Министерски съвет
брой: 14, от дата 20.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Постановление № 27 от 12 февруари 2015 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изиск­ванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2015 Г.
за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2011 г. и бр. 43 и 105 от 2013 г.).
§ 2. Отменя Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива по отношение на коефициента на полезно действие, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 97 от 2008 г. и бр. 50 от 2014 г.).
§ 3. Отменя Постановление № 101 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
§ 4. Отменя Постановление № 138 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие (ДВ, бр. 56 от 2004 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
Глава първа
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 1. (1) С наредбата се определят процедурите, с които се извършва оценяване на съответствието на енергопотребяващите продукти с изискванията за екопроектиране, установени във:
1. член 4 от Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“ (ОВ, L 339/45 от 18.12.2008 г.);
2. член 5 от Регламент (ЕО) № 107/2009 на Комисията от 4 февруари 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за прости телевизионни приставки (ОВ, L 36/8 от 5.02.2009 г.);
3. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита (ОВ, L 76/3 от 24.03.2009 г.);
4. член 4 от Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 76/17 от 24.03.2009 г.);
5. член 4 от Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим (ОВ, L 93/3 от 7.04.2009 г.);
6. член 4 от Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели (ОВ, L 191/26 от 23.07.2009 г.);
7. член 4 от Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи (ОВ, L 191/35 от 23.07.2009 г.);
8. член 4, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (ОВ, L 191/42 от 23.07.2009 г.);
9. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди (ОВ, L 191/53 от 23.07.2009 г.);
10. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни перални машини (ОВ, L 293/21 от 11.11.2010 г.);
11. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини (ОВ, L 293/31 от 11.11.2010 г.);
12. член 4 от Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от двигатели с входяща електрическа мощност между 125 W и 500 kW (ОВ, L 90/8 от 6.04.2011 г.);
13. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане (ОВ, L 72/7 от 10.03.2012 г.);
14. член 4 от Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията от 25 юни 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (ОВ, L 165/28 от 26.06.2012 г.);
15. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ, L 278/1 от 12.10.2012 г.);
16. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 14 декември 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответстващото оборудване (ОВ, L 342/1 от 14.12.2012 г.);
17. член 6 от Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ, L 175/13 от 27.06.2013 г.);
18. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 666/2013 на Комисията от 8 юли 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на прахосмукачки (ОВ, L 192/24 от 13.07.2013 г.);
19. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници (ОВ, L 239/136 от 6.09.2013 г.);
20. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 814/2013 на Комисията от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода (ОВ, L 239/162 от 6.09.2013 г.);
21. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията от 14 януари 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори (ОВ, L 29/33 от 31.01.2014 г.);
22. член 4 от Регламент (ЕС) № 548/2014 на Комисията от 21 май 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори (ОВ, L 152/1 от 22.05.2014 г.);
23. член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията от 7 юли 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати (ОВ, L 337/8 от 25.11.2014 г.).
(2) С наредбата се определят и процедурите, с които се извършва оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници с изискванията за екопроектиране, съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за еко­проектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници.
Чл. 2. При оценяване на съответствието на енергопотребяващите продукти по чл. 1, ал. 1 с изискванията за екопроектиране производителят може да избира между процедурите:
1. „Вътрешен проектен контрол“ съгласно приложение № 1;
2. „Управленска система за оценяване на съответствие“ съгласно приложение № 2.
Чл. 3. (1) Съответствието на отоплителните топлоизточници по чл. 1, ал. 2 с изискванията за екопроектиране се оценява съгласно процедурата „ЕО изследване на типа“ – модул В, съгласно приложение № 3 и една от следните процедури – по избор на производителя:
1. съответствие с типа – модул С, съгласно приложение № 4;
2. осигуряване качеството на производството – модул D, съгласно приложение № 5;
3. осигуряване качеството на продукта – модул E, съгласно приложение № 6.
(2) Съответствието със съществените изисквания на отоплителни топлоизточници, които използват газово гориво, се оценява по процедурите, установени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2013 г.).
