Министерство на отбраната
брой: 26, от дата 14.3.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.1


Наредба № Н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-4 от 18 февруари 2013 г.
за военномедицинска експертиза
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията, редът и организацията на военномедицинската експертиза (ВМЕ) за годност за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба.
Чл. 2. Военномедицинската експертиза е дейност, извършвана от военномедицинските експертни органи въз основа на медицински стандарти (МС) – приложение № 1, за медицинско освидетелстване на следните категории лица:
1. кандидати за военна служба;
2. военнослужещи;
3. кандидати за обучение във висшите военни училища;
4. курсанти;
5. кандидати за служба в доброволния резерв;
6. резервисти;
7. запасни и български граждани със задължения по военния отчет;
8. военнослужещи и резервисти на летателна и плавателна длъжност (ЛПД);
9. екипажи на безпилотни летателни апарати;
10. кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
Чл. 3. Военномедицинските експертни органи извършват и експертиза относно:
1. характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи и резервисти на активна служба, причинено при или по повод изпълнение на военната служба;
2. временна или трайно намалена работоспособност на курсантите, военнослужещите и на резервистите на активна служба (по Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 2010 г. – ДВ, бр. 36 от 2010 г.)
Чл. 4. Органите на военномедицинската експертиза са:
1. Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);
2. лекарски консултативни комисии (ЛКК) към ВМА;
3. функционална военномедицинска комисия за освидетелстване на кандидати за служба в доброволния резерв – разкрива се при нужда за определен период от време със заповед на началника на ВМА от състава на МБАЛ – гр. Пловдив, към ВМА;
4. лекарите – експерти във военните окръжия към ЦВМК;
5. лекарите и лекарите по дентална медицина от медицинските пунктове на ВМА във военните формирования от Българската армия, Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и лекуващите лекари от ВМА.
Чл. 5. (1) Медицинското освидетелстване за годност за военна служба, респ. за служба в доброволния резерв на лицата по чл. 2, т. 1 – 6, 8 и 9 се извършва от лекари специалисти от ЦВМК.
(2) Медицинското освидетелстване за годност за военновременна служба на лицата по чл. 2, т. 7 и за годност за военна служба на лицата по чл. 2, т. 10 се извършва от лекарите – експерти във военните окръжия към ЦВМК, въз основа на представени от съответните лица медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние.
(3) Запасните и лицата със задължение по военния отчет, които кандидатстват за военна служба или за служба в доброволния резерв, преминават на медицинското освидетелстване за годност за военновременна служба по реда на ал. 2. Лицата, освидетелствани като негодни за военновременна служба, не подлежат на освидетелстване за годност за военна служба и за служба в доброволния резерв.
(4) Медицинското освидетелстване за годност за военна служба и за служба в доброволния резерв може да бъде:
1. първоначално – извършва се на лицата по чл. 2, т. 1, 3 и 5 в обем, определен в приложение № 2;
2. за продължаване на годността – извършва се на военнослужещи и резервисти, в т. ч. и такива на летателна и плавателна длъжност, в периодичност и обем, определени в приложения № 3, 4 и 5;
3. контролно – инициира се от ЦВМК след проведено предхождащо освидетелстване, в което е посочен срокът за явяване на контролното освидетелстване, и се извършва по протокол-образец (приложение № 6);
4. извънредно – инициира се от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура, както и при изгубена здравна книжка на военнослужещия/резервиста; освидетелстването се извършва по протокол-образец (приложение № 6);
5. индивидуално – инициирано от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура със съгласието на освидетелствания военнослужещ, изразено с искане по образец (приложение № 7) и становище на експертния орган по образец (приложение № 8);
6. при промяна в здравословното състояние извън медицинските стандарти на военнослужещи, курсанти и резервисти.
(5) Освидетелстването на годността завършва с издаване на експертно решение за годност за военна служба/служба в доброволния резерв по образец (приложение № 9), а експертното решение за годност за военновременна служба по образец (приложение № 10).
(6) Издаденото експертно решение за годност е задължително за изпълнение от командирите/началниците и ръководителите на съответните структури. При указан в експертното решение срок и след изтичането му освидетелстваният се изпраща за ново освидетелстване.
(7) Експертното решение за годност за военна служба/служба в доброволния резерв се съхранява във военното формирование/съответната структура в личното кадрово досие на военнослужещия/ резервиста/курсанта за целия срок на службата. Експертното решение за годност за военновременна служба се вписва в протоколна книга и се съхранява в съответната териториална структура по водене на военния отчет.
(8) Медицинско освидетелстване се извършва и на военнослужещи, подали рапорт за определяне характера и степента на увреждане (телесна повреда), получено при или по повод на военната служба.
Чл. 6. Видовете експертни решения за годност за военна и военновременна служба и общите изисквания за годност за военна служба/служба в доброволния резерв, летателна и плавателна длъжност, военновременна служба са посочени в приложения № 11, 12 и 13. Видовете експертни решения за годност на членовете на екипажи на безпилотни летателни апарати са посочени в приложение № 1, част IV.
Чл. 7. Според издадените въз основа на медицинските стандарти експертни решения за годност освидетелстваните могат да бъдат:
1. годни за военна служба/служба в доброволния резерв (летателна, плавателна длъжност), годни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати;
2. годни за военна служба/служба в доброволния резерв (летателна, плавателна длъжност), годни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати – с освобождаване от изпълнение на определени дейности в ежедневната работа при необходимост от по-продължителен период за възстановяване на работоспособността;
3. индивидуално годни за военна служба (летателна, плавателна длъжност), индивидуално годни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати;
4. негодни за военна служба/служба в доброволния резерв (летателна, плавателна длъжност), негодни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати – при невъзможност за пълно излекуване и настъпили необратими функционални нарушения на организма и здравето на военнослужещия;
5. годни за военновременна служба;
6. негодни за военновременна служба.
Чл. 8. По преценка на психиатъра за нуждите на военномедицинската експертиза се извършва специализирано психологично изследване по методика, посочена в приложение № 14. При определяне годността за летателна длъжност на освидетелстваните се извършва специализирано авиопсихологично изследване по методиката, посочена в приложение № 14.
Раздел II
Функции на органите на военномедицинската експертиза
Чл. 9. (1) Централната военномедицинска комисия е военномедицински експертен орган в състава на ВМА, за нуждите на Министерството на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) Централната военномедицинска комисия организира, ръководи, координира и контролира военномедицинската експертиза.
(3) Централната военномедицинска комисия извършва военномедицинска експертиза.
(4) Централната военномедицинска комисия участва в разработването на проекти на нормативни актове по военномедицинската експертиза.
(5) Централната военномедицинска комисия притежава собствен печат.
Чл. 10. Централната военномедицинска комисия сформира ТЕЛК за военнослужещи от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 11. (1) Председателят на ЦВМК е лекар, военнослужещ с трудов стаж като лекар не по-малко от 10 години, с придобита клинична специалност.
(2) Председателят на ЦВМК организира дейността по военномедицинската експертиза.
(3) Председателят на ЦВМК има право на общо заседание на комисията да върне предложено експертно решение за допълнително изясняване и уточняване състоянието на освидетелствания.
(4) Председателят на ЦВМК участва във Военномедицинския съвет на ВМА.
(5) Председателят на ЦВМК изготвя и представя ежегоден анализ за експертната дейност на комисията пред началника на ВМА.
Чл. 12. (1) Лекарите от състава на ЦВМК имат придобита клинична специалност и стаж не по-малко от 10 години, а за длъжностите, които не изискват клинична специалност, не по-малко от 5 години.
(2) Лекарите от състава на ЦВМК с придобита специалност отработват един полуден седмично в клиники на ВМА за поддържане на квалификацията си.
(3) Лекарите от ЦВМК извършват освидетелстване по специалността си, изготвят предложение за експертно решение и го представят на общо заседание на ЦВМК.
Чл. 13. (1) Централната военномедицинска комисия извършва освидетелстване на основание медицински прегледи и изследвания, проведени и назначени от експертите на комисията, и налична медицинска документация.
(2) При необходимост, когато здравословното състояние на освидетелствания не позволява той да се яви пред ЦВМК, председателят й организира прегледа на освидетелствания на място.
(3) Извън случаите по ал. 2, когато освидетелстваните, редовно призовани, не се явят в ЦВМК, не се извършва освидетелстване и се уведомява командира/началника на военното формирование.
Чл. 14. (1) Централната военномедицинска комисия провежда общо заседание, което е редовно, ако на него присъстват повече от половината лекари експерти.
(2) Централната военномедицинска комисия взема решения за всеки освидетелстван на общо заседание с обикновено мнозинство.
Чл. 15. (1) Централната военномедицинска комисия има право да взема решение за индивидуална годност за военна служба, като се има предвид:
1. експертното решение за индивидуална годност за военна служба по изключение, когато здравословното състояние на освидетелствания е извън стандартите за медицинска годност и води до негодност за военна служба;
2. експертното решение за индивидуална годност за военна служба се взема с оглед конкретното моментно състояние на функционален дефицит, предизвикан от едно или повече заболявания, от клиничното протичане и обоснованата прогноза, както и характера и особеностите на служебните задължения на конкретната длъжност на освидетелствания и отговаря на следните условия:
2.1. заболяването следва да е стабилизирано (по клинични и лабораторни данни към момента на освидетелстването) и да не крие опасност от внезапна загуба на работоспособност;
2.2. заболяването следва да не изисква чести изследвания и лечебни курсове, водещи до продължителни отсъствия от работа;
2.3. да има писмено мнение от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура за възможността и необходимостта от продължаване на изпълнението на служебните задължения и съвместимостта им с ограниченията, наложени от ЦВМК; в този случай командирът/началникът на военното формирование или ръководителят на съответната структура предварително се уведомяват с писмо от ЦВМК за здравословното състояние на освидетелствания, наложените ограничения, за наличието на подходяща длъжност от списъка по чл. 47 ППЗОВСРБ и за изявеното от освидетелствания желание за индивидуална годност;
2.4. симптомите на заболяването да са познати на заболелия и да се знае начинът на лечение и повлияване.
(2) Експертното решение за индивидуална годност за военна служба се взема за определен срок (указан в него), след което се извършва преосвидетелстване.
Чл. 16. Решенията на ЦВМК по годността за военна служба, за служба в доброволния резерв, летателна и плавателна длъжност, за военновременна служба и за „степен на телесна повреда“ са окончателни и не подлежат на обжалване по административен ред.
Чл. 17. В своята дейност ЦВМК може да ползва консултативно-диагностична помощ от водещи военномедицински специалисти, националните консултанти, водещите специалисти по профила на разглежданите медицински случаи и от други компетентни инстанции.
Чл. 18. Лекарските консултативни комисии към ВМА са длъжни да представят военнослужещите и резервистите за освидетелстване в ЦВМК в следните случаи:
1. при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти, за вземане на решение за годността за военна служба – пред ЦВМК;
2. за продължаване на временната неработоспособност след 6 месеца непрекъснат отпуск по болест или след 12 месеца отпуск по болест с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването – пред обща ТЕЛК за военнослужещи от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
3. за определяне на трайно намалена работоспособност – пред обща ТЕЛК за военнослужещи от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 19. Лекарите – експерти във военните окръжия, извършват експертиза за годността за военновременна служба на запасни и български граждани, за които възникват задължения по военния отчет при декларирано заболяване, водещо до негодност за военновременна служба – по медицински документи, представени от освидетелстваните.
Чл. 20. (1) Лекарите и лекарите по дентална медицина от медицинските пунктове към ВМА във военните формирования на БА, МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната:
1. издават болнични листове за временна неработоспособност по реда на Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 2010 г.;
2. при установяване на отклонения в здравословното състояние извън медицинските стандарти за годност насочват военнослужещите и резервистите на активна служба по установения ред към ЦВМК за освидетелстване по годността за военна служба/служба в доброволния резерв;
3. извършват годишен профилактичен медицински преглед;
4. извършват оценка на здравословното състояние на военнослужещите/резервистите и се произнасят за готовността им за участие в операции и мисии;
5. произнасят се по годността на военнослужещите за обучение във военни академии, сержантски колежи и работа или обучение в чужбина.
(2) Лекарите от авиационните бази извършват на всеки 6 месеца медицинско освидетелстване за продължаване годността за летателна длъжност на военнослужещи и на резервистите без промяна в здравословното им състояние съгласно медицинските стандарти. Освидетелстването се отразява в протокол-образец (приложение № 5) и завършва с експертно решение за годността.
Раздел III
Ред за представяне на контингентите, подлежащи на военномедицинска експертиза
Чл. 21. (1) Кандидатите за приемане на военна служба и за служба в доброволния резерв (за офицерски кандидати, сержанти/старшини от ВМС и войници/матроси) се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
1. писмо-направление от военното окръжие или от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която кандидатства, с указание за военното формирование или съответната структура и специалността, за която се кандидатства;
2. лична карта;
3. документ от психодиспансер (център за психично здраве);
4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);
5. военноотчетна книжка на служилите военна служба.
(2) Редът за освидетелстване и обемът на прегледи и изследвания на кандидатите за военна служба и за служба в доброволния резерв са определени в приложение № 15.
Чл. 22. (1) Кандидатите за обучение във висшите военни училища и за служба в доброволния резерв (за офицери) се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
1. писмо-направление от началника на съответното военно окръжие;
2. лична карта;
3. документ от психодиспансер (център за психично здраве);
4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) или здравна книжка.
(2) Редът за освидетелстване на кандидатите и обемът на прегледите и изследванията са определени в приложение № 16.
Чл. 23. (1) Военнослужещите и резервистите на активна служба, лекувани амбулаторно или стационарно, при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
1. писмо-направление от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура;
2. лична карта;
3. медицинска документация – здравна книжка, протокол от общи или специализирани ЛКК, епикризи, резултати от специализирани изследвания и др.;
4. здравно-производствена характеристика;
5. удостоверение от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура за обстоятелствата, при които е настъпило увреждането на здравето на военнослужещия/резервиста.
(2) Медицинската документация на военнослужещите и резервистите, лекувани стационарно, съдържа и лист – история на болестта.
(3) Редът за освидетелстване на военнослужещи и резервисти, лекувани амбулаторно или стационарно, при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти е определен в приложение № 17.
Чл. 24. (1) Военнослужещите и резервистите на летателна длъжност се явяват лично в ЦВМК със следните документи:
1. писмо-направление от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура;
2. лична карта;
3. медицинска книжка на летеца;
4. командирска авиационна характеристика;
5. авиомедицинска характеристика.
(2) Освидетелстването на военнослужещи и резервистите на летателна длъжност и на кандидатите за летателно обучение се извършва по ред, определен в приложение № 12.
(3) На освидетелстван летателен състав за извършване на летателна работа извън територията на страната се издава експертно решение на английски език (приложение № 18).
Чл. 25. (1) Военнослужещите и резервистите на плавателна длъжност се явяват лично в отделението по експертиза за работа на вода (ОЕРВ) към ЦВМК в гр. Варна със следните документи:
1. писмо-направление от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура;
2. лична карта;
3. медицинска документация – здравна книжка, епикризи, резултати от специализирани изследвания и др.
(2) Освидетелстването на военнослужещи и на резервисти на плавателна длъжност и на кандидати за плавателно обучение се извършва по ред, определен в приложение № 13.
Чл. 26. (1) Военнослужещите и резервистите, пострадали при или по повод изпълнение на военната служба/служба в доброволния резерв, подали заявление за определяне характера и степента на увреждането (телесна повреда), представят следните документи:
1. удостоверение от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура за обстоятелствата, при които е настъпило увреждането на здравето на военнослужещия/резервиста;
2. служебно заверени ксерокопия на медицинска документация – здравна книжка, епикризи, болнични листове за временна неработоспособност, резултати от специализирани изследвания и др.;
3. служебно заверени ксерокопия на декларация за трудова злополука;
4. служебно заверени ксерокопия на разпореждане от НОИ.
(2) Освидетелстването за определяне характера и степента на увреждането (телесна повреда) се извършва по документи.
(3) За определяне степента на телесна повреда при необходимост експертите от ЦВМК могат да извикат пострадалия военнослужещ или резервист за допълнителни изследвания и консултации.
(4) На военнослужещите и резервистите, освидетелствани по повод увреждане, се издава „Заключение за характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещ/резервист“.
Чл. 27. (1) Членовете на екипажите на безпилотни летателни апарати се явяват лично в ЦВМК със следните документи:
1. писмо-направление;
2. лична карта;
3. медицинска книжка.
(2) На всички членове на екипажите на безпилотни летателни апарати се извършват прегледи и изследвания в обем, посочен в приложение № 12.
(3) Медицинското освидетелстване на членовете на екипажи на безпилотни летателни апарати се извършва съгласно приложение № 1 – МС част IV.
Чл. 28. (1) Българските граждани, за които възникват задължения по военния отчет при декларирано заболяване, се явяват лично във военното окръжие/териториалната структура по водене на военен отчет със следните документи:
1. лична карта;
2. налични медицински документи (лична амбулаторна карта, епикризи, експертно решение на ТЕЛК и др.).
(2) Запасните при промяна в здравословното състояние се явяват лично във военното окръжие/териториалната структура по водене на военен отчет със следните документи:
1. лична карта;
2. налични медицински документи (лична амбулаторна карта, епикризи, експертно решение на ТЕЛК и др.);
3. военноотчетна книжка.
(3) Редът за освидетелстване на лицата по ал. 1 и 2 е определен в приложение № 19.
Раздел IV
Ред за провеждане на годишен профилактичен медицински преглед и оценка на здравословното състояние на военнослужещи при участие в операции и мисии
Чл. 29. (1) Военнослужещите и резервистите подлежат на ежегоден профилактичен медицински преглед, с изключение на лицата по чл. 2, т. 8 и 9 и на тези по чл. 23, ал. 1.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва от лекарите и лекарите по дентална медицина на военните формирования и съответните структури по ред и в обем, посочени в заповед на министъра на отбраната.
(3) Годишният профилактичен медицински преглед се извършва въз основа на обективен преглед, изследвания и обобщени данни от прегледа за работа при здравословни и безопасни условия на труд, друга медицинска документация и подписана декларация от военнослужещия/резервиста за здравословното му състояние за периода от предишния годишен профилактичен медицински преглед.
(4) Годишният профилактичен медицински преглед се извършва в периода от месец октомври до месец декември на съответната година.
(5) Годишният профилактичен медицински преглед на резервистите се извършва по време на активната им служба.
(6) Военнослужещите с установени новооткрити или хронични заболявания извън медицинските стандарти се изпращат за изследване и лечение във ВМА и последваща експертиза за годността за военна служба в ЦВМК.
(7) Данните от годишния профилактичен медицински преглед се отразяват в протокол по образец (приложение № 20), който се съхранява в служебното дело на военнослужещия и резервиста за целия срок на службата. Декларацията по ал. 3 е неразделна част на протокола.
Чл. 30. (1) На военнослужещите и на резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, се извършва оценка на здравето от лекаря на военното формирование въз основа на данните от годишния профилактичен медицински преглед, като лекарят се произнася за готовността на военнослужещите и резервистите за участие в операции и мисии.
(2) На военнослужещите и резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, две седмици преди заминаването им се извършват допълнителни изследвания за: СПИН, ВАСЕРМАН и опиати, а на военнослужещите жени – и тест за бременност.
(3) Панорамни снимки на зъбите на военнослужещите и резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, се правят при провеждано лечение на зъбите или когато снимката е загубена.
(4) Военнослужещите и резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, подписват декларация за здравословното си състояние и за промените, настъпили след последния годишен профилактичен медицински преглед до момента на оценката на здравословното им състояние, по образец (приложение № 21).
Чл. 31. (1) При завръщане от операция или мисия военнослужещите и резервистите подлежат на оценка на здравословното им състояние, което се провежда в ЦВМК към ВМА по ред и обем според спецификата на операцията или мисията, определени със заповед на началника на ВМА.
(2) Оценката на здравословното състояние при завръщане от операция или мисия замества годишния профилактичен медицински преглед, извършван по реда на чл. 29, и се отразява в приложение № 22.
Чл. 32. На военнослужещите – кандидати за обучение във военни академии, сержантски колежи, обучение в чужбина и задгранична работа, се извършва оценка на здравето от лекаря на военното формирование/съответната структура въз основа на данните от годишния профилактичен медицински преглед, като лекарят се произнася за готовността на кандидатите за обучение или работа извън страната.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Военномедицинската експертиза за годността за военна служба на служителите от Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана се организира и извършва при условията и по реда на тази наредба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 141, ал. 2 във връзка с чл. 162, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 62, т. 2 и чл. 80, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Н-2 от 2011 г. за военномедицинската експертиза на годността за военна служба в мирно време (ДВ, бр. 24 и 25 от 2011 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Аню Ангелов
 
