Министерство на енергетиката
брой: 42, от дата 9.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г., бр. 45 от 2009 г. и бр. 94 и 99 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 4, т. 3 накрая се добавя „съгласно показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране“.
§ 2. В чл. 34, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „а при поискване – на представител на етажната собственост“.
§ 3. В чл. 35, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. контролни топломери за отопление, избрани и монтирани в абонатната станция преди присъединителните топлопроводи от топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;
3. контролни водомери за топла вода, избрани и монтирани в абонатната станция на присъединителните водопроводи за битово горещо водоснабдяване и на рециркулацията от топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;“.
§ 4. В чл. 45 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При наличие на техническа възможност топлопреносното предприятие осигурява достъп на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за изграждането на система за дистанционен отчет за снемане показанията от средствата за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция и на показанията на общия водомер за битово горещо водоснабдяване, монтиран пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция.
(4) Топлопреносното предприятие е длъжно при писмено искане да предостави на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ писмена информация за извършени замени, метрологични проверки и/или ремонт на средствата за търговско измерване, включително и общите водомери в абонатните станции. При констатирано нарушение в правилното функциониране на абонатната станция лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ уведомява за това топлопреносното предприятие, което е длъжно да отстрани проблема в срок до пет работни дни.“
§ 5. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата за търговско измерване на количеството топлинна енергия, по показанията на които се извършва продажба на топлинна енергия, се пускат на пазара и/или в действие по реда на Закона за измерванията и на Закона за техническите изисквания към продуктите.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „наредба, приета по съответния законов ред“ се заменят със „Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.);
б) в т. 1 думите „по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и е“ се заличават.
§ 6. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „пред подгревателя за“ и след думите „сградната инсталация за“ се добавя „битово“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. допълнителен контролен топломер, който служи за отчитане на енергията за отопление като част от общата енергия през отоплителния период, отчетена със средството за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция; монтира се от топлопреносното предприятие след подгревателя за отопление в абонатната станция по искане и за сметка на етажната собственост и се уведомява лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.“
2. В ал. 6 се създава изречение второ: „Периодичността на проверките се определя:
1. за индивидуалните топломери в имотите – съгласно заповедта на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията;
2. за контролните топломери по ал. 1, т. 3 и ал. 5 – през 5 години;
3. за общия водомер за студена вода пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция и контролните водомери по ал. 5 – съгласно заповедта на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията;
4. за индивидуалните водомери за топла вода в имотите на клиентите – съгласно правилата на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 88 от 2004 г.).“
3. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, когато установи, че липсват индивидуални водомери за топла вода, срокът на валидност на периодичната проверка на индивидуалните топломери и/или индивидуалните водомери е изтекъл или когато те са повредени, уведомява писмено клиентите за задължението им да монтират индивидуални водомери за топла вода, да заявят и представят за последваща проверка индивидуалните топломери и/или индивидуалните водомери или да осигурят техническата им изправност в нормативно установените срокове, както и за последствията при неизпълнение на тези задължения. Когато няма избрано лице по чл. 139б ЗЕ, уведомяването се извършва от топлопреносното предприятие или от доставчика на топлинна енергия.
(8) В случаите, в които клиентът не изпълни задължението си по ал. 7, за имота му се разпределя топлинна енергия при условията на чл. 69, ал. 2 и на т. 7.3.1 от приложението към чл. 61, ал. 1.“
§ 7. В чл. 53 след думата „ежемесечно“ се добавя „чрез средство за търговско измерване“.
§ 8. В чл. 61 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 топлинната енергия се разпределя по реда на т. 9 от приложението към чл. 61, ал. 1 с изключение на:
1. сгради – етажна собственост, с изградена хоризонтална отоплителна инсталация и монтирани индивидуални топломери;
2. когато топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия е регистриран в публичния регистър по чл. 139а ЗЕ за съответния вид уреди за дялово разпределение.“
§ 9. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът между топлопреносното предприятие или доставчика и лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ се сключва при общи условия, предложени от топлопреносното предприятие или доставчика и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Съдържанието на договора е в съответствие с чл. 139в, ал. 3 ЗЕ.“
2. В ал. 2, т. 2, буква „е“ след думите „етажната собственост“ се поставя запетая и се добавя „взето преди започване на отоплителния сезон;“.
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Лицето, избрано да извърши измерването по ал. 2, т. 2, буква „е“, подбуква „вв“, подготвя методика за измерване на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация, и за прилагане на резултата при условия, различни от тези, при които е извършено измерването. Методиката се съгласува с топлопреносното предприятие. За резултата от измерването се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ и на топлопреносното предприятие.
(6) Решението на общото събрание на етажната собственост за избор на един от вариантите по ал. 2, т. 2, буква „е“ не може да се променя до края на отоплителния сезон.
(7) При липса на решение на общото събрание на етажната собственост за избор на един от вариантите по ал. 2, т. 2, буква „е“ топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ съгласно т. 6.1.1 от приложението.“
§ 10. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
„(2) За взетите решения по ал. 1 етажната собственост уведомява топлопреносното предприятие, доставчика на топлинна енергия и избраното лице по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, като им предоставя копие от протокола.“
§ 11. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „монтиран допълнителен контролен топломер“ се добавя „по чл. 52, ал. 1, т. 3“, а думите „след подгревателя за отопление“ се заличават.
2. В ал. 6 след думите „индивидуалните водомери“ се добавя „за топла вода“, а след думите „на клиентите“ се добавя „и/или начисленото количество гореща вода съгласно чл. 69, ал. 2, т. 2.“
§ 12. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изразходваното количество гореща вода в отделните имоти се разпределя:
1. по показанията на индивидуалните водомери за топла вода – когато на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имота на клиента са монтирани индивидуални водомери за топла вода и са изпълнени изискванията на чл. 52, ал. 4 и ал. 6, т. 4;
2. при норма за разход на потребление на гореща вода от 140 л на обитател за едно денонощие – когато не са монтирани индивидуални водомери за топла вода, индивидуалните водомери за топла вода са повредени,имат нарушена пломба или не е осигурен достъп за отчитане.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разликата между отчетеното количество вода, измерено по водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване Gоб.в.н., и сумата от отчетените количества от индивидуалните водомери за топла вода