Глава втора
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО
Чл. 4. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на БДС ЕN ISO/IEC 17065, БДС ЕN ISO/IEC 17021 и БДС ЕN ISO/IEC 17025+AC в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:
1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници;
2. да има поне един член с опит в оценяване на съответната технология на производство на отоплителни топлоизточници;
3. да има методики и инструкции за изпитване на отоплителни топлоизточници, когато не се прилагат изискванията на български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти;
4. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на технологията на производство на отоплителни топлоизточници при извършване на оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;
5. да има наръчник и процедури на системата по качеството.
Чл. 5. (1) Лицето по чл. 4 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;
2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
8. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
10. списък на български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;
11. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите по т. 10;
12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011, на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
13. наръчник и процедурите на системата по качеството;
14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
15. документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП и на чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 49 от 2003 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 6, 8 – 12, 14 и 15;
2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:
а) за „ЕО изследване на типа“ – модул B, съгласно приложение № 3 – по стандарти БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за „Съответствие с типа“ – модул C, съгласно приложение № 4 – по стандарти БДС ЕN ISO/IEC 17021 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за „Осигуряване качеството на производството“ – модул D, съгласно приложение № 5 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021;
г) за „Осигуряване качеството на продукта“ – модул E, съгласно приложение № 6 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.
(3) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване на проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси.
Чл. 6. (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 4 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.
(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 5 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници или отказва издаването му с мотивирана заповед.
(3) При издаване на разрешението за оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или да се преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 7. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.
(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:
1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;
2. функционирането на системата по качеството;
3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;
4. актуалността на прилаганите стандарти;
5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;
6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.
(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на продуктите, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.
(6) Когато комисията по ал. 2 констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране или отнемане на разрешението на лицето по ал. 1.
Чл. 8. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници, е длъжно всяка година до 31 януари да представя годишен доклад за дейността си за предходната година, който включва общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия за уреждането им.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Наредбата въвежда приложение IV и приложение V на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, и чл. 7, параграф 2, чл. 8, и приложения III – V от Директива на Съвета 92/42/ЕЕО от 21 май 1992 г. относно изискванията към нови котли за топла вода, подгрявани с течни или газообразни горива.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 26а, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Приложение № 1 към чл. 2, т. 1
Процедура „Вътрешен проектен контрол“
1. „Вътрешен проектен контрол“ е процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят или негов упълномощен представител, който осъществява задълженията, определени в т. 2, гарантира и декларира, че продуктът отговаря на съответните изисквания на регламентите по чл. 1, ал. 1. Декларацията за съответствие може да се отнася за един или повече продукти и трябва да се съхранява от производителя.
2. Производителят трябва да състави досие с техническата документация на продукта, което дава възможност за оценяване на съответствието на продукта с изискванията на регламентите по чл. 1, ал. 1. Документацията трябва да съдържа:
а) общо описание на продукта и предназначението му;
б) резултатите от съответните проучвания за екологично оценяване, направени от производителя, и/или позовавания на библиография за екологично оценяване, или казуси, които могат да се използват от производителя за оценяване, документиране и определяне на решения за проектирането на продукта;
в) екологичния профил, когато се изисква от регламентите по чл. 1, ал. 1;
г) елементи от спецификацията за проектирането на продукта, свързани с екологичните аспекти при проектирането на продукта;
д) списък на хармонизирани стандарти, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, приети, за да се изпълнят изискванията на регламентите по чл. 1, ал. 1, когато не са приложени хармонизирани стандарти или когато тези хармонизирани стандарти не включват изцяло изискванията на регламентите по чл. 1;
е) копие на информацията относно екологичните аспекти при проектирането на продукта, предоставена в съответствие с изискванията, определени в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
ж) резултатите от измервания на изпълнените изисквания за екопроектиране, включително подробни данни за съответствието на измерванията с изискванията за екопроектиране, дадени в регламентите по чл. 1, ал. 1.
3. Производителят трябва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че продуктът е произведен в съответствие със спецификациите за проектиране, посочени в т. 2, и с изискванията на регламента, който е приложим за него.
