Президент на републиката
брой: 53, от дата 14.7.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 116 за назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Боливарска репуб­лика Венесуела със седалище в Бразилия

 

УКАЗ № 116
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валери Иванов Йотовизвънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Боливарска репуб­лика Венесуела със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 юни 2015 г.
Президент на републиката:   Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4532