на професионални срещи и образователни курсове в учебните заведения – средни и висши училища, за превенция на децата и младите хора от хазартна зависимост;
7. издаване на информационни материали – инструкции, наръчници, насоки, брошури, диплянки, плакати, постери, стикери и др.;
8. откриване на специализирани телефонни линии за предпазване на деца и млади хора от хазарт;
9. изготвяне на социологически анализи относно рисковете от хазарта и предоставяне на резултатите на широката аудитория и на целевите групи.
(3) Дейности за превенция и лечение на хазартна зависимост са:
1. разработване на образователни програми за повишаване на хазартната култура на гражданите;
2. разработване на стандарти за защита на потребителите на хазартни игри;
3. провеждане на информационни кампании за рисковете и негативните последици от хазартна зависимост;
4. провеждане на национални проучвания за определяне на цялостния специфичен профил на хазартна зависимост;
5. създаване на специализирани превантивно-информационни центрове за консултации и насочване към лечебни и рехабилитационни програми по хазартна зависимост;
6. разработване на програми за идентифициране на хората с хазартна зависимост в най-ранен стадий;
7. разработване на специализирани програми за психо-социална рехабилитация и лечение на хазартна зависимост;
8. разработване на инструкции за организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора с проблемна и патологична хазартна зависимост;
9. провеждане обучения на персонала на организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора с хазартна зависимост;
10. провеждане на индивидуални, семейни и групови терапии на хора с хазартна зависимост;
11. откриване на специализирани телефонни линии – съвети от здравни специалисти за превенция и лечение на проблемната и патологична склонност към хазартни игри;
12. организиране на форуми, конгреси, конференции и семинари по хазартна зависимост;
13. разработване на програми и мерки за самоконтрол за хора с хазартна зависимост;
14. издаване на информационни материали – инструкции, наръчници, насоки, брошури, диплянки, плакати, постери, стикери и др.;
15. разработване на програми за подпомагане процеса на социална интеграция и личностна реализация на хазартно зависими лица;
16. изготвяне на социологически анализи относно рисковете от хазарта и предоставяне на резултатите на широката аудитория и на целевите групи.
(4) Дейности за провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг са:
1. разработване на стандарти за социално отговорна реклама и маркетинг;
2. разработване на ръководства, наръчници, инструкции и правила за провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг;
3. разработване на дизайн на рекламни съобщения за медиите и интернет страниците на организаторите на хазартни игри;
4. разработване на дизайн на рекламни съобщения, стикери и надписи за обектите, в които се организират хазартни игри, игралните съоръжения и др.;
5. изготвяне на социологически анализи относно социално отговорна реклама и маркетинг и предоставяне на резултатите на широката аудитория и на целевите групи;
6. разработване на електронен портал за насърчаване на социално отговорно поведение.
Глава трета
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Държавната комисия по хазарта (ДКХ) финансира проекти пропорционално за трите групи дейности за социално отговорно поведение, включени в годишния план за социално отговорно поведение за съответната бюджетна година.
(2) Държавната комисия по хазарта може да променя процентното разпределение на средствата за финансиране между трите групи дейности за социално отговорно поведение с мотивирано решение.
(3) В годишния план за социално отговорно поведение за съответната година се включват и средствата, необходими за разходите, свързани с осъществяване на действията по тази наредба – средства за публикуване на насоки за кандидатстване и за обява за откриване на процедура за оценяване и подбор на проектни предложения в национален всекидневник, заплащане на социологически анализи, заплащане на възнаграждение на външни експерти, привлечени в заседанията на комисията по оценка и подбор, куриерски услуги и други специфични разходи, извършването на които е свързано с разходване на средствата за дейностите по чл. 10а, ал. 4 от Закона за хазарта.
Чл. 5. Всяка година в срок до 31 януари ДКХ взема решение относно:
1. годишния план за социално отговорно поведение, включващ дейностите – предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг, както и целите по всяка дейност;
2. разпределението на средствата за текущата година по отделните дейности за социално отговорно поведение, както и за максималния размер на финансиране за отделните проекти за всяка от дейностите за социално отговорно поведение.
Раздел II
Процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение
Чл. 6. Процедурата за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение включва:
1. заповед за откриване на процедурата и утвърждаване на насоки за кандидатстване;
2. обява за откриване на процедурата;
3. предоставяне на проектно предложение от всеки кандидат чрез формуляр за кандидатстване, попълнен в съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на публикувана обява по т. 2;
4. оценяване на получените проектни предложения;
5. подбор на проектните предложения;
6. предложение до ДКХ за предоставяне на финансиране;
7. решение на ДКХ за предоставяне на финансиране;
8. договор за финансиране.
