Министерство на финансите
брой: 60, от дата 7.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.131


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4 от 2015 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 6 се изменя така:
„(6) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Когато е подадена декларация образец № 7 и осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е започнало преди и продължава след дните, през които същото лице е подлежало на осигуряване на основание чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, декларация образец № 7 не се подава. В декларация образец № 7 се вписват:
1. имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избраният осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.“
§ 2. В чл. 3, ал. 9 думите „подава декларация“ се заменят с „подават декларации“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя“.
2. В т. 4 думите „електронен носител и/или хартиен носител“ се заменят с „хартиен носител или електронен носител и хартиен носител“.
§ 4. В чл. 6а, ал. 1, т. 1 думите „датата на раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер в декларация образец № 1“ се заличават.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12:
а) в позиция 06 след думите „Закона за Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „Закона за специалните разузнавателни средства“;
б) в позиция 13 думата „производители“ се заменя със „стопани“;
в) в позиция 93 накрая се поставя запетая и се добавя „приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г.; изм., бр. 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.), и които продължават обучението си при условията, при които са приети“;
г) създава се позиция 97:
„- 97 – за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.“
2. В т. 12.3, в „Забележки“ т. 1 се изменя така:
„1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82, 95 и 97.“
3. В т. 31 изречение последно се изменя така:
„Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94, 95 и 97.“
§ 6. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“, т. 10, позиция 13 думата „производители“ се заменя със „стопани“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Декларации образец № 1 и образец № 5 за лицата по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се подават в срок до 31 декември 2016 г.
(2) След срока по ал. 1 декларациите се подават само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
5205