Министерство на вътрешните работи, Министерство на инвестиционното проектиране
брой: 89, от дата 28.10.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
„(4) Допуска се да не се разработва част „Пожарна безопасност“ за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 m2 и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 m и със застроена площ до 200 m2.“
§ 2. В таблица 2 към чл. 8, ал. 2, колона 3 думите „Кислородни станции и уредби“ се заличават.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 3:
а) в колони 2 и 3 числото „150“ се заменя със „180“;
б) в забележките се създава т. 7:
„7. При многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.“
2. В ал. 4, т. 3 и 4 след думите „автоматична ПГИ“ се добавя „с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация)“.
§ 4. Таблица 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Таблица 4

Клас на функционална пожарна
опасност
Максимално допустима застроена площ между брандмауерите, m2
допустим брой на надземните етажи (височина)
степен на огнеустойчивост
I
II
III
IV
V
Ф1
Ф1.1
1
6000
4500
2250
600
300
2
3000
2250
1200
HД*
HД*
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
3000
2250
600
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
3000
2250
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
(при условията на чл. 313)
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф1.2
1
4000
3000
1500
800
400
2
2200
2000
1000
400
200
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
2000
800
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
2000
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф1.3
1
4000
3000
1500
800
400
2
2200
2000
1000
400
200
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
2000
800
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
2000
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф1.4
 
 
1
4000
3000
1500
800
400
2
2200
2000
1000
400
200
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
2000
800
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
2000
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф2
 
Ф2.1
1
20000
15000
5000
1000
500
2
10000
7500
4000
HД*
HД*
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
5000
3750
1000
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
4000
3000
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф2.2
1
4000
3000
1500
500
200
2
2200
1500
800
HД*
HД*
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
1500
400
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
1500
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф2.3
-
не се ограничава
Ф2.4
Ф3
 
Ф3.1
1
20000
15000
5000
1000
500
2
10000
7500
4000
500
100
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
7500
4000
1000
HД*
HД*
 
 
над 5 (с височина до 28 m включително)
4000
3000
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф3.2
1
4000
3000
1500
600
400
2
2200
1500
800
200
100
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
1500
400
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
1500
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф3.3
1
8000
3000
1500
800
400
2
4000
1500
1000
200
100
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
1500
500
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
1500
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф3.4
1
4000
3000
1500
800
400
2
2200
1500
1000
200
100
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
1500
500
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
1500
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф3.5
1
4000
3000
1500
800
400
2
2200
1500
1000
200
100
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)
2200
1500
500
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
1500
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф4
Ф4.1
1
5000
4000
1500
800
200
2
4000
3000
1000
HД*
HД*
от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)
3000
2000
HД*
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
1500
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*
Ф4.2
1
5000
4000
1500
800
400
2
4000
3000
1000
200
100
от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)
3000
2000
500
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m включително)
2200
1500
HД*
HД*
HД*
с височина над 28 m
2200
HД*
HД*
HД*
HД*

                                                                                                                                     “
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 5 се изменя така:
„5. за строителни продукти за покриви и покривни покрития – Broof(t1), Froof(t1), Broof(t2), Froof(t2), Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4).“
2. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост – с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи – с клас по реакция на огън не по-нисък от C.“
3. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост – с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по табл. 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради – с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
4. В забележките към таблица 7 т. 3 се заличава.
5. В ал. 13:
а) в основния текст думата „продукти“ се заменя с думите „компонентите на системи“;
б) в таблица 7.1 текстът, отнасящ се за колона „Покриви“, се изменя така:

Покриви
С
С
2000
0,5 m клас А2
А2
F
без ограничения
А1
F
без ограничения

                                                             “
6. В ал. 14:
а) в основния текст думата „продукти“ се заменя с думите „компонентите на системи“;
б) в таблица 7.2 текстът, отнасящ се за колона „Покриви“, се изменя така:

Покриви
А1
F
без ограничения
А2
F
без ограничения
С
С
2000
0,5 m клас А2

                                                              “
7. В ал. 16 след думата „изпълняват“ се добавят думите „за покриви“, а думата „покривите“ се заменя със „същите“.
8. В ал. 17, изречение първо след думите „клас по реакция на огън B F“ се добавя „и с огнеустойчивост по табл. 3“.
9. Създава се ал. 20:
„(20) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1, чл. 316, чл. 658 и чл. 662, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Отворите във вертикалните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради – с обща площ до 10 % от площта на съответната преграда. Вратите и капаците за защита на отворите в преградите се предвиждат с огнеустойчивост ЕI 90 и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите и капаците се предвиждат самозатварящи се, а прозорците – неотваряеми.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случай че пожарните сектори са предвидени на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между пожарните сектори се спазват изискванията на чл. 20, ал. 2 или 3.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 17 става ал. 1, като в нея думите „Местата на преминаване на“ се заменят с „Отворите, през които преминават“ и след думата „сектори“ се поставя запетая.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Линейните фуги, пресичащи пожарозащитните прегради и преградите на пожарни сектори, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.“
§ 8. В чл. 18 думата „самоотваряне“ се заменя със „самозатваряне“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 от всички степени на огнеустойчивост пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В – F; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В – F, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,3 m над покривното покритие (фиг. 2А); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;“.
2. Създава се фиг. 2А:
„Виж фигурата в PDF-a на броя.
 
Фиг. 2А
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:
1. ивиците от пресичащите се фасадни стени, разположени на разстояние, по-малко от 5 m една спрямо друга, мерено от далечните от вътрешния ъгъл краища на ивиците, се предвиждат с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в тях до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква „а“), или
2. ивицата от една от пресичащите се фасадни стени, разположена на разстояние, по-малко от 5 m от вътрешния ъгъл и от срещуположната фасадна стена, се предвижда с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква „б“);
3. при сгради със скатни покриви (фиг. 2Б, буква „в“) стрехите в участъците по т. 1 или 2 се изпълняват със същия клас по реакция на огън и със същата огнеустойчивост както ивиците в съответствие с приложения детайл (фиг. 2Б, буква „г“).“
2. Създава се фиг. 2Б:
„Виж фигурата в PDF-a на броя.
 
Фиг. 2Б
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 2, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване и от срещуположната фасадна стена на долепените сгради или крила от сгради (фиг. 2Б, буква „д“).“
§ 11. В чл. 48 фиг. 14 се изменя така:
Виж фигурата в PDF-a на броя.
 
Фиг. 14
§ 12. В чл. 53 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се остъкляване без необходимата огнеустойчивост по табл. 3 в участъци на коридори, както следва:
1. за етажите с директни изходи на кота терен – когато остъкленият участък от коридора е между два крайни евакуационни изхода и през него не преминава евакуационният път от стълбищата;
2. за етажите без директни изходи на кота терен – когато участъкът от коридора е между две евакуационни стълбища, отделени от етажното ниво с пожарозащитни стени.“
§ 13. В чл. 56, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „предназначени за“ се заменят с „в които е предвидено поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на“.
2. В т. 2 запетаята след думите „Ф1 – Ф5“ и думите „с изключение на строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4“ се заличават.
§ 14. В чл. 110, ал. 5 думата „окомплектувани“ се заменя с „комплектувани“.
§ 15. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 2 и 3 след думата „етаж“ се добавят думите „или в гаражна клетка“.
2. В ал. 6 след думата „помещението“ се добавят думите „и на гаражната клетка“.
3. В ал. 7 думите „(по смисъла на чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустойчивост, помещения“ се заменят с „(по смисъла на чл. 12, ал. 1), за които е допустима V степен на огнеустойчивост, за помещения“.
§ 16. В чл. 118, ал. 2 след думите „Допуска се“ се добавя „при естествено отвеждане на дима и топлината“.
§ 17. В чл. 119, ал. 2, т. 2 накрая се добавят думите „и от стоманени незащитени конструкции“.
§ 18. В чл. 120, ал. 3 думите „димен люк с площ“ се заменят с „димен люк с аеродинамична площ“, а след думите „400 m2 площ“ се добавя „или принудителна смукателна ВСОДТ с кратност на въздухообмена 3 h-1“.
§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. не по-малко от височината от пода до кота 0,2 m над горния край на най-високо разположения незащитен отвор към съседно помещение, но не по-малко от 2 m от най-високо обитаемата кота в ДУ, и“;
б) в т. 2 думите „спрямо най-ниската кота на пребиваване на посетители“ се заличават.
2. В забележките към таблица 14 се създава т. 7:
„7. За междинна стойност на височината на незадимяемата зона y се приема по-голямата височина, съответно по-голямата аеродинамична свободна площ на димните люкове и кратност на принудителната вентилация, като не се допуска интерполация.“
§ 20. В чл. 149, ал. 1 думите „не по-нисък от С“ се заменят с „не по-нисък от СL“.
§ 21. В чл. 192, ал. 3, изречение второ думите „Местата на преминаване на“ се заменят с „Отворите, през които преминават“ и след думите „пожарозащитни прегради“ се поставя запетая.
§ 22. В чл. 193, ал. 1, т. 12 означението „Ф5.2“ се заменя с „Ф5.4“.
§ 23. В таблица 19 към чл. 199, ал. 1 се създава т. 8:

8.
Гаражи без автоматична спринклерна или дренчерна инсталация
2
2,5

                                                                    “
§ 24. В чл. 207 се създава ал. 3:
„(3) По време на изпълнението на строежи с височина над 50 m за всеки етаж се осигурява водоснабдяване за пожарогасене в продължение на 1 час. Инсталациите се проектират зонирани посредством подвижни или стационарни мото- или електропомпи, свързани с резервоари за неприкосновен противопожарен запас от вода и сухотръбия с тръби с диаметър най-малко два цола, с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц“ на всеки етаж от съответната зона, при спазване на следните изисквания:
1. максималната височина на всяка от зоните на инсталацията е 30 m;
2. минималното налягане във всеки извод на инсталацията е 3 bar;
3. минималният разход на вода за всеки етаж е 5 l/s;
4. задействането на помпите се осъществява ръчно от нивото на прилежащия терен съобразно зоната на пожара;
5. на нивото на прилежащия терен се предвижда възможност за свързване на противопожарен автомобил към зонираните сухотръбни инсталации посредством колектор със спирателни кранове, комплектуван със съединители тип „щорц“ с диаметър 75 mm.“
§ 25. В чл. 210 текстът след думата „поддържане“ до края се заличава.
§ 26. В чл. 211, ал. 1 думите „в складове за ЛЗТ и ГТ, в предприятия на химическата промишленост за втечнени и сгъстени горими газове и др.“ се заменят с „в складове за ЛЗТ, ГТ и ГГ и в предприятия на химическата промишленост“.
§ 27. В чл. 220, ал. 3 думите „втечнени газове“ се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 28. В чл. 274 в примерната маркировка за съоръженията, предназначени за експлоатация в експлозивоопасна атмосфера, означението „Ga“ се заменя с „Gb“.
§ 29. В чл. 312, ал. 1 думата „строежи“ се заменя със „сгради“.
§ 30. В чл. 323 думите „по чл. 320“ се заменят със „за противопожарни и аварийно-спасителни цели“.
§ 31. В чл. 325, ал. 2 се създава т. 4:
„4. отворите на разстояние, по-малко от 1,5 m от габаритите на зоната, се защитават чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30.“
§ 32. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 думите „EI 30“ се заменят с „EI 90“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) По фасадите на строежи с височина над 28 m не се допуска полагане на покрития с класове по реакция на огън B, C, D, E и F, с изключение на топлоизолационните продукти по ал. 1 и 2.“
§ 33. В чл. 356, изречение първо думите „REI (EI) 150“ се заменят с „REI (EI) 120“.
§ 34. В чл. 360 думите „REI (EI) 150“ се заменят с „REI (EI) 120“.
§ 35. В глава четиринадесета „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРОСИЛОВИ УРЕДБИ“ заглавието на раздел ІІІ се изменя така:
„Раздел ІІІ
Вътрешноцехови трансформаторни постове и трансформаторни подстанции“.
§ 36. В чл. 382 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.
2. В ал. 2, изречение първо означението „REI“ се заменя с „EI“.
3. В ал. 3 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.
§ 37. В чл. 391 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се разрешава въздушни линии с напрежение, по-голямо от 1000 V, да преминават над сгради с покривни конструкции или покривни покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В, С, D, E и F, както и над помещения от категория Ф5А и Ф5Б, пожароопасни и взривоопасни външни съоръжения.“
§ 38. В чл. 392 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „Минималните разстояния от“ се добавя „вертикалната равнина, преминаваща през оста на“ и след думите „над 1000 V“ се поставя запетая.
2. В антетката на таблица 38 след думите „Минимално разстояние в m от“ се добавя „вертикалната равнина, преминаваща през оста на“ и след думата „линия“ се поставя запетая.
§ 39. В чл. 395, ал. 2 думите „втечнени газове“ се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 40. В чл. 400 т. 8 се изменя така:
„8. строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако е изпълнено поне едно от следните условия:
а) строежът не е приравнен към категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В по т. 1 – 7 и в него няма помещения от категория Ф5Г;
б) общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 5000 m2) и помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене.“
§ 41. В таблица 40 към чл. 408, ал. 2, поредни номера 5 и 6 думите „втечнени газове“ се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 42. В чл. 409, ал. 1 думите „втечнени газове“ се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 43. В чл. 419 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „EI (REI) 150“ се заменят с „EI (REI) 180“.