  и начислените по ал. 2, т. 2 количествасе разпределя по следния начин:

1. когато във всички имоти в сграда – етажна собственост, са монтирани индивидуални водомери за топла вода, които отговорят на изискванията на чл. 52, ал. 4 и ал. 6, т. 4 – пропорционално на изразходваното количество гореща вода от отделните клиенти;
2. когато не във всички имоти в сграда – етажна собственост, са монтирани индивидуални водомери за гореща вода, индивидуалните водомери за гореща вода са повредени, имат нарушена пломба или не е осигурен достъп за отчитане, разликата се разпределя по следния начин:
а) при

 

   
 
– пропорционално на изразходваното количество гореща вода само на клиентите, в чиито имоти има монтирани индивидуални водомери за топла вода;
 
б) при

 

 

– пропорционално на начислените количества гореща вода само на клиентите, в чиито имоти липсват индивидуални водомери за топла вода или същите са повредени, имат нарушена пломба или не е осигурен достъп за отчитането им, но не повече от 280 л на обитател за едно денонощие, а останалата разлика – пропорционално на всички останали клиенти.“
4. В ал. 5 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 2“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Коригиращите мерки по ал. 5 са:
1. извършване на проверка от представители на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, на етажната собственост и на топлопреносното предприятие на всички индивидуални водомери за топла вода в отделните имоти в сградата – етажна собственост (позиция на монтажа, проверка целостта на оловни и холендрови пломби, срок на валидност на периодичната проверка), определяне на имотите в случаите по ал. 2, т. 2 и уточняване броя на обитателите в тях; проверката се извършва в срок до един месец след съставяне на констативния протокол по ал. 5;
2. извършва се извънредна метрологична проверка на водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване за сметка на топлопреносното предприятие в срок до един месец след съставяне на констативния протокол по ал. 5.
(7) В случаите по ал. 5, когато след извършване на коригиращата мярка по ал. 6, т. 2 се установи, че водомерът пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване не е изправен, общото количество гореща вода се определя по реда на чл. 68, ал. 6.“
§ 13. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) При дялово разпределение прогнозното количество на топлинната енергия за отопление на отделен имот за месец се определя на база потребено количество топлинна енергия за отопление за предходния отчетен период, разделено на дните с отопление за същия отчетен период и умножено по броя дни с отопление за текущия месец и се начислява ежемесечно през отоплителния период. Същото количество се коригира с коефициент Кп съгласно т. 6.3.1 от приложението към чл. 61, ал. 1. Когато съществува разлика в работните дни за отопление между текущия и аналогичния месец от предходния отчетен период, коефициентът Кп се определя по т. 6.3.3 от приложението.
(2) При дялово разпределение прогнозното количество топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване на отделен имот се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ след изготвяне на окончателната годишна изравнителна сметка за предходния отчетен период. Прогнозното количество топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване на отделен имот се определя:
1. като 1/12 част от общата енергия за имота за битово горещо водоснабдяване, когато в предходния отчетен период топлоподаването за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция на сградата – етажна собственост, не е спирано;
2. на база произведението между среднодневното количество топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване за имота от предходния отчетен период и броя работни дни на подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция за текущия месец, когато в предходния отчетен период топлоподаването за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция на сградата – етажна собственост, е спирано.
(3) Промяна на прогнозните количества топлинна енергия по ал. 1 и 2 се допуска при писмено заявление на клиента до лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за:
1. намаление – при необитаване на имота за не по-малко от три месеца или намален брой обитатели, съгласувано от управителя/председателя на управителния съвет на етажната собственост и двама съседи; в заявлението се записват показанията на индивидуалния водомер за топла вода и показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имота, точен адрес и телефон за контакт на подписалите го лица;
2. увеличение – при увеличаване броя на лицата, които обитават имота, и/или увеличено потребление на топлинна енергия за отопление и/или на топла вода.
(4) Променените прогнозни количества топлинна енергия по ал. 3 на отделен имот не се разпределят на останалите имоти в сградата – етажна собственост.
(5) При смяна на собствеността върху имот в сграда – етажна собственост, прогнозното едногодишно общо потребление на топлинна енергия за имота се определя въз основа на писмено заявление на клиента, съгласувано с лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, или по проектни данни от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.“