Чл. 7. (1) В едномесечен срок от вземане на решението по чл. 5 се изготвят насоки за кандидатстване по процедурата по чл. 6 от администрацията на ДКХ.
(2) Със заповед на председателя на ДКХ се утвърждават насоките за кандидатстване и се открива процедурата по чл. 6.
Чл. 8. (1) Насоките за кандидатстване включват най-малко:
1. цели на конкретното финансиране;
2. максимален размер на финансирането за конкретната дейност;
3. минимален и максимален размер на финансирането за отделни проекти;
4. допустими кандидати;
5. дейности, допустими за финансиране;
6. указания към кандидатите за начина на кандидатстване, сроковете и адреса, на който да се подават проектните предложения;
7. срок за изпълнение на проекта;
8. формуляр за кандидатстване с включени указания за попълване и списък на приложенията към него;
9. образец на бюджет с указания за попълването му;
10. образци на други необходими приложения за участие в процедурата;
11. етапи и начин за оценяване на проектните предложения;
12. критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест;
13. проект на договор за финансиране.
(2) Обявата за откриване на процедура по чл. 6, т. 2, изготвена в съответствие със заповедта за откриване на процедурата, и насоките за кандидатстване по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на ДКХ и поне в един национален всекидневник.
(3) В обявата и в насоките за кандидатстване се посочва срокът за подаване на проектните предложения, който не може да бъде по-кратък от 14 дни от датата на публикуване на обявата.
(4) Критериите по ал. 1, т. 12 включват най-малко:
1. съответствие с годишния план за социално отговорно поведение;
2. принос към изпълнение на целите, включени в годишния план за социално отговорно поведение;
3. очакван ефект от изпълнението;
4. връзка между заложените в проекта цели, планираните за изпълнение дейности и очакваните резултати;
5. връзка между резултата от изпълнението на проекта и размера на разходите, необходими за постигането му (реалистичност на заложеното финансиране);
6. капацитет на кандидата да изпълни проекта съобразно проектното предложение и посочените в него срокове.
(5) Не се допуска изменение на критериите или въвеждане на допълнителни критерии за оценяване след утвърждаване на насоките за кандидатстване.
Чл. 9. Формулярите за кандидатстване се попълват съгласно утвърдените образци.
Чл. 10. (1) Всички подадени проектни предложения се регистрират в специален регистър, воден от администрацията на ДКХ, независимо дали са получени преди или след изтичането на срока по чл. 8, ал. 3.
(2) Предложенията по ал. 1 се вписват по реда на получаването им, като се записват задължително датата и часът на постъпването им.
(3) Проектните предложения се подават в запечатан плик, върху който се изписват задължително наименованието на кандидата и на проекта.
(4) Подадено проектно предложение може да бъде оттеглено от кандидат, като оттеглянето се регистрира. До изтичане на срока по чл. 8, ал. 3 оттеглилият предложението си кандидат има право да подаде ново проектно предложение.
(5) Всички подадени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване.
Чл. 11. (1) Оценяването и подборът на проектните предложения се извършва от комисия, определена със заповед на председателя на ДКХ. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на предложенията и нейният състав се обявява в деня за разглеждане и оценяване на проектните предложения.
(2) Комисията се състои от 7 членове – трима представители на ДКХ, включително председателя на ДКХ, и по един представител на Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на младежта и спорта и на Министерството на образованието и науката.
(3) Председател на комисията е председателят на ДКХ освен в случаите по ал. 9.
(4) В 7-дневен срок преди датата на провеждане на първото заседание на комисията за оценяване и подбор на проектните предложения председателят на Държавната комисия по хазарта уведомява ведомствата по ал. 2 за предложение на техни представители за участие в комисията.
(5) При необходимост в заседанията на комисията могат да се привличат външни експерти, чийто избор се определя от председателя на ДКХ.
(6) Преди извършването на процедурата за оценяване и подбор на проектните предложения всеки член на комисията декларира:
1. че няма частен интерес от отпускането на финансови средства за конкретен кандидат по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
2. че не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат за финансиране, чието проектно предложение ще се разглежда от комисията;
3. че не е в йерархическа зависимост спрямо кандидат за финансиране;
4. че не е участвал в подготовката и разработването на проектно предложение, включено за разглеждане от комисията.
(7) Декларацията по ал. 6 се подава в ДКХ и се регистрира в регистъра по чл. 10, ал. 1 за съответната година.
