Министерство на правосъдието
брой: 20, от дата 7.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
(обн., ДВ, бр. 9 от 2010 г.; изм. с Решение № 7268 от 22.05.2012 г. на ВАС на РБ – бр. 43 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2, буква „а“ думите „носенето на постовата служба“ се заменят с „изпълнението на служебните задължения“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. във връзка със сигурността и комендатурата:“.
3. В т. 8, буква „а“ след думите „дейностите по“ се добавя „подготовка за акредитиране,“, а буква „б“ се отменя.
4. В т. 11, буква „б“ накрая се добавя „и подготовка за акредитиране на специализирани програми“.
5. В т. 12:
а) в буква „в“ думите „организира участието на психолози“ се заменят с „организира психолозите и участва“;
б) в буква „е“ думите „организационно-консултативна, тренингова и терапевтична“ се заменят с „консултативна и тренингова“;
в) в букви „д“ и „з“ накрая се добавя „и лишените от свобода“;
г) създават се букви „й“ и „к“:
„й) организира и ръководи дейностите по психологическото обслужване на лишените от свобода;
к) контролира и оказва подкрепа на психолозите от териториалните служби във връзка с диагностиката, консултирането и специализираните програми с правонарушителите.“
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думата „лични“ се заменя с „личностни“.
§ 3. Създават се чл. 16а – 16ж:
„Чл. 16а. (1) Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в ГДИН и териториалните й служби е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) За дейностите, чието изпълнение изисква непрекъсваем работeн процес, работното време се организира в 8-, 12- или 24-часови наряди по утвърден график.
(3) В извънредни ситуации, отдалеченост на обекта или когато численият състав или изпълнението на отделни служебни дейности не позволява организирането на работата на 8- и 12-часови наряди, могат да бъдат установени и 24-часови наряди.
(4) Работното време на служителите, които изпълняват дейности по ал. 2 и 3, се определя със заповед на главния директор на ГДИН съобразно щатната численост и особеностите на охраняемите обекти по предложение на началника на съответната териториална служба или по своя инициатива.
(5) При служебна необходимост със заповед на началника на териториалната служба продължителността на работното време на държавните служители, работещи в наряд, може да бъде удължено, но не с повече от една втора от нормалната дневна продължителност на работното време.
(6) За държавните служители, с изключение на служителите по ал. 2 – 5, се установява ненормиран работен ден.
(7) Държавните служителите от ГДИН и териториалните й служби получават компенсация за нощен труд съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи и правилника за неговото прилагане.
Чл. 16б. (1) Главният директор издава заповед за организация и разпределение на работното време и почивките в главната дирекция, а началниците на териториалните служби издават такава заповед за съответната териториална служба, която ръководят. В заповедта се определят и времето за хранене, времето за отдих, както и физиологичните почивки.
(2) Когато отделни дейности по време на наряд или дежурство се изпълняват от повече от един държавен служител и характерът на дейността позволява ползването на почивки, при разпределянето на работното време се определя време за една или повече почивки.
(3) Когато дейностите по ал. 2 се изпълняват от един държавен служител или характерът на дейността не позволява ползването на почивки, на държавните служители се осигурява време за хранене, без да се прекъсват изпълняваните задължения.
(4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 16в. (1) За държавните служители, които изпълняват дейности, чието осъществяване изисква специфична организация на работа, със заповед на главния директор или на началника на съответната териториална служба може да се установява време на разположение или режим на 12- или 24-часово дежурство.
(2) Времето на разположение за служителите, работещи в наряд, се определя за всеки конкретен случай със заповед по предложение на преките ръководители на съответните служители.
(3) Извън случаите по ал. 2 за държавните служители, работещи в наряд, не може да се установява време на разположение или режим на дежурство.
(4) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на служителите се осигурява време за хранене, което не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 16г. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може да превишава:
1. общо за един календарен месец – 100 часа;
2. през почивни дни – 24 часа.
(2) Времето, през което държавният служител е на разположение извън мястото на работа с готовност при необходимост да изпълнява служебните си задължения, се компенсира съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи и правилника за неговото прилагане.
Чл. 16д. (1) Работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчита в работни дни – подневно.
(2) Работното време на държавните служители, работещи в наряд, се изчислява и отчита в часове, сумирано за тримесечен период.
(3) Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден.
Чл. 16е. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на установеното редовно работно време;
2. удълженото работно време;
3. времето за инструктаж, приемане, сдаване и освобождаване от наряд или дежурство;
4. времето за физиологични почивки;
5. времето за отдих;
6. времето за хранене;
7. фактически извършената работа по време на разположение (активен период на разположение в поделението);
8. времето за провеждане на професионално обучение;
9. времето на дежурство.
(2) Времето за обедна почивка и почивките за хранене не са работно време.
(3) При 12-часов график на наряд или дежурство се отчитат и заплащат 12 часа отработено време по ал. 1.
(4) При 24-часов график на наряд или дежурство се отчитат и заплащат 24 часа отработено време по ал. 1.
(5) Когато служебните задължения по време на наряд или дежурство се изпълняват без прекъсване, за работно време от 8 часа се осигурява половин час почивка, за работно време от 12 часа – 60 минути почивка, и за работно време от 24 часа – 90 минути почивка.
Чл. 16ж. Участието на държавните служители, работещи в наряд или дежурство, в действия по предотвратяване и овладяване на кризисни ситуации по чл. 325, ал. 1 се отчита за отработено време.“
§ 4. В чл. 17 ал. 4, 5 и 6 се отменят.
§ 5. Създават се чл. 17а – 17д:
„Чл. 17а. (1) Учебните центрове са структурни звена на ГДИН, в които се провежда:
1. първоначално професионално обучение на държавни служители – стажанти категории „Г“ и „Е“;
2. първоначално професионално обучение на държавни служители, които не са стажанти, но са със задължително такова обучение – категории „В“, „Г“, „Д“ и „Е“;
3. първоначално професионално обучение на държавни служители, които не са стажанти, но са със задължително преминаване на краткосрочен курс – категории „В“, „Г“, „Д“ и „Е“;
4. професионално обучение на държавни служители при израстване в категория;
5. професионална специализация, повишаване и актуализация на професионалната квалификация на държавни служители.
