Президент на републиката
брой: 33, от дата 8.5.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 68 за назначаване на Мая Крумова Христова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Баку

 

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мая Крумова Христова – извънреден и пълномощен посланик на Репуб­лика България в Република Азербайджан, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Баку.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3081