2. В ал. 2 думите „Местата на преминаване на“ се заменят с „Отворите, през които преминават“ и след думата „стените“ се поставя запетая.
§ 44. В чл. 449 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „не по-нисък от А2“ се заменят с „не по-нисък от А2L“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Топлоизолацията на тръбопроводите за ЛЗТ, ГТ и ГГ, разположени извън сградите, в откритите инсталации и съоръжения, може да се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън BL или СL, като през 50 m тя се прекъсва със зони с дължина най-малко 3 m, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L.“
§ 45. В чл. 467 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „с клас по реакция на огън най-малко C“ се заменят със „с клас по реакция на огън най-малко CL“.
2. В изречение второ думите „с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“ се заменят със „с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L“.
§ 46. В чл. 468 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кислородните станции се проектират на открито или като едноетажни самостоятелни сгради от I и II степен на огнеустойчивост и се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Д. При определяне на максимално допустимите застроени площи между брандмауерите и на разстоянието от кислородните станции до съседни строежи кислородните станции се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Б.“
§ 47. В чл. 469 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Д. При определяне на максимално допустимите застроени площи между брандмауерите, на етажността и на разстоянието от кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки до съседни строежи кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Б. Кислородните разпределителни уредби се проектират в сгради от I или II степен на огнеустойчивост.“
2. В ал. 2 след думите „помещения или пристройки“ се добавя „с площ не по-голяма от 100 m2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Покритията по стените, таваните и подовете на кислородните станции, на кислородните разпределителни уредби и на станциите за пълнене на кислородни бутилки се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (А2fl).“
§ 48. В чл. 470 ал. 3 се изменя така:
„(3) Криогенни съдове за втечнен кислород може да се проектират на открито на площадка с настилка от продукти с клас по реакция на огън А1 при спазване на следните минимални разстояния:
1. до сгради с конструктивни елементи с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 – 5 m;
2. до сгради извън тези по т. 1 – 15 m;
3. до лечебни заведения от подклас Ф1.1 и до сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 50 души – 15 m;
4. до oткрити и закрити складове за горими материали – 15 m;
5. до надземни резервоари за втечнен водород – 22,5 m;
6. до надземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или ГГ (с изключение на тези по т. 5) – 15 m;
7. до подземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или ГГ – 5 m;
8. до тръбопроводи, арматура и предпазни устройства за ЛЗТ, ГТ и ГГ – 5 m;
9. до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни линии:
a) с напрежение до 1000 V – 5 m;
б) с напрежение над 1000 V – 15 m.“
§ 49. В чл. 471 думите „пълнене на бутилки“ се заменят с „пълнене на кислородни бутилки“.
§ 50. В чл. 472 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след числото „4000“ се добавя думата „бутилки“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Разрешава се проектирането на станции за пълнене на кислородни бутилки в помещения с пълначни стендове за други негорими (инертни) газове.“
§ 51. В ал. 1 на чл. 489 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Застроената площ между брандмауерите и етажността на сградите“ се заменят със „Застроената площ между брандмауерите, етажността и височината на сградите“.
2. В т. 3 думите „и за сгради“ се заменят с „и за едноетажни сгради с височина не повече от 8 m“.
§ 52. В чл. 566, ал. 6 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3, 4 и 5“.
§ 53. В чл. 574 думите „разливането на ЛЗТ и ГТ“ се заменят с „изтичането на ЛЗТ, ГТ и ГГ“.
§ 54. В таблица 55 към чл. 584 се правят следните изменения:
1. В пореден номер 2, колони 2 и 3 думата „сферични“ се заменя с „подземни“.
2. Поредни номера 4 и 5 се изменят така:

4.
Група надземни резервоари (сферични/хоризонтални) за втечнени горими газове с вместимост до 6000/4000 m3
Група надземни резервоари (сферични/хоризонтални) за втечнени горими газове с вместимост до 6000/4000 m3
30
5.
Група надземни резервоари за втечнени горими газове
Група подземни резервоари за втечнени горими газове
10

