Министерски съвет
брой: 66, от дата 28.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 219 от 19 август 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 19 АВГУСТ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11 и 79 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58, 76 и 101 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението думите „Структурните фондове“ се заменят с „Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Структурните фондове“ се заменят с „Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България“ се заменят с „фондовете по ал. 1“;
б) създават се т. 8 – 16:
„8. Оперативна програма „Региони в растеж“;
9. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
10. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“;
11. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;
12. Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;
13. Оперативна програма „Добро управление“;
14. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
15. Програма за морско дело и рибарство;
16. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Управляващите органи и междинните звена се задължават да предоставят на кандидатите и на бенефициентите по програмите, за които отговарят, възможност за кандидатстване и отчитане на проекти по електронен път чрез системата и да ги информират по подходящ начин за това.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Системата осигурява възможност за обмен на информация между бенефициентите и управляващия орган, сертифициращия орган, одитния орган и междинните звена.“
§ 3. В чл. 2, ал. 2 след думите „утвърждава указания“ се добавя „и общи условия“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите и бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по програмите по чл. 1, ал. 2, Управляващите органи на оперативните програми и Сертифициращият орган събират, систематизират и въвеждат в системата информация относно дейностите по изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на оперативните програми и проектите съобразно техните компетенции.“
2. В ал. 3 след думите „на функции“ се поставя запетая и се добавя „както и кандидатите и бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по програмите по чл. 1, ал. 2“.
§ 5. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Информацията и данните по чл. 3, ал. 1 се предоставят доброволно и могат да се използват за статистически цели.
(2) Кандидатите и бенефициентите попълват декларация за съгласие данните и информацията от статистически изследвания, провеждани от Националния статистически институт, да бъдат предоставяни на управляващите органи и да бъдат разпространявани, включително публикувани, в докладите за изпълнението на програмите по чл. 1, ал. 2.
(3) Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика издава образец на декларацията по ал. 2.“
§ 6. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „актуализира от“ се добавя „кандидатите и бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ“ и се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 11:
„(11) Директорът на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи определя със заповед лицата от дирекцията, които имат право на достъп до системата с цел извършване на проверки относно прилагането на процедурите за администриране на нередности.“
3. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.
4. В ал. 12 думите „главния секретар на Министерския съвет“ се заменят с „директора на дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет“.
5. В ал. 13 думите „по ал. 11“ се заменят с „по ал. 12“.
6. В ал. 14 думите „придружено с искане съгласно утвърдения образец“ се заличават.
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „въз основа на писмени искания от ръководителите на управляващите органи, Сертифициращия орган към Министерството на финансите и Одитния орган към министъра на финансите“ се заменят с „оторизирани служители в управляващите органи, междинните звена, Одитния и Сертифициращия орган или от оторизирани представители на бенефициенти“.
3. Алинеи 3 – 6 се отменят.
§ 8. В чл. 8 думата „ежемесечно“ се заменя с „два пъти годишно“.
§ 9. В § 2 от заключителните разпоредби думите „член 58, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, Специално издание, 2007 г., глава 14, том 2)“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и издадените въз основа на него делегирани регламенти и регламенти за изпълнение“.
Преходна разпоредба
§ 10. Параграф 2, т. 4 влиза в сила от 31 декември 2015 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5618