§ 14. В чл. 72, ал. 1 думите „и се начислява ежемесечно“ се заличават.
§ 15. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. Контролът по спазване на разпоредбите по тази наредба се осъществява от министъра на енергетиката при условията и по реда на чл. 75, 77 – 81 ЗЕ.“
§ 16. В чл. 80, в основния текст думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
§ 17. В чл. 81, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
§ 18. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
§ 19. В приложението към чл. 61, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6.3.1:
а) думите „Qтм е количеството топлинна енергия в абонатната станция за i-тия отчетен месец, kWh;“ се заменят с „Qтм е количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за i-тия отчетен месец, kWh;“
б) думите „Qоп – количеството топлинна енергия в абонатната станция за i-тия месец от предходен отчетен период, kWh;“ се заменят с „Qоп – количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за i-тия месец от предходен отчетен период, kWh;“.
2. Създават се т. 6.3.2 и 6.3.3:
„6.3.2. При Qоп = 0 се приема Кп=1.
6.3.3. Когато работните дни за отопление на абонатната станция за i-тия месец през текущия отчетен период и за i-тия месец от предходния отчетен период се различават, Кп се определя като отношение между среднодневното общо количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция за i-тия отчетен месец през текущия период (kWh/ден), и среднодневното общо количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция за i-тия месец от предходния отчетен период (kWh/ден).“
§ 20. Навсякъде в раздел III от глава пета думата „стопански“ се заменя с „небитови“.
Заключителни разпоредби
§ 21. За отчетен период 2014/2015 г. определянето на прогнозните количества топлинна енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване на имотите на клиентите и изготвянето на изравнителните сметки се извършват по правилата на тази наредба.
§ 22. В Наредба № РД-16-267 от 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ДВ, бр. 37 от 2008 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 23. В Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране (ДВ, бр. 98 от 2007 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 24. В Наредба № 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (ДВ, бр. 63 от 2004 г.) навсякъде думите „министърът на енергетиката и енергийните ресурси“ и „министъра на енергетиката и енергийните ресурси“ се заменят съответно с „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 25. В Наредба № РД-16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите (ДВ, бр. 17 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 26. В Наредба № 12 от 2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи (ДВ, бр. 79 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
2. Навсякъде думите „министърът на енергетиката и енергийните ресурси“ и „министъра на енергетиката и енергийните ресурси“ се заменят съответно с „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 27. В Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 50 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.
2. В чл. 119 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
3. В § 2 от допълнителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
4. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
§ 28. В Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 67 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
2. В чл. 415 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
3. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
§ 29. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.) думите „министърът на енергетиката и енергийните ресурси“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
§ 30. В Наредба № 11 от 2004 г. за резерви от горива (ДВ, бр. 75 от 2004 г.) навсякъде думите „Министерството на енергетиката и енергийните ресурси“, „министърът на енергетиката и енергийните ресурси“ и „министъра на енергетиката и енергийните ресурси“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 31. В Наредба № РД-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 84 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „ДКЕВР“ се заменят с „КЕВР“.
2. В чл. 10, ал. 2, чл. 20, ал. 4 и 6 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
3. В чл. 20, ал. 7 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
§ 32. В Наредба № РД-16-558 от 2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България (ДВ, бр. 39 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, т. 2 в текста преди буква „а“ думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
2. В чл. 7, ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
3. В чл. 14 и § 3, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.
§ 33. В Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта (ДВ, бр. 70 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 5 и ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
2. В чл. 7, ал. 2, т. 3 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Теменужка Петкова
3726