Приложение № 1към чл. 2
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА, ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ И ЗА ВОЕННОВРЕМЕННА СЛУЖБА
ЧАСТ І
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДНОСТТА ЗА СУХОПЪТНА СЛУЖБА ПО ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТАВ
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
СПЕЦИФИЧНИ УКАЗАНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99)
Чревни инфекции (A00-A09).
Тук спадат: холера, тиф и паратиф, шигелоза, амебиаза, други салмонелозни инфекции, други бактериални чревни инфекции, други бактериални хранителни отравяния, други протозойни чревни болести, вирусни и други уточнени чревни инфекции и други. Освидетелстваните по всички графи са годни след проведено лечение, ползван отпуск в законоустановените срокове и без настъпили усложнения.
За нуждите на военномедицинската експертиза да се изискват епикризи от специализираните лечебни заведения (инфекциозни болници или отделения) и при нужда да се извършват необходимите изследвания и уточняване в КИПТБ – ВМА – София.
Решенията са дадени в табличната част.
Туберкулоза (А15-А19)
(А15-А16)Туберкулоза на дихателните органи
В рубрика А16.9 се тълкува хроничната туберкулозна интоксикация, която се характеризира с фебрилно интоксикационен синдром, най-често периферен лимфаденит и позитивиране на туберкулиновата проба и/или гама-интерферонови тестове (Т-SPOT-TB или QUANTIFERON-GOLD). При тази форма не се установяват патоморфологични промени в белите дробове, от което следва невъзможността за бактериологично и хистологично доказване на заболяването.
Позитивиралите туберкулиновата проба и/или гама-интерферонови тестове (Т-SPOT-TB или QUANTIFERON-GOLD) без клинични и параклинични отклонения се тълкува като латентна туберкулозна инфекция и решението е: по графи 1 и 2 са негодни, а по останалите графи – решение по годността по чл. 7. Освидетелстваните се подвеждат по Р. R76.1.
Оздравелите от белодробна туберкулоза със значителни смущения в дишането и кръвообръщението поради разпространени и тежки остатъчни изменения или оперирани за туберкулоза (сегментектектомия, лобектомия) се решават по рубрика В90.9.
В случаите, когато туберкулозният процес е бил във фаза на всмукване, уплътнение или калцифициране три или повече години от началото на заболяването с незначителни морфологични изменения и запазени функци, в здравните документи се записва „Състояние след прекарана белодробна туберкулоза“. Те се решават по рубрика В90.9, но по графи 1 и 2 са негодни, а по останалите графи са годни.
А17 Туберкулоза на нервната система
А18 Туберкулоза на други органи
А19 Милиарна туберкулоза
Решенията са дадени в табличната част.
Някои бактериални зоонози (А20-А28)
Тук спадат: чума, туларемия, антракс, бруцелоза, сап, лептоспироза треска при ухапване от плъх и др. Случаите по р.А25, А26 и А27 по всички графи – решение по годността по чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Други бактериални болести (А30-А49)
Тук се отнасят: проказа, дифтерия, коклюш, стрептококова ангина, скарлатина, еризипел, менингококова инфекция, тетанус, септицемия, актиномикоза, газова гангрена и др.
Решенията са дадени в табличната част.
А30 Проказа
Решенията са дадени в табличната част.
А35 Тетанус
А36 Дифтерия. Освидетелстваните по всички графи са негодни.
Решенията са дадени в табличната част.
А39 Менингококова инфекция. Случаите след прекаран свръх остър менингококов сепсис /СОМС/ и менингококов менингит са негодни по всички графи.
Решенията са дадени в табличната част.
(А40-А41) Септицемия
Решенията са дадени в табличната част.
А48.0 Газова гангрена
Решенията са дадени в табличната част.
Инфекции, предавани предимно по полов път (А50-А64)
(А50-А53) Сифилис
Решенията са дадени в табличната част.
(А54-А64) Гонококова инфекция и други венерически болести
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести, предизвикани от спирохети (А65-А69)
Тук спадат: невенеричен сифилис, фрамбезия, пинта, възвратни трески и други.
Решенията са дадени в табличната част.
А69.2 Лаймска болест
Кандидатите за военна служба и за военни училища, преболедували от лаймска болест с давност над 5 години без настъпили усложнения, са годни. Същото решение се взима по графи 5 и 6.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести, предизвикани от хламидии (А70-А74)
Тук спадат: орнитоза, пситакоза и други.
А71 Трахома
Решенията са дадени в табличната част.
Рикетсиози (А70-А79)
(А75 и А79) Петнист тиф и Ку-треска.
Освидетелстваните с Ку-треска по всички графи – решение по годността по чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Вирусни инфекции на централната нервна система (А80-А89)
А80 Остър полиомиелит
Решенията са дадени в табличната част.
(А81 и А82) Атипични вирусни инфекции на ЦНС и Бяс
Решенията са дадени в табличната част.
(А83-А89) Други вирусни енцефалити и менингити
Решенията са дадени в табличната част.
Вирусни трески, предавани от членестоноги и вирусни хеморагични трески (А90-А99)
Тук спадат: жълта треска, денга, вирусни енцефалити предавани от кърлежи и комари, хеморагични трески, предавани от членестоноги (Кримска, Омска и др.), папатациева треска, кърлежова треска и др.
Решенията са дадени в табличната част.
Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците (В00-В09)
Тук спадат: варицела, херпес зостер, херпес симплекс, морбили, рубеола и други.
Случаите по р.В03 – Вариола, и В04 – инфекции, предизвикани от вируса на маймунската вариола, по всички графи са негодни
Решенията са дадени в табличната част.
Вирусен хепатит (В15-В19)
В15 Остър хепатит А  
Кандидатите за военна служба и за военни училища, преболедували от вирусен хепатит тип А с давност над 1 година без настъпили усложнения, са годни. Същите решения се взимат и по графа 5 и 6. По графи 3 и 4 решение за годност се взима след изчерпване на законните срокове за лечение и отпуск по болест.
Решенията са дадени в табличната част.
(В16-В17) Остър хепатит В, С и други остри вирусни хепатити.
Кандидатите по графи 1 и 2 с данни за прекаран вирусен хепатит тип В или С, но с отрицателни маркери и нормални трансаминази при кандидатстването са годни.
Решенията са дадени в табличната част.
В18 Хроничен вирусен хепатит – диагнозата хроничен вирусен хепатит се поставя при установяване на клинични и биохимични данни за чернодробно увреждане (ASAT, ALAT, AФ, ГГТП) за повече от шест месеца, наличие на серологични маркери за инфекция с HBV (HbsAg), HDV или HCV, както и хистологични данни за хроничен хепатит (по консенсуса за хроничните вирусни хепатити).
Тук се отнасят случаите с HBV и HCV инфекция, решенията са по графи 1, 2, 5 и 6 – негодни, по графи 3 и 4 – решение по годността по чл. 7 (подлежат на диспансерен контрол).
Решенията са дадени в табличната част.
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит – HIV (В20-В24)
В24 Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН)
Решенията са дадени в табличната част.
Други вирусни болести (В25-В34)
В26 Епидемичен паротити
В27 Инфекциозна мононуклеоза
В30 Вирусен конюнктивит
Решенията са дадени в табличната част.
Микози (В35-В49)
Тук спадат: дерматофития, питириазис верзиколор, кандидоза, кокцидомикоза, хистоплазмоза, бластомикозна инфекция и др.
Решенията са дадени в табличната част.
Протозойни билести (В50-В64)
(В50-В54)Малария
(В55-В64)Други протозойни болести.
Тук спадат: токсоплазмоза, лайшманиоза, пневмоцистоза и други.
В 58.0 Токсоплазмена окулопатия
Решенията са дадени в табличната част.
Хелминтози (В65-В83)
(В65-В83)Други хелминтози – Шистозомиаза, тениоза, цистицеркоза, аскаридоза, ентеробиоза и други.
В67 Ехинококоза
В75 Трихинелоза
Решенията са дадени в табличната част.
Педикулоза, акаридоза и други инфестации (В85-В89)
Решенията са дадени в табличната част.
Последици от инфекциозни и паразитни болести (В90-В94)
Решенията са дадени в табличната част.
Бактериални, вирусни и други инфекциозни агенти (В95-В97) Други инфекциозни болести (В99)
(В95-В99) Бактериални, вирусни и други инфекциозни агенти и други инфекциозни болести
Решенията са дадени в табличната част.
Клас II. Новообразувания (C00-D48)
Злокачествени новообразувания (С00-С97)
Решенията са дадени в табличната част.
Новообразувания in situ (D00-D09)
Решенията са дадени в табличната част.
Доброкачествени новообразувания (D10-D36)
Когато големината и локализацията на доброкачествените тумори затрудняват в значителна степен функцията на даден орган, ограничават движението, намаляват здравината на костта и са препоставка за патологични фрактури или пречат на носенето на униформено облекло и военно снаряжение, случаите се подвеждат по буква „а“.
Решенията са дадени в табличната част.
D25 Лейомиом на матката.
Освидетелствани с установена миома, която увеличава големината на матката над III- ти лунарен месец (м.л. III), води до клинична изява (тазова болка, мено-метрорагии, смущение в микцията и дефекацията, нарушения в репродуктивната функция), субмукозна миома и myoma nascens са негодни по графи 1, 2, а по останалите графи подлежат на оперативно лечение. При добър резултат от проведеното лечение (без случаите с извършена и двустранна аднексектомия), освидетелстваните се решават като годни.
Освидетелствани с установена миома, която не води до клинична изява, не увеличава големината на матката повече от м.л. III и не са субмукозни, подлежат на АГ контрол на 1 година, като по графи 1 и 2 са негодни, а по останалите графи са годни.
Освидетелствани с установена лейомиома, която не води до клинична изява, не увеличава големината на матката и не са субмукозни, се решават като годни по всички графи.
D27 Доброкачествено новообразувание на яйчника.
Освидетелствани с установени доброкачествени новообразувания на яйчника са негодни по графи 1, 2, а по останалите графи подлежат на оперативно лечение.При проведено лечение с добър резултат са годни.
Новообразувания с непределен или неизвестен характер (D37-D48).
D45 Полицитемия вера.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)
Анемии, свързани с храненето (D50-D53)
Тук спадат: желязонедоимъчна анемия, витамин В12 – недоимъчна анемия, фолиевонедоимъчна анемия и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Хемолитични анемии (D55-D59)
Тук спадат: анемия, дължаща се на ензимни нарушения, таласемия, сърповидно – клетъчни нарушения и други.
Случаите с таласемия минор по графи 3 и 4 са годни след стабилизиране на състоянието и подлежат на диспансерен контрол.
При кандидатите за военна служба се изследват видове хемоглобини при следната констелация: хемоглобин – под 140 г/л. (за летателна и плавателна служба) и под 135 г/л. за останалия състав, среден обем на еритроцитите (МСV) под долна референтна граница, еритроцити в норма или повишени и серумно желязо. Прави се задължително ехография на черен дроб, слезка и бъбреци.
Решенията са дадени в табличната част.
Апластични и други анемии (D60-D64)
Решенията са дадени в табличната част.
Нарушения на съсирването на кръвта, пурпура и други хеморагични състояния (D65-D69)
(D65-D68) Нарушения на съсирването на кръвта.
Решенията са дадени в табличната част.
(D69) Пурпура и други хеморагични състояния
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на кръвта и кръвотворните органи (D70-D77)
Тук спадат: агранулоцитоза, болести на далака, есенциална тромбоцитоза и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Други нарушения, включващи имунния механизъм (D80-D89)
Тук спадат: саркоидоза, имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела и други имунодефицити.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата(Е00-Е90)
Болести на щитовидната жлеза (E00-E07)
(E00, E02 и Е03) Синдром на вроден йоден недоимък, субклиничен хипотиреоидизъм, причинен от йоден недоимък и други видове хипотиреоидизъм.
Решенията са дадени в табличната част.
(E01 и Е04) Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък и сродни състояния, и други видове нетоксична гуша.
Решенията са дадени в табличната част.
(E05-E06) Тиреотоксикоза. Тиреоидит.
Решенията са дадени в табличната част.
Захарен диабет (E10-E14)
Решенията са дадени в табличната част.
Други разстройства на глюкозната регулация и ендокринната секреция на панкреаса (E15-E16)
Тук спадат: недиабетна хипогликемична кома, други хипогликемии, повишена секреция на глюкагон, анормална секреция на гастрина и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Разстройства на други ендокринни жлези (E20-E35)
(E20-E27) Разстройства на паратиреоидните жлези, хипофизата и надбъбречните жлези
Решенията са дадени в табличната част.
E28 Дисфункция на яйчниците
Решенията са дадени в табличната част.
E29 Дисфункция на тестисите
Решенията са дадени в табличната част.
E31 Полигландуларна дисфункция
Решенията са дадени в табличната част.
(E30-E35) Нарушения в пубертета и други ендокринни разстройства
Решенията са дадени в табличната част.
Недоимъчно хранене (E40-E46)
Тук спадат: квашиоркор, алиметарен маразъм, белтъчно калорийно недохранване.
Решенията са дадени в табличната част.
Други видове недоимъчно хранене (E50-E64)
Тук спадат: недоимък на витамин А,В, С, D и други витамини и недоимък на други хранителни елементи.
Решенията са дадени в табличната част.
Затлъстяване и други разстройства, поради прехранване (E65-E68)
(E65-E68) Локализирано затлъстяване, други видове прехранване и последици от тях
Решенията са дадени в табличната част.
Е66 Затлъстяване
При затлъстяване различаваме три степени според боди мас индекс (БМИ).
Нормално тегло – БМИ до 24,99;
Наднормено тегло – БМИ от 25 до 29,99;
Първа степен затлъстяване – БМИ 30 до 34,99;
Втора степен затлъстяване – БМИ 35 до 39,99;
Трета степен затлъстяване – БМИ над 40.
Кандидатите за военна служба със затлъстяване първа степен и БМИ до 33,99 са годни. Кандидатите за обучение във ВВУ със затлъстяване първа степен са негодни.
Към буква „а“ се отнасят и случаите с втора степен затлъстяване с тежко изразени усложнения, като: захарен диабет, артериална хипертония, Пикуик синдром, обструктивна сънна апнея и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Разстройства на обмяната на веществата (E70-E90)
Тук спадат: разстройства на обмяната на аминокиселините, въглехидратите, липидите, пурина и пиримидина, порфирина и билирубина, минералната обмяна, водно-електролитния и алкално-киселинния баланс, кистозна фиброза (муковисцидоза), амилоидоза и други.
Е74.8 Ренална глюкозурия (ренален диабет)
Освидетелстваните с глюкозурия над 50 г/денонощие по графа 1, 2 са негодни, а по останалите графи – решение по годността по чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)
При определяне на годността по чл. 7 в случаите на проведено клинично изследване и лечение на психично и поведенческо разстройство (рубрики F00-F99) освидетелстваните лица от сухопътния състав се представят по установения ред, с протокол от СЛКК на психиатрична клиника на ВМА и подробна здравно-производствена характеристика. При оценката на годността следва да се отчитат специфичните измерения на професионалната среда и дейността, като за целта може да се проведат всички необходими за обективната оценка изследвания.
При вземането на експертно решение е необходимо да се извърши мултиаксиална оценка на освидетелстваното лице, като се отчитат: а) обективната информация от документацията и психиатричния преглед на експерта-психиатър (оплаквания, история на заболяването, минали заболявания, фамилна история, анамнеза и психичен статус, семейни отношения, социален статус, адекватност на самооценката), потвърждаваща или отхвърляща наличието на специфичен за дадено психично разстройство синдром; б) наличието или отсъствието на съпътстващи преморбидни личностни патологии (акцентуации или разстройства); в) наличието или отсъствието на соматично разстройство, което може да окаже влияние на протичането и прогнозата на психичното разстройство; г) наличието или отсъствието на стресови събития в живота на освидетелствания, които могат да бъдат важни за разбирането на възникването, развитието или обострянето на разстройството; д) общото ниво на житейска изява, с акцент върху професионалното, семейното и учебното функциониране. На второ място се преценява тежестта на преживяното разстройство (лека, умерена, значителна, частична ремисия, пълна ремисия, резидуално състояние), като се отчитат степента на неговата изразеност (слаба, умерена, изразена), динамиката на клиничната картина, терапевтичният ефект, степента и срокът за възстановяване, социалната реадаптация (степента на възвръщане към предболестно ниво на функциониране).
По чл. 7, към момента на освидетелстването, при поставена при консултирането (клиничното обсъж­дане) диагноза: психично здрав/практически здрав, лицата се решават като годни. По чл. 7, при диагностично оформяне като преживяно психично разстройство, е уместно да се даде годност с ограничения, съобразени с конкретното психично разстройство и изпълняваните функционални задължения, за срок от три месеца, след което състоянието се преоценява. При необходимост ограниченията се дават за още три месеца, след което следва да се вземе дефинитивно решение за годност, респ. негодност.При диагноза по рубрики F20-F29 и рубрики F30-F39 освидетелстваните категорично се решават като негодни, независимо от степента на ремисия.
Психичните разстройства могат да се съчетават и с прояви на соматично заболяване. В такива случаи експертната оценка се извършва съвместно със съответния специалист-експерт и допълнително по рубриката на съпътстващото заболяване.
Органични, включително симптоматични, психотични състояния (F00-F09)
Този раздел включва редица психични разстройства, причина за които са мозъчни заболявания, мозъчни травми и други увреди, довели до мозъчна дисфункция. Дисфункцията може да е първична, както например при болести, травми и други увреди, които засягат мозъка пряко или с предилекция, или вторична, както при системни заболявания и разстройства, където мозъкът се засяга само като един от многото увредени органи или системи. При доказано заболяване в специализирано лечебно заведение за болнична помощ или диспансер решението по всички графи е: негодни.
F 07.2 – постконтузионен синдром (енцефалопатия)
Синдромът възниква след травма на главата със загуба на съзнание и включва редица симптоми, като главоболие, световъртеж, уморяемост, паметови нарушения, трудност при концентрация и изпълнение на умствени задачи. По графи 3 и 4 – решение по годността по чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (F10 – F19)
Този раздел включва широк кръг разстройства, чиято тeжест варира от неусложнена интоксикация и вредна употреба до явни психотични разстройства или деменция. Общото за всички тези разстройства е тяхната причинна обусловеност от употребата на едно или повече психоактивни вещества.
Определянето на употребяваното психоактивно вещество може да стане въз основа на данни, получени от самото лице, обективни анализи на кръв, урина и др., клиничните симптоми и признаци, или данни от информирани трети лица. Лабораторните анализи (уринен тест, токсикохимичен анализ) дават най-сигурни доказателства за настояща или неотдавнашна употреба.
Включва: остро опиване при алкохолизъм; вредна употреба на алкохол; хроничен алкохолизъм; дипсомания; зависимост от психоактивни вещества, абстинентно състояние, психотично разстройство след употреба на психоактивни вещества, алкохолна психоза, Корсакова психоза, причинена от психоактивни вещества.
За обективизиране на тези разстройства е необходима подробно събрана и обективизирана анамнеза за живота на освидетелствания: епикриза от специализирано болнично заведение, диспансер или специализирани центрове, характеристики от училище и месторабота, обективни лабораторни анализи. При необходимост се извършват целенасочени психологични изследвания съгласно Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност (приложение № 14).
При доказана зависимост към алкохол или друго психоактивно вещество решението по всички графи е: негоден.
При доказана вредна употреба на алкохол по графи 1 и 2 кандидатите са негодни, а по останалите графи – решение по годността по чл. 7. Годността се определя по установения ред, с протокол от СЛКК на психиатрична клиника на ВМА и подробна здравно-производствена характеристика. При оценката на годността се акцентира върху степента на възстановяване от действителни и трайни увреди на физическото здраве (напр. увреда на черен дроб, панкреас, периферна нервна система) или психичното здраве (напр. органичен мозъчен синдром, депресивни епизоди, страхово-тревожни състояния, обсесивно-компулсивни симптоми, когнитивни увреди). Отрицателните социални последици (напр. развод) сами по себе си не са достатъчен критерий за вредна употреба. Експертните решения са дадени подробно в табличната част.
Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства (F20 – F29)
Шизофренията е най-често срещаният и най-важен представител на тази група. Шизотипното разстройство притежава много от характерните черти на шизофренните разстройства и вероятно е свързано с тях генетично, но то не показва халюцинациите, налудностите и грубите поведенчески нарушения, които се наблюдават при шизофренията.
Включва: парафренна шизофрения, хебефрения, шизофренна кататония, хронична недиференцирана шизофрения; шизофренно резидуално състояние, латентна шизофрения; продромална шизофрения; шизотипно личностно разстройство, параноя; шизоафективна психоза. Заболяването се доказва в специализирано лечебно заведение за болнична помощ, диспансер или оторизирани амбулаторни психиатрични звена.
Да се обърне особено внимание на продромалния период на латентно протичащата шизофрения (ДД с шизотипно разстройство, личностно разстройство тип „бордърлайн“), при която има големи диагностични затруднения. При доказана диагноза, предполагаща хроничен ход на заболяването, решението по всички графи е: негоден.
Разстройства на настроението (афективни разстройства) (F30 – F39)
При тези разстройства основното нарушение е промяна в настроението или афекта, обикновено към потиснатост (със или без придружаваща тревожност) или към приповдигнатост. Тази промяна в настроението обикновено се съпровожда от промяна в общото равнище на активност и повечето от другите симптоми са или вторични по отношение на тези промени в настроението и активността, или са лесно разбираеми в техния контекст. Повечето от тези разстройства имат тенденция към повторяемост.
Включва: мания, манийно-депресивно заболяване, биполярно разстройство; рекурентни манийни епизоди, психотична депресия, ендогенна депресия; манийно-депресивна психоза – депресивен тип; рекурентни епизоди на голяма депресия.
Заболяването се доказва в специализирано лечебно заведение за болнична помощ, диспансер или оторизирани амбулаторни психиатрични звена. При доказана диагноза на разстройството, предполагаща хроничен ход, решението по всички графи е: негоден.
Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства (F40 – F48)
Тези три типа разстройства са обединени в една голяма обща група поради своята историческа връзка с концепцията за неврозата и връзката на една съществена част от тези разстройства с психологична причинност.
С изключение на депресивната невроза, повечето от разстройствата, смятани за неврози, се намират в този раздел, а останалите са в разделите, които следват.
Включва: Паническо разстройство, клаустрофобия; фобийно състояние, тревожна невроза; обсесивно-компулсивна невроза; бойна умора, хипохондрична невроза; сърдечна невроза,
Критериите за експертното решаване на неврозите са: социалната (семейна и трудова) приспособимост и функционирането в трудовия или войсковия колектив.
При тежки форми на заболяването със затегнат ход на протичане, незадоволителен терапевтичен резултат и затруднена или невъзможна социална адаптация, решението по всички графи е негоден.
Леките форми на заболяването се решават по буква „б“ от рубриката, като по графи 3 и 4 – решение по годността по чл. 7. Останалите решения са дадени в табличната част.
Поведенчески синдроми, свързани с физиологични разстройства и соматични фактори (F50 – F59)
Широка категория, включваща:
1. Рубриката „Разстройства на храненето“, описваща два важни и ясно открояващи се синдрома: анорексия нервоза и булимия нервоза. Лицата по графи 3 и 4 – решение по годността по чл. 7.
2. Неорганични разстройства на съня, които включват:
(1) диссомнии: инсомния, хиперсомния и разстройство на ритъма сън-бодърстване; и (2) парасомнии: абнормни епизодични явления по време на сън, например сомнамбулизъм, нощни страхове и кошмари.
Лицата по графи 3 и 4 – решение по годността по чл. 7.
F51.3 Сомнамбулизъм.
За вземане на експертно решение е необходимо събиране на подробна анамнеза и обективно клинично изследване. При доказано разстройство лицата по всички графи са негодни.
3. Сексуални дисфункции, непредизвикани от органично разстройство или заболяване.
4. Психологични или поведенчески фактори, свързани с разстройства или заболявания, класифицирани другаде.
Критериите за експертно решение са: тежестта на заболяването, социалната (семейна и трудова) приспособимост и функционирането в трудовия или войсковия колектив.
Решенията са дадени в табличната част.
Разстройства на личността и поведението в зряла възраст (F60-F69)
Този раздел включва редица състояния и форми на поведение с клинично значение, които имат тенденцията да бъдат трайни и са израз на характерните за даден индивид стил на живот и отношение към себе си и към околните.
Включва: кверулантна личност, социопатна, асоциална, антисоциална и психопатна личност, агресивна личност, гранична (bordеrlinе) личност, астенична, незряла личност, разстройство на половия идентитет в юношеството или в зрялата възраст, разстройство на половата роля, мазохизъм, садизъм, сексуална девиантност, неуточнена другояче, хомосексуализъм, педофилия, трансвестизъм, ексхибиционизъм, воайорство.
За вземане на експертно решение по отношение на разстройствата на личността е необходима подробно събрана и обективизирана анамнеза за живота на освидетелствания, от която да е видно, че проявленията на личностното разстройство имат траен и продължителен характер. Изискват се характеристика от училище или от месторабота, здравно-производствена характеристика, сведение от близък, епикриза от специализирано лечебно заведение за болнична помощ или диспансер. При необходимост се извършва и психологично изследване.
При недостатъчно обективизиране на състоянието лицата по всички графи подлежат на психологично изследване в ЦВМК съгласно Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност (приложение № 14).
При необходимост случаите се уточняват клинично в специализирано лечебно заведение на МО.
При трайно изразени аномалии в емоционално-волевата сфера, поведението и социалната вградимост, неподлежащи на корекция от педагогически, социални и лечебни интервенции, решенията се вземат по буква „а“ от рубриката.
По буква „б“, при леки форми с добра социална вградимост по графи 3 и 4, решението се взема по чл. 7.
За обективизиране на сексуалните отклонения и разстройства се изисква подробно събрана и целенасочена анамнеза, педагогическа характеристика, характеристика от местоработата, сведения от МВР, информация от близки и от сексуалния партньор, свидетелство за членуване в специализирани клубове и дружества.
При обективизиране на състоянието да се използват и специализирани психологични тестове и скали (Кинси, Сцонди) съгласно приложение № 14.
Решенията по всички графи са: негодни.
Умствена изостаналост (F70 – F79)
Тук се включват група патологични състояния с различна етиология и патогенеза, при които преобладава интелектуално-мнестичната слабост. Тези състояния са най-често вродени или придобити в ранното детство.
Оценката на интелектуалното развитие следва да се опира на всяка достъпна информация, т. е. едновременно на клиничната симптоматика и психометричните данни (педагогическа характеристика, характеристики от кметството, епикризи от психоневрологичните диспансери и психологично изследване съгласно приложение № 14.
