Министерски съвет
брой: 29, от дата 21.4.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 89 от 16 април 2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г.
за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, наричан по-нататък „Центъра“.
(2) Центърът е разположен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 2. (1) Центърът осигурява координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за противодействие на контрабандата, контрол на движението на рискови стоки и товари на територията на страната.
(2) Центърът функционира в непрекъснат режим на работа.
Чл. 3. (1) Центърът осъществява дейността си чрез координация и взаимодействие между Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Ръководителите на структури по ал. 1 определят компетентни служители, на ротационен принцип, за осигуряване дейността на Центъра.
(3) Служителите по ал. 2 извършват дейността си в Центъра в рамките на своята компетентност при спазване на действащото законодателство.
(4) Общото ръководство при координацията и взаимодействието в Центъра се осъществява от служител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи, определен със заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 4. (1) За осигуряване дейността на Центъра се изгражда комуникационно-информационна инфраструктура, осигуряваща достъп до необходимите информационни ресурси на структурите по чл. 3, ал. 1, съгласно действащото законодателство.
(2) Структурите по чл. 3, ал. 1 осигуряват в техническо отношение обособените в Центъра работни места.
(3) В Центъра може да се интегрира и информация, постъпваща от информационни системи и системи за видеонаблюдение на други министерства и ведомства.
Чл. 5. Логистичното осигуряване на Центъра се осъществява от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 6. Разходите за осъществяване на дейността на Центъра са за сметка на утвърдените разходи по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
Чл. 7. Дейността и организацията на работа в Центъра се определят с правила, утвърдени от заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
§ 2. В 20-дневен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на министерствата и ведомствата, включени в състава на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, определят със заповед служителите, които ще изпълняват дейности в Центъра.
§ 3. В 20-дневен срок от влизането в сила на постановлението заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ утвърждават правила за дейностите и организацията на работа на Центъра.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2709