(2) Длъжностите на държавните служители от съответните категории по ал. 1, т. 1 – 3, както и тези, за които първоначалното професионално обучение не е задължително, се определят със заповед на министъра на правосъдието.
(3) Обучението може да се провежда присъствено и дистанционно.
(4) В учебните центрове може да се провежда обучение и за нуждите на други ведомства и организации след сключване на договор.
(5) Професионалното обучение в учебните центрове се провежда във взаимодействие със структурните звена на главната дирекция и териториалните й служби, както и в сътрудничество с други учебни заведения и организации в страната и в чужбина.
Чл. 17б. (1) Първоначалното професионално обучение по чл. 17а, ал. 1, т. 1 и 2 се провежда въз основа на годишен график, утвърден от главния директор на ГДИН, и по учебно-планова документация за всеки курс, състояща се от: учебни планове, тематични планове и разписания на занятията.
(2) Обучението е с продължителност 3 месеца, от които 40 дни (8 седмици) е теоретична подготовка в учебния център и 45 дни практически стаж в структурното звено, където е назначен служителят.
(3) Оценяването на знанията и уменията на обучаваните включва:
1. текущ контрол;
2. изпити;
3. оценяване на практическия стаж;
4. заключителен изпит по теория и практика.
(4) Основна форма за оценяване на знанията и уменията е изпитът. Изпитите са редовни и поправителни.
(5) Изпитите се провеждат съгласно учебния план и разписанието от основния преподавател по дисциплината или от комисия, определена със заповед на началника на учебния център.
(6) Знанията и уменията на обучаемите се оценяват по шестобалната система, която включва: отличен (6,00); много добър (5,00); добър (4,00); среден (3,00); слаб (2,00). За успешно положен се счита изпит, оценен най-малко със среден (3,00).
(7) Обучаемите, освободени от физическо натоварване с медицинско удостоверение, присъстват на учебните занятия, като покриват нормативите или полагат изпити след възстановяването си.
(8) Обучаемите имат право на един поправителен изпит по всяка учебна дисциплина в двумесечен срок от получаването на слаба оценка, който се провежда по същите въпросници, изпитни билети и ред като редовния изпит. Поправителните изпити се провеждат по график, утвърден от началника на учебния център, като графикът се предоставя на обучаемите при приключване на редовната изпитна сесия.
(9) Практическият стаж по месторабота приключва с обща оценка по шестобалната система, изготвена от прекия началник и съгласувана с началника на териториалната служба. Оценката се изпраща в учебния център преди заключителния изпит.
(10) До заключителен изпит по теория и практика на професията се допускат държавни служители, които са положили успешно изпитите по учебните дисциплини, включени в учебния план, и са получили обща оценка от практическия стаж не по-ниска от среден (3,00).
(11) При обща слаба оценка от практическия стаж обучаемият не се допуска до заключителен изпит. Нова оценка на практическите умения може да се извърши след допълнителен стаж минимум 40 дни, като същата се изпраща на началника на учебния център.
(12) Заключителният изпит по теория и практика на професията се провежда от комисия, определена със заповед на главния директор на ГДИН, като в нея се включват преподавателите по отделните дисциплини и служители от ГДИН и/или от териториалните й служби.
(13) При получена слаба оценка на заключителния изпит по теория и практика обучаемите имат право да се явят на поправителен изпит по време на следващия теоретико-практически изпит, но не повече от веднъж.
Чл. 17в. (1) Професионалното обучение по чл. 17а, ал. 1, т. 3, 4 и 5 е с продължителност не по-малко от 1 седмица и приключва с издаване на сертификат.
(2) Обучението по ал. 1 се провежда по отделни тематични планове и разписания, утвърдени от главния директор на ГДИН.
Чл. 17г. (1) Обучаемите се отстраняват от учебния център със заповед на главния директор на ГДИН по предложение на началника на центъра преди завършване срока на обучение поради:
1. слаб успех;
2. допуснати отсъствия без уважителна причина за повече от 6 учебни часа;
3. неявяване за повече от два последователни учебни или работни дни без уважителни причини на учебна практика или стаж;
4. неизпълнение на програмата за учебната практика или стаж;
5. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
6. при отсъствие по уважителни причини повече от 10 на сто от учебното време.
(2) Обучаемите се отстраняват поради слаб успех при слаба оценка, получена на поправителен изпит или на практически стаж, по една или повече от дисциплините.
Чл. 17д. Правилата за вътрешния ред, устройството и функционирането на учебните центрове се утвърждават със заповед на главния директор на ГДИН.“
§ 6. В чл. 29, ал. 1 думата „затворническото“ се заменя с „личното“.
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от два дни“ се заменят с „до два работни дни“.
2. В ал. 2 думите „до пет дни“ се заменят с „до пет работни дни“.
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) При преместване на лишените от свобода в друго заведение вещите по ал. 1 могат да бъдат изпратени по тяхно искане и за тяхна сметка на новото място или на техни близки.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 10. Член 37 се отменя.
§ 11. В чл. 49, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и времето, през което лишеният от свобода е бил поставен на неправилно определен от съда режим“.
§ 12. В чл. 55, ал. 2 се създава изречение второ:
„В изключителни случаи уведомяването може да се извърши и по телефон, телекс, факс, с телеграма или на електронен адрес, което се удостоверява писмено от извършилия го или по друг подходящ начин.“
§ 13. В чл. 56, ал. 1 накрая се добавя „или на друго упълномощено от лишения от свобода лице“.
§ 14. В чл. 58, ал. 3 след думите „в празнични“ се добавя „и в почивни“.
§ 15. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Полагащите доброволен неплатен труд по чл. 80, ал. 1 ЗИНЗС се ползват от всички права, с изключение на трудово възнаграждение.