Интелектуалните коефиценти (ИК) са основани на тестове със средно ниво, равно на 100, и стандартно отклонение, равно на 15, както е по скалите на Векслер и Рейвън. Те следва да се използват като общ ориентир и много предпазливо.
F70 Лека умствена изостаналост – ИК (50-69).
Тук се класират лица, при които развитието на втората сигнална система позволява обхващане на непосредствения социален опит, придобиване на конкретни познания, но без постигане на логични понятия и абстракции. Те могат добре да се трудят под чуждо ръководство, а понякога и самостоятелно, но не могат сами да стигнат до обобщаващи логични изводи и предвиждания. С усилия завършват първоначално образование, често повтаряйки класовете. Значително е намалена самооценката, с подчертана себеотносност и егоизъм. Решенията по всички графи са: негодни.
F71 Умерена умствена изостаналост – ИК (35-49); F72 Тежка умствена изостаналост – ИК (20-34);F73 Дълбока умствена изостаналост – ИК под 20.
Тук се включват лица с изразен интелектуален дефицит, вариращ от имбецилност, при която има частична социална вградимост и усвояване на елементарни трудови и хигиенно-битови навици, до тежка умствена изостаналост и идиотия, при които е напълно невъзможна социалната вградимост, липсва говорът и е налице пълна дезинтеграция на психичните функции.
Решенията по всички графи са: негодни.
Разстройства на психологичното развитие (F80 – F89)
Разстройствата включени в раздел F80-89 имат следните общи прояви: (1) начало неизменно в ранна детска възраст; (2) нарушение или закъснение в развитието на функциите, които са тясно свързани с биологичното узряване на централната нервна система; (3) устойчиво протичане за разлика от ремисиите и рецидивите, характерни за много от психичните разстройства.
Включва: разстройство в развитието на артикулацията, дислалия, дисфазия или афазия, вродена липса на слухово възприятие, дислексия на развитието; обучително затруднение, диспраксия на развитието; аутизъм на ранно детската възраст (синдром на Kanner), дезинтегративна психоза, (синдром на Heller), шизоидно разстройство в детството.
Решенията по всички графи са: негодни.
Поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството (F90-F98)
Група разстройства, които се характеризират със: (1) ранно начало; (2) съчетание от хиперактивно зле модулирано поведение с подчертано невнимаване и липса на устойчиво участие при изпълнение на задачи; (3) генерализиране на тези поведенчески характеристики в различни ситуации и във времето.
Включва: синдром на хиперактивност, несоциализирано агресивно разстройство; групова делинквентност; свръхтревожно разстройство; селективен мутизъм, анестезна психопатия, неорганична енуреза, неорганична енкопреза, заекване.
F98.0 Неорганична енуреза
За военно-медицинската експертиза е необходимо представяне на медицинска документация за провеждано наблюдение и лечение – личен амбулаторен картон с отразени енуретични епизоди, амбулаторен лист (талон) от личния лекар, епикризи за провеждано клинично лечение, консулт с уролог (за отхвърляне на органичната генеза на заболяването) и други. При доказана диагноза, по всички графи са негодни.
След навършване на 24-годишна възраст да се има предвид, че изпусканията може да са проява на друго заболяване.
F98.1 Неорганична енкопреза. Доказва се в клинични условия.
Решенията са дадени в табличната част.
F98.5 Заекване (логоневроза)
По рубрика F98.5, буква „б“ за графи 3 и 4 се провежда стационарно или амбулаторно лечение в специализирано лечебно заведение и при данни за повлияване от провежданото лечение, за тези графи решението се взема по чл. 7. По буква „б“, за графи 3 и 4, експертното решение е годен за военна служба със следните ограничения: да се освободи за постоянно от дейности, свързани с представителни и командни функции, обучение, боравене със средства за комуникация и охранителна дейност, изискващи незабавна, продължителна или интензивна речева експресия. Ограниченията следва да включат и други дейности, отразени в ЗПХ, ако те са свързани със затруднения в речта. Останалите решения по тази рубрика са дадени в табличната част.
Останалите решения са дадени в табличната част.
Неуточнени психични разстройства (F99)
F99 Психични разстройства без допълнителни уточнения
Решенията са дадени в табличната част
Клас VI. Болести на нервната система (G00-G99)
Възпалителни болести на централната нервна система (G00-G09)
Менингити, енцефалити, енцефаломиелити, вътречерепен и вътрегръбначен абсцес, флебит и тромбофлебит на вътречерепните венозни синуси и късни последици от тях.
Обективизирането на последиците от преживяно възпалително заболяване на централната нервна система се извършва в съответно военно лечебно заведение (ЕЕГ, КТ, МРТ, ЕМГ) и консулт с хабилитирано лице за диагностично уточнение на степента на остатъчния неврологичен функционален дефицит.
При тежко протекли заболявания със забавено нормализиране на ликворния синдром, с остатъчна неврологична или психична симптоматика и протрахиран възстановителен период над 5 месеца окончателно решение по годността се взема след изтичане на две години от заболяването.
Затегнато протичане на заболяването при слабо терапевтично повлияване, значителен двигателен дефицит, персистиращи болкови прояви, разгънат амиотрофичен синдром – решението е по буква „а“ – негодни по всички графи.
При средно тежки форми на възпалително заболяване на ЦНС с умерена степен на остатъчен неврологичен дефицит, когато липсват подчертани смущения в двигателните функции, без изразени болеви и трофични смущения, до две години от началото на заболяването решението е по буква „б“ – по графи 1 и 2 са негодни. По графа 3 – 6 са годни с противопоказания: тежки физически натоварвания, уредна физкултура, полеви занятия, въоръжен наряд, неблагоприятен микроклимат, невротоксични вещества, йонизиращи лъчения.
По буква „в“ графи 1 и 2 са негодни до две години от заболяването и при наличие на късни прояви или последици от възпалителната болест на ЦНС. По графа 3 – 6 са годни без ограничения.
Решенията са дадени в табличната част.
Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система (G10-G13)
Болест на Huntington, наследствена атаксия, спинална мускулна атрофия и сродни синдроми.
По всички графи решението е негоден.
Екстрапирамидни и други двигателни нарушения (G20-G26)
Болест на Parkinson, дегенеративни болести на базалните ганглии, дистония и други двигателни нарушения.
По всички графи решението е негоден.
Други дегенеративни болести на централната нервна система (G30-G32)
Болест на Алцхаймер и други дегенеративни болести на нервната система, некласирани другаде.
По всички графи решението е негоден.
Демиелизиращи болести на централната нервна система (G35-G37)
Множествена склероза, друга форма на остра дисеминирана демиелинизация, други демиелинизиращи болести на централната нервна система.
Определянето на годността е въз основа на разширената скала за оценка на инвалидността (EDSS) по Kurtzke, 1983 г.
По буква „а“ – повече от 3,5 по EDSS – негодни по всички графи.
По буква „б“ – минимален неврологичен дефицит в две ФС до умерен функционален дефицит в една ФС (до 3,0 по EDSS) и липса на рецидиви са годни по графи 3 – 6 с противопоказания – значително и продължително психическо и физическо натоварване и натоварване на крайниците (уредна физкултура, продължителна маршировка), неблагоприятен микроклимат при ниски температури и влага, невротоксични вещества, йонизиращи лъчения, походи, полеви занятия, въоръжен наряд.
По графа 1 и 2 – негодни.
По буква „в“ – от 0 до 1,5 по EDSS – по графи 1 и 2 – негодни, по графи 3 – 6 – годни с ограничения в зависимост от изискванията на служебните задължения и условията на труд.
Епизодични и пароксизмални разстройства (G40-G47)
G40 Епилепсия
При доказано заболяване и потвърдено в специализирано лечебно заведение – негоден по всички графи.
За военномедицинската комисия са валидни здравни документи – личен амбулаторен картон с наблюдавани епилептични пристъпи, епикриза от специализирано лечебно заведение за болнична помощ или диспансер, етапна епикриза от лекар невролог за провеждано диспансерно наблюдение и лечение, рецептурна книжка на хронично болен с изписвани лекарства, протокол за безплатно лечение, КТ на главен мозък, актуално ЕЕГ. При поява на заболяването по време на военна служба е необходимо да се представи описание на припадъка от очевидци и здравно-производствена характеристика.
При недоказано заболяване, липса на документация, еднократен пароксизмален пристъп или припадък с гърчове без други указания решението е по рубрика R56 – след клинично уточняване годността по графи 3 – 6 се решава по съответстващата на основното заболяване рубрика. До доказване на заболяването военнослужещите задължително се освобождават от дейности, свързани с риск за здравето и живота на освидетелствания и околните – боравене с оръжие, управление на автомобилна и друга бойна техника, работа край огън, водоеми, движещи се механизми и високи места с опасност от падане, фотостимулация, нощен труд, физическо и психическо пренатоварване, невротоксични вещества.
G43-G44 Мигрена и други синдроми на главоболие
Мигрена – обикновена и класическа, усложнена мигрена; други синдроми на главоболие – кластърно главоболие, съдово главоболие, главоболие от тензионен тип, хронично пост травматично главоболие.
Решенията са дадени в табличната част.
G45-G46 Преходни церебрални исхемични пристъпи и сродни синдроми.
Решенията са дадени в табличната част
G47 Нарушения на съня (не включва сомнамбулизъм F51.3 и синдром на Pickwick E66.2). При доказана клинично нарколепсия и катаплексия G47.4 и синдром на Kleine-Levin G47.8, решението е негоден по всички графи.
G47.3 Апнея по време на сън – клиничното доказване на обструктивната апнея по време на сън се извършва в клиника по пулмология на ВМА.При доказано заболяване решението по графи 1, 2, 3, 5 и 6 е негоден, а по графа 4 решение по годността по чл. 7.
Увреждания на отделни нерви, нервни коренчета и плексуси (G50-G59)
Заболявания на периферната нервна система – от нетравматично естество: увреждания на нерви, нервни коренчета и плексуси мононевропатии и полиневропатии от инфекциозен, възпалителен, токсичен, съдов, наследствен и идиопатичен произход.
Решението за годност се взема въз основа на преценката на етиологията, протичането, масивността и степента на двигателния дефицит, сетивността и трофиката след клинично изследване в специализирано неврологично лечебно заведение.
При заболяване вследствие на остри отравяния или на инфекции може да се очаква по-добра прогноза, отколкото при тези, които са възникнали от хронични увреждания и обикновено дават чести рецидиви или прогресират.
Буква „а“ – затегнато протичане на заболяването при слабо терапевтично повлияване, значителен двигателен дефицит, персистиращи болкови прояви, разгънат амиотрофичен синдром, чести рецидиви – негодни по всички графи.
Буква „б“ – при умерени частични увреждания на нервната система, когато липсват подчертани смущения във функциите – умерен остатъчен моторен дефицит, например частични парези, умерено набелязани трофични и сетивни смущения, при очаквано отзвучаване на нарушените функции в непродължителен срок, освидетелстваните по графи 3 – 6 са годни – с противопоказания системно динамично натоварване на крайниците, статично мускулно пренапрежение (тежки физически натоварвания, уредна физкултура, полеви занятия, продължителна маршировка, въоръжен наряд), неблагоприятен микроклимат (студ, влага, висока температура) вибрационно въздействие, йонизиращи лъчения- графи 1 и 2 са негодни.
Буква „в“ – с леки остатъчни трофични и сетивни разстройства, без изразен двигателен дефицит и без изразен болков синдром – по графи 1 и 2 – негодни, по графа 3 – 6 годни – без ограничение.
Решенията са дадени в табличната част.
Полиневропатии и други увреждания на периферната нервна система (G60-G64)
Наследствена и идиопатична невропатия, възпалителна полиневропатия (синдром на Guillain-Barre), полиневропатии при болести, класирани другаде.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите (G70-G73)
Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс, първични мускулни увреждания (мускулна дистрофия, миотонични увреждания, вродени миопатии) и други миопатии (медикаментозна, алкохолна, токсична, периодична парализа и други).
По всички графи решението е негоден.
Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми (G80-G83)
По всички графи решението е негоден.
Други разстройства на нервна система (G90-G99)
G90 Разстройства на вегетативната (автономната) нервна система
Решенията са дадени в табличната част
G91-G99 Хидроцефалия, токсична енцефалопатия, други увреждания на главния и гръбначния мозък, енцефалопатия, съдова миелопатия и други.
По всички графи решението е негоден.
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (Н00-Н59)
Болести на клепачите, слъзните пътища и орбитата (Н00-Н06)
(Н00-Н03) Болести на клепачите
Кандидатите по графа 1 и 2, страдащи от заблявания, ограничаващи функците на клепачите, са негодни.
Решенията са дадени в табличната част.
Н04 Болести на слъзния апарат
При постоянно сълзене от едното или двете очи, дължащо се на заболяванията на слъзния апарат,
годността се определя след обективното изследване на слъзните пътища (слъзно-носова проба; промиване на слъзните пътища). Сълзотечението се влияе от външните неблагоприятни атмосферни условия и освидетелстваните трябва да се освободят от работа при лоши атмосферни условия, в запрашена обстановка и при вредни изпарения
Решенията са дадени в табличната част.
Н05 Болести на орбитата
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на конюнктивата (Н10-Н13)
Кандидатите по графа 1 и 2, страдащи от тежки форми на вернален и блефароконюнктивит, неподдаващ се на лечение, птеригиум – ограничаващ зрителното поле под 450 темпорално и 300 назално, както и тези – с цикатрикси на конюнктивата до степен, ограничаваща подвижността на очите, са негодни.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на склерата, роговицата, ириса и цилиарното тяло (Н15-Н22)
Н15 Болести на склерата
Тук се отнасят болестите на вътрешните очни тъкани, които са в процес на развитие, както и трайни последици на вече прекарани заболявания, колагенози, ревматоиден артрит, туберкуоза, луес, подагра, фокални инфекции.
Решенията са дадени в табличната част.
(Н16-Н19) Кератит, мътнини, увреждания на роговичните мембрани, дегенерации, наследствени дистрофии на роговицата, десцеметоцеле и стафилома на роговицата.
При извършена рефрактивна хирургия на роговицата, по графи 1, 2, 5 и 6 са негодни до изтичане на една година от датата на проведеното лечение. Годността се преценява след оглед на ретинната периферия, зрителна острота и мезопично зрение. Решенията по годността се вземат съобразно изискванията на рубрика Н52 и рубрика Н54 и чл. 7
Решенията са дадени в табличната част.
(Н20-Н22) Иридоциклит и други болести на ириса и на цилиарното тяло.
При тези заболявания:
– по графа 1 и 2 са негодни – по буква „а“ и буква „б“.
По останалите графи са годни съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н54.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на лещата (Н25-Н28)
Катаракта и други болести на лещата (афакия, луксация и сублуксация на лещата). Тук не се включват Q12.0 Вродена катаракта; Q12.- Вродени аномалии на лещата; Т85.2 Механични усложнения свързани с имплантиране на леща и Z96.1 Псевдофакия.
При наличие на катаракта на едното или двете очи по графи 1, 2 са негодни.
По останалите графи са годни след излекуване, съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52 и Н54.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на хориоидеята и ретината (Н30-Н36)
(Н30-Н32) Хориоретинит, цикатрикси и други заболявания на хориоидеята
Тук се отнасят хориоретинити от всякакъв вид, наследствени дегенерации на хориоидеята, кръвоизливи, отлепвания и др.
По графи 1 и 2 са негодни.
По останалите графи са годни, съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52 и Н54.
Решенията са дадени в табличната част.
(Н33-Н36) Отлепване, разкъсване, съдови и други болести на ретината.
Тук се включват и всички преаблационни състояния, исхемията, отокът, ексудатите, кръвоизливите на ретината от всякакъв характер, както и всички дегенеративни заболявания на ретината. Наличието на тапеторетинална дегенерация на ретината се определя в клинични условия при изследване на тъмниннатата адаптация, независимо от зрителната острота и без наличието на пигмент. При силно понижение или липсващи ERG потенциали се приемa, че има наличие на тапеторетинална дегенерация. Тук се отнасят както вродената есенциална хемералопия – придружавана от обективни изменения, така и симптоматичната хемералопия при дегенеративни ретинити, дифузни хориоретинити, болестни форми на късогледство и др., при които хемералопията се явява като симптом. Тъй като доказването на хемералопията е трудно, решението трябва да се взима след клинично изследване в болнично заведение, като задължително следва да се изследват тъмнинната адаптация и периферното зрение.
Решенията са дадени в табличната част.
Глаукома (Н40-Н42)
Доказването на глаукомата да става в специализирано лечебно заведение на МО. При стойности на ВОН над 22 мм. Hg, преизчислени след проведена пахиметрия на роговицата или разлика между двете очи повече от 4 мм Hg, кандидатите по графи 1 и 2 са негодни. По останалите графи при стойности на ВОН 22-27 мм Hg, без функционални и анатомични промени са годни под диспансерен контрол, съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52 и Н54.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на стъкловидното тяло и очната ябълка (Н43-Н45)
Н43 Болести на стъкловидното тяло
Тук се отнасят случаите на пролапс, отлепвания, кръвоизливи, кристални отлагания, помътнявания и дегенерации на стъкловидното тяло.
По графи 1 и 2 са негодни.
По останалите графи са годни след излекуване, съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52 и Н54
Решенията са дадени в табличната част.
Н44 Болести на очната ябълка.
Тук се включват случаите на панофталмит, възловиден офталмит, дегенеративни заболявания, злокачествена миопия, вътреочно чуждо тяло.
По графи 1 и 2 са негодни.
По останалите графи са годни след проведено лечение съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52 и Н54.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на зрителния нерв и зрителните пътища (Н45-Н48)
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на мускулите на окото, нарушения на бинокуларното движение на очите, акомодацията и рефракцията (Н49-Н52)
Н49-Н51 Страбизъм на очите и други нарушения на бинокуларното зрение.
При съдружното кривогледство критерий за годност е наличието на самото кривогледство, а не зрителната острота. По графи 1 и 2 негодни по буква „а“ и „б“. По останалите графи буква „б“ са годни съобразно изискваниятя на рубрика Н52,Н54 и чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Н52 Нарушения на рефракцията и акомодацията
Тук спадат всички рефракционни аномалии: късогледство, далекогледство, астигматизъм (от всичките му разновидности), пресбиопия и анизометропия.
– кандидатите за военна служба са годни при зрителна острота 0.5 за всяко око без корекция и не по-малко от 0.8 за всяко око с допустимата корекция.
– кандидатите за ВВУ са годни при зрителна острота 1.0 без корекция за всяко око.
– кандидатите за определени специалности, отразени в приложение № 10, т. 7, са годни при зрителна острота 0.8 за всяко око без корекция, с корекция до 1.0, кандидатите за НСО специалност охранител са годни при зрителна острота 1.0 без корекция за всяко око.
– кандидати за военна служба със зрителна острота под 0.5 за всяко око без корекция и не по-малко от 0.8 за всяко око с допустимата корекция са годни само за специалностите юрист, финансист, преводач, медицински специалисти, оркестрант, завеждащ склад, готвач с постоянна оптична корекция.
Решенията са дадени в табличната част.
Зрителни разстройства и слепота (Н53-Н54)
Н53.0 Амблиопия
Решенията са дадени в табличната част.
Н53.2 Диплопия
По графи 1 и 2 са негодни.
По останалите графи са годни, съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52 и Н54 и чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Н53.4 Аномалии на зрителното поле
По графи 1 и 2 са негодни.
По останалите графи са годни, съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52 и Н54 и чл. 7.
Н53.5 Смущения в цветното зрение
По графа 2 кандидат курсантите са негодни.
При наличие на аномална трихромазия се провежда количествена и качествена оценка на цветовите разстройства, чрез Farnsword Lantern test. При успешно преминат Farnsword Lantern test освидетелстваните по графи 1,3,4,5 и 6 са годни с изключение на кандидати за НСО, летателно обучение, парашутисти, работа на вода, водолази, сапьори, химици, шофьори категория Д и Е.
Годността на освидетелстваните по графи 1, 3, 4, 5 и 6, непреминали Farnsword Lantern test, се определя по чл. 7.При решение за годност се налагат следните ограничения:да се освободят от работа със взривоопасни вещества, химични материали и управление на МПС категория Д и Е.
Решенията са дадени в табличната част.
Н54 Слепота и намаляване на зрителната острота
Зрителната острота да се получава чрез максимално поносима оптична корекция. При съмнителни стойности на зрителна острота същата се обективизира чрез изследване по метода на Гюнтер.
– кандидатите за ВВУ са годни при зрителна острота 1.0 без корекция за всяко око.
– кандидатите за военна служба са годни при зрителна острота 0.5 за всяко око без корекция и не по-малко от 0.8 за всяко око с допустимата корекция.
– кандидати за военна служба по буква „а“ със зрителна острота под 0.5 за всяко око без корекция и не по-малко от 0.8 за всяко око с допустимата корекция се допускат само за специалностите юрист, финансист, преводач, медицински специалисти, оркестрант, завеждащ склад, готвач с постоянна оптична корекция, съобразно изискванията на рубрика Н52.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на окото и придатъците му (Н55-Н59)
Н55 Нистагъм и други непроизволни движения на очите. Освидетелстваните с нистагъм от всяка степен, независимо от зрителната острота – по графи 1 и 2, са негодни.
Решенията по годността за военна служба по останалите графи се вземат след проведена задължителна консултация с невролог.
При уточняване на състоянието и поставяне на диагноза „вроден нистагъм“ военнослужещите по графи 3, 4, 5 и 6 са годни, съобразно изискванията на рубрика Н52, Н54 и чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Н57 Други болести на окото и придатъците му.
Тук се включват аномалии на функциите на зениците, болка в окото, неуточнени болести и увреждания на окото и придатъците му.
Решенията се вземет съобразно изискванията на рубрика Н52, Н54 и чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Н59 Увреждания на окото и придатъците му след медицински процедури.
По графи 1 и 2 са негодни.
По останалите графи са годни, съобразно изискванията за зрителна острота по рубрика Н52, Н54 и чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас VIII. Болести на ухото и на мастоидния израстък (H60-H95)
Слуховият анализатор се изследва анамнестично, екзо-, ендоскопично и функционално. За нормален слух се смята шепотна реч – 6 м за всяко ухо отделно. Задължително функционално изследване: шепотна реч и разговорна реч за всяко ухо. По показания се назначава: аудиометрия, тимпанометрия, отоакустични емисии, евокирани потенциали и Rо- графия по Шулер и Стенверс. Изследването на вестибуларната устойчивост се провежда по методиките ОР (отолитова реакция), ПКУК (прекъсната кумулация на ускоренията на Кориолис ), СКУК (смесена кумулация ускоренията на Кориолис).
(H60 – H69 без H66) Болести на външното ухо, негнойно възпаление на средното ухо и болести на Евстахиевата тръба.
По графи 1 - 6 решението по годността по чл. 7.
(H66;Н70 – Н74;Н95) Тук се отнасят гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо, мастоидит и сродни състояния, други заболявания на тъпанчетата на средното ухо и на процесус мастоидеус. По буква „а“, гр.1 – 6 – негодни.
По буква „б“, гр. 1 – 3,5 – 6 негодни, по гр. 4 – решението по годността по чл. 7 (след проведено лечение решението е: годен за военна служба с противопоказания за работа при студ и влага за срок от 6 месеца).
По буква „в“, гр. 1 – 2 – негодни, а гр. 3 – 6 – решението по годността по чл. 7.
При направена слухоподобряваща операция (отосклероза, тимпаносклероза и др.), за да се адаптират към нормална трудова дейност, болните се освидетелстват по буква „в“ като годни. Да се освободят от работа в шумна обстановка, звукови травми, студ и влага за срок от 6 месеца.
(H81 – H83)   Мениеров синдром и други вестибуларни смущения
Тук спадат възпалителните заболявания на вътрешното ухо – различните форми на ограничен и дифузен лабиринтит и невъзпалителни заболявания на лабиринта: морбус Мениер; периферен, рецепторен отоневрологичен (кохлеовестибуларен) синдром; хроничноремитираща вестибулопатия; кинетози (конгенитално обусловена вестибулопатия, морска, транспортна и авиационна болест); вестибуларен невронит на Холпайк – Дикс; стрептомицинова вестибулопатия; синдром на вертебро-базиларните артерии (Барре-Лио; Берчи-Роше; Теракол; Лери), отоневрологичен синдром при интоксикация с лекарствени, химически средства и други вредности. При освидетелстваните с изразени разстройства на вестибуларните функции, доказани в специализирано лечебно заведение, както и при чести рецидиви с продължително и безуспешно лечение, решението по годността е:
По буква „а“, графа 1 – 6 – негодни.
При остри вегетативни кризи в по-лека степен, лекувани в клинична обстановка, както и при редки и леки пристъпни смущения на вестибуларната функция и състояние при т. н. конгенитално обусловена вестибулопатия (кинетози – транспортна, морска или авиационна болест) решението по годността е:
По буква „б“, графа 1 – 2 негодни, а по графа 3 – 6 решението по годността по чл. 7. Да се освободят от работа на височина, управление на транспортни средства, пребиваване край огън, вода и движещи се механизми, уредна гимнастика, наряд, походи и полеви занятия, за срок от 6 месеца. Необходим е медицински контрол.
(H80;Н90;H93) Тук са групирани заболяванията, при които трайното намаление на слуха е главен симптом, определящ решението по годността.
Изследването на слуха се прави на двете уши чрез шепотна и разговорна реч, аудиометрично изследване и др., които задължително се регистрират.
По буква „а“ за всички графи са негодни.
По буква „б“, графа 1 – 2,5 – 6 са негодни, гр. 3 и 4 решението по годността по чл. 7.Да се освободят от работа в шумна обстановка и звукови травми за срок от 6 месеца.
По буква „в“, графа 1 – 2- негодни, а графа 3 – 6 решението по годността по чл. 7. Да ползват индивидуални средства за шумова защита и бъдат под диспансерен контрол. Тук спадат и случаите, при която шепотната реч е 6 м, но има аудиометрични данни за неврит на слуховия нерв.
Н91 Трайна, пълна глухота на двете уши, немота или глухонемота.
Тук не трябва да се включват случаите с временна глухота или немота от функционален характер и случаите при баротравма, които може да се лекуват.
Решението по всички графи е негодни.
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)
Остър ревматизъм (I00-I02)
Решенията са дадени в табличната част.
Хронични ревматични болести на сърцето (I05-I09)
Тук спадат: ревматични болести на митралната, аортната и трикуспидалната клапа, както и съчетаното им засягане и ревматичния миокардит и перикардит.
Решенията са дадени в табличната част.
Хипертонични болести (I10-I15)
Хипертонията се оценява по приетата класификация на артериалното налягане според ESC и ESH 2007 г.

