Министерски съвет
брой: 13, от дата 14.2.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15  ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г. и бр. 27 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава изречение второ:
„Когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За вписване на удостоверение за промяна в правноорганизационната форма на търговско дружество и на молба за отмяна на съдебни решения, подлежащи на вписване, се събира такса в размер 10 лв.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) За извършване на отбелязване (включително на актовете по чл. 17 от Правилника за вписванията), за заличаване и за подновяване на вписване се събира половината от събраната такса за вписване.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато искането за отбелязване, заличаване и подновяване на вписване е направено за част от вземането, за което е вписана ипотека, или само за някои от имотите, се събира половината от таксата по чл. 2, изчислена върху сумата, за която се иска отбелязване, заличаване или подновяване, а ако такава не е посочена в искането  върху сумата, за която е направено първоначалното вписване.
(3) Когато се иска заличаване на вписването на ипотека от купувач на публична продан по реда на чл. 19, ал. 2 от Правилника за вписванията, от заинтересовано лице по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията или на основание съдебно решение, се дължи такса в размер 10 лв.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) За вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер 80 лв.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За извършване на отбелязвания и за заличавания (допълнителни обстоятелства по смисъла на Закона за особените залози) и за подновяване на вписване въз основа на удостоверение, издадено от търговския регистър, се събира половината от таксата по ал. 1.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) За извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията, се събира такса 2 лв. Когато при устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите в Информационната система, както и когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна такса в размер един лв. за първа страница и 0,10 лв. за всяка следваща страница.
(2) За справка, извършвана чрез отдалечен достъп до Информационната система, се събира такса в размер един лв. за всяка справка.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За издаване на удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице се събират следните такси:“;
б) в т. 1 числото „10“ се заменя с „5“;
в) в т. 2 числото „20“ се заменя с „10“;
г) в т. 3 числото „50“ се заменя с „25“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни  10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни  30 лв.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При неспазване на сроковете по ал. 1 и 2 таксата по ал. 1 е в размер 5 лв., а по ал. 2  10 лв.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 46 от Правилника по вписванията за повече от едно лице, за всяко от лицата се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 1.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 47 от Правилника по вписванията за повече от един имот, за всеки имот се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 2.“
6. Алинея 6 се отменя.
§ 7. В чл. 8 в ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 числото „40“ се заменя с „35“.
2. В т. 5 числото „60“ се заменя с „55“.
3. В т. 10 числото „60“ се заменя с „55“.
4. В т. 11 числото „40“ се заменя с „35“.
5. В т. 12 числото „15“ се заменя с „10“.
6. В т. 13 числото „60“ се заменя с „55“.
7. В т. 14 числото „70“ се заменя с „65“.
8. В т. 15 числото „30“ се заменя с „25“.
9. В т. 16 числото „15“ се заменя с „10“.
10. В т. 17 числото „15“ се заменя с „10“.
11. В т. 18 числото „60“ се заменя с „55“.
12. В т. 19 числото „15“ се заменя с „10“.
13. В т. 20 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 8. В чл. 9 в ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 числото „30“ се заменя с „25“.
2. В т. 5 числото „35“ се заменя с „30“.
3. В т. 10 числото „35“ се заменя с „30“.
4. В т. 11 числото „30“ се заменя с „25“.
5. В т. 12 числото „15“ се заменя с „10“.
6. В т. 13 числото „35“ се заменя с „30“.
7. В т. 14 числото „40“ се заменя с „35“.
8. В т. 15 числото „20“ се заменя с „15“.
9. В т. 16 числото „15“ се заменя с „10“.
10. В т. 17 числото „15“ се заменя с „10“.
11. В т. 18 числото „35“ се заменя с „30“.
12. В т. 19 числото „15“ се заменя с „10“.
13. В т. 20 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 9. В чл. 11 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 10. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „35“ се заменя с „30“;
б) в т. 2 числото „130“ се заменя със „100“;
в) в т. 3 числото „160“ се заменя със „110“;
г) в т. 4 числото „460“ се заменя с „360“;
д) в т. 5 числото „460“ се заменя с „360“;
е) в т. 6 числото „1700“ се заменя с „1300“;
ж) в т. 8 числото „430“ се заменя с „340“;
з) в т. 9 числото „130“ се заменя със „100“;
и) в т. 11 числото „460“ се заменя с „360“;
к) в т. 13 числото „50“ се заменя с „40“;
л) в т. 14 числото „100“ се заменя с „80“;
м) в т. 16 числото „100“ се заменя с „80“;
н) в т. 17 числото „230“ се заменя със „180“;
о) в т. 20 числото „50“ се заменя с „40“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 числото „60“ се заменя с „50“;
б) в т. 3 числото „80“ се заменя с „55“;
в) в т. 4 числото „230“ се заменя със „180“;
г) в т. 5 числото „230“ се заменя със „180“;
д) в т. 6 числото „850“ се заменя с „650“;
е) в т. 8 числото „215“ се заменя със „170“;
ж) в т. 9 числото „60“ се заменя с „50“;
з) в т. 11 числото „230“ се заменя със „180“;
и) в т. 13 числото „25“ се заменя с „20“;
к) в т. 14 числото „50“ се заменя с „40“;
л) в т. 16 числото „50“ се заменя с „40“;
м) в т. 17 числото „115“ се заменя с „90“;
н) в т. 20 числото „25“ се заменя с „20“.
3. В ал. 3 в т. 1 числото „60“ се заменя с „30“.
4. В ал. 4 в т. 1 числото „30“ се заменя с „15“.
5. В ал. 5 числото „230“ се заменя със „180“.
6. В ал. 6 числото „115“ се заменя с „90“.
§ 11. В чл. 16б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя с „40“.
2. В ал. 2 числото „25“ се заменя с „20“.
§ 12. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя с „40“.
2. В ал. 2 числото „25“ се заменя с „20“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. За висящите производства, по които са събрани такси, не се довнасят такси.
§ 14. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
850