Народно събрание
брой: 48, от дата 31.5.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на министър-председател на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6, чл. 108 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и по повод Указ № 99 на президента на Република България от 28 май 2013 г.
РЕШИ:
Избира Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 29 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
4487