Президент на републиката
брой: 25, от дата 13.3.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 56 за назначаване на служебно правителство

 

УКАЗ № 56
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1.Назначавам:
Марин Райков Николов за служебен министър-председател на Република България и служебен министър на външните работи;
Екатерина Спасова Гечева-Захариева за служебен заместник министър-председател и служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;
Деяна Георгиева Костадинова за служебен заместник министър-председател и служебен министър на труда и социалната политика;
Илияна Димитрова Цанова за служебен заместник министър-председател и служебен министър по управление на средствата от Европейския съюз;
Петя Ангелова Първанова за служебен министър на вътрешните работи;
полк. проф. дмн Николай Кирилов Петров за служебен министър на здравеопазването;
проф. Иван Костадинов Станков за служебен министър на земеделието и храните;
Асен Васков Василев за служебен министър на икономиката, енергетиката и туризма;
Владимир Николов Пенев за служебен министър на културата;
чл.-кор. проф. дфн Николай Георгиев Милошев за служебен министър на образованието, младежта и науката;
Юлиян Георгиев Попов за служебен министър на околната среда и водите;
доц. Тодор Димитров Тагарев за служебен министър на отбраната;
Драгомир Николов Йорданов за служебен министър на правосъдието;
Роман Георгиев Василев за служебен министър за развитие на електронно правителство;
Кристиан Димитров Кръстев за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Петър Райчев Стойчев за служебен министър на физическото възпитание и спорта;
Калин Димитров Христов за служебен министър на финансите.
Служебният министър по управление на средствата от Европейския съюз и служебният министър за развитие на електронно правителство не ръководят отделни министерства.
2. Служебното правителство в двуседмичен срок да определи функциите на служебния министър за развитие на електронно правителство.
Издаден в София на 13 март 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
2457