(3) Работните обекти за полагане на доброволен неплатен труд на територията на затвора и затворническите общежития се разкриват от началника на затвора след преценка на изискванията за сигурност.“
§ 16. В чл. 64, ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 17. В чл. 65 ал. 3 се изменя така:
„(3) Умишленото самоувреждане на здравето по чл. 83, ал. 2 ЗИНЗС се установява от медицински специалист, който докладва на началника на затвора или поправителния дом в писмена форма.“
§ 18. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. За всеки констатиран случай на трудова злополука началникът на затвора или на поправителния дом съставя протокол и декларация по Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с ПМС № 263 от 1999 г. (ДВ, бр. 6 от 2000 г.), екземпляр от които изпраща в ГДИН. Когато лишените от свобода работят на обекти на юридически и физически лица, трудовата злополука се отчита като настъпила в тези работни обекти.“
§ 19. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Безплатните лекарства“ се заменят с „Лекарствата“.
2. В ал. 2 думите „след установяване на бременността от медицински специалист незабавно“ се заличават.
§ 20. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. По предписание на лекаря се осигурява диетична храна на лишените от свобода.“
§ 21. Член 69 се отменя.
§ 22. Създава се чл. 71а:
„Чл. 71а. Лишените от свобода могат да се движат в района на затворническото общежитие от открит тип самостоятелно или на групи без придружител, а в заведенията от закрит тип придвижването се извършва с придружител от надзорно-охранителния състав.“
§ 23. В чл. 73 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Настанените в заведения от закрит тип и в арести провеждат свиждане в помещения, оборудвани с преградни стени, недопускащи пряк контакт, чрез телефонна връзка и с непосредствено наблюдение на физическа охрана.
(10) Настанените в заведения от открит тип провеждат свиждане в помещения, оборудвани с видеонаблюдение, с допускане на пряк контакт с посетителите и по възможност с достъп до затворническата лавка.“
§ 24. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „защитници“ се добавя „по чл. 91, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс“, а накрая се поставя запетая и се добавя „а с адвокати – по всяко време на денонощието“.
2. В ал. 2 думите „имащи право на контакт със задържаните лица“ се заличават.
§ 25. В чл. 75, ал. 3 след думите „и получават“ се добавя „от инспектор по социална дейност и възпитателна работа“.
§ 26. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато срокът изтича в неприсъствен ден, молбите и жалбите се изпращат в първия работен ден на администрацията.“
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Пощенските разходи за молбите и жалбите са за сметка на лишените от свобода освен за лицата, за които е установено, че нямат средства, набрани от полагащото им се възнаграждение или получени по установения ред от близки, познати или трети лица.“
§ 27. В чл. 82, ал. 6 след думата „получават“ се добавя „и съхраняват при себе си“.
§ 28. В чл. 84, ал. 2 второто изречение се заличава.
§ 29. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ:
„Изключение се допуска само в случаите по чл. 95, ал. 3 ЗИНЗС.“
2. В ал. 2 съюзът „и“ се заменя с „или“.
3. В ал. 3 след думите „не е разрешено“ се добавя „или не е установено чия собственост са“.
§ 30. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 3:
„(3) Обискът се извършва от определени от съответния началник служители от същия пол.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „Преди обиска“ се добавя „се обявява писмената или устната заповед за извършването му и“.
3. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Служителите, които извършват обиска, имат право да забранят на обискираните лица да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши обискът.
(6) При обиска не могат да се извършват действия, които не се налагат от неговата цел, както и такива, уронващи достойнството на лицата. Когато при обиска се разкрият обстоятелства от интимния живот на лицата, се вземат необходимите мерки те да не се разгласяват.
(7) Откритите неразрешени за внасяне предмети се изземват. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на откриването и изземването им.“
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 8 и 9.
§ 31. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „достатъчно време“ се заменят с „необходимото съобразно конкретния случай време“.
2. Алинея 9 се отменя.
3. В ал. 12 думите „двадесет и четири часа“ се заменят с „пет денонощия“.
4. Алинея 13 се отменя.
§ 32. В чл. 100 думата „месец“ се заменя с „шест месеца“.
§ 33. В чл. 103 накрая се добавя „или не е установено чия собственост са“.
§ 34. Създават се чл. 119а – 119в:
„Чл. 119а. (1) Дейността по държавния здравен контрол в ГДИН и териториалните й служби се осъществява съобразно Закона за здравето, Закона за храните и подзаконовите им нормативни актове.
(2) Дейността по държавния здравен контрол се осъществява от сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ в следните основни направления:
1. предварителен здравен контрол за въвеждане на нови обекти на ГДИН и териториалните й служби в експлоатация;
2. текущ здравен контрол при извършване на строително-ремонтни дейности в обекти на ГДИН и териториалните й служби;
3. даване на становище за готовността на строежите в ГДИН и териториалните й служби за въвеждането им в експлоатация;
4. здравен контрол в хранителни обекти, лечебни заведения и учебни заведения на ГДИН и териториалните й служби, извършване на проверки по спазване на хигиенните изисквания в обекти на ГДИН и териториалните й служби;
5. съгласуване на инвестиционни проекти на ГДИН и териториалните й служби;
6. здравен контрол по спазване на изискванията за защита на лишените от свобода от въздействието на йонизиращи лъчения;
7. предоставяне информация на лишените от свобода за профилактика на инфекциозни заболявания;
8. контрол по спазване забраната за тютюнопушене в обектите на ГДИН и териториалните й служби;
9. противоепидемичен контрол – регистрация на заразните заболявания, профилактични и противоепидемични мерки спрямо контактите на инфекциозно болните;
10. провеждане на мерки при възникване на епидемични взривове;
11. контрол на извършваните дезинсекционни и дератизационни обработки в териториалните служби на ГДИН.
Чл. 119б. (1) Държавният здравен контрол в ГДИН и териториалните й служби се извършва от медицинските специалисти в сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ и лечебните заведения в местата за лишаване от свобода. Те имат право на достъп до обектите, продуктите, стоките и дейностите в ГДИН и териториалните й служби, подлежащи на здравен контрол, както и на предоставяне на сведения, документи и копия от тях.
