Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН    София
брой: 21, от дата 20.3.2015 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.134


конкурси

 

8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за земята за: професори по: научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на неорганични и металоорганични съединения) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на органични и биологични вещества) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“ – един; доцент по научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна характерстика на порести и оптично активни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/979-7055.
1871