Министерски съвет
брой: 1, от дата 6.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 446 от 23 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г., бр. 43 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 11:
„11. Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията от 1 октомври 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори (ОВ, L 29/1, 31.01.2014 г.).“
§ 2. Раздел Х „Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови електрически фурни“ се отменя.
§ 3. В § 1а от допълнителните разпоредби т. 9 се изменя така:
„9. Директива 2002/40/ЕС, която се прилага до 1 януари 2015 г.“
§ 4. Приложение № 8 към чл. 29 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
9158