Софийски градски съд   София
брой: 28, от дата 19.3.2013 г.   Неофициален раздел / СЪДИЛИЩАстр.109


ф.д. № 798/2012 г. за политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение“

 

Софийският градски съд на основание чл. 15, ал. 1 ЗПП регистрира парт. № 390, т. 12, р. Х, стр. 145, по ф.д. № 798/2012 г. за политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение“ съгласно решение № 49 от 8.03.2013 г. по т.д. № 1250/2013 г. на Върховния касационен съд на Република България: допуска вписване в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд на политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение“. Седалище и адрес на управление: София, п.к. 1680, ул. Пирин 56. Устав, приет на УС на 11.11.2012 г., който е неразделна част от това решение. Управителен съвет (УС) в състав: Камелия Бориславова Галчева, Божидар Ангелов Йотов, Явор Иванов Димитров, Димитър Йорданов Чукарски, Тодор Димитров Великов, Георги Янчев Георгиев, Драгомир Кирилов Драганов, Тодор Добринов Сейзински, Асен Иванов Динчев, Драгомир Филипов Бояджиев, Станислав Константинов Шишков, Пламен Енчев Таушанов, Ирена Маринчова Гълъбова, Свилена Венкова Димитрова, Петя Венциславова Карабулева-Динчева, и Изпълнителен съвет в състав: Божидар Ангелов Йотов, Димитър Йорданов Чукарски, Камелия Бориславова Галчева, Тодор Димитров Великов и Явор Иванов Димитров. Върховен контролно-ревизионен съвет в състав: Яна Иванова Крачунова, Светлана Георгиевна Филипова, Христо Михайлов Бушев, Тодор Крумов Тодоров, Райко Бенев Райков, Гергана Борисова Виделова и Владимир Георгиев Дичев. Представителство на партията поне двама от тримата секретари на Изпълнителния съвет: Божидар Ангелов Йотов, Димитър Йорданов Чукарски и Тодор Димитров Великов.
2602