Народно събрание
брой: 93, от дата 11.11.2014 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на министър-председател на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 244 на президента на Република България от 6 ноември 2014 г.
РЕШИ:
Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
7760