Управителен съвет на сдружение „Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ (АСМБ – СУ)   София
брой: 103, от дата 29.11.2013 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.94


общо събрание

 

1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на студентите по медицина в България – Со- фийски университет“ (АСМБ – СУ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква редовно общо събрание на асоциацията на 25.02.2014 г. в 18,30 ч. в София, ул. Козяк 1, аула на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 3. освобождаване от длъжността на членове на управителния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 4. освобождаване от длъжността на членове на контролния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 5. избиране на нов управителен съвет на АСМБ – СУ, мандат 2014 – 2015 г.; 6. избиране на нов контролен съвет на АСМБ – СУ, мандат 2014 – 2015 г.; 7. промени в устава на АСМБ – СУ; 8. разни. Поканват се всички членове на асоциацията да вземат участие в общото събрание.
8747