Президент на републиката
брой: 58, от дата 31.7.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.16


Указ № 133 за назначаване на Веселин Благоев Делчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия

 

УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Веселин Благоев Делчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юли 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4997