Приложение № 2 към чл. 2, т. 2
Процедура „Управленска система за оценяване на съответствие“
1. „Управленска система за оценяване на съответствие“ е процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят, който осъществява задълженията, определени в т. 2, гарантира и декларира, че продуктът отговаря на съответните изисквания на регламентите по чл. 1, ал. 1. Декларацията за съответствие може да се отнася за един или повече продукти и трябва да се съхранява от производителя.
2. За оценяване на съответствието на продукта може да се използва управленска система, при условие че производителят изпълнява екологичните елементи, определени в т. 3.
3. Производителят трябва да е в състояние да докаже съответствие с изискванията на регламентите по чл. 1, ал. 1. Производителят трябва също да е в състояние да осигури рамка за определяне и преглед на целите и показателите на екологичното представяне на продукта с оглед подобряването на цялостното екологично представяне на продукта.
4. Всички мерки, приети от производителя за подобряването на цялостното екологично представяне на продукта и за създаването на неговия екологичен профил, ако се изисква от регламентите по чл. 1, ал. 1, чрез проектиране и производство, трябва да се документират систематизирано и методично във формата на писмени процедури и инструкции.
5. Процедурите и инструкциите трябва да съдържат съответстващо описание на:
а) списъка на документите, които трябва да се изготвят, за да се докаже съответствието на продукта, и при необходимост – да се осигури достъп до него;
б) целите и показателите на екологичното представяне на продукта и организационната структура, отговорностите, правомощията на ръководството и разпределението на ресурсите за тяхното постигане и поддържане;
в) проверките и изпитванията, които трябва да се проведат, след като продуктът е произведен, за да се установи представянето на продукта в сравнение с показателите за екологично представяне;
г) процедурите за контролиране на изискваната документация и за гарантиране, че тя редовно се актуализира;
д) метода на верификация на изпълнението и ефективността на екологичните елементи на управленската система.
6. Производителят трябва да създаде и да поддържа:
а) процедури за създаване на екологичния профил на продукта;
б) цели и показатели на екологичното представяне на продукта, които разглеждат технологичните възможности, като се вземат под внимание техническите и икономическите изисквания;
в) програма за постигане на тези цели.
7. Документацията относно управленската система трябва да отговаря на следните изисквания:
а) отговорностите и пълномощията трябва да бъдат определени и документирани, за да се осигури ефективно екологично представяне на продукта и отчитане на работата му – с цел контрол и усъвършенстване;
б) документите трябва да посочват какви техники за контрол и верификация на проектирането и какви технологични и системни мерки са използвани при проектирането на продукта;
в) производителят трябва да създаде и поддържа информация, включваща описание на ключовите екологични елементи на управленската система и процедурите за контролиране на всички изисквани документи.
8. Документацията за продукта трябва да съдържа:
а) общо описание на продукта и предназначението му;
б) резултатите от съответните проучвания за екологично оценяване, направени от производителя, и/или позовавания на библиография за екологично оценяване, или казуси, които могат да се използват от производителя за оценяване, документиране и вземане на решения за проектирането на продукта;
в) екологичния профил, ако се изисква от регламентите по чл. 1, ал. 1;
г) документи, представящи резултатите от измервания на изпълнените изисквания за еко­проектиране, включително подробни данни за съответствието на измерванията с изискванията за екопроектиране, дадени в регламентите по чл. 1, ал. 1;
д) създадени от производителя спецификации, посочващи по-специално хармонизираните стандарти, които са използвани; когато не са приложени хармонизирани стандарти или когато те не включват изцяло изискванията на регламентите по чл. 1, ал. 1, се посочват средствата, използвани за осигуряване на съответствие;
е) копие на информацията относно екологичните аспекти на проектирането на продукта, предоставена в съответствие с изискванията, определени в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
9. Производителят трябва:
а) да взема всички необходими мерки, за да гарантира, че продуктът е произведен в съответствие с неговата спецификация за проектиране и с изискванията на регламента по чл. 1, ал. 1, който се прилага към него;
б) да създава и да поддържа процедури за разкриване и реагиране в случай на несъответствие и да внася промени в документираните процедури, произтичащи от коригиращо действие;
в) да извършва най-малко веднъж на три години пълен вътрешен одит на управленската система в частта й за екологичните елементи.
