Министерство на вътрешните работи
брой: 74, от дата 5.9.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.47


Инструкция № 8121з-464 от 26 август 2014 г. за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-464 от 26 август 2014 г.
за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С инструкцията се определят редът и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) от полицейските органи.
Чл. 2. (1) Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица и да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие на основанията, предвидени в ЗМВР.
(2) Преди извършването на проверките полицейските органи:
1. се представят, като съобщават длъжността си, фамилното име и структурата, в която работят;
2. се легитимират със служебна карта или личен знак;
3. уведомяват лицата, спрямо които се предприема проверката, за основанията и целта на действията си.
Чл. 3. Проверката на лични вещи и помещения се извършва по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите. При изпълнение на правомощията си полицейските органи зачитат правата и свободите на гражданите, определени в Конституцията на Република България и законите на страната.
Глава втора
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ЛИЧНИ ВЕЩИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ
Чл. 4. (1) Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите на установяване самоличността на лица съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1, 2 и 4 ЗМВР:
а) на лице, за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;
б) когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административно-наказателно производство;
в) на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
2. при извършване на действия по идентификация на лица, когато:
а) самоличността на едно лице не може да бъде установена чрез представяне на документ за самоличност, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни;
б) лицето е чужденец, търсещ закрила по Закона за убежището и бежанците, влязъл е не по законоустановения ред или е незаконно пребиваващ в Република България;
3. при задържане на лице:
а) което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
б) за което е налице невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70 ЗМВР;
в) което е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;
г) в други случаи, определени със закон;
4. когато са налице достатъчно данни, че се укриват вещи, свързани с извършено престъпление или нарушение;
5. прeди съпровождане или настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци, когато е приложена мярка за административна принуда по реда на Закона за чужденците в Република България;
6. в други случаи, определени със закон.
(2) При извършване на проверка на лични вещи полицейските органи вземат мерки за личната си безопасност и следят проверяваните лица да не изхвърлят предмети и вещи.
Чл. 5. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки на превозно средство, кораб, въздухоплавателно средство, контейнер и на вещите, превозвани в тях, когато:
1. има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.
(2) Проверката по ал. 1 включва:
1. проверка на личните документи на лицата в превозното средство;
2. проверка на свидетелството за правоуправление;
3. проверка на документите на превозното средство и на превозвания товар;
4. проверка на превозното средство.
(3) Проверката на моторни превозни средства се извършва при неработещ двигател.
(4) При извършване на проверка на превозно средство и на вещите, превозвани в него, полицейските органи спазват стриктно разпоредбите относно организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение.
Чл. 6. (1) За всички случаи на извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях, по чл. 81 ЗМВР полицейският орган е длъжен да състави протокол (приложение № 1).
(2) В протокола се отразяват:
1. датата и мястото на проверката;
2. имената, длъжността и местоработата на полицейския орган, извършил проверката;
3. основанието, посочено в ЗМВР, за извършване на проверката;
4. вещите, които са проверени, описани по вид, състояние и място, където са намерени; при проверка на превозни средства се посочват регистрационен номер, марка, модел и други идентификационни данни;
5. данните на свидетеля и съответното лице, чиито вещи или превозни средства са обект на проверката.
(3) Протоколът се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.
Чл. 7. Когато при извършване на проверки на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях, се установят данни за извършено престъпление от общ характер, полицейските органи незабавно създават организация за запазване на мястото на проверката и установяване на свидетели, като докладват на оперативните дежурни части с оглед предприемане на необходимите действия по реда на чл. 212, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ В ПОМEЩЕНИЯ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ ОБИТАТЕЛЯ ИЛИ В ТЯХНО ОТСЪСТВИЕОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ
Чл. 8. Полицейските органи могат да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие само когато:
1. следва да се предотврати непосредствено предстоящо или започнало тежко престъпление;
2. са налице данни, че в помещението се укрива лице, извършило тежко престъпление;
3. е необходимо оказване на неотложна помощ на лица, чийто живот, здраве или лична свобода се намират в опасност или са налице други случаи на крайна необходимост.
Чл. 9. (1) Проверката на помещения по възможност трябва да се извършва от двама или повече полицейски служители.
(2) Преди извършване на проверката се уведомява най-близката структура на МВР.
(3) При започване на действията помещенията се проверяват за намиращи се в тях лица.
(4) Проверката на помещение може да бъде извършена едновременно с други действия на полицейските органи: установяване на самоличност, личен обиск, проверка на лични вещи или задържане на лице, когато са налице определените от закона основания за това.
(5) В случаите, когато лицата, заварени на мястото на извършване на проверката, се нуждаят от оказване на помощ, се вземат съответните мерки за запазване на живота и здравето им.