(2) Медицинските специалисти при осъществяване на контрола:
1. предписват провеждане на медицински прегледи и изследвания за оценка на здравословното състояние на работещите в хранителни обекти на ГДИН и териториалните й служби;
2. предписват временно отстраняване от работа на служители в обектите за обществено хранене на ГДИН и териториалните й служби, които са заразно болни или заразоносители и представляват опасност за здравето на околните;
3. предписват провеждане на задължителни профилактични и противоепидемични мерки, като посочват срокове за тяхното изпълнение;
4. вземат проби за лабораторен анализ в присъствието на длъжностно лице;
5. оказват методическа помощ по въпроси за контрола на заразните болести;
6. участват в дейности по превенция на здравето;
7. осъществяват взаимодействие с регионалните здравни инспекции и другите структури на Министерство на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните и със звеното за здравен контрол към Министерството на вътрешните работи.
(3) Здравните инспектори могат да бъдат включвани за участие в състава на приемателни комисии, да съгласуват при необходимост устройствени схеми, планове и проекти, както и да дават становище по готовността на обектите за въвеждането им в експлоатация.
(4) При установяване на нарушения на здравните изисквания здравният инспектор съставя протокол и прави предложение за търсене на административна отговорност.
(5) За установено неспазване на здравните изисквания при извършване на дейности със значение за здравето на лишените от свобода здравният инспектор издава задължително предписание и определя срок за отстраняване на нарушенията.
(6) При неизпълнение на задължителните предписания в определения срок здравният инспектор, съгласувано с началника на съответната териториална служба на ГДИН, издава предписание за незабавно спиране експлоатацията на обекта или на части от него или на съответната дейност, предлага мерки за отстраняване на нарушенията.
(7) В случаите, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на лишените от свобода при разпространение на заразни болести или при възникване на хранителни отравяния, здравният инспектор издава предписание за незабавно спиране експлоатацията на обекта или на части от него, или на съответната дейност, предлага мерки за отстраняване на нарушенията и уведомява началника на съответната териториална служба на ГДИН. При изпълнение на задължителните предписания може да се разрешава възстановяването на дейността или на експлоатацията на обекта.
Чл. 119в. (1) При съмнение за безопасността на продукти и стоки в обекти на ГДИН и териториалните й служби със значение за здравето на лишените от свобода здравният инспектор:
1. издава писмено предписание за спиране реализацията на продукти и стоки в обекти на ГДИН и териториалните й служби със значение за здравето на лишените от свобода;
2. взема проби и ги представя за изследване в определената за целта лаборатория;
3. уведомява началника на териториалната служба на ГДИН за резултатите от изследванията.
(2) Когато продуктите и стоките по ал. 1 са явно негодни за употреба и началникът на териториалната служба на ГДИН няма писмени възражения по това заключение на здравния инспектор, лабораторни анализи не се извършват.
(3) Ако резултатите от лабораторните изследвания потвърждават съответствието на продуктите и стоките със здравните изисквания, здравният инспектор извършва проверка за настъпили промени по време на спирането и писмено отменя даденото предписание за спиране на реализацията.
(4) Когато от лабораторните изследвания се установи, че продуктите и стоките не съответстват на здравните изисквания, здравният инспектор издава предписание за извършване на преработката, използването за други цели в преработен или непреработен вид или унищожаването на тези продукти по установения за това ред.“
§ 35. В чл. 121 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Индивидуалната корекционна работа с осъдените е насочена към преодоляване на поведенчески проблеми и адаптивни кризи, както и към информирането им относно техния правен и социален статус и условията за изтърпяване на наказанията.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За планирането на индивидуалната корекционна дейност и отчет на резултатите се използва единна форма, утвърдена от главния директор на ГДИН.“
§ 36. Член 122 се изменя така:
„Чл. 122. (1) Диференцирано психологическо изследване на новопостъпилите в приемно отделение лица се извършва, когато:
1. са осъдени на доживотен затвор или доживотен затвор без замяна;
2. имат наложено наказание над 10 години лишаване от свобода;
3. има индикации за:
а) „много висок“ и „висок риск“ от вреди (увреждане на другите, самоувреждане, самоубийство, разрушителност);
б) висока степен на уязвимост (проблеми с психичното здраве, наркотична или алкохолна зависимост, емоционален стрес и/или тревожност);
в) специфични обучителни трудности поради умствена изостаналост;
г) сериозни поведенчески проблеми в миналото;
д) социално-икономически или културни влияния.
(2) За диференцираното психологическо изследване се прилага набор от психодиагностични методики и съответни практически ръководства, обезпечени от психологическата лаборатория и утвърдени от главния директор на ГДИН и заместник-председателя на Съвета по изпълнение на наказанията.
(3) Извън случаите по ал. 1 на новопостъпилите в приемно отделение лишени от свобода с влязла в сила присъда се извършва експресно психологическо изследване и оценка на личностните особености при адаптивни кризи и поведенчески проблеми.
(4) Психологическото изследване и заключение по ал. 1 и 3 включва прогнози и препоръки за бъдеща индивидуална или групова работа и общопенитенциарно третиране.“
§ 37. Създават се чл. 122а и 122б:
„Чл. 122а. (1) В приемното отделение на всеки новопостъпил осъден се изготвя цялостна оценка на риска, първоначален доклад и препоръки за бъдещата работа.
(2) На осъдените с наказание до 6 месеца лишаване от свобода и на обвиняеми и подсъдими се изготвя оценка на риска от вреди.
(3) След постановяване на окончателна присъда на обвиняемите и подсъдимите се изготвя анализ на риска от рецидив, с който се представя в комисията по разпределение.
Чл. 122б. (1) В периода на изпълнение на наказанието инспектор-психологът извършва психодиагностични изследвания на лишени от свобода при възникване на поведенчески кризи или личностни проблеми и експертна оценка относно актуално психично и емоционално състояние, потенциални рискове, възможности за пенитенциарно третиране и поправително въздействие.