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1
Процедура за оценяване на съответствието „ЕО изследване на типа“ – модул В
1. „ЕО изследване на типа“ – модул В, е част от процедура за оценяване на съответствието, чрез която нотифициран орган установява и удостоверява, че даден образец на отоплителен топлоизточник, който е представителен за продукцията, отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
2. Производителят или негов упълномощен представител, установен на територията на Европейския съюз, подава заявлението за ЕО изследване на типа до избран от него нотифициран орган. Заявлението включва:
а) наименованието и адреса на производителя, а в случай че заявлението е представено от неговия упълномощен представител – допълнително името и адреса на същия;
б) писмена декларация, че заявлението не е подадено до друг нотифициран орган;
в) техническата документация съгласно т. 3.
3. Заявителят предоставя на разположение на нотифицирания орган образец на отоплителен топлоизточник, който е представителен за продукцията, наричан по-долу „тип“. Нотифицираният орган може да поиска още образци, ако това е необходимо за провеждането на програмата за изпитване.
4. Техническата документация трябва да дава възможност да се извърши оценяване на съответствието на отоплителния топлоизточник с изискванията на наредбата. Тя трябва да обхваща проектирането, производството и начина на работа на отоплителния топлоизточник и да съдържа:
а) общо описание на типа;
б) идеен проект и производствени чертежи и диаграми на съставните части, възли, схеми и др.;
в) описания и обяснения, необходими за разбиране на чертежите и диаграмите, както и на начина на работа на продукта;
г) списък на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, които са приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, когато не са приложени такива стандарти;
д) резултати от направените изчисления при проектиране, от извършените изпитвания и други;
е) протоколи от изпитванията.
5. Нотифицираният орган трябва:
а) да изследва техническата документация и да се провери, че типът е произведен в съответствие с нея; да установи елементите, които са били проектирани в съответствие с изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, и елементите, които са били проектирани, без да се прилагат изискванията на тези стандарти;
б) да извърши или да възложи да се извършат подходящите изследвания и необходимите изпитвания, за да се установи дали приетите от производителя решения осигуряват съответствие със съществените изисквания, в случай че изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, не са приложени;
в) да извърши или да възложи да се извършат подходящите изследвания и необходимите изпитвания, за да установи дали когато производителят е избрал да прилага съответните български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, те са били действително приложени;
г) да съгласува със заявителя мястото, където да се проведат изследванията и необходимите изпитвания.
6. Когато типът съответства на изискванията на наредбата, лицето, извършило оценяване на съответствието, издава на заявителя ЕО сертификат за изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването и необходимата информация за идентифициране на одобрения тип.
7. Към сертификата се прилага списък на съответните части на техническата документация.
8. Копие от списъка по т. 7 се съхранява от нотифицирания орган.
9. ЕО сертификатът за изследване на типа има срок на валидност 10 години.
10. Когато нотифицираният орган откаже да издаде ЕО сертификат за изследване на типа на производителя или на негов упълномощен представител, установен в Европейския съюз, той трябва да посочи подробни мотиви за решението си. Посочва се и процедура за обжалване.
11. Заявителят информира нотифицирания орган, който съхранява техническата документация, отнасяща се до ЕО сертификата за изследване на типа, за всички изменения на одобрения отоплителен топлоизточник, които могат да повлияят на съответствието със съществените изисквания или с предписаните условия за експлоатация на продукта.
12. Измененията, внесени от производителя в одобрания тип, които могат да повлияят на съответствието със съществените изисквания или с предписаните условия за експлоатация на продукта, трябва да получат допълнително одобрение от нотифицирания орган. Допълнителното одобрение се издава като допълнение към първоначалния ЕО сертификат за изследване на типа.
13. Нотифицираният орган уведомява другите нотифицирани органи за издадените ЕО сертификати за изследване на типа и за допълненията към тях, както и за оттеглените ЕО сертификати за изследване на типа.