АН
класификация
СИСТОЛНО
(mmHg)
ДИАСТОЛНО
(mmHg)
Оптимално
< 120
< 80
Нормално
120-129 и/или
80-84
Високо-нормално
130-139 и/или
85-89
Хипертония І степен
140-159 и/или
90-99
Хипертония ІІ степен
160-179 и/или
100-109
Хипертония ІІІ степен
≥ 180 и/или
≥ 110
Изолирана систолна хипертония
≥ 140 и/или
 ≤ 90

Изолираната систолна хипертония се градира в три степени, отговарящи на степените на систолно-диастолната хипертония, и също като нея се подвежда под букви „а“, „б“ и „в“.
І, ІІ и ІІІ степен на артериална хипертония съответстват според класификацията съответно на лека, умерена и тежка хипертония. При леката няма обективни признаци за органно засягане. При умерената е налице едно от измененията: хипертрофия на лявата камера на сърцето, изменение в съдовете на папилите, протеинурия или повишени стойности на креатинина. При тежката степен съществува сърдечна недостатъчност или е налице мозъчен кръвоизлив, застойни папили и др.
Кандидатите за военна служба по графи 1 и 2 трябва да са с нормално артериално налягане.
Случаите с хипертонична болест І по графи 3,4,5 и 6 са годни под диспансерен контрол, Случаите с хипертонична болест ІІ степен по графи 3 и 4 – решението по годността по чл. 7, а по графи 5 и 6 са негодни, а тези с ІІІ степен хипертонична болест по всички графи са негодни.
Решенията са дадени в табличната част.
Исхемична болест на сърцето (I20-I25)
Решенията са дадени в табличната част.
Белодробно сърце и болести на белодробното кръвообращение (I26-I28)
Тук спадат: белодробен емболизъм, други форми на белодробно сърце и други болести на белодробните съдове.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на сърцето (I30-I52)
(I30-I41) Болести на перикарда, ендокарда и миокарда     
Решенията са дадени в табличната част.
I42 Кардиомиопатия
Решенията са дадени в табличната част.
Ритъмни и проводни нарушения (I44-I49)
Случаите със:
– синусова тахикардия > 100 удара в минута;
– синусова брадикардия < 50 удара в минута;
– AV блок I степен (PR > 0,22)
– AV блок II степен тип Moebitz I (с периоди на Wenckebeach) по графи 1 и 2 са негодни, по останалите графи – могат да бъдат оценени като годни в отсъствие на друга абмнормност и след удовлетворителна кардиологична.
Случаите с ляв преден хемиблок – по всички графи са годни.
Случаите с непълен десен бедрен блок – могат да бъдат оценени като годни по всички графи в отсъствие на друга абмнормност и след удовлетворителна кардиологична оценка.
Случаите със съчетани НДББ и ЛПХБ по графи 1,2,5 и 6 са негодни, а по останалите графи – могат да бъдат оценени като годни в отсъствие на друга абмнормност и след удовлетворителна кардиологична оценка
Случаите със значимо нарушение на ритъма и проводимостта, като:
SA блок от всички степени, Sinus arrest;
пълен десен бедрен блок;
пълен ляв бедрен блок;
предсърдно мъждене и\или трептене;
– (пароксизмална) надкамерна тахикардия
по графи 1, 2, 5 и 6 са негодни, а по графи 3 и 4 решенията са по чл. 7, ако не се открие предопределящо сърдечно заболяване.
Случаите с тежки нарушения на ритъма и проводимостта, като:
симптоматична сино-атриална болест;
– AV блок II степен тип Moebitz II;
ляв заден хемиблок;
бифасцикуларен блок;
AV блок III степен (пълен AV блок);
Синдром на Brugada
По всички графи са негодни.
Случаите с камерна преексцитация (WPW, къс PR< 0,10) по графи 1 и 2 са негодни, по останалите графи решенията са по чл. 7 до първи пристъп от тахикардия.
Случаите с изолирани камерни и\или надкамерни екстрасистоли по графи 1 и 2 са негодни, по останалите графи могат да бъдат годни в отсъствие на друга абнормност и след удовлетворителна кардиологична оценка.
Случаите с камерни и\или надкамерни екстрасистоли < 1% от всички сърдечни съкращения на 24 – часов Холтер – ЕКГ запис по графи 3 – 6 са годни.
Случаите с камерни и\или надкамерни екстрасистоли ≥1% от всички сърдечни съкращения на 24 – часов Холтер – ЕКГ запис по графи 3 – 6 – решенията са по чл. 7, ако не се открие предопределящо сърдечно заболяване.
Случаите след (радиофреквентна) аблация подлежат на разширена кардиологична оценка преди обсъждане на годност.
I50 Сърдечна недостатъчност
Решенията са дадени в табличната част.
(I51-I52) Усложнения и неточно определени болести на сърцето
Решенията са дадени в табличната част.
Мозъчно-съдови болести (I60-I69)        
Тук се включват субарахноидален кръвоизлив, вътремозъчен кръвоизлив, друг нетравматичен вътремозъчен кръвоизлив, мозъчен инфаркт, оклузия и стеноза на церебрални артерии, последици от мозъчно-съдова болест.
При болни с мозъчно-съдов инцидент не е възможно да се прецизират клиничната и трудовата прогноза по-рано от 4-тия – 6-ия месец от мозъчния инсулт.
Решенията са дадени в табличната част.
По буква „а“ са негодни по всички графи.
По буква „б“ – графи 1 и 2 са негодни. Графи 3 – 6 след стабилизиране на състоянието при наличие на позитивна възстановителна динамика освидетелстваните са годни с противопоказания за 6 месеца: физическо и психическо пренатоварване, неблагоприятен микроклимат, сменен и нощен труд (денонощен наряд), полеви занятия, походи, уредна гимнастика, продължителна маршировка, контакт с токсични невро- или вазотропни вещества, йонизиращи лъчения, продължително ходене и стоене прав, интензивни социални контакти.
По буква „в“ – графи 1 и 2 са негодни. По графа 3 – 6 – годни при липса на остатъчни явления една година или повече след мозъчно-съдовия инцидент.
Болести на артериите, артериолите и капилярите (I70-I79)
Тук се включват атеросклероза, аортна и други уточнени аневризми, артериална емболия и тромбоза, и др. болести на периферните съдове – артериолите и капилярите.
Към буква „а“ се отнасят ендартериит и ендартериоза, аневризми на магистралните артерии и др., с тежки смущения в хемодинамиката на крайниците, както и състояния след алопластично заместване на дефект от артериалните кръвоносни съдове. Решенията са дадени в табличната част.
Към буква „б“ се отнасят съдовите малформации и други болести на артериите, артериолите и капилярите, подлежащи на пълна оперативна корекция. След проведено лечение с добър резултат освидетелстваните са годни по всички графи.
Решенията са дадени в табличната част.
I73.0 Синдром на Рейно (ангиотрофоневроза)
Освидетелствани с леки форми на синдрома на Рейно са годни по всички графи, а тези с тежки форми по графа 1, 2 са негодни, а по останалите графи подлежат на лечение. След проведено лечение с добър резултат са годни по всички графи.
Болести на вените, лимфните съдове и лимфните възли (I80-I89)
I83 Варикозни вени на долните крайници.
Решенията са дадени в табличната част.
I84 Хемороиди
В развитието на хемороидалната болест са приети четири степени:
І степен – анамнестично без оплаквания, при ректално туширане се палпират вътрешни невъзпалени хемороиди, виждащи се с фиброколоноскоп и кървят слабо след дефекация,
ІІ степен – хемороидите са по – големи, кървенето е по – интензивно, проявяват се пролапси със спонтанно репониране,
ІІІ степен – хемороидите пролабират и не се репонират спонтанно, а мануално,
ІV степен – не е възможна и мануална репозиция на големи пролабирали хемороиди.
Степента на развитие на хемороидалната болест се определя от хирург, след проведена фиброколоноскопия.
Освидетелствани с установена хемороидална болест І степен са годни по всички графи .
Тези с установена ІІ, ІІІ и ІV степен на хемороидалната болест са негодни по графи 1, 2, а по останалите графи подлежат на лечение.
След проведено лечение с добър резултат са годни по всички графи.
I86.1 Варикоцеле
Решенията са дадени в табличната част.
Други и неуточнени болести на органите на кръвообръщението (I95-I99)
I95 Хипотония
Решенията са дадени в табличната част
I97-I99 Други и неуточнени болести на органите на кръвообръщението
Решенията са дадени в табличната част.
Клас Х. Болести на дихателната система (J00-J99)
Остри инфекции на дихателните пътища (J00 – J06)
Решенията са дадени в табличната част.
Грип и пневмония (J10-J18). Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22)
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на горните дихателни пътища(J30 – J39)
J30 Алергичен ринит
Като обективни критерии за доказване на алергичния ринит се използват всички съвременни методи за тестуване, клинично уточняване и диагностициране. По показания се назначава Rо- графия на околоносните кухини, ринометрия.
Към буква „а“ от табличната част се отнасят:
– случаите, когато съществуват анамнестични данни за чести обостряния (провеждали или не лечение);
– при отсъствие на анамнестични данни, но наличие на затруднено носово дишане, положителни КАП проби и патология в околоносните кухини.
Всички освидетелствани по гр.1 и 2 са негодни; по гр. 3 – 6 решението по годността по чл. 7. При настъпила трайна ремисия след проведено лечението за срок от 3 до 6 месеца освидетелстваните са годни, като се освобождават от походи, полеви занятия, работа в запрашена обстановка, работа при студ и влага; и работа с ГСМ и химикали.
При необходимост от продължително лечение по схема се осигурява извеждане от вредната среда за срока на лечението или в дните за провеждане на същото.
Към буква „б“ от табличната част се отнасят:
– случаите, при които е провеждано лечение (специфична и неспецифична терапия ) и е настъпила трайна ремисия.
– отсъствие на клинична изява, но наличие на анамнестични данни и или установени положителни КАП проби в хода на други изследвания.
По гр.2 – негодни, по всички останали графи – годни под диспансерен контрол.
J32 Хроничен синузит
Към буква „а“ спадат хроничните заболявания на един или повече синуси, които са лекувани включително и оперативно, безуспешно и са усложнени с полипи, фистули, остеомиелити, орбитални или интракраниални усложнения. По гр.1,2,5 и 6 са негодни; по графа 3 – 4 решението по годността по чл. 7. Да се освободи от работа при студ и влага за срок от 6 месеца.
Към буква „б“ се отнасят онези хронични заболявания на един или повече синуси, които не сe съпровождат с посочените в буква „а“ усложнения. При наличие на Rо-данни за пристенно засенчване на синусите; полип (киста) в синуса и без клинични изяви, освидетелстваните са годни по всички графи.
В случаите, когато е проведено лечение, включващо – пункция на максиларния синус, ендоскопска хирургия или операция на синусите по Калдвел – Люк или Бек, задължитеилно се назначава Ринометрия, Тимпанометрия, Барофункцията в БК – 5000 м при скорост на спускане – 25 м/с (за всички родове войски). При нормални резултати от тези изследвания освидетелстваните са годни по всички графи.
Изследването на носа и носната преграда включва анамнеза, статус, олфактометрия и по показания: Rо-графия на околоносните кухини, ринометрия.
J34.2 Девиация на носната преграда
J34.3 Хипертрофия на носните раковини
По буква „а“ гр. 1 – 2 са негодни до провеждане на успешно оперативно лечение; по гр. 3 – 6 решението по годността по чл. 7.
По буква „б“ са годни по всички графи
J38 Болести на гласните врьзки и ларинкса
По гр. 1 – 2 са негодни; по гр. 3 – 6 – решението по годността по чл. 7 (при проведено успешно лечение – отсъствие на нарушение в дишането и говора са годни)
J38.6 Стеноза на ларинкса
По гр. 1, 2, 3, 5 и 6 са негодни.
По гр. 4 – решението по годността по чл. 7 (годността се решава в индивидуален порядък, след проведено лечение и дифицит в говора и дишането, освидетелстваните са негодни).
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)
Тук спадат:бронхит, неуточнен като остър или хроничен, хроничен бронхит, емфизем и хронична обструктивна белодробна болест
Решенията са дадени в табличната част.
J45 Астма
Доказването на бронхиалната астма става само в специализирано лечебно заведение. За доказване на бронхиалната астма в клинични условия се имат предвид анамнезата за пристъпно протичане на болестта, физикалния статус (сухи хрипове, удължено издишване и др.) и функционалното изследване на дишането (спирометрия, плетизмография, бронхопровокационни и бронходилататорни тестове). При доказана бронхиална астма независимо от тежестта (интермитентна, лека, средно тежка и тежка) по графа 1 и 2 решението е негоден.
Решенията са дадени в табличната част.
J47 Бронхектатична болест
За нуждите на военномедицинската експертиза бронхиектазиите трябва да бъдат доказани в специализирано лечебно заведение.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70)
Тук спадат: пневмокониози; хиперсезитивен пневмонит, предизвикан от органична прах; респираторни състояния, причинени от вдишване на химични вещества, газове, дим и пари; пневмонит причинен от твърди вещества и течности и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Други респираторни болести, увреждащи главно интерстициалната тъкан (J80-J84)
Тук спадат: синдром на респираторно разстройство (дистрес) при възрастни, белодробен оток, белодробна еузинофилия и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Гнойни и некротични състояния на долните дихателни пътища (J85-J86)
Тук спадат: абсцес на белия дроб и медиастинума и пиоторакс.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на плеврата (J90-J94)
Тук спадат: плеврален излив, плеврално срастване и други.
Решенията са дадени в табличната част.
J93 Пневмоторакс
След преживян спонтанен пневмоторакс независимо от давността, със или без торакостомия, освидетелстваните подлежат на КТ изследване на белите дробове.При наличие на единични були или булозен емфизем са негодни по графи 1 и 2, а по останалите графи подлежат на оперативно лечение – АТИПИЧНА РЕЗЕКЦИЯ ИЛИ БУЛЕКТОМИЯ С АПИКАЛНА ПЛЕВРЕКТОМИЯ. При добър следоперативен резултат са годни по всички графи.
Други болести на дихателната система (J95-J99)
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93)
Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите (K00-K14)
Тук спадат: смущения в развитието и никненето на зъбите; болести на твърдите зъбни тъкани; болести на зъбната пулпа и периапикалните тъкани; болести на венците и пародонта; челюстно-лицеви аномалии, включително неправилна захапка; други заболявания, засягащи зъбите и пародонта; болести на челюстите; болести на слюнчените жлези; болести на меките тъкани на устата, болести на езика.
Решенията са дадени в табличната част.
К00 Нарушения в развитието и никненето на зъбите. К01 Вложени и импактни зъби. К06 Други изменения на венците и беззъбата алвеоларна криста. К08 Други нарушения на зъбите и пародонта.
Тук са включени липса на зъби по общи причини, при което, за да бъде възстановена дъвкателната и/или говорната функция, трябва да се използва подвижна (снемаема, нефиксирана) зъбна протеза на едната или двете челюсти. При вземането на решение освидетелстването да се извършва от стоматолог специалист лицево-челюстен хирург, стоматолог-ортопед и наличието на рентгенография на челюстите. Да се има предвид и възможността за лечение с фиксирани конструкции на по-късен етап. Наличието на осем зъбни корени на двете челюсти, или шест зъбни корена от едната страна е основание кандидатите по графи 1, 2, 5 и 6 да са негодни. Липсата на мъдреци не се счита за липса на зъби.
(К02-К04) Болести на твърдите зъбни тъкани
Тук са включени зъбен кариес, пулпити, некроза на пулпата, остри и хронични периодонтити – без или с фистули. Наличието на 25% нелекувани зъби е основание кандидатите по графи 1 и 2 да са негодни.
К05 Гингивит и болести на пародонта
Диагнозата по буква „а“ се поставя след рентгеново и клинично изследване. Решението по графи 1 и 2 са негодни.
(К07,К09-К14) Челюстно-лицеви аномалии (включително аномалии на захапката), кисти в устната кухина, други болести на челюстите, болести на слюнчените жлези, стоматит, други болести на устната и устната лигавица, болести на езика.
Решението се взема след изследване от стоматолог специалист лицево-челюстен хирург. Решението по буква „а“ се отнася за случаите, при които е нарушена дъвкателната, говорната функция, разбираемостта на речта или има затруднение при използването на специалното снаряжение. Решението по буква „б“ за графи 1 и 2 е негоден, а по всички останали графи – годен.
Болести на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника (K20-K31)
(K20-K23) Болести на хранопровода.
Тук спадат: езофагит, гастроезофагеална рефлуксна болест, ахалазия на кардията; язва, перфорация, дивертикул на хранопровода и други.
Решенията са дадени в табличната част.
(K25-K28) Язвена болест
Тук спадат: язва на стомаха; язва на дванадесетопръстника; пептична язва с неуточнена локализация; гастро-иеюнална язва.
Решенията са дадени в табличната част.
K29 Гастрит и дуоденит
Решенията са дадени в табличната част.
K31 Други болести на стомаха и дванадесетопръстника
Тук спадат: остра дилатация на стомаха, пилороспазъм, дивертикул на стомаха, полип на стомаха и дванадесетопръстника, стеноза на стомаха и дванадесетопръстника и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на апендикса (К35-К38)
Тук се включват остър апендицит, апендицит неуточнен, други форми на апендицит, други болести на апендикса.
Решенията са дадени в табличната част.
Хернии (К40-К46)
Освидетелстваните с каналис ингвиналис аперта, както и с асимптоматични малки диафрагмални хернии са годни по всички графи.
Решенията са дадени в табличната част.
Неинфекциозни ентерити и колити (К50-К52)
К50 Болест на Crohn
К51 Улцерозен колит
Решенията са дадени в табличната част.
К52 Други неинфекциозни гастроентерити и колити
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на червата (К55-К63) и болести на перитонеума (К65-К67)
К55 Съдови болести на червата.
Към рубрики К56 „Паралитичен илеус и непроходимост на червата“ и К57 „Дивертикули на червата“ – при състояния след еднократен илеус, субилеус, сутура на черва, опериран дивертикул на черва без обширна резекция, освидетелстваните до изминаване на една година от заболяването:
По графи 1 и 2 са негодни, а по графи 3, 4, 5 и 6 се решават по чл. 7.
Заболяванията от рубрика К59 „Други функционални чревни нарушения“ се отнасят към буква „б“.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на черния дроб (K70-K77)
Тук спадат: алкохолна болест на черния дроб, токсично увреждане, чернодробна недостатъчност, хроничен хепатит, цироза на черния дроб и други болести на черния дроб.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашната жлеза (К80-К87)
При безсимптомна форма на жлъчнокаменна болест освидетелстваните по графи 1, 2 са негодни, а по останалите графи са годни.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на храносмилателните органи (K90-K93)
К90 Нарушена резорбция в червата
Решенията са дадени в табличната част.
(К91-К93) Други болести и увреждания на храносмилателните органи
Решенията са дадени в табличната част
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)
При експертното решение на болестите на кожата и подкожната тъкан се вземат под внимание етиологията, патогенезата и клиничното протичане на заболяването – остро, подостро или хронично.От значение са: тежестта, големината, локализацията и дифузността на засегнатата площ; отражението на заболяването върху други органи и системи; срокът на лечението; въздействието на униформеното облекло и обувки при изпълнение на изискванията на военната служба. Доказването на гореизброените фактори става задължително в клинична обстановка.
Решенията са дадени в табличната част.
L00-L08 Инфекции на кожата и подкожната тъкан.
Решенията са дадени в табличната част.
Пилонидална киста (L05)
Решенията са дадени в табличната част.
Булозни увреждания (L10-L14)
Решенията са дадени в табличната част.
Дерматит и екзема (L20-L30)
По буква „а“ са хроничните (тежки) форми – водещи до генерализиране, еритродермия и до функционални нарушения и невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
По буква „б“ са остри (леки) форми – локализирани (засягащи под 10 % от кожната повърхност) с доброкачествено протичане, без да водят до функционални нарушения и невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
Решенията са дадени в табличната част.
Папулоскваматозни увреждания (L40-L45)
L40 Псориазис – артропатичен, тежки, генерализирани и често рецидивиращи форми
По буква „а“ са тежки форми – артропатичен, еритродермичен, тежки плакатни и други генерализирани форми на псориазис.
По буква „б“ са леки форми – локализирани (капилициум, нокътен, леки инвертни форми и плакатни, засягащи под 10 % от кожната повърхност). По гр. 1 и 2 са негодни, а по останалите графи са годни след настъпване на трайна клинична ремисия.
Решенията са дадени в табличната част.
Уртикария и еритем (L50-L54)
L50.8 Уртикария – остра и хронична.
Клинично доказана, а при липсващ обрив – алергологично тестуване и потвърждение.
Други еритемни състояния (L51-L54)
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация (L55-L59)
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на кожните придатъци (L60-L75) без (L70)
По буква „а“ се решават други болести на кожните придатъци (косми, нокти, мастни и потни жлези) – тежки форми, водещи до функционални нарушения и невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
По буква „б“ се решават други болести на кожните придатъци (косми, нокти, мастни и потни жлези) – леки форми, ангажиращи ограничени площи от кожата с доброкачествен ход, без да водят до функционални нарушения и невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
L70 Акне.
По буква „а“ се решават тежки форми (конглобатно, фулминантно, инверсно, некротично), водещи до функционални нарушения и невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
По буква „б“ се решават леки форми (папулопустулозни и др.), непречещи на носенето на униформено облекло.
Други болести на кожата и подкожната тъкан (L80-L99)
По буква „а“ се решават тежки форми, водещи до функционални нарушения и невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
По буква „б“ се решават леки форми, ангажиращи ограничени площи от кожата с доброкачествен ход, без да водят до функционални нарушения и невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас ХIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (М00-М99)
Артропатии (М00-М25)
(М00-М14) Инфекциозни артропатии и възпалителни поли-артропатии
Тук се отнасят пиогенният артрит, реактивните артропатии, в това число и синдромът на Райтер, ревматоиден артрит, ювенилен артрит, подагра, други кристалоидни артропатии, специфични артропатии и други.
Артропатия в областта на първа метатарзофалангиална става (МТФС) се решава по буква „а“, а от втора до пета МТФС се решават по буква по „б“.
Решенията са дадени в табличната част.
Артрози и други увреждания на ставите (M15-M25)
(М15-М19) Артрози и (М20-25М) Други увреждания на ставите.
Годността се определя въз основа на степента на нарушената функция, при условие че тези последици не се поддават на лечение или когато оперативното вмешателство се е оказало безуспешно или е противопоказано.
Обективизирането се осъществява чрез ъглометрия на движенията на засегнатите стави – активни и пасивни.
За умерени нарушения по буква „б“ се приемат:
раменна става (комплексна) – екстензия         флексия