(2) За оказване на психологическа помощ инспектор-психологът извършва психологическо консултиране и кризисни интервенции, резултатите от които се отразяват в писмен доклад за отделния случай.“
§ 38. В заглавието на глава четвърта, раздел II, думата „значителни“ се заличава.
§ 39. Членове 126 и 127 се отменят.
§ 40. В чл. 128 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „специализирана“ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В рамките на програмата за адаптация с лишените от свобода се извършват диагностичните и оценъчни процедури по чл. 122 и 122а, а при необходимост и психиатрично изследване.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „и 4“ се заличават.
§ 41. В чл. 129 ал. 7 се изменя така:
„(7) Резултатите от работата по плана на присъдата се отразяват в текущ доклад за осъдения.“
§ 42. Член 130 се изменя така:
„Чл. 130. (1) Последваща цялостна оценка на риска се извършва веднъж годишно в случаите, когато в първоначалната оценка са изведени следните проблеми:
1. обща оценка на риска – висок и среден към висок риск;
2. извършители на сексуални престъпления;
3. престъпления, свързани с употреба на насилие и принуда, включително битово насилие;
4. злоупотреба с наркотици и/или злоупотреба с алкохол;
5. психични и емоционални проблеми;
6. опасни и остри личностни разстройства;
7. ниско ниво на основни умения (социални, комуникативни, липса на образование или професионална квалификация).
(2) Последваща оценка на риска, извън случаите по ал. 1, се извършва при аргументиране на положително становище в комисията по изпълнение на наказанията в случаите на чл. 74, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7 ЗИНЗС.
(3) В останалите случаи по чл. 74, ал. 1 ЗИНЗС предложенията за отделни осъдени пред комисията по изпълнение на наказанията се аргументират въз основа на текущ доклад, включващ преценка на настъпилите промени в поведението.
(4) Във всички останали случаи на осъдени с наказание над една година се прави преглед на оценката и анализ на поведението в срока по ал. 1. Резултатите се включват в доклада по чл. 129, ал. 7.
(5) Ако при прегледа по ал. 4 се установи значителна промяна на риска, се извършва последваща цялостна оценка.
(6) Значителна промяна по смисъла на ал. 5 е налице, когато изменението на първоначалната оценка поставя правонарушителя в друга по-висока/по-ниска категория риск.
(7) При последващата оценка по ал. 1 и 2 се извършва пълно проучване по всички фактори, като се акцентира върху промените в целия профил на риска и нуждите в сравнение с първоначалната оценка на осъдения.“
§ 43. Член 140 се отменя.
§ 44. В чл. 146 се създава ал. 4:
„(4) Курсовете за професионална квалификация в затворите, поправителните домове и затворническите общежития се финансират от бюджета на ГДИН.“
§ 45. В чл. 150 ал. 4 се отменя.
§ 46. В чл. 151, ал. 5 думите „един час дневно“ и „за“ се заличават.
§ 47. В чл. 155, ал. 4 думата „насаме“ се заменя с „групово и индивидуално“.
§ 48. В чл. 164, ал. 2 думата „им“ се заличава, а думите „за съответния затвор или поправителен дом“ се заменят с „на лишените от свобода в затворите и поправителните домове“.
§ 49. В чл. 175, ал. 3 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след цифрата „3“ се добавя „и 5“.
§ 50. В чл. 180 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „и дали зад него не се прикрива друг работодател – бивш затворник или криминално проявено лице“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „с активното участие“ се заменят с „едновременно с проучване“.
§ 51. В чл. 200 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Дейността на училищата в поправителните домове се финансира от държавния бюджет чрез ГДИН.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Началникът на поправителния дом може да освобождава от работа ученици еднократно за срок до 30 дни за подготовка и полагане на изпити за:
1. завършване на клас в самостоятелна или индивидуална форма на обучение;
2. завършване на степен на образование и/или придобиване на професионална квалификация.“
§ 52. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Главният директор на ГДИН може да разреши на навършилите пълнолетие да бъдат оставени в поправителния дом за доизтърпяване на наказанието лишаване от свобода за работа към обслужващата дейност.“
§ 53. В чл. 227 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и извършена проверка от пробационен служител на новия адрес“.
2. В ал. 2, т. 3 след думата „прокуратурата“ се поставя запетая и се добавя „кмета на населеното място и съответния началник на районното управление на Министерството на вътрешните работи“.
3. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „кмета на населеното място и съответния началник на районното управление на Министерството на вътрешните работи“.
§ 54. В чл. 229, ал. 4 думите „пробационна служба“ се заменят със „служба „Изпълнение на наказанията“.
§ 55. В чл. 230 ал. 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от получаването на съдебния акт пробационният служител призовава по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс осъдения да се яви в срок до 7 дни за изпълнение на наказанието.“
§ 56. В чл. 231 думите „пробационна служба“ се заменят със „служба „Изпълнение на наказанията“.
§ 57. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като накрая се поставя запетая и се добавя „за което се уведомяват съответният прокурор, кметът на населеното място по местоизпълнение на наказанието и съответният началник на районното управление на Министерството на вътрешните работи“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При получаване в пробационната служба на влязъл в сила съдебен акт за определяне на общо наказание пробация за престъпления, наказани с отделни присъди, се изготвя нов протокол по чл. 208, ал. 3 ЗИНЗС. В тези случаи за начало на изпълнение на наказанието се счита началната дата на изпълняваното до момента наказание.“
§ 58. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите „лишаване от свобода“ се добавя „или се постанови мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест,“, а думите „се спира“ се заменят със „се преустановява“.
2. В ал. 3 след думата „изпращат“ се добавя „заверени копия от“, а думите „текущите доклади, докладите и протоколите за извършената индивидуална и групова корекционна работа“ се заменят с „доклад за оценка на поведението или диагностиката, изготвена в ареста, както и заключителен доклад.“
§ 59. В чл. 239, ал. 1 се добавя изречение второ: „Към протокола се прилагат всички документи, разгледани по време на заседанието.“
§ 60. В чл. 241, ал. 3 думата „значителни“ се заличава.