                                                                                                                                           “
§ 55. В чл. 594 след думите „I категория“ се поставя запетая и се добавя „както и от местата за престой на автомобилни и железопътни цистерни“.
§ 56. В таблица 64, пореден номер 2, колона 2 навсякъде думата „пожароустойчивост“ се заменя с „огнеустойчивост“.
§ 57. В чл. 612, ал. 6 думите „помещенията от клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4 и Ф4.2“ се заменят с „помещенията от клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.2“.
§ 58. В чл. 631, ал. 1 думите „разстоянията по табл. 67“ се заменят с „разстоянията по т. I от табл. 67“.
§ 59. В чл. 636 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Разрешава се проектирането на газоснабдителни станции за природен газ, изградени като модулни, затворени съоръжения с бутилкови групи за природен газ с общ геометричен обем до 10 m3.
(5) Минималните разстояния от модулни газоснабдителни станции за природен газ по ал. 4 до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията на този раздел, като те се увеличават с 25 %.“
§ 60. В чл. 640 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешава се на територията на комплексните автоснабдителни станции да се проектират един модул за светли горива, един модул за пропан-бутан и един модул за природен газ в обем и количества при условията на чл. 624, 631 и 636.“
2. В таблица 69, пореден номер 5, колона 8 знакът „–“ се заменя с числото „10“.
§ 61. В чл. 653, ал. 4 думите „REI (EI) 150“ се заменят с „REI (EI) 120“.
§ 62. В чл. 658 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „самоотварящи“ се заменя със „самозатварящи“.
2. В ал. 2 думата „Атоматичните“ се заменя с „Автоматичните“.
§ 63. В допълнителната разпоредба се създава т. 24:
„24. „Кислородна станция“ е инсталация за разделяне на въздуха по криогенен или некриогенен метод.“
§ 64. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В пореден номер 1.18, колона 2 думите „категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В“ се заменят с „категория по пожарна опасност Ф5В“.
2. В пореден номер 1.19, колона 4 думите „За машина, съоръжение, работно място – локално (автоматично или ръчно)“ се заменят със „С площ, по-голяма от 1000 m2 – автоматично“.
3. В пореден номер 2 накрая се поставя запетая и се добавя „гаражи и хангари от подклас Ф5.2“.
4. В пореден номер 2.1 колона 2 се изменя така:
„Сгради на централните и териториалните администрации (на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, на министерствата и техните регионални структури, на държавните агенции и техните регионални структури, на областните и общинските администрации), сгради на съда, прокуратурата и други административни сгради на съдебната власт.“
5. В пореден номер 2.14, колона 2 думите „Студия – от подклас Ф4.2:“ се заменят със „Студия без предвидени места за публика – от подклас Ф4.2:“.
§ 65. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, пореден номер І „Производства и производствени помещения, съоръжения, инсталации и свободна дворна площ“ се правят следните изменения:
1. Пореден номер 43 се заличава.
2. В пореден номер 68 буква „а“ се изменя така:

а) закрити трансформаторни площадки и уредби за високо напрежение/Ф5.1
на площадка/уредба
 
2ABC
2
 
 
1
 
 

                                                                                                                             “
3. В пореден номер 94, колона 9 думите „1 – тежък тип“ се заличават.
4. Пореден номер 95 се изменя така:

95.
Навеси за селскостопанска техника/Ф5.4
500 m2
2 АВС
2 АВС
 
 
 
1 – тежък тип
 
 

                                                                                                                              “
§ 66. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 2.2.5 след думите „водните количества“ се поставя запетая и се добавя „инсталации за пожарогасене по време на изпълнението на строежа“.
§ 67. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В пореден номер 1.1, колона 4 числото „330“ се заменя с „240“.
2. В пореден номер 1.2, колона 4 числото „36“ се заменя с „30“.
3. В пореден номер 1.3, буква „б“, колона 4 числото „300“ се заменя с „240“.
4. В пореден номер 2.1, колона 4 числото „300“ се заменя с „240“.
5. В пореден номер 2.4, буква „б“, колона 4 числото „300“ се заменя с „240“.
6. Забележката към приложението се заличава.
§ 68. Думите „Приложение № 9 към чл. 122, ал. 3“ се заменят с „Приложение № 9 към чл. 123, ал. 4“.
Министър на вътрешните работи: Йордан Бакалов
Министър на инвестиционното проектиране: Екатерина Захариева
7254