 
40° – 0° –
125°
 
 абдукция
аддукция
 
 125° – 0 – 90°
 
 
 вън. ротация
вътр.ротация
 
 60° – 0° –
60°
лакътна става –
 екстензия
флексия
 
 30° – 0° –
100°
радио-улнарна става –
супинация
пронация
 
 60° – 0° – 60°
 
гривнена става –
 екстензия
флексия
 
 50° – 0° –
60°
 
 рад. отвеждане
улн. отвеждане
 
 10° – 0° –
20°
тазобедрена става –
екстензия
флексия
 
 0° – 0° –
110°
 
 абдукция
аддукция
 
 20° – 0° –
 
 вън. ротация
вътр.ротация
 
 20° – 0° –
20°
колянна става –
 екстензия
флексия
 
 0° – 0° –
110°
глезенна става –
 дорзална флексия
плантарна флексия
 
 10° – 0° –
20°

Ограниченията в движенията на ставите извън диапазона на умерените нарушения се отнасят съответно към букви „а“ и „в“ на рубриките.
М20 Придобити деформации на пръстите на ръката и крака: Халукс валгус с метатарзо-фалангиален ъгъл, по-голям от 30°, и Халукс ригидус се решават по буква „б“, дигити квинти варус и суперпониране на втори до пети пръст на крака се решават по буква „в“.
М21.4 Придобито плоско стъпало. При плоско стъпало без деформираща артроза и деформация в костите освидетелстваните по всички графи са годни.
М23 Вътреставни увреждания на коляното
Освидетелствани с увредени менискуси по графи 1, 2 са негодни, а по останалите графи подлежат на оперативно лечение. При добър резултат от проведеното лечение са годни.
М23.5 Хронична нестабилност на колянната става.
Колянна нестабилност доказана със съвременни диагностични методи (артроскопия и ядрено-магнитен резонанс) се решават по буква „б“.
М24.4 Рецидивираща луксация и сублуксация на става
Решенията са по буква „б“.
Системни увреждания на съединителната тъкан (М30-М36)
Тук спадат: възлест полиартрит и наследствени състояния, други некротизиращи васколопатии, дисеминиран лупус еритематодес, дерматополимиозит, системна склероза и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Дорзопатии (М40-М54)
Степенна на изразеност на гръбначните изкривявания (кифоза, лордоза и сколиоза) се измерва в градуси по метода на Коб ( Cobb ).
М40 Кифоза и Лордоза.
При кифоза до 40°, без дегенеративни изменения, освидетелстваните са годни по всички графи, а тези с над 40° са негодни по графи 1 и 2, а по останалите графи се решават по чл. 7.
М41Сколиоза (гръбначни изкривявания)
При леки форми на сколиоза, без дегенеративни изменения до 15° по Коб вкл., освидетелстваните са годни по всички графи.
Освидетелствани със средно тежки форми на сколиоза с ъгъл по Коб от 16° до 30° вкл. се решават по буква „б“, а тези с над 30° по Коб се решават по буква „а“.
Решенията са дадени в табличната част.
М42.0 Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб (Morbus Scheuermann-Mau).
При освидетелстване на лица с болестта на Шоерман-Мау се имат предвид: тежестта на морфологичните изменения, завършено вкостяване на епифизарните ядра, засегнатият сегмент на гръбначния стълб, нарушенията на функцията му и развитието на мускулатурата. Лицата със засягане до три прешлена, с леко клиновидно снижение на един-два прешлена, с незначителни функционални нарушения са годни по всички графи.
Спондилопатии (М45 – М49)
М45 Анкилозиращ спондилит (болест на Бeхтeрев)
М46.1 Сакроилеит
Решенията са дадени в табличната част.
Други дорзопатии (М50 – М54)
(М50 – М51) Увреждания на междупрешленните дискове.
Тук се отнася едни от най-честите нозологични единици – увреждане на междупрешленен диск със или без миелопатия, със или без радикулопатия в шиен, гръден или поясен отдел на гръбначния стълб, възли на Шморл, структурна дегенерация на междупрешленния диск. За доказването им при съответните клинични данни е необходимо КАТ, МРТ и ЕМГ.
По буква „а“ – тежки форми на дискова болест – дискови хернии на повече от едно ниво или дискова херния на едно ниво с отпадна неврологична симптоматика или с миелопатия, чести рецидиви с продължителна неработоспособност – решението е негоден по всички графи.
По буква „б“ – средно тежки форми – дискова херния на едно ниво със или без радикулопатия, дискови хернии на две нива без радикулопатия, дискови протрузии на две нива с радикулопатия или дискова протрузия с протрахиран болков синдром, при които се очаква възстановяване – по графи 1 и 2 – негодни, по графи 3 – 6 са годни с противопоказания съобразно изискванията на служебните задължения и конкретните условия на труд.
По буква „в“ – леките форми – дискова протрузия на едно ниво или две нива със сетивни прояви без двигателен дефицит или рентгенологично доказани увреждания на междупрешленните дискове без неврологични прояви по графа 3 – 6 – годни, по графа 1 и 2 са негодни. При липса на неврологична симптоматика са годни по всички графи.
При успешно проведено неврохирургично лечение оперираните от дискова херния по графи 1 и 2 са негодни, а по графи 3 – 6 са годни с противопоказания, съгласно изискванията на служебните задължения до една година след операцията.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на меките тъкани (M60-M79)
(М60-М63) Миопатии – миозит, калцификация и осификация в мускулите и други увреждания на мускулите.
М62.4 Мускулна контрактура
(М65-М68) Увреждания на синовиалните обвивки и сухожилията – синовити и теносиновити, спонтанна руптура на синовията и сухожилията
(М70-М79) Други увреждания на меките тъкани – свързани с натоварване, претоварване и натиск, бурсопатии, фибробластични увреждания и ентезопатии.
Решенията са дадени в табличната част.
Остеопатии и хондропатии (M80-M94)
(М80-М85) Нарушения в плътността и структурата на костта – остеопороза със или без патологична фрактура, остеомалация при възрастни и нарушения в целостта на костите.
Решенията са дадени в табличната част.
М84.0 Лошо зараснала фрактура
Лошо зараснала фрактура или посттравматична артроза на ниво става на Шопарт се решават по буква „а“, а на ниво талус, калканеус, става на Листфранк и субталарна става се решава по буква „б“, и на ниво метатарзо-фалангиална става се решават по буква „в“.
М84.1 Незараснала фрактура (псевдоартроза)
Лъжливите стави са резултат най-вече на прекарани открити фрактури на крайниците. При тях обикновено е показано оперативно лечение. Случаите се решават по буква „б“.
(М86-М90) Други остеопатии
М86 Остеомиелит. При случаите на хроничен огнестрелен, травматичен и хематогенен гноен остеомиелит с постоянни или периодично отварящи се фистули, със склонност към изостряне на процеса, с хроничен тромбофлебит, както и с увреждане на паренхиматозни органи се подвеждат по буква „а“ на рубриката. След преболедуване от остеомиелит, ако в продължение на три години след клиничното оздравяване няма рецидив и крайникът е без функционален дефицит, освидетелстваните са годни по графа 1 и графа 2.
М87 Остеонекроза. Аваскуларната некроза на главичката на първа МТФ кост на главата и на макарата на талуса, на навикуларната и кубоидната кост се решават по буква „а“, на главичката на втора до пета МТФ кости и кунеиформени кости се решават по буква „б“ и на тубер калканеус се решават по буква „в“.
М91.1 Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Morbus Legg-Calve-Perthes). Прекаралите болестта на Пертес с настъпили значителни вторични изменения на тазобедрените стави, с ограничение на движенията в тях и нарушена походка, с деформация на главата на бедрената кост и дегенеративни изменения на тазобедрените стави, дори при запазени движения в тях, както и претърпелите оперативно лечение се подвеждат по буква „а“.
Прекаралите болестта на Пертес без оперативно лечение с пълно възстановяване на главата на бедрената кост се подвеждат по буква „б“.
Решенията са дадени в табличната част.
М93.2 Дисекиращ остеохондрит на колянната става (Morbus Konig). При дисекиращ остеохондрит на колянната става, установен клинично и доказан артроскопски и/или на ядрено-магнитен резонанс, с увреда на половината и повече от носещата повърхност случаите се подвеждат по буква „б“.
Решенията са дадени в табличната част.
Други увреждания на костно-мускулната система и съединителната тъкан (M95-М99)
М95.4 Придобита деформация на гръдния кош и ребрата
При деформации на гръдния кош, вследствие прекарани възпалителни процеси, травми, оперативни интервенции или други причини, годността се определя не по формата на гръдния кош, а въз основа на настъпилите смущения на органите в гръдния кош – бял дроб, сърце, големи кръвоносни съдове, хранопровод, трахея и др.
Клас XIV. Болести на пикочно–половата система (N00-N99)
Гломерулни болести (N00-N08)
Тук спадат: нефритен синдром (гломерулонефрит, нефрит), нефрозен синдром, наследствена нефропатия и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Тубулоинтерстициални болести на бъбреците (N10-N16)
N10 Остър тубулоинтерстициален нефрит (пиелонефрит)
(N11-N16) Тубулоинтерстициални болести
Тук спадат: хроничен тубулоинтерстициален нефрит, обструктивна и рефлуксна нефропатия, тубулоинтерстициални и тубулни увреждания, предизвикани от лекарства и тежки метали, балканска нефропатия и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Бъбречна недостатъчност (N17-N19)
Случаите с остра бъбречна недостатъчност по всички графи са годни, ако не са настъпили усложнения и са минали най-малко 6 месеца от края на лечението.
Решенията са дадени в табличната част.
Бъбречнокаменна болест (N20-N23) Други нарушения на бъбреците и уретера (N25-N29) и други болести на пикочната система (N30-N39)
N20-N23 Бъбречнокаменна болест
При леки форми на уролитиаза, с еднократно образуван конкремент, преживяна едностранна бъбречна колика със спонтанна елиминация на конкремента, освидетелстваните са годни по всички графи.
При средно тежки форми на уролитиаза със средно тежки функционални промени на отделителната система се решават по буква „б“.
При тежки форми на уролитиаза със тежки функционални промени на отделителната система се решават по буква „а“.
След екстракорпорална литотрипсия (ESWL) и/или ендоскопска литотрипсия (PCNLT, URS) на конкремент в бъбрека или уретера, без остатъчни фрагменти и/или функционални смущения на отделителната система, освидетелстваните са годни по всички графи.
Болести на мъжките полови органи (N40-N51)
При атрофия на един тестис (N50.0) и хипотрофия с размер под 1/3 от големината на другия тестис освидетелстваните са негодни по графа 2, а при нормални хормонален статус и спермограма по останалите графи са годни.
Болести на млечните жлези (N60-N64)
Тук се включват: доброкачествените дисплазии на млечната жлеза (единични кисти, дифузна кистична мастопатия, фиброаденоза, фибросклероза, ектазия на млечните канали и др.), възпалителни болести на млечната жлеза, фисура на мамилата, мастна некроза, атрофия, галактоцеле, галакторея (несвързана с раждане) и други.
Решенията са дадени в табличната част.
N62 Гинекомастия
При нормален хормонален статус и цитогенетичен анализ освидетелстваните са годни по всички графи.
Възпалителни болести на женските тазови органи (N70-N77)
Решенията са дадени в табличната част.
Невъзпалителни болести на женските полови органи (N80-N98)
Решенията са дадени в табличната част.
N83.0 Фоликуларна киста на яйчника, N83.1 Киста на жълтото тяло, N83.2 Други и неуточнени кисти на яйчника (ненеопластични кисти)
Освидетелствани с установени кисти с диаметър над 5 см, еднокамерни, тънкостенни, с ехонегативно съдържание, които не изчезват спонтанно или след 3 менструални цикъла, по графи 1, 2 са негодни, а по останалите графи подлежат на оперативно лечение.При добър резултат от лечението са годни.
Освидетелствани с установени кисти с диаметър между 3 и 5 см, еднокамерни, тънкостенни, с ехонегативно съдържание със или без субективни оплаквания, причиняващи или не нарушения в менструалния цикъл, подлежат на АГ контрол на 6 месеца. По графи 1, 2, а по останалите графи са годни.
Освидетелствани с установени кисти с диаметър под 3 см, еднокамерни, тънкостенни, с ехонегативно съдържание, които не водят до субективни оплаквания, са годни по всички графи.
N94.4,5,6 Първична, вторична и неуточнена дисменорея
Освидетелствани с анамнестични данни за дисменорея са негодни по графи 1,2, а по останалите графи подлежат на лечение.При добър резултат от лечението са годни.
Освидетелствани с дисменорея, неповлияваща се от лечение и водеща до чести състояния на временна неработоспособност, са негодни по всички графи.
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период. (O00-O99)
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (Р00-Р96)
Родова травма (Р10-Р15)
(Р10-Р13) Вътречерепно разкъсване и кръвоизлив, други родови травми на ЦНС и тежки родови травми на скелета се решават по буква „а“.
Р14 Родова травма на периферната нервна система
Тук влизат най-често срещаните парализа на Erb, парализа на Klumpke и други родови травми на раменния сплит. Обективизирането на състоянието се извършва с ЕМГ.
Решението е според степента на увреждане на функциите по съответната буква.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XVII. Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)
Вродени аномалии на нервната система (Q00-Q07)
Всички вродени аномалии на нервната система с изключение на Q05.7 и Q05.8 – Spina bifida – лумбална и сакрална без хидроцефалия са негодни с изключване от военен отчет. При спина бифида над 0,4 см без хидроцефалия в лумбалния и сакралния отдел решението е по буква „б“, а под 0,4 см са годни по всички графи.
Вродени аномалии на окото, ухото, лицето и шията (Q10-Q18)
(Q10-Q15) Вродени аномалии на окото.
Решенията по графи 3,4,5 и 6 се взимат предвид изискванията на рубрики Н52 и Н54.
Кандидатите по графи 1 и 2 по рубрики Q10.0 и Q12.0 буква“в“ са годни.
Решенията са дадени в табличната част.
(Q16-Q17) Вродени аномалии на ухото.
Решенията са дадени в табличната част.
Q18 Други вродени аномалии на лицето и шията
Решенията са дадени в табличната част.
Вродени аномалии на системата на кръвообращението (Q20-Q28)
Тук спадат вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори, сърдечната преграда, пулмоналната, трикуспидалната, аортната и митралната клапа, големите артерии и вени, периферната съдова система и други.
Случаите с ехографски установена регургитация на митралната клапа до I степен, без пролапс на митрално клапно платно – по всички графи са годни.
Случаите с ехографски установено балониране на митрално клапно платно без и с регургитация до I степен – по всички графи са годни.
Случаите с ехографски установен пролапс на митрално клапно платно без или с регургитация до I степен включително,по графи 1 и 2 са негодни, а по останалите графи – решението е по чл. 7.
Случаите с ехографски установена регургитация на аортната клапа до I степен включително, бикуспидна аортна клапа по графи 1 и 2 са негодни, а по останалите графи – решението е по чл. 7.
Случаите с ехографски установена асимптоматична регургитация до I степен включително на пулмонална и трикуспидална клапи по всички графи са годни.
Решенията са дадени в табличната част.
Цепка на устната и небцето (заешка устна и вълча уста) (Q35-Q38)
Всички с преминаваща цепка на устната,твърдото и/или мекото небце, се отнасят по буква „а“ независимо от резултата от провежданото лечение. Дефектът само на устната, който е коригиран и не води до функционални и козметични дефицити, се отнася по буква „в“ и кандидатите са годни.
Други вродени аномалии (Q38-Q89)
По рубрики Q54 Хипоспадия (без коронарните форми) и Q64.0 Eписпадия, Q55.5 Вродена липса и аплазия на половия член, Q64.1 Екстрофия на пикочен мехур, освидетелстваните са негодни по всички графи.
Q54.0 Хипоспадиите, разположени в коронарната част и дисталната половина на половия член, неводещи до хигиенни замърсявания, са годни по всички графи.
Q64.3 Други форми на атрезия и стеноза на уретрата и шийката на пикочния мехур – решенията са както при рубрика N35.
Q60 Бъбречна агенезия и други редукционни дефекти на бъбрека – освидетелстваните по всички графи са негодни.
Q63.1 Лобулиран, срастнал и подковообразен бъбрек – освидетелстваните са негодни по всички графи. Q63.2 Ектопичен бъбрек.Заболяването се доказва с венозна урография, като поне една от графиите е в право положение.При тежка форма (тазова ектопия), когато ектопичният бъбрек е изцяло разположен под биилиачната линия,освидетелстваните са негодни по всички графи. При средно тежката форма, когато дори и с малка част на долния си полюс бъбрекът пресича биилиачната линия,решението е негодни по гр. 1 и 2, а по останалите графи – по чл. 7. При леката форма, когато целият бъбрек е над линията, при липса на функционални смущения и усложнения-освидетелстваните са годни по всички графи.
При липса на един тестис, независимо от причината, довела до това състояние – аплазия (Q55.0), атрофия (N50.0), недесцендирал тестис (крипторхизъм) (Q53), травматична ампутация (S38.2) или оперативна хемикастрация (Y83.6) (с изключение на извършената по повод неоплазма), освидетелстваните са негодни по графа 2, а при нормални хормонален статус и спермограма са годни по останалите графи.
При вродени: кифоза и лордоза Q76.4,сколиоза Q67.5,луксация на тазобедрената става Q65.0, Q65.1 и Q65.2, гену рекурватум Q68.2 и дъговидно изкривяване на дългите кости на краката Q68.3, Q68.4 и Q68.5 – освидетелстваните по всички графи се решават по буква „а“на съответните рубрики.
При вродена мускулна крива шия (Q68.0), некоригирана по оперативен път или с настъпила лицева асиметрия – по всички графи освидетелстваните са негодни.
Болните със сублуксация на тазобедрената става (Q65.3) и такива с дисплазия на същата (Q65.8), с леки функционални смущения, както и случаите с умерени ограничения в движенията на тазобедрената става се подвеждат за решение по буква „а“ на съответните рубрики.
По рубрика Q66 Вродени деформации на стъпалото – варусни, валгусни деформации на стъпалото и други деформации на стъпалото, годността се определя не само от вида, но и от степента на деформациите, подвижността в глезенните стави, затрудненото ходене и артрозните изменения. При плоско стъпало без деформираща артроза и деформация в костите освидетелстваните по всички графи са годни.
Q71 Редукционни дефекти на горен крайник
Скъсяванията на горните крайници се срещат сравнително рядко. Тук се различват три степени, според скъсяването за сегмент: незначителни – до 2 см, умерени – от 2 до 5 см, и значителни – над 5 см. Съобразно с това се определя годността. Значителните (над 5 см) се решават по буква „а“ на рубриката, умерените (от 2 до 5 см за сегмент) се решават по буква „б“, незначителните (до 2 см за сегмент) по буква „в“.
Решенията са дадени в табличната част.
Q72 Редукционни дефекти на долен крайник
Скъсяването на долните крайници до 2 см се смята незначително при условие, че няма други оплаквания и че е налице достатъчна привикналост към скъсяването, като освидетелстваните се решават по буква „в“ на рубриката. Скъсяване от 2 до 4 см е умерено и освидетелстваните се решават по буква „б“, а при значително скъсяване над 4 см се решават по буква „а“.
Q72.3 Вродена липса на стъпало и пръст(-и) на стъпало.
При вродена липса на палец пълна, на първи или пети лъч на стъпалото, на повече от един пръст или на повече от един лъч на стъпалото от II до IV – случаите се решават по буква „а“.
При вродена липса на пети пръст; на един лъч от II до IV – случаите се решават по буква „б“.
При вродена липса на един пръст от II до IV – случаите се решават по буква „в“.
Решенията са дадени в табличната част.
Q74.1 и Q74.2 Други вродени аномалии на коляното и на долен крайник, включително и на тазовия пояс.
При определяне на годността, когато има деформация на долните крайници, трябва да се обръща внимание не само на размерите на отклоненията, но и на измененията на ставите, които обикновено придружават тези страдания.
Към буква „а“ се отнасят: Х-образно изкривяване на крайниците, когато разстоянието между вътрешните глезени е над 15 см, и О-образно, когато разстоянието между вътрешните кондили на бедрените кости е над 15 см и когато са съпроводени с промени в ставите и значително затрудняват ходенето.
Когато разстоянието между вътрешните глезени и вътрешните кондили на бедрените кости е под 15 см с по-слабо изменение в ставите и затрудняващи незначително ходенето, се решават по буква „б“ на рубриката.
Когато посочените изкривявания са под 15 см и липсват дегенеративни изменения, те се решават по буква „в“ на рубриката.
Решенията са дадени в табличната част.
При: Q80 Вродена ихтиоза, Q81 Epidermolysis bullosa, Q82.4 Ектодермална дисплазия (анхидротична), Q84.0 Вродена алопеция, Q84.3 Анонихия, Q84.8 Аплазия на кожата Q85.0 Неврофиброматоза и Q85.8 Други факоматози – се решават по буква „а“.