§ 61. В чл. 243 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „мероприятия“ се заменя с „цели, дейности“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След изтичане на шест месеца от срока на наказанието се изготвя повторна оценка на риска, резултатите се отразяват в доклада по чл. 225 ЗИНЗС и се изготвя индивидуален план за следващия период.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Докладът за оценка на поведението се изготвя съгласно утвърдени методически указания на главния директор на ГДИН.“
§ 62. В чл. 245, ал. 7, изречение второ след думите „пробационния служител с“ се добавя „официални“, а след думата „документи“ се добавя „издадени от личния или лекуващия лекар, от лекарска консултативна комисия или от лекар по дентална медицина,“.
§ 63. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „удостоверителни документи“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 211, ал. 1, т. 2 ЗИНЗС – с официални медицински документи, издадени от личния или лекуващия лекар, от лекарска консултативна комисия или от лекар по дентална медицина“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пробационният служител се произнася с писмен акт по образец, за което уведомява началника си. Копие от акта връчва на осъдения срещу подпис и изпраща на прокурора по местоизпълнение на пробационната мярка за сведение.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 64. В чл. 248, ал. 2 след думите „оценка на осъдения“ се добавя „съгласно утвърдени от главния директор на ГДИН методически указания за индивидуална работа с осъдени на пробация,“.
§ 65. В чл. 249, ал. 1 думите „ограничения на свободното“ се заменят с „ограничения в свободното“, а накрая се добавя „или с оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 66. Създават се чл. 249а – 249в:
„Чл. 249а. (1) Пробационните мерки регистрация по настоящ адрес и ограничения в свободното придвижване може да се изпълняват чрез система за електронно наблюдение при наличие на техническа възможност за неговото осъществяване и при изрично съгласие на осъденото лице.
(2) Електронното наблюдение се назначава в срока по чл. 209, ал. 1 ЗИНЗС със заповед на началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“ по писмено предложение на пробационния служител, придружено с документ за информирано съгласие на осъденото лице.
(3) В тридневен срок от издаване на заповедта началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“ уведомява писмено изпълнителя – доставчик на услугата за електронно наблюдение, и съответния прокурор.
(4) Уведомлението до доставчика съдържа информация за взетото решение за електронно наблюдение на лицето и формата за наблюдение; адрес на прилагане на електронното наблюдение; телефонни номера на осъдения; началото и края на ограничителния режим; началото и края на ограничителните часове.
(5) В тридневен срок от получаване на уведомлението доставчикът монтира оборудването на електронното наблюдение в присъствието на пробационния служител и поставя гривната със съдействието на осъденото лице в случаите на налагане на ограничения в свободното придвижване.
(6) На осъдения се предоставя наръчник с изискванията за спазване на електронното наблюдение.
Чл. 249б. (1) Доставчикът осигурява електронно наблюдение върху всяко осъдено лице, посочено в заповедта на началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“.
(2) При регистрирано нарушение на електронното наблюдение операторът в контролния център на доставчика незабавно уведомява пробационния служител.
(3) Пробационният служител извършва проверка на подадения сигнал, изготвя констативен протокол и уведомява началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“.
Чл. 249в. При изпълнение на влязла в сила присъда с наказание лишаване от свобода, при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража или при други обстоятелства, възпрепятстващи електронното наблюдение, пробационният служител уведомява контролния център на доставчика за прекратяване на наблюдението.“
§ 67. В чл. 250, ал. 3 думите „Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки“ се заменят със „Закона за обществените поръчки“.
§ 68. В чл. 251 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Областните пробационни служби“ се заменят с „Пробационните служители“.
2. В ал. 5 думите „областните пробационни служби“ се заменят с „пробационните служби“.
§ 69. В чл. 259 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „областните пробационни служби“ се заменят с „пробационните служби“.
2. В т. 4 думите „областна пробационна служба“ се заменят с „областна служба „Изпълнение на наказанията“.
§ 70. В чл. 260 думите „след влизането му в сила“ се заличават, а след думите „се изпраща“ се добавя „незабавно след получаването му“.
§ 71. В чл. 261 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „оценката“ се заменя с „доклада за оценка на поведението“.
2. В ал. 2 думата „оценката“ се заменя с „доклада по ал. 1“.
§ 72. В чл. 265 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „към този момент“ се заменят с „изчислено съгласно чл. 228, ал. 1 ЗИНЗС“.
2. В ал. 2 думите „внасяне на предложението в съда“ се заменят с „приемане на предложението от пробационния съвет“.
§ 73. В чл. 267, ал. 1 се добавя второ изречение: „Ако срокът изтича в неработен ден, на осъдения се издава удостоверение в първия работен ден, като в него се отразява реалната дата за приключване на изпълнението на наказанието.“
§ 74. Създават се чл. 267а и 267б:
„Чл. 267а. Пробационните служби изпълняват постановените от съда мерки за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 и чл. 70, ал. 6 от Наказателния кодекс.
Чл. 267б. (1) При неизпълнение на мярка за пробационен надзор, постановена през изпитателния срок по чл. 67, ал. 3 от Наказателния кодекс, председателят на пробационния съвет сезира първоинстанционния съд, постановил съдебния акт.
(2) При неизпълнение на мярка за пробационен надзор, постановена през изпитателния срок по чл. 70, ал. 6 от Наказателния кодекс, началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“ сезира окръжния съд, постановил съдебния акт.“
§ 75. В чл. 270 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „пробационен служител“ се заменят с „на областната служба „Изпълнение на наказанията“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При установяване на данни, че постъпилото в ареста лице изпълнява наказание пробация или мярка за пробационен надзор, незабавно се уведомява началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“ по местоизпълнението им.“
§ 76. Член 273 се отменя.
