Президент на републиката
брой: 105, от дата 19.12.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.36


Указ № 288 за назначаване на Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар

 

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 декември 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8841