(8) При несъвместимост по ал. 6 и/или при самоотвод на член на комисията председателят на ДКХ със заповед извършва промени в състава на комисията.
(9) При несъвместимост по ал. 6 на председателя на ДКХ министърът на финансите със заповед определя председател на комисията и извършва промени в състава й.
(10) Членовете на комисията и външните експерти са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни при или по повод на работата им в комисията.
(11) Процедурата по оценяване и подбор се провежда по методика за етапите на оценяване на проектните предложения, утвърдена със заповед на председателя на ДКХ.
Чл. 12. (1) Оценяването и подборът на проектните предложения се извършва от комисията по чл. 11 в 30-дневен срок от изтичането на срока за подаване на проектните предложения. В случай на особена фактическа и правна сложност срокът може да се удължи с не повече от 30 дни.
(2) Оценяването се документира чрез попълване на оценителни таблици, подписани от председателя и от членовете на комисията.
(3) Оценяването се извършва на три етапа:
1. проверка за наличието на всички документи, изисквани съгласно тази наредба;
2. проверка за съответствието на кандидата и на неговото проектно предложение с условията за получаване на финансиране съгласно тази наредба;
3. оценка на проектните предложения на базата на определените в насоките за кандидатстване критерии за оценяване.
(4) В срока по ал. 1 комисията може да изисква от кандидатите допълнителна пояснителна информация по проектните предложения.
(5) Кандидатите и проектните предложения на кандидатите, които не отговарят на изискванията на ал. 3, т. 2, не подлежат на оценка по ал. 3, т. 3.
Чл. 13. (1) За заседанията на комисията се води протокол.
(2) В протокола задължително се описват етапите на извършване на оценяването на проектните предложения. Към протокола се прилагат:
1. оценителните таблици по чл. 12, ал. 2;
2. списък на проектните предложения, предлагани за финансиране, включително размерът на финансирането, което комисията предлага да бъде отпуснато за всяко предложение, както и две резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по процедурата;
3. списък на проектните предложения, които се предлагат да не се финансират, който включва и списък на проектните предложения, оттеглени от кандидатите.
(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията и от нейния протоколчик.
(4) Комисията взема решение при наличие на кворум от две трети от членовете й и с мнозинство от 4 гласа. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено представя мотивите си в 3-дневен срок от приключване на заседанието. Привлечените външни експерти представят и в писмен вид изразеното становище по въпросите от тяхната компетентност в 3-дневен срок от приключване на заседанието.
Раздел III
Финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение
Чл. 14. (1) Протоколът по чл. 13 и проектите на решения за финансиране на одобрените проекти и на решения за отказ за финансиране на проектни предложения се предоставят на ДКХ с предложение за предоставяне на финансиране.
(2) На първото заседание след представянето на предложението заедно с протокола по чл. 13 ДКХ взема мотивирани решения за финансиране на одобрените проекти за отделните дейности, които съдържат:
1. списък на проектните предложения за дейността, одобрени за финансиране, включително размера на финансирането, което ще бъде отпуснато за всяко предложение;
2. списък с резервните предложения за дейността, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране; към списъка задължително се прилага мотивирано заключение на комисията относно избора на тези предложения за резервни, а не за одобрени предложения.
(3) Списъците по ал. 2 съдържат окончателните оценки на проектните предложения.
(4) На първото заседание след представяне на протокола по чл. 13 ДКХ взема мотивирани решения за отказ за финансиране на отхвърлените проектни предложения за всяка дейност.
(5) Решенията по ал. 2 и 4 се публикуват на интернет страницата на ДКХ в деня на тяхното издаване.
(6) Решенията по ал. 2 и 4 подлежат на обжалване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от тяхното издаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решенията подлежат на предварително изпълнение.
(7) В 3-дневен срок от издаване на решението по ал. 2 председателят на ДКХ уведомява писмено одобрените кандидати за сключване на договор за финансиране.
Чл. 15. (1) Договорите за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение се сключват от председателя на ДКХ, от една страна, и от кандидат с одобрено за финансиране проектно предложение, от друга страна. Одобреното проектно предложение се счита за неразделна част от договора.
(2) Договорът за финансиране се сключва в 14-дневен срок от уведомяването по чл. 14, ал. 7, освен когато по съдебен ред е постановено спиране на предварителното изпълнение по чл. 14, ал. 6, изречение второ.
Чл. 16. (1) След сключване на договор за финансиране по чл. 15 възложителят превежда одобрените средства за финансиране по сметката на изпълнителя, както следва:
1. тридесет на сто – при сключване на договора за финансиране;
2. тридесет на сто – на междинен етап, определен в зависимост от срока на изпълнение на проекта;
3. четиридесет на сто – при приключване на дейностите по проекта.