14. Другите нотифицирани органи могат да получат копия от ЕО сертификатите за изследване на типа и/или на допълненията към тях. Приложенията към сертификатите се държат на разположение на тези органи.
15. Производителят или неговият упълномощен представител, установен в Европейския съюз, съхранява техническата документация заедно с копия от ЕО сертификатите за изследване на типа и с допълненията към тях за срок 10 години след производството на последния екземпляр от съответния тип отоплителен топлоизточник.
16. Когато нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени в Европейския съюз, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска продукта на пазара.
Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, т. 1
Процедура за оценяване на съответствието „Съответствие с типа“ – модул C
1. „Съответствие с типа“ – модул С, е част от процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят или неговият упълномощен представител, установен в Европейския съюз, осигурява и декларира, че посочените продукти са в съответствие с типа, описан в ЕО сертификата за изследване на типа, и отговарят на приложимите към тях изисквания на наредбата.
2. Производителят нанася върху всеки продукт „СЕ“ маркировка и съставя писмена декларация за съответствие.
3. Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури, че производственият процес гарантира съответствието на произведения продукт с типа, описан в ЕО сертификата за изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.
4. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие за срок 10 години след производството на последния екземпляр от съответния отоплителен топлоизточник.
5. Когато нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени в Европейския съюз, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска продукта на пазара.
6. Нотифицираният орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването най-малко веднъж годишно на изследване на продукта на произволен интервал от време. Той изследва подходящ образец от завършените продукти, взет на място, и извършва подходящи изпитвания, определени в приложимите български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или извършва равностойни на тях изпитвания, за да се установи съответствието на продукта с изискванията на наредбата. В случай че един или повече образци от изследваните продукти не показват съответствие, нотифицираният орган предприема необходимите мерки да не се допускат на пазара продукти, които не съответстват на изискванията.
Приложение № 5 към чл. 3, ал. 1, т. 2
Процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на производството“ – модул D
1. „Осигуряване качеството на производството“ – модул D, е част от процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по т. 3, осигурява и декларира, че посочените продукти съответстват на типа, описан в ЕО сертификата за изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата.
2. Производителят нанася върху всеки продукт „СЕ“ маркировка и съставя писмена декларация за съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, извършил оценяване на системата за осигуряване качеството на производството и проверките по т. 16 и 17.
3. Производителят прилага одобрена система по качество на производството, крайния контрол и изпитванията на продуктите в съответствие с т. 4 – 13 и подлежи на надзор в съответствие с т. 14 – 17.
4. Производителят подава заявление за оценяване на системата по качеството до избран от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответните категории продукти;
б) документацията на системата по качеството;
в) техническата документация на одобрения тип и копие от ЕО сертификата за изследване на типа.
5. Системата по качеството трябва да осигури съответствието на продуктите с типа, описан в ЕО сертификата за изследване на типа, и с приложимите към тях изисквания на наредбата.
6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа описание на:
а) целите по отношение на качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение качеството на продуктите;
б) производствените процеси, контрола на качеството и техниките за осигуряване на качеството, както и методите и систематизираните действия, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, и тяхната периодичност;
г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на ангажирания персонал и др.;
д) начините, позволяващи да се контролира постигането на изискваното качество на продуктите и ефикасното функциониране на системата по качеството.
7. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя съответства на изискванията по т. 5 и 6. Той приема, че системата по качеството съответства на изискванията, ако тя прилага съответните български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти. Процедурата за оценяване включва проверка в работните помещения.
8. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяване на технологията, отнасяща се за съответния продукт.
9. Нотифицираният орган съобщава на производителя писмено своето решение от одита. Решението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
10. Производителят трябва да изпълнява задълженията си, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигурява нейното правилно и ефективно функциониране.
11. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, за всяко планирано нейно изменение.
12. Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 5 и 6, или е необходимо ново оценяване.
13. Нотифицираният орган уведомява писмено производителя за своето решение. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
14. Надзорът, извършван от нотифицирания орган, има за цел да провери дали производителят изпълнява точно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
15. Производителят трябва да осигури на нотифицирания орган достъп за целите на проверката до местата за производство, контрол, изпитване и съхраняване на продукцията и да му предостави необходимата информация, като:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от контрола, данни от изпитванията и калибрирането, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
16. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството и предава доклад от одитите на производителя.
