Министерски съвет
брой: 46, от дата 23.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 151 от 15 юни 2015 г. за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 15 ЮНИ 2015 Г.
за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава Съвет „Партньорство за здраве“, наричан по-нататък „Партньорството“, като консултативен орган на Министерския съвет за координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и подобряване на достъпа до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за гражданите, както и за подобряване на качеството на живота с оглед повишаване на годините живот в добро здраве.
Чл. 2. (1) Партньорството има за цел:
1. постигане на широк обществен консенсус и сътрудничество при провеждането, мониторинга и оценката на здравните политики, както и при осъществяването на реформи в сферата на здравеопазването, социалните услуги и подобряване на качеството на живота с оглед повишаване на годините живот в добро здраве;
2. подобряване на координацията и взаимодействието между всички държавни органи, органи на местното самоуправление и неправителствените организации в областта на здравеопазването при разработването и изпълнението на стратегии и програми от национално и международно значение, имащи пряко или косвено отношение към здравето;
3. засилване на междусекторните връзки и взаимодействието между всички участници в процесите по изпълнение на мерките за здраве във всички политики;
4. активизиране на взаимодействието за подобряване на обществения контрол по планирането, изпълнението и ефективността при разходването на публични средства за здраве;
5. подобряване на процеса по мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи в системата на здравеопазването;
6. подкрепа при формиране и провеждане на политики за подобряване на достъпа до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги на пациентите в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми.
(2) За реализиране на целите по ал. 1 Партньорството:
1. проучва и анализира потребностите на пациентите и на работещите в сферата на здравеопазването, както и здравния статус на гражданите;
2. отправя предложения пред компетентните структури за повишаване на социалната и икономическата ефективност на процесите в системата на здравеопазването;
3. обсъжда и приема становища и предложения по проекти на нормативни актове в областта на общественото здраве, правата на пациентите и професионална отговорност на лицата, които оказват здравни услуги;
4. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и други организации, извършващи дейност в областта на здравеопазването, за осъществяване на обществена подкрепа на дейността им, както и за подобряване на достъпа на пациентите до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ;
5. анализира резултатите от изпълнението на проекти и програми, свързани със здравето на гражданите и здравословния начин на живот;
6. установява и поддържа връзки с международни организации, работещи в областта на общественото здраве и правата на пациентите, както и със заетите в сферата на здравеопазването;
7. взаимодейства и активно си сътрудничи с Европейското партньорство за подобряване достъпа на пациентите в здравеопазването (Patient Access Partnership PACT);
8. организира информационни кампании по проблемите и мерките, свързани с подобряване на качеството на общественото здраве, механизмите за гарантиране на правата на пациентите и ангажираните в сферата на общественото здраве чрез активно сътрудничество със средствата за масова комуникация.
(3) Партньорството представя ежегоден доклад за дейността си пред Министерския съвет.
Чл. 3. Партньорството формира основен и разширен състав.
Чл. 4. (1) Основният състав на Партньорството включва председател и членове.
(2) Председател на Партньорството е министърът на здравеопазването.
(3) Членове на Партньорството са:
1. по един заместник-министър на здравеопазването, на финансите, на труда и социалната политика, на образованието и науката и на младежта и спорта;
2. изпълнителните директори на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и на Изпълнителната агенция по лекарствата;
3. председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти;
4. управителят на Националната здравноосигурителна каса;
5. по един представител на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на Българския фармацевтичен съюз;
6. председателят на Българския Червен кръст;
7. по един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите по смисъла на чл. 86б от Закона за здравето;
8. един представител на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване;
9. четирима представители на сдружения с нестопанска цел в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия;
10. петима представители на други неправителствени организации в сферата на здравеопазването.
Чл. 5. (1) Разширеният състав на Партньорството включва ръководителите на работни групи, които могат да се създават с решение на Партньорството по конкретни въпроси, свързани с компетентността му.
(2) Работните групи могат да са постоянни или временни и включват служители от администрациите на държавни органи и органи на местното самоуправление, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към сферата на здравеопазването.
(3) Работните групи се създават по предложение на председателя или на заместник-председателите на Партньорството.
Чл. 6. В Партньорството не могат да участват представители на организации, регистрирани по Закона за политическите партии.
Чл. 7. Председателят на Партньорството:
1. представлява Партньорството;
2. ръководи и свиква заседанията на Партньорството;
3. внася проекта за дневен ред на заседанията въз основа на направените предложения;
4. определя заместник-председател, който да го замества при отсъствието му;
5. подписва протоколите от заседанията на Партньорството.
Чл. 8. (1) Председателят на Партньорството се подпомага от трима заместник-председатели, както следва:
1. един заместник-председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 5;
2. един заместник-председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 6, 7 или 8;
3. един заместник-председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 9.
(2) За заместник-председатели могат да се избират лица, които са членове на основния състав на Партньорството.
(3) Заместник-председателите могат да се предлагат от председателя и от всеки член на основния състав на Партньорството.