В случаите със: Q82.5 Вроден нетуморен невус, Q82.8 Абнормни и аномалии на дерматоглифите на дланта, Q84.1 Морфологични аномалии на космите, Q84.4 Вродена левконихия и други леки вариатети – се решават по буква „в“.
Останалите вродени аномалии на кожата се решават по буква „б“.
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)
R62 Липса на очакваното нормално физическо развитие – ръст и тегло
Минимално тегло за постъпване на военна служба е 50 кг и ръст 150 см за мъже и 48 кг и 150 см за жени.
Решенията са дадени в табличната част.
R73 Повишено съдържание на глюкоза в кръвта
R73.0 Нарушен толерантност към глюкозата и предиабет – по графи 1 и 2 кандидатите са негодни, по останалите графи са годни. При развитие на диабет се подвеждат по рубрики Е10-Е14.
R94.0 Променена ЕЕГ – отнасят се случаите с пароксизмална биоелектрична активност на мозъка, откривана при ЕЕГ изследване.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас ХIX. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини (S00-T98)
Експертното решение за определяне годността на всички категории състав (по отделните графи), получили травми в отделна или няколко анатомични области задължително се взема след завършване на лечението и временната неработоспособност в законоустановените срокове. Според пълното диагностично уточнение и клиничната прогноза всеки конкретен случай се отнася към отделната буква на рубриката съответстваща на водещото увреждане, като решенията са дадени в табличната част.
Травми на главата (S00-S09)
S02 Счупване на черепа и лицевите кости
При счупване на черепа, съчетано с вътречерепна травма, решението е в зависимост от степента на остатъчния неврологичен функционален дефицит и влиянието върху вътрешните органи.
По буква „а“ – при счупване на черепа с костен дефект над 4 кв. см, съчетано с вътречерепна травма.
По буква „б“ – счупване и черепа с костен дефект над 4 кв. см без увреждане на ЦНС, костен дефект под 4 кв. см с увреждане на ЦНС.
По буква „в“ – преживяно счупване на черепа с остатъчна линеарна фрактура и без увреждане на ЦНС.
При близка давност на травмата по графи 1 и 2 са негодни до 6 месеца, след което решението се взема в зависимост от тежеста на остатъчната симптоматика. По графи 3 – 6 подлежат на лечение в законоустановения срок с последващо експертно решение след стабилизиране на състоянието и в зависимост от степента на функционалния дефицит.
Решенията са дадени в табличната част.
S04 Травма на черепномозъчните нерви.
S05 Травма на окото и очната орбита
S06 Вътречерепна травма.
Тук се включват мозъчно сътресение, травматичен церебрален едем, дифузна и огнищна травма на главния мозък, епидурален кръвоизлив, травматичен субдурален и субарахноидален кръвоизлив, вътречерепна травма с продължително коматозно състояние, травматична интракраниална хеморагия.
Травми с близка давност, когато възстановителният процес е несигурен или незавършен, се решават, както следва:
S06.0 Мозъчно сътресение – с давност до шест месеца по графи 1 и 2 са негодни, по графи 3 – 6 се решават по чл. 7.
Контузията на мозъка бива: лека, средна и тежка степен.
При леката степен на мозъчна контузия с давност до една година, по графа 1 и 2 са негодни. По графи 3 – 6 се решават по чл. 7.
При средната степен на мозъчната контузия с давност до две години, по графа 1 и 2 са негодни. По графи 3 – 6 се решават по чл. 7 с противопоказания.
По буква „б“ – при умерени стабилизирани следтравмени състояния без изразени смущения във функциите на ЦНС с единични огнищни симптоми, като леки парези и леко изразени координационни, сетивни и вегетативни смущения, задържа се астеничен синдром – годни с противопоказания: психо-физическо пренатоварване, системен и нощен труд, неблагоприятен микроклимат (прегряващ и охлаждащ), контакт с токсични невро- и вазотропни вещества, йонизиращи лъчения, дразнещ шум, вибрации, продължително пътуване с машини, полеви занятия, походи, уредна физкултура.
По буква „в“ – без клинични и параклинични данни за остатъчни прояви (неврозоподобни състояния), годни с противопоказани за род войски.
При тежката степен на мозъчната контузия по всички графи са негодни.
Трябва да се има предвид, че наличието на психични смущения значително утежнява годността. Решенията се вземат и по рубрика F07.2
Решенията са дадени в табличната част.
S12, S22, S32 Счупване на гръбначния стълб – закрито или открито на ниво шиен, гръден и лумбосакрален отдел на гръбначния стълб. Тук се включван травматичните увреждания на прешлените без засягане на гръбначния мозък и нервите. Решението е в зависимост от тежестта на увреждане на двигателната функция. Годността се определя съобразно функционалните ограничения и неврологичния функционален дефицит на засегнатите крайници и трупа, както и отражението върху функцията на вътрешните органи.
S14, S24, S34 Травми на нервите и гръбначния мозък.
S44, S54, S64, S74, S84, S94 Травми на периферните нерви.
При увреждане на нервите и нервните сплитове решението зависи от степента на нарушената проводимост (пълно анатомично прекъсване, ръбцови прекъсвания) и от възможността тя да бъде възстановена. При тежки масивни увреждания, които водят до резки смущения в движенията, сетивността и трофиката, когато те не подлежат на неврохирургично и друго лечение или когато това лечение се е оказвало неефикасно (унищожаване на голяма част от нервния ствол или масивни неотстраними сраствания), при упорити невралгии и рязко изразени каузалгични болки, при настъпили големи атрофии се взема решение по буква „а“. При травми на нервите с изразени нарушения на функцията, при които се очаква възстановяване, решението по годността е по буква „б“.
При увреждания на периферната нервна система, когато липсват подчертани смущения във функциите, особено когато не са засегнали изразено хващането и ходенето и няма силни болеви и трофични смущения, например частични парези, експертното решение се взема по буква „в“.
Решенията са дадени в табличната част.
Травми на шията (S10-S19)
Травми на гръдния кош (S20-S29)
Травми на корема, долната част на гърба, поясния отдел на гръбначния стълб и таза (S30-S39)
Травми на раменния пояс и мишницата (S40-S49)
Травми на лакътя и предмишницата (S50-S59)
Травми на длантта и китката (S60-S69)
S68.0 Травматична ампутация на палеца на ръката (пълна) (частична), S68.1 Травматична ампутация на друг пръст на ръката (пълна) (частична), S68.2 Травматична ампутация на два и повече пръста на ръката (пълна) (частична).
При решенията да се вземат предвид както локализацията на пораженията, така и функционалното състояние на пръстите-цикатрикси, деформации, контрактури в МКФС и ИФС, сетивност и др. обуславящи степента на нарушена функция на ръката.
За загуба на пръсти се смята: за палеца – цялата нокътна фаланга, за останалите пръсти – липса на две фаланги или на крайната фаланга и на част от средната.
При загуба на пръст; липса на част от дисталната фаланга на палец; липса на дисталната фаланга на показалец; липса на дисталните фаланги на повече от два пръста – от III до V, анкилоза на две и повече стави на пръсти от ІІ до V, както и на която и да е става на палец – случаите се решават по буква „а“.
При липса на част от дисталната фаланга на показалец; липса на дистални фаланги на не повече от два пръста – от III до V; липса на част от дисталната фаланга на не повече от четири пръста на двете ръце, контрактура в ставите на пръстите от І до V надвишаващи сумарно 30° – случаите се решават по буква „б“. Освидетелстваните по графи 3 и 4 се освобождават от работа с взривоопасни и запалителни вещества, машини, боравене с оръжие и уредна физкултура.
При липса на не по-голяма от 1/3 част от дисталната фаланга на не повече от два пръста – от III до V на двете ръце, случаите се решават по буква „в“.
При липса на не по-голяма от 1/3 част от дисталната фаланга на един пръст – от III до V на двете ръце, освидетелстваните са годни по всички графи.
Контрактура в ставите на пръстите от І до V, ненадвишаващи сумарно 30° – освидетелстваните са годни по всички графи.
Травми в областта на тазобедрената става и бедрото (S70-S79)
Травми на коляното и подбедрицата (S80-S89)
Травми в областта на глезена и стъпалото (S90-S99)
При решенията да се вземат предвид както локализацията на пораженията, така и функционалното състояние на стъпалото и пръстите – цикатрикси, деформации, контрактури в МТФС и ИФС, сетивност и други обуславящи степента на нарушена функция на долния крайник.
При травматична ампутация на – палец пълна, на повече от един пръст, на ниво метатарзалнална кост, на ниво става на Листфранк и става на Шопарт; флексионна контрактура на първа МТФС; контрактура тип лебедова шия на първа МТФС и ИФС на палеца – случаите се решават по буква „а“.
При травматична ампутация на пети пръст пълна; флексионна контрактура на втора МТФС; контрактура тип лебедова шия на МТФС и ИФС на пети пръст или на МТФС и ИФС на повече от един пръст от II до IV – случаите се решават по буква „б“.
При травматична ампутация на един пръст пълна от II до IV; флексионна контрактура на МТФС от II до IV пръст; контрактура тип лебедова шия на МТФС и ИФС на един пръст от II до IV – случаите се решават по буква „в“.
Травми, обхващащи няколко области от тялото (T00-T07)
Решенията са дадени в табличната част.
Травми на неуточнена част от тялото, крайниците или области от тялото (Т08-Т14)
Решенията са дадени в табличната част.
Последици от проникване на чуждо тяло през естествени отвори (Т15-Т19)
Решенията са дадени в табличната част.
Термични и химични изгаряния (Т20-Т32) и измръзване (Т33-Т35)
Решенията са дадени в табличната част.
Отравяне с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества (Т36-Т50)
Решенията са дадени в табличната част.
Токсично въздействие на вещества, предимно с нелекарствен произход (Т51-Т65)
Решенията са дадени в табличната част.
Други и неуточнени ефекти от въздействие на външни причини (Т66-Т78)
Решенията са дадени в табличната част.
Някои ранни усложнения на травми (Т79)
Решенията са дадени в табличната част.
Усложнения от хирургични интервенции и терапевтични грижи, некласифицирани другаде (Т80-Т88)
Решенията са дадени в табличната част.
Последици от травми, отравяния и други въздействия на външни причини (T90-T98)
Посочените по-долу категории следва да се използват, за да се обозначат състояния, посочени в рубриките S00-S99 и Т00-Т88, в качеството си на причини за късни последици, които преди това са класирани другаде. Понятието „последица“ включва тези състояния като такива или като късни ефекти, запазващи се в течение на една или повече години след острата травма
Т90 Последици от травми на главата.
За последици се считат състоянията, уточнени като такива или възникнали в продължение на една или повече години. При диагноза на следтравмените състояния на ЦНС, освен обективната находка (неврологичен и психичен статус), рентгенография на черепа, ЕЕГ, КАТ, МРТ и др.) за разграничаване на психогенни и агравационни наслойки, трябва да се обръща сериозно внимание на промените на трудовия път на освидетелствания, настъпили след травмата. Задължително се изисква педагогическа, трудова или служебна характеристика. Негодност се признава и при тежките, неподдаващи се на лечебно въздействие случаи на енцефалопатия травматика, посттравматично слабоумие, психични разстройства при травмена епилепсия, психопатологични промени на личността и др., които водят до пълна социално-трудова декомпенсация.
Решенията са дадени в табличната част за съответната рубрика като причина за последиците от травмата.
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98)
Y83 Хирургични операции и други хирургични процедури, причина за анормална реакция или късно усложнение у пациента, без споменаване за случайно вредно въздействие по време на изпълнението им
По буква „а“ се включват случаи след големи оперативни интервенции:
 – обширна резекция на черния дроб (над 2 сегмента) с рязко смутени чернодробни функции;
 – панкреатична резекция със смутени ендокринни или екзокринни функции;
 – спленектомия (без извършената по повод травматична руптура на далака) – освидетелстването се извършва по рубриката на основното заболяване, довело до спленектомия;
 – обширна резекция на черва със смущения в пасажа и охранването;
 – панкреатична резекция със смутени ендокринни или екзокринни функции;
 – пластично заместване на магистрални артериални или венозни съдове;
 – ендопротезиране на големи стави;
 – коригиращи остеотомии на дългите тръбести кости;
 – лобектомия на белия дроб; билобектомия; пулмоектомия;
 – нефректомия;
 – ампутация на цял крайник или сегмент от него;
 – органна трансплантация и др.,
при които остават трайни и тежки нарушения на функциите на организма, без оглед на давността.
По буква „б“ се включват случаи след оперативни интервенции, при които е необходим по-дълъг период за приспособимост на организма и се очаква функционална възстановимост:
 – сутура или частична резекция на черния дроб с умерени функционални смущения в него;
 – операции на панкреса без смутени ендокринни или екзокринни функции;
 – релапаротомия по повод рецидивиращ илеус, независимо от вида и причината;
 – резекция на черва с леки следоперативни смущения;
 – операция на диафрагмална херния, независимо от достъпа – лапаротомия или торакотомия;
 – белодробни резекции (сегментектомии) над два сегмента до лоб;
Лицата със спленектомия по повод травматична руптура на далака са годни по всички графи.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XXI. Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби (Z00-Z99)
Z09.0 Последващо изследване след хирургична намеса по повод на други състояния
Z09.4 Последващо изследване след лечение на счупване
След малки и средни оперативни интервенции, при които се очаква пълно възстановяване на функциите на оперираните органи и на организма въобще за срок от няколко месеца, освидетелстваните: по графи 1 и 2 са негодни, а по останалите графи се решават по чл. 7.
Z20 Контакт с болeн и възможност от заразяване с инфекциозни болести.
По всички графи освидетелстваните са годни след провеждане на необходимата профилактика, срокове на наблюдение и извършена ваксинация.
Z21 Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит (HIV).
Здравите носители на вируса на HIV по графи 1 и 2 са негодни, а по останалите графи ежегодно подлежат на диспансерен контрол в КИПТБ – ВМА – София, за оценка на клиничния и имунния статус.При развитие на разгърната клиника на СПИН се решават по рубрика В24.
Z34.0 Наблюдение върху протичането на нормална бременност.
При установена нормално протичаща бременност освидетелстваните по графа 2 са негодни, а по останалите графи са годни, като се освобождават от тежки физически натоварвания, походи, физкултура, полеви занятия, денонощен наряд и всички дейности съгласно т. III от приложението към чл. 2 на Наредба № 7 от 1993 г. на министъра на труда и социалните грижи и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 1993 г.) за срока на бременността.
Z72.1 Употреба на алкохол.
Диагнозата се поставя на лица, при които е установен еднократно положителен резултат за алкохол с техническо средство от военномедицински специализиран орган и потвърден с лабораторни изследвания в специализирана лаборатория на ВМА при липса на диагностични критерии за вредна употреба или зависимост към алкохол във връзка с приема. В този случай военнослужещият е годен за военна служба с ограничения. Освобождава се от: управление на МПС и бойна техника; боравене с оръжие и боеприпаси и други специфични дейности за срок от 3 (три) месеца (съгласно Наредбата за превенция, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещи на Р България при употреба на алкохол и злоупотреба на наркотични вещества). В тримесечния период подлежи на диспансерно наблюдение и контрол от командването на поделението и е включен в превантивни програми, провеждани от органите за психологично осигуряване в БА. След изтичане на срока се явява в ЦВМК (с актуална здравно-производствена характеристика, в която командването на поделението е изразило мнението си относно възможностите на военнослужещия да продължи да изпълнява служебните си задължения; Протокол за проведена психологична работа) за освидетелстване годността му за военна служба в мирно време.
Z 72.2 Използване на наркотици.
Диагнозата се поставя на лица, при които е установен еднократно положителен резултат за наркотични вещества с техническо средство от военномедицински специализиран орган и потвърден с лабораторни изследвания в специализирана лаборатория на ВМА при липса на диагностични критерии за вредна употреба или зависимост към наркотично вещество във връзка с приема. В този случай всички лица, кандидатстващи за военна служба, са негодни. Военнослужещ е годен за военна служба с ограничения. Освобождава се от: управление на МПС и бойна техника; боравене с оръжие и боеприпаси и други специфични дейности за срок от 3 (три) месеца (съгласно Наредбата за превенция, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите на Р България при употреба на алкохол и злоупотреба на наркотични вещества). В тримесечния период подлежи на диспансерно наблюдение и контрол от командването на поделението и е включен в превантивни програми, провеждани от органите за психологично осигуряване в БА. След изтичане на срока се явява в ЦВМК (с актуална здравно-производствена характеристика, в която командването на поделението е изразило мнението си относно възможностите на военнослужещия да продължи да изпълнява служебните си задължения; Протокол за проведена психологична работа) за освидетелстване годността му за военна служба в мирно време.
При явяването на военнослужещи в ЦВМК след тримесечния период се извършват допълнителни лабораторни изследвания, психиатричен преглед и психологично изследване (съгласно приложение № 14).
При липса на диагностични критерии злоупотреба (използване), вредна употреба или зависимост от алкохол или наркотични вещества военнослужещият се решава като годен.
При данни за следваща употреба (използване) на алкохол или наркотични вещества, без да са налице диагностични критерии за вредна употреба или зависимост, военнослужещият се решава с ограничения и това решение е в сила до налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ по реда и условията, предвидени от ЗОВСРБ, ПКВС и Наредбата за превенция, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите на Р България при употреба на алкохол и злоупотреба на наркотични вещества.
При наличие на диагностични критерии за вредна употреба или зависимост от алкохол или наркотични вещества решението се взема по съответните рубрики F от Медицинските стандарти.
Z 73.1 Акцентирани личностни черти.
Този раздел включва редица състояния и форми на поведение, които имат тенденцията да бъдат трайни и са израз на характерни за даден индивид стил на живот и отношение към себе си и към околните.
За вземане на експертно решение по отношение на акцентираните личностни черти е необходима подробно събрана и обективизирана анамнеза за живота на освидетелствания, от която да е видно, че проявленията на акцентираната личност имат траен и продължителен характер. Изискват се характеристика от училище или от месторабота, здравно-производствена характеристика, сведение от близък, епикриза от специализирано лечебно заведение за болнична помощ или диспансер. При недостатъчно обективизиране на състоянието лицата по всички графи подлежат на психологично изследване в ЦВМК, съгласно Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност (приложение № 14). При необходимост случаите се уточняват клинично в специализирано лечебно заведение на МО.
При обективизирана поведенческа дисфункция, с умерена или по-висока степен на изява и некомпенсируемост на чертите, решенията се вземат по буква „а“ от рубриката.
При леки форми с липсваща, минимална или слабо изразена поведенческа дисфункция и компенсируемост на чертите, решенията се вземат по буква „б“. При определяне на годността по чл. 7 след проведено клинично изследване и лечение на акцентирани личностни черти освидетелстваните лица от сухопътния състав се представят по установения ред, с протокол от СЛКК на психиатрична клиника на ВМА и подробна здравно-производствена характеристика. При оценката на годността следва да се отчитат специфичните измерения на професионалната среда и дейността, като за целта може да се проведат всички необходими за обективната оценка изследвания.
Z96.1 Псевдофакия.
Решенията са дадени в табличната част
 