(2) Сумите по ал. 1, т. 1 се превеждат в 10-дневен срок от сключване на договора за финансиране, а сумите по ал. 1, т. 2 и 3 се превеждат в 10-дневен срок от приемането на извършените по проекта дейности с протокол по чл. 20, ал. 5.
Чл. 17. В 15-дневен срок от сключване на договорите за финансиране на интернет страницата на ДКХ се публикува информация, която включва:
1. наименование и седалище на одобрените кандидати;
2. място на изпълнение на проектите;
3. наименование на проектите, за които е предоставено финансиране;
4. общия бюджет и размера на предоставеното финансиране по всеки от проектите;
5. продължителност на изпълнение на проектите;
6. основните дейности и индикаторите за изпълнението на проектите.
Раздел IV
Формуляри и документи
Чл. 18. Образците на формуляри и документи по тази наредба се изготвят от ДКХ и се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и на ДКХ, заедно с всички приложения.
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТНОСТТА НА ЛИЦАТА С ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 19. (1) Право да кандидатстват за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение имат юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:
1. са заличени или за тях е започнала процедура по заличаване в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
2. са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект;
3. не са изпълнили условия при предходно финансиране от ДКХ.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 2 се удостоверява с декларация.
Чл. 20. (1) Финансовите средства, предоставени за изпълнението на проект, се отчитат съгласно условията и срока на договора за финансиране.
(2) След сключване на договора за финансиране изпълнителят по договора представя в ДКХ в края на всеки от етапите по чл. 16, ал. 1 информация за резултатите от изпълнението на договора и финансов отчет за разходването на отпуснатите средства. Финансовият отчет заедно с приложените към него заверени копия на всички разходооправдателни документи се проверява и приема от оправомощени служители в ДКХ.
(3) Към финансовия отчет се прилагат заверени копия на всички разходооправдателни документи за направените разходи.
(4) Съдържанието на отчетните документи трябва да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството.
(5) Степента на завършеност на проекта, съответствието му с договора и одобреното проектно предложение и приемането или отказът да бъдат приети извършените по проекта дейности се удостоверяват в протокол от служителите по ал. 2, съставен в 7-дневен срок от представянето на документите по ал. 2 и 3.
Чл. 21. Лицата по чл. 19 могат да получат финансиране по реда на тази наредба за една от дейностите по чл. 3, ал. 1 не повече от два пъти за 5 години считано от датата на сключване на първия договор за финансиране.
Чл. 22. Лицата, получили финансиране по реда на тази наредба, водят отделна отчетност за финансирания проект. В отчетността на лицата задължително се съдържа финансов отчет за всеки от етапите по чл. 16, ал. 1, отразяващ полученото финансиране, и извършените разходи въз основа на разходооправдателни документи, отговарящи на Закона за счетоводството.
Глава пета
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Чл. 23. Държавната комисия по хазарта чрез своята администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху изпълнението на договорите за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение.
Чл. 24. (1) Договорните отношения по проекта приключват след представяне и приемане на окончателен доклад за изпълнението на проекта и представяне на всички разходооправдателни документи.
(2) Изпълнителят по договора и ДКХ са длъжни да съхраняват документацията по проекта за срок 5 години след приключване изпълнението на проекта.
Чл. 25. При неизпълнение на договорните отношения изпълнителят връща всички получени по проекта средства в 3-дневен срок от констатиране на неизпълнението с протокол по чл. 20, ал. 5.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Проектно предложение“ е предложение за разходване на финансови средства за изпълнението на определен проект за дейности за социално отговорно поведение, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.
2. „Кандидат за финансиране“ е юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което кандидатства за финансиране чрез подаване на проектно предложение.
3. „Договор за финансиране“ е договор, сключен между председателя на ДКХ и одобрен кандидат, за предоставяне и разходване на финансови средства с цел изпълнение на одобрен проект.
4. „Дейност“ е задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона за хазарта.
§ 3. В срок до 30 септември 2015 г. председателят на Държавната комисия по хазарта утвърждава насоки за кандидатстване, методика за етапите на оценяване на проектните предложения, правила за мониторинг на изпълнението, правила за отчитане и верификация на разходите, основните форми за проектно предложение и съответните приложения.
§ 4. За 2015 г. Държавната комисия по хазарта взема решението по чл. 5 в срок до 30 септември 2015 г.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на ДКХ.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
5674