§ 77. В чл. 277 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 78. Създава се чл. 277а:
„Чл. 277а. Адвокатите ползват правата си по чл. 34 от Закона за адвокатурата.“
§ 79. В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ограничения,“ се добавя „писменото съдържание на“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„(2) Писмата на и до обвиняемите и подсъдимите, настанени в затворите, се изпращат и получават от инспектор по социална дейност и възпитателна работа в присъствие на служител от надзорно-охранителния състав.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „и ГДИН“.
§ 80. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пратки“ се добавя „и други разрешени вещи“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 81. Създава се чл. 279а:
„Чл. 279а. Задържаният може да откаже получаването на определена пратка, като отказът се прави в писмена форма.“
§ 82. В чл. 285 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата „даряват“ се поставя запетая и се добавя „вземат“.
2. В т. 4 накрая се добавя „които нарушават вътрешния ред, добрите нрави или правата на другите задържани лица“.
3. В т. 6 накрая се добавя „и митинги“.
4. Създават се т. 8, 9 и 10:
„8. да притежават, ползват или държат при себе си оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, включително самоделно изработени такива, мобилен телефон, фотоапарат, звуко- и видеозаписващи устройства или части от тях;
9. да упражняват физическо или психическо насилие, включително за решаване на възникнали конфликти помежду им;
10. да се придвижват не по определения ред във и извън района на местата за лишаване от свобода.“
§ 83. В чл. 286 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 след думите „излизане от“ се добавя „килията или района на“.
2. В ал. 5 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 84. В чл. 287, ал. 1 след думите „под стража“ се добавя „в арестите“.
§ 85. Създава се чл. 289а:
„Чл. 289а. (1) За дисциплинарни нарушения на задържаните под стража в арестите се налагат дисциплинарни наказания по чл. 101, т. 1, 2, 4 и 5 ЗИНЗС.
(2) Дисциплинарните наказания се налагат от началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“. При налагането им се спазват разпоредбите на чл. 102, 105 – 109 ЗИНЗС.
(3) Заповедите за дисциплинарно наказание подлежат на обжалване по реда на чл. 110 ЗИНЗС.“
§ 86. В чл. 291, т. 2 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 87. В чл. 292, ал. 1 и 2 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 88. В чл. 293, т. 4 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“.
§ 89. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В местата за лишаване от свобода се допускат:
1. президент и вицепрезидент на Република България;
2. председател, заместник-председатели на Народното събрание, народни представители;
3. министър-председател, заместник министър-председатели и министри;
4. заместник-министри на правосъдието;
5. съдии и прокурори;
6. представители на Съвета на Европа;
7. омбудсман и негови представители;
8. главен директор и заместник главни директори на ГДИН;
9. членове на Съвета по изпълнение на наказанията;
10. държавните служители от секторите „Охрана и сигурност в затворите“ и „Охрана и сигурност в арестите“ на главната дирекция – в местата за лишаване от свобода, на които осъществяват методическо ръководство и контрол;
11. служителите на Министерството на правосъдието, на ГДИН и териториалните й служби – след представяне на заповед за командироване;
12. всички лица с постоянни, временни или еднократни пропуски за съответното място за лишаване от свобода;
13. адвокати – до мястото за срещи;
14. защитници и повереници – в работното време на администрацията до мястото за срещи;
15. разследващи органи – в работното време на администрацията до мястото за действия по разследването, след представяне на документ от ръководителя на разследващия орган;
16. вещи лица – в рамките на работното време на администрацията след представяне на документ, удостоверяващ това им качество по делото;
17. други лица, определени с нормативен акт.“
2. В ал. 3 след думите „затворническото общежитие“ се поставя запетая и се добавя „началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“, а думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
3. В ал. 4 думите „т. 1 – 12“ се заменят с „т. 1 – 16“.
4. В ал. 5 думите „т. 13“ се заменят с „т. 17“.
5. В ал. 6 думата „пълномощно“ се заменя с „посочените в чл. 74, ал. 7 документи“.
§ 90. В чл. 299 думата „носене“ се заменя с „изпълнение“.
§ 91. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Постовата служба се носи“ се заменят с „Надзорно-охранителната дейност се изпълнява“, а думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
2. В ал. 2 след думите „затворническите общежития“ се добавя „от закрит тип“. Създава се изречение второ: „При служебна необходимост в наряда могат да се включат и други служители от надзорно-охранителната дейност.“
3. В ал. 4 след думите „състои от“ се добавя „главни надзиратели,“, след думата „постови“ се поставя запетая, а думите „и разводачи“ се заменят с „конвоиращи и водачи на специализиран автомобил“.
§ 92. Членове 301 и 302 се отменят.
§ 93. В чл. 303 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и спецификата на поделението“.
2. В ал. 2 думите „сектор „Охрана и сигурност в арестите“ към ГДИН“ се заменят с „областната служба „Изпълнение на наказанията“.
3. В ал. 4 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 94. В чл. 304 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в т. 1 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“;
б) в т. 2 думата „службата“ се заменя със „служебните задължения“;
в) в т. 3 думата „технически“ се заличава, а думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Инструкциите се утвърждават от началника на затвора или поправителния дом и от началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“.“
§ 95. В чл. 305 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „най-малко 15 минути преди“ се заменят с „в“, а накрая се поставя запетая и се добавя „годни да изпълняват служебните си задължения“.
2. В ал. 2 след думите „униформа и“ се добавя „снаряжение и“.
§ 96. В чл. 306 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Командирът на отделение“ се добавя „или дежурният по арест“, а думите „носят службата“ се заменят с „изпълняват служебните си задължения“.
2. В ал. 2 думите „болест, умора“ се заменят с „видимо неадекватно състояние“, а думите „носят службата“ се заменят с „изпълняват служебните си задължения“.
3. Изречение второ на ал. 2 става ал. 3 и се изменя:
„(3) Надзирателите са длъжни да окажат съдействие за установяване на обстоятелствата по ал. 1 и 2.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Времето, през което служителят е отстранен от наряд, не се отчита за отработено време.“
§ 97. В чл. 307 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а в арестите –“ се заличават, а думите „определено от тях длъжностно лице“ се заменят с „дежурния по арест“.