ЧАСТ ІІ
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДНОСТТА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ ПО ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТАВ
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
Забележка: Освидетелстването на резервисти на летателни длъжности се извършва по съответните графи, указани в приложение № 12, т. 4, таблица № 1.
УКАЗАНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ РУБРИКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДНОСТТА
ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99)
Чревни инфекции (A00-A09)
Тук спадат холера, тиф и паратиф, шигелоза, амебиаза, други бактериални и протозойни чревни болести и бактериални хранителни отравяния.
Решенията са дадени в табличната част.
Туберкулоза (А15-А19)
А15-А16 Туберкулоза на дихателните органи
Решенията са дадени в табличната част.
А17-А19 Туберкулоза на нервната система, Туберкулоза на други органи, Милиарна туберкулоза
Решенията са дадени в табличната част.
Някои бактериални зоонози (А20-А28). Други бактериални болести (А30-А49)
Тук спадат: чума, туларемия, антракс, бруцелоза, сап, псевдосап, треска при ухапване от плъх и др.;проказа, дифтерия, коклюш, скарлатина, тетанус, менингококова инфекция и др.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести, предизвикани от спирохети (А65-А69)
А69.2 Лаймска болест
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести, предизвикани от хламидии (А70-А74). Рикетсиози (А75-А79). Тук спадат болести, предизвикани от хламидии, трахома, петнист тиф, ку треска и др.
Решенията са дадени в табличната част.
Вирусни инфекции на централната нервна система (A80-A89)
А80 Остър полиомиелит, А81 Атипични вирусни инфекции на централната нервна система, А82 Бяс – са негодни по всички графи.
(А83-А89) Други вирусни енцефалити и менингити
Решенията са дадени в табличната част.
Вирусни трески, предавани от членестоноги и вирусни хеморагични трески (А90-А99)
Тук спадат: жълта треска, денга, вирусни енцефалити, предавани от кърлежи и комари, хеморагични трески, предавани от членестоноги (Кримска, Омска и др.), папатациева треска, кърлежова треска и др.
Решенията са дадени в табличната част.
Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците (В00-В09)
Тук спадат: Варицела, морбили, рубеола, херпес вирусни инфекции, Herpeszoster и др.
Вирусен хепатит (В15-В19)
В15 Остър хепатит А
Преболедувалите от ОВХ тип А по графи 1 и 6 са годни една година след началото на заболяването, а по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 – годни след излекуване и приключване на реконвалесцентния период.
В18 Хроничен вирусен хепатитдиагнозата хроничен вирусен хепатит се поставя при установяване на клинични и биохимични данни за чернодробно увреждане (ASAT,ALAT,AФ, ГГТП) за повече от шест месеца, наличие на серологични маркери за инфекция с HBV (HbsAg), HDVили HCV, както и хистологични данни за хроничен хепатит (по консенсуса за хроничните вирусни хепатити).
Случаите с HBV и HCV инфекция по графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи решенията са по чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит – HIV (В20-В24)
В24 Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН)
Решенията са дадени в табличната част.
Други вирусни болести (В25-В34)
Тук спадат: епидемичен паротит, инфекциозна мононуклеоза, вирусен конюнктивит и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Микози (В35-В49)
Тук спадат: дерматофития, питириазис верзиколор, кандидоза, кокцидомикоза, хистоплазмоза, бластомикозна инфекция и др.
Решенията са дадени в табличната част.
Протозойни билести (В50- В64)
Тук спадат: малария, токсоплазмоза и други протозойни болести.
Решенията са дадени в табличната част.
Хелминтози (В65-В83)
Тук спадат: ехинококоза, трихинелоза, аскаридоза, ентеробиоза, цистицеркоза, шистозомиаза, тениоза и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Педикулоза, акаридоза и други инфестации (В85-В89)
Решенията са дадени в табличната част.
Последици от инфекциозни и паразитни болести (В90-В94)
Решенията са дадени в табличната част.
Клас II. Hовообразувания (С00-Д48)
Злокачествени новообразувания (С00-С97)
Решенията са дадени в табличната част.
Hовообразувания insitu (D00-D09)
Решенията са дадени в табличната част.
Доброкачествени новообразувания (D10-D36)
Когато големината и локализацията на доброкачествените тумори затрудняват в значителна степен движението, намаляват здравината на костта и са предпоставка за патологични фрактури или пречат на носенето на униформено облекло и летателно снаряжение, случаите се подвеждат по буква „а“.
Решенията са дадени в табличната част.
D25 Лейомиом на матката.
Освидетелствани с установена миома, която увеличава големината на матката над III лунарен месец (м.л. III), води до клинична изява (тазова болка, мено-метрорагии, смущение в микцията и дефекацията, нарушения в репродуктивната функция), субмукозна миома и myomanascens са негодни по графи 1 и 6, а по останалите графи подлежат на оперативно лечение.При добър резултат от проведеното лечение(без случаите с извършена и двустранна аднексектомия) освидетелстваните се решават като годни.
Освидетелствани с установена лейомиома, която не води до клинична изява, не увеличава големината на матката повече от м.л. III и не са субмукозни, подлежат на АГ контрол на 1 година, като по графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи са годни.
Освидетелствани с установена лейомиома, която не води до клинична изява, не увеличава големината на матката и не са субмукозни, се решават като годни по всички графи.
D27 Доброкачествено новообразувание на яйчника.
Освидетелствани с установени доброкачествени новообразувания на яйчника са негодни по графи 1 и 6, а по останалите графи подлежат на оперативно лечение. При проведено лечение с добър резултат са годни.
Hовообразувания с неoпределен или неизвестен характер (D37-D48)
След клинично уточняване годността се решава по съответстващата на основното заболяване рубрика
Решенията са дадени в табличната част.
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)
Анемии, свързани с храненето (D50-D53)
Тук спадат: желязонедоимъчна анемия, витамин В12 – недоимъчна анемия, фолиевонедоимъчна анемия и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Хемолитични анемии (D55-D59)
Тук спадат: анемия, дължаща се на ензимни нарушения, таласемия, сърповидноклетъчни нарушения и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Апластични и други анемии (D60-D64)
Решенията са дадени в табличната част.
Нарушения на съсирването на кръвта, пурпура и други хеморагични състояния (D65-D69)
(D65-D68) Нарушения на съсирването на кръвта.
Решенията са дадени в табличната част.
(D69) Пурпура и други хеморагични състояния.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на кръвта и кръвотворните органи (D70-D77)
Тук спадат: агранулоцитоза, болести на далака, есенциална тромбоцитоза и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Други нарушения, включващи имунния механизъм (D80-D89)
Тук спадат: саркоидоза, имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела и други имунодефицити.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата (Е00-Е90)
Болести на щитовидната жлеза (Е00-Е07)
(E00, E02и Е03) Синдром на вроден йоден недоимък, субклиничен хипотиреоидизъм, причинен от йоден недоимък и други видове хипотиреоидизъм.
Решенията са дадени в табличната част.
(E01и Е04) Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък и сродни състояния, и други видове нетоксична гуша.
а) Освидетелстваните по графи 1 и 6 са негодни, по останалите графи подлежат на оперативно лечение.
Решението след оперативно лечение се взема не по-рано от 3 месеца след операцията. При добър следоперативен резултат са годни.
б) По гр. 1 и 6 решението е негоден, а по останалите графи са годни с контрол на 6 месеца.
(E05-E06) Тиреотоксикоза. Тиреоидит.
Решенията са дадени в табличната част.
Захарен диабет (E10-E14)
Случаите със захарен диабет II тип без медикаментозно лечение с добър гликемичен контрол по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са годни с контролни кръвнозахарни, уринозахарни профили и гликиран хемоглобин на 6 месеца. Пилотите по графи 2, 3, 4 са годни за летателна работа на самолети и вертолети с двойно управление. Началото на медикаментозната терапия за контрол на гликемията изисква период от 30 дни на забрана за летателна работа с оглед установяване отсъствието на значими странични ефекти.
Решенията са дадени в табличната част.
Други разстройства на глюкозната регулация и ендокринната секреция на панкреаса (E15-E16)
Решенията са дадени в табличната част.
Разстройства на други ендокрини жлези (E20-E35)
(E20-E27) Разстройства на паратиреоидните жлези, хипофизата и надбъбречните жлези
Решенията са дадени в табличната част
E28 Дисфункция на яйчниците
Решенията са дадени в табличната част
E29 Дисфункция на тестисите
Решенията са дадени в табличната част
E31 Полигландуларна дисфункция
Решенията са дадени в табличната част.
Затлъстяване и други разстройства поради прехранване (E65-E68)
Е66 Затлъстяване
При затлъстяване различаваме три степени според боди мас индекс (БМИ).
Нормално тегло – БМИ до 24,99;
Наднормено тегло – БМИ от 25 до 29,99;
Първа степен затлъстяване – БМИ 30 до 34,99;
Втора степен затлъстяване – БМИ 35 до 39,99;
Трета степен затлъстяване – БМИ над 40.
Случаите със затлъстяване по графи 1 и 6 са негодни, случаите със затлъстяване I ст. с БМИ до 32 по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са годни. Случаите със затлъстяване I ст. с БМИ от 32 до 34,99 и II ст. по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са годни след коригиране на теглото. Случаите със затлъстяване ІІІ ст. по всички графи са негодни, тук се включват и случаите с втора степен затлъстяване с тежко изразени усложнения, като захарен диабет, артериална хипертония, Пикуик синдром, обструктивна сънна апнея и други.
Решенията са дадени в табличната част.
Разстройства на обмяната на веществата (E70-E90)
Е78 Разстройства на обмяната на липопротеините и други липидемии.
Оценката на серумните нива на холестерола и триглицеридите по отношение на риска за ИБС и други форми на атеросклероза се извършва въз основа на следните разграничителни стойности:
Общ холестерол