17. Нотифицираният орган може да прави внезапни проверки на производителя и да извършва или да възлага извършването на изпитвания, с което да провери дали системата по качеството функционира коректно. Той предава на производителя доклад от проверката, ако е необходимо, и протокол с резултатите от изпитванията, когато такива са извършени.
18. Производителят трябва за срок 10 години след производството на последния екземпляр от съответния отоплителен топлоизточник да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара следните документи:
а) документацията по т. 4, буква „в“;
б) измененията на системата по качеството по т. 11;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган по т. 13, 16 и 17.
19. Нотифицираният орган уведомява другите нотифицирани органи за издадените одобрения на системи по качеството и за оттеглянето на одобрението на дадена система по качеството.
Приложение № 6 към чл. 3, ал. 1, т. 3
Процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на продукта“ – модул Е
1. Осигуряване качеството на продукта“ – модул Е, е процедура, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по т. 3, осигурява и декларира, че отоплителните топлоизточници съответстват на типа, описан в ЕО сертификата за изследване на типа.
2. Производителят нанася върху всеки продукт „СЕ“ маркировка и съставя писмена ЕО декларация за съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на нотифициращия орган, извършил оценяване на системата и проверките по т. 16 и 17.
3. Производителят прилага одобрена система по качеството за крайния контрол и изпитване на продуктите в съответствие с т. 4 – 13 и подлежи на надзор в съответствие с т. 14 – 17.
4. Производителят подава заявление за оценяване на система по качеството на продуктите до избран от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответните категории продукти;
б) документацията на системата по качеството;
в) техническата документация на одобрения тип и копие от ЕО сертификата за изследване на типа.
5. В рамките на системата по качеството производителят изследва всеки продукт и извършва изпитванията, посочени в българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или равностойни на тях изпитвания, за да се провери съответствието им със съответните изисквания на наредбата.
6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа описание на:
а) целите по отношение на качеството, организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството относно качеството на продуктите;
б) изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;
в) начините за наблюдение за ефективното функциониране на системата по качеството;
г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на ангажирания персонал и др.
7. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя съответства на изискванията по т. 5 и 6. Той приема, че системата по качеството съответства на изискванията, ако тя прилага съответните български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти.
8. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяване на технологията, отнасяща се за съответния продукт. Процедурата за оценяване включва проверка в работните помещения.
9. Нотифицираният орган съобщава на производителя писмено своето решение от одита. Решението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
10. Производителят трябва да изпълнява задълженията си, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигурява нейното правилно и ефективно функциониране.
11. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, за всяко планирано нейно изменение.
12. Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 5 и 6, или е необходимо ново оценяване.
13. Нотифицираният орган уведомява писмено производителя за своето решение. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
14. Надзорът, извършван от нотифицирания орган, има за цел да провери дали производителят изпълнява точно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
15. Производителят трябва да осигури на нотифицирания орган достъп за целите на проверката до местата за производство, контрол, изпитване и съхраняване на продукцията и да му предостави необходимата информация, като:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническото досие;
в) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитванията и калибрирането, доклад за квалификацията на съответния персонал и др.
16. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството и предава доклад от одитите на производителя.
17. Нотифицираният орган може да прави внезапни проверки на производителя и да извършва или да възлага извършването на изпитвания, с което да провери дали системата по качеството функционира коректно. Той предава на производителя доклад от проверката, ако е необходимо, и протокол с резултатите от изпитванията, когато такива са извършени.
18. Производителят трябва за срок 10 години след производството на последния екземпляр от съответния отоплителен топлоизточник да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара следните документи:
а) документите, посочени в т. 4, буква „в“;
б) измененията на системата по качеството по т. 11;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган по т. 13, 16 и 17.
19. Нотифицираният орган уведомява другите нотифицирани органи за издадените одобрения на системи по качеството и за оттеглянето на одобрението на дадена система по качеството.
1034