Народно събрание
брой: 54, от дата 21.6.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
Народното събрание на основание чл.84, т.8 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал.1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и по предложение на министър-председателя на Република България
РЕШИ:
Избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 14 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
4904