Под 5,2 mmol/l
Желано ниво
5,2 – 6,2 mmol/l
Гранично високо ниво – умерен риск за ИБС
Над 6,2 mmol/l
Високо ниво – висок риск за ИБС

Холестерол ЛНП

Под 3,4 mmol/l
Желано ниво
3,44,1 mmol/l
Гранично високо ниво – умерен риск за ИБС
Над 4,1 mmol/l
Високо ниво – висок риск за ИБС

Холестерол ЛВП

Над 1,0 mmol/l
Желано ниво
0,91,0 mmol/l
Гранично ниско ниво – умерен риск за ИБС
Под 0,9 mmol/l
Ниско ниво – висок риск за ИБС

Триглицериди

Под 2,3 mmol/l
Желано ниво
2,34,5 mmol/l
Гранично високо ниво – умерен риск за ИБС
Над 4,5 mmol/l
Високо ниво – висок риск за ИБС

Случаите с висок риск за ИБС по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са негодни. Случаите с умерен риск за ИБС по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са годни по чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)
При определяне на годността по чл. 7, в случаите на проведено клинично изследване и лечение на психично и поведенческо разстройство (рубрики F00-F99), освидетелстваните лица от летателния, щурманския и парашутния състав се представят по установения ред, с протокол от СЛКК на психиатрична клиника на ВМА и подробна здравно-производствена характеристика. При оценката на годността следва да се отчитат специфичните измерения на професионалната среда и дейността, като за целта може да се проведат всички необходими за обективната оценка изследвания.
При вземането на експертно решение е необходимо да се извърши мултиаксиална оценка на освидетелстваното лице, като се отчитат: а) обективната информация от документацията и психиатричния преглед на експерт-психиатъра (оплаквания, история на заболяването, минали заболявания, фамилна история, анамнеза и психичен статус, семейни отношения, социален статус, адекватност на самооценката), потвърждаваща или отхвърляща наличието на специфичен за дадено психично разстройство синдром; б) наличието или отсъствието на съпътстващи преморбидни личностни патологии (акцентуации или разстройства); в) наличието или отсъствието на соматично разстройство, което може да окаже влияние на протичането и прогнозата на психичното разстройство; г) наличието или отсъствието на стресови събития в живота на освидетелствания, които могат да бъдат важни за разбирането на възникването, развитието или обострянето на разстройството; д) общото ниво на житейска изява, с акцент върху професионалното, семейното и учебното функциониране. На второ място се преценява тежестта на преживяното разстройство (лека, умерена, значителна, частична ремисия, пълна ремисия, резидуално състояние), като се отчитат степента на неговата изразеност (слаба, умерена, изразена), динамиката на клиничната картина, терапевтичният ефект, степента и срока за възстановяване, социалната реадаптация (степента на възвръщане към предболестно ниво на функциониране).
По чл. 7 към момента на освидетелстването при поставена при консултирането (клиничното обсъж­дане) диагноза: психично здрав/практически здрав, лицата се решават като годни. По чл. 7 при диагностично оформяне като преживяно психично разстройство е уместно да се даде годност с ограничения, съобразени с конкретното психично разстройство и изпълняваните функционални задължения за срок три месеца, след което състоянието се преоценява. При необходимост ограниченията се дават за още три месеца, след което следва да се вземе дефинитивно решение за годност, респ. негодност.
Психичните разстройства могат да се съчетават и с прояви на соматично заболяване. В такива случаи експертната оценка се извършва съвместно със съответния специалист-експерт и допълнително по рубриката на съпътстващото заболяване.При поставена диагноза по рубрики F20-F29 и рубрики F30-F39 освидетелстваните категорично се решават като негодни, независимо от степента на ремисия.
Органични, включително симптоматични, психотични състояния (F00-F09)
Експертното решение се взема след клинично изследване. При доказано заболяване решението по всички графи е: негодни за летателна работа.
F 07.2 – постконтузионен синдром (енцефалопатия).
Синдромът възниква след травма на главата със загуба на съзнание и включва редица симптоми, като главоболие, световъртеж, уморяемост, паметови нарушения, трудност при концентрация и изпълнение на умствени задачи.
Експертното решение се взема след клиничино изследване в специализирано болнично заведение.
При излекуване и благоприятни резултати от психологическите изследвания, показващи компенсация на установени при заболяването психологически дефицити, се вземе решение за годност по графите 2, 3, 4, 5, 7 и 8.
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (F10-F19)
Този раздел включва широк кръг разстройства, чиято тeжест варира от неусложнена интоксикация и вредна употреба до явни психотични разстройства или деменция. Общото за всички тези разстройства е тяхната причинна обусловеност от употребата на едно или повече психоактивни вещества.
Определянето на употребяваното психоактивно вещество може да стане въз основа на данни, получени от самото лице, обективни анализи на кръв, урина и др., клиничните симптоми и признаци или данни от информирани трети лица. Лабораторните анализи (уринен тест, токсикохимичен анализ) дават най-сигурни доказателства за настояща или неотдавнашна употреба.
Включва: остро опиване при алкохолизъм; вредна употреба на алкохол; хроничен алкохолизъм; дипсомания; зависимост от психоактивни вещества, абстинентно състояние, психотично разстройство след употреба на психоактивни вещества, алкохолна психоза, Корсакова психоза, причинена от психоактивни вещества.
За обекивизиране на тези разстройства е необходима подробно събрана и обективизирана анамнеза за живота на освидетелствания: епикриза от специализирано болнично заведение, диспансер или специализирани центрове, характеристики от училище и месторабота, обективни лабораторни анализи. При необходимост се извършват целенасочени психологични изследвания съгласно Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност (приложение № 14).
При доказана зависимост към алкохол или друго психоактивно вещество решението по всички графи е: негоден за летателна работа и РП (щурман – УВД). При доказана вредна употреба на алкохол по графи 1 и 6 са негодни; по останалите графи решението по годността се взема по чл. 7. За графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 експертното решение се взема след клинично изследване и лечение в специализирано болнично заведение. Годността се определя по установения ред, с протокол от СЛКК на психиатрична клиника на ВМА и подробна здравно-производствена характеристика. При оценката на годността се акцентира върху степента на възстановяване от действителни и трайни увреди на физическото здраве (напр. увреда на черен дроб, панкреас, периферна нервна система) или психичното здраве (напр. органичен мозъчен синдром, депресивни епизоди, страхово-тревожни състояния, обсесивно-компулсивни симптоми, когнитивни увреди). Отрицателните социални последици (напр. развод) сами по себе си не са достатъчен критерий за вредна употреба.
Решенията са дадени в табличната част.
Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства (F20-F29)
При доказана диагноза решението по всички графи е: негоден за летателна работа..
Разстройства на настроението (афективни разстройства) (F30-F39)
Заболяването се доказва в специализирано лечебно заведение за болнична помощ. При доказана диагноза на разстройството решението по всички графи е: негоден за летателан работа.
Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства (F40 – F48)
Тези три типа разстройства са обединени в една голяма обща група поради своята историческа връзка с концепцията за неврозата и връзката на една съществена част от тези разстройства с психологична причинност.
С изключение на депресивната невроза, повечето от разстройствата, смятани за неврози, се намират в този раздел, а останалите са в разделите, които следват.
Включва: Паническо разстройство, клаустрофобия; фобийно състояние, тревожна невроза; обсесивно-компулсивна невроза; бойна умора, хипохондрична невроза; сърдечна невроза,
F43.0 Остра стресова реакция.
Преходно разстройство, което се развива без проява на други психични разстройства като реакция на изключително силен соматичен или психичен стрес. Симптомите обикновено се появяват в разстояние на няколко минути непосредствено след въздействието на стресогенния стимул или събитие (например летателно произшествие или катастрофа, остра тежка физическа травма, сражение и др.) и изчезват в разстояние на два-три дни (често след няколко часа).
Решение за годност се взема за лицата от графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 след отзвучаване на състоянието при благоприятни резултати от клиничното изследване и функционалните авиоспецифични проби, като задължително се провежда и психологическо изследване.
F43.1 Посттравматично стресово разстройство.
Протичането му е флуктуиращо, но в повечето случаи може да се очаква възстановяване, а в малка част от случаите заболяването може да премине в хронично до превръщане в трайна личностова промяна. Експертизно решение за възстановяване на годността се взема след клинично изследване при данни за пълно излекуване и авиопсихологическо изследване.
F43.2 Разстройство в адаптацията.
Тук попадат и лица с динамични промени в психичното състояние, съдържащи прояви на тревожност и/или хиподепресия, по-често като израз на личностова реакция. Те са относително ограничени по проява или са ситуативни и обратими. По съдържание са тясно свързани със стреса. Тъй като се касае за специално и добре подбран контингент лица, които в личностовото си ядро притежават добър стрес-копинг стил, прогнозата обикновено е благоприятна.
Решение за годност се взема за лицата от графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 след отзвучаване на състоянието до три месеца от началото му при благоприятни резултати от клиничното изследване и функционалните авиоспецифични проби, като задължително се провежда и психологическо изследване.
F45 Соматиформни разстройства
Експертното решение за тези разстройства е негоден за летателна работа по всички графи и се взема след клинично изследване.
F45.0 Психосоматично разстройство.
Основната характеристика са многобройни, възобновяващи се и често променящи се соматични симптоми с давност поне две години. Симптомите могат да се свържат с всяка една част или система от тялото.
F45.1 Недиференцирано соматоформно разстройство.
Тук са включени подобни симптомокомплекси както при F45.0, но са по-краткотрайни и не така ярко изразени.
F45.3 Соматоформна вегетативна дисфункция.
Тук са включени сърдечна невроза, стомашна невроза, невроциркулаторна астения, както и психогенни форми на отделни симптоми от различни органи (аерофагия, диспепсия, синдром на дразнимото черво, хипервентилация и др. под.).
Експертизното решение се взема след провеждане на авиоспецифични функционални изследвания и задължително психологическо изследване с отчитане на влиянието на установената дисфункция върху работоспособността.
F48.0 Други невротични разстройства.
Освидетелстването на лица от летателния, щурманския и парашутния състав с невроза се извършва след задължително задълбочено изследване и проведено лечение. Следва да се отчитат специфичните фактори на авиационната система, като за целта се провеждат авиоспецифични натоварващи изследвания – хипобарокамерно изпитание, центрофуга, ортостатична проба, дишане на кислород под повишено налягане, вегетологични проби др. Задължително се извършва и психологическо изследване на личностовите фактори и оперативните възможности по време на и след лечението. При вземането на експертизното решение е необходимо да се отчитат: личностовото ядро на освидетелствания, резултатите от лечението, трайността на ефекта от него, степента и темпа на възстановяване, характера на авиационната дейност и среда, социалната адаптация, наличието или отсъствието на затегнатост на състоянието.
Към буква а) се отнасят случаите със значителни невротични нарушения, с трайна фиксация на болестните проявления независимо от интензивността им (като фобии, хипохондрия, хистерични симптоми), изразена неувереност, невъзможна социална адаптация и др.).
Към буква б) се отнасят случаите с умерено изразени невротични състояния, имащи отношение само за упражняваната авиационна дейност. Те се характеризират със: не особено рязко изразена клинична картина, избирателност на оплакванията и проявите по отношение на определени фактори на упражняваната дейност (полети в сложни метеорологични условия, фигурен пилотаж, определени елементи на полета, работа в подземие, парашутни скокове на вода и т.н.).
Към буква в) се отнасят кратковременните нетрайни невротични реакции и астенични състояния с явления на емоционално-вегетативен компонент при напълно съхранена професионална работоспобност.
Невротичните разстройсва могат да се съчетават не само с нарушени функции на вегетативната система, но и с прояви от друго соматично заболяване. В такива случаи експертизната оценка и решение се извършват съвместно със съответния специалист-експерт и допълнително по съответната на съпътстващото зъболяване рубрика.
Критериите за експертното решаване на неврозите са: социалната (семейна и трудова) приспособимост и функционирането в трудовия или войсковия колектив.
При тежки форми на заболяването със затегнат ход на протичане, незадоволителен терапевтичен резултат и затруднена или невъзможна социална адаптация решението по всички графи е негоден.
Леките форми на заболяването се решават по