(4) Заместник-председателите се избират от основния състав на Партньорството с обикновено мнозинство и чрез явно гласуване.
(5) Заместник-председателите се избират за срок две години и могат да бъдат преизбирани.
(6) В срок не по-малък от три месеца преди изтичането на срока по ал. 5 Партньорството организира и провежда избор за нови заместник-председатели.
(7) Заместник-председателите осъществяват своята дейност до избирането на нови заместник-председатели.
Чл. 9. Заместник-председателите:
1. подпомагат председателя при осъществяване на неговата дейност;
2. подготвят предложения за създаване на работни групи по чл. 5 и за състава им;
3. заместват председателя в негово отсъствие.
Чл. 10. (1) Дейността на Партньорството се подпомага от секретар.
(2) Секретарят:
1. организира административно–технически заседанията на Партньорството;
2. изготвя проектите за дневен ред на заседанията на Партньорството въз основа на внесените предложения;
3. организира разпращането на материали за свикване на заседанията на Партньорството;
4. изготвя протоколите от заседанията на Партньорството;
5. отговаря за съхраняването на документацията на Партньорството;
6. осъществява оперативната координация на работата на Партньорството;
7. ръководи и организира дейността на секретариата на Партньорството;
8. отговаря за поддържането на интернет страницата на Партньорството и за актуализирането на информацията на интернет страницата;
9. публикува резюмета от протоколите на заседанията на Партньорството на интернет страницата на Партньорството;
10. осъществява и други функции във връзка с административно-техническата организация на работата на Партньорството, възложени му от председателя на Партньорството.
(3) Секретар на Партньорството е членът на Партньорството по чл. 4, ал. 3, т. 8.
Чл. 11. (1) Работните групи по чл. 5:
1. изпълняват задачите, възложени от Партньорството;
2. изготвят доклад за дейността си, който се разглежда от Партньорството.
(2) Постоянните работни групи изготвят доклади за дейността си най-малко веднъж на три месеца.
(3) Временните работни групи изготвят доклади за дейността си в сроковете, определени от Партньорството.
Чл. 12. (1) Партньорството провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания на Партньорството се провеждат най-малко веднъж на три месеца по предварително одобрен план.
(3) Извънредни заседания могат да бъдат свиквани:
1. от председателя;
2. по общо писмено искане от тримата заместник-председатели до председателя;
3. по писмено искане на поне една трета от членовете на основния състав на Партньорството до председателя.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 председателят насрочва заседание на Партньорството в срок до 14 дни от получаване на искането.
(5) Заседанията са публични.
(6) Заседанията могат да бъдат закрити по решение на основния състав на Партньорството, ако провеждането на публично заседание може да затрудни нормалната работа на Партньорството или да доведе до разкриване на лични данни или на търговска тайна.
Чл. 13. (1) Председателят на Партньорството внася проекта на дневен ред за заседанията на Партньорството въз основа на направените предложения.
(2) Предложения за дневен ред може да прави всеки член на основния състав на Партньорството с писмен доклад.
(3) Окончателният дневен ред се приема с гласуване при започване на заседанието.
(4) Членовете на Партньорството се уведомяват писмено за датата на редовните заседания най-малко 5 работни дни преди тяхното провеждане, като в този срок им се предоставят и материалите за заседанията.
(5) Членовете на Партньорството се уведомяват писмено за датата на извънредните заседания най-малко един работен ден преди тяхното провеждане, като в този срок им се предоставят и материалите за заседанията.
Чл. 14. (1) При невъзможност на член на Партньорството да участва в заседанията той може да упълномощи писмено друг член на Партньорството или друго лице, което да го замества.
(2) Един член на Партньорството може да бъде упълномощаван за едно заседание най-много от двама членове.
Чл. 15. (1) Заседанията на Партньорството са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му.
(2) Решенията на Партньорството се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.
(3) Всеки член има право на един глас с изключение на случаите по ал. 14, ал. 1, когато гласува и съгласно извършеното упълномощаване.
Чл. 16. (1) За заседанията на Партньорството се изготвят протоколи, които съдържат:
1. датата, часа и мястото на заседанието;
2. проверката на кворума;
3. имената на участниците в заседанието и имената на отсъстващите членове;
4. предложенията за дневен ред и приетия дневен ред;
5. поставените въпроси и обсъжданията по тях;
6. взетите решения и броя на лицата, гласували „за“, „против“ и „въздържал се“ по всяко решение.
(2) Протоколите от проведените заседания се изпращат от секретаря на членовете на Партньорството.
(3) Резюмета от протоколите се публикуват на интернет страницата на Партньорството в срок до десет работни дни от провеждането на съответното заседание.
(4) В резюметата не се съдържат лични данни, търговска тайна и друга защитена от закон информация.
Чл. 17. Експертното и техническото подпомагане на Партньорството се осигурява от Министерството на здравеопазването.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
За министър-председател: Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
4110