2. В ал. 2 след думите „надзорно-охранителна дейност“ се поставя запетая и съюзът „и“ се заличава, след думите „затворническото общежитие“ се добавя „и началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“, а думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
3. В ал. 5 думите „а в ареста –“ се заличават, а накрая се добавя „или дежурния по арест“.
§ 98. В чл. 308, т. 1 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“, в т. 3 думите „носенето на службата“ се заменят с „изпълнението на служебните задължения“, а думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“, в т. 5 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“.
§ 99. В чл. 310, ал. 2 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“.
§ 100. В чл. 311, ал. 2 думата „носене“ се заменя с „изпълнение“.
§ 101. В чл. 312 думите „носят службата“ се заменят с „изпълняват служебните си задължения“.
§ 102. В чл. 314 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите „главен надзирател“ се поставя запетая и се добавя „командирът на отделение“, думите „приемат дежурството“ се заменят с „встъпват в изпълнение на служебните задължения“, а в изречение второ думата „приемането“ се заменя с „встъпването“.
2. В ал. 2 думата „Приемащият“ се заменя с „Встъпващият“.
3. В ал. 3 думите „приемането“ и „приемане“ се заменят съответно с „встъпването“ и „встъпване“, а думите „на дежурството“ се заличават.
4. В ал. 4, изречение първо думата „приемането“ се заменя с „встъпването“ и след думата „дежурни“ се добавя „служители“. В изречение второ след думата „Сдаващият“ се добавя „командир на отделение и“, думата „докладва“ се заменя с „докладват“, а думите „изминалото дежурство“ се заменят с „резултатите от изпълнението на служебните задължения“.
5. Алинея 5 се отменя.
§ 103. В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „носят постовата служба“ се заменят с „изпълняват служебните си задължения“.
2. В ал. 2 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните си задължения в затворите, поправителните домове, затворническите общежития от закрит тип и арестите“.
3. В ал. 3 накрая се добавя „от надзорно-охранителния състав“.
§ 104. В чл. 317, ал. 1 думата „почиват“ се заменя с „ползват време за отдих“, а думите „един от друг“ се заличават.
§ 105. Член 318 се изменя така:
„Чл. 318. Резултатите от работата на наряда за всяко денонощие се обобщават от дежурните главни надзиратели, командирите на отделения и дежурните по арест.“
§ 106. В чл. 320, ал. 2 думите „най-близкото“ се заличават.
§ 107. В чл. 321 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 108. В чл. 323 след думите „затворническо общежитие“ се поставя запетая и се добавя „началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“, а думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 109. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като втората скоба се премества след думите „лишаване от свобода“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Началникът на затвора, на поправителния дом, на затворническото общежитие, на областната служба „Изпълнение на наказанията“ или на арестите в съответната териториална служба незабавно уведомява главния директор на ГДИН за възникналата ситуация и за взетите мерки.“
§ 110. В чл. 326 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „може да“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 111. В чл. 327, ал. 1 след думите „на състава“ се добавя „в кризисни ситуации и“.
§ 112. В чл. 328, ал. 1 думата „носенето“ се заменя с „изпълнението“.
§ 113. В чл. 329 думата „носенето“ се заменя с „изпълнението“, а в т. 3 думите „носенето на службата“ се заменят с „изпълнението на служебните задължения“ и думите „и тяхната активност при изпълнение на служебните задължения“ се заличават.
§ 114. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „надзорно-охранителната дейност“ се поставя запетая и се добавя „както и началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“.
2. В т. 4 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 115. В чл. 333, ал. 1 думата „носенето“ се заменя с „изпълнението“.
§ 116. В чл. 334 думата „носенето“ се заменя с „изпълнението“.
§ 117. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Оценката на работата“ се заменят с „Оценката на служебната дейност“.
2. В т. 1 думите „началника на сектор „Арести“ се заменят с „началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“, а думите „на шест месеца“ се заменят с „годишно, като докладът се изпраща в ГДИН“.
3. В т. 2 след думите „няма инспектор“ се добавя „и от началника на арестите към съответната териториална служба“.
§ 118. В чл. 336 думите „оценка на работата“ се заменят с „оценка на служебната дейност“, а в т. 1 думата „носенето“ се заменя с „изпълнението“.
§ 119. Създават се допълнителни разпоредби:
„Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Време на разположение“ е времето, през което служителят е на разположение на ръководителя си извън мястото на работа с готовност при необходимост да изпълнява служебните си задължения.
2. „Дежурство“ е специфична организация на работата при подневно отчитане на работното време. През времето на дежурство служителят се явява на работното си място и изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.
3. „Време за отдих“ е времето, през което служителят възстановява трудовите си сили в зоните и обектите на отговорност, но е длъжен да изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на наряда или дежурството.
4. „Наряд“ е времето, през което държавният служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график при непрекъсваемост на работния процес.
5. „Обедна почивка“ или „Почивка за хранене“ е период от време в рамките на утвърденото работно време, през който служителят не изпълнява служебните си задължения.
6. „Време за хранене“ е период от време през наряда, което ръководителят определя на служителите за хранене, без да бъдат прекъсвани изпълняваните задължения, и се зачита за отработено време.
7. „Адаптивна криза“ е кризата, породена от ситуация, при която лицето е поставено в нова за него пораждаща стрес среда.
8. „Кризисна интервенция“ е спешна и временна психологическа помощ, която лицето получава при попадането му в ситуация, причиняваща необичаен стрес за него и нарушаваща обичайното му функциониране.
§ 2. Въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.).
§ 3. Участието на държавните служители в действия по предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации се компенсира като труд извън установеното работно време по ред, установен със закон или акт на Министерския съвет.“
§ 120. Параграфи 1 – 6 на преходните и заключителните разпоредби стават съответно § 4 – 9.
§ 121. В досегашния § 2 на преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 3:
„(3) При замяна на доживотен затвор с лишаване от свобода се прилагат разпоредбите на чл. 66, ал. 1 и 2 ЗИНЗС.“
За министър: Илия Ангелов
1432