Чл. 10. (1) След приключване на проверката полицейските органи са длъжни да съставят протокол (приложение № 2), в който се посочват:
1. името и длъжността на служителя и неговата месторабота;
2. самоличността на собственика или обитателя;
3. основанието за проверката;
4. времето и мястото на извършването й;
5. резултатите от нея.
(2) Протоколът се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от собственика или обитателя на помещението, когато той присъства. Отказът на собственика или обитателя да подпише протокола се удостоверява с подпис на свидетеля.
(3) Копие от протокола се предоставя на собственика или обитателя на помещението.
(4) За извършената проверка незабавно се уведомява съответният прокурор.
Чл. 11. Когато при извършване на проверка на помещение се установят данни за извършено престъпление от общ характер, полицейските органи незабавно създават организация за запазване на местопроизшествието и установяване на свидетели, като докладват на оперативните дежурни части с оглед предприемане на необходимите действия по реда на чл. 212, ал. 2 НПК.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 81, ал. 3 и чл. 83, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Йордан Бакалов
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ
за извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях
Днес, ...................... 20....... г., в гр. ................................................................................ в ............................. ч.
подписаният ...................................................................................................................................................................
                                             (собствено, бащино и фамилно име на служителя)
на длъжност ..................................... при ......................................................................, гр. .....................................,
                             (наименование на структурното звено)
на основание чл. 81 от Закона за Министерството на вътрешните работи в присъствието на свидетеля
............................................................................................................................................................................................
                              (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................
извърших проверка на ...................................................................................................................................................
                                         (описва се какво е проверено)
..........................................................................................................................................................................................
притежание на лицето: ..............................................................................................................................................
                                  (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
...........................................................................................................................................................................................
При проверката се установи:
..........................................................................................................................................................................................
(описва се фактическата обстановка, поводът на извършването на проверката и резултатът от нея; вещите се описват в последователността, в която са намерени; в случаите, когато не са открити вещи, този факт се отбелязва изрично в протокола; при необходимост могат да бъдат направени схеми, скици, фотоснимки, като това изрично се отбелязва в протокола)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
За произхода на намерените вещи провереното лице даде следните обяснения: ..................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Провереният направи следните възражения и искания: ..............................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Настоящият протокол бе съставен в три еднообразни екземпляра, един от които за провереното лице.
ПРОВЕРЕН: ...................................                                         ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: .............................
                             (подпис)                                                                                                   (подпис)
СВИДЕТЕЛ: ...................................
                             (подпис)
РАЗПИСКА
Подписаният ............................................................................................................................................................
                          (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
...........................................................................................................................................................................................
получих екземпляр от настоящия протокол.
       ПОДПИС: ........................................................
Отказът на лицето да подпише настоящия протокол се удостоверява с подписа на свидетеля.
       СВИДЕТЕЛ: ...................................................
                                (подпис)
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ
за извършена проверка в помещение без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие
Днес, ...................... 20 ....... г., в гр. .................................................................................... в .....................ч.
подписаният ................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................,
                           (собствено, бащино и фамилно име на служителя)
на длъжност ................................ при ................................................................... гр. ..........................................,
                                (наименование на структурното звено)
на основание чл. 83 от Закона за Министерството на вътрешните работи в присъствието на свидетеля
........................................................................................................................................................................................
                                          (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
........................................................................................................................................................................................
извърших проверка в помещение, намиращо се на ............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
                              (адрес на жилището, работното място, помещението и др.)
........................................................................................................................................................................................,
собственост на/или обитавано от: ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
                   (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
По повод: ........................................................................................................................................................................
(посочва се поводът за извършването на проверката: фактът дали проверката е извършена без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
При проверката бяха намерени следните вещи: ............................................................................................
(описват се последователно намерените вещи по вид, количество, размери, белези, къде са намерени и др.; в случаите, когато не са открити вещи, този факт задължително се отбелязва в протокола)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
За намерените вещи лицето (собственикът или обитателят) даде следните обяснения:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Лицето (собственикът или обитателят) направи следните искания, бележки и възражения:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Настоящият протокол бе съставен в три еднообразни екземпляра, един от които за собственика (обитателя) на помещението.
СОБСТВЕНИК: ...................................                                               ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: ......................
(ОБИТАТЕЛ)                 (подпис)                                                                                                (подпис)
СВИДЕТЕЛ: .........................................
                               (подпис)
РАЗПИСКА
Подписаният ..................................................................................................................................................................
                         (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
получих екземпляр от настоящия протокол.
ПОДПИС: ..........................................
Отказът на лицето да подпише настоящия протокол се удостоверява с подписа на свидетеля.
            СВИДЕТЕЛ: ......................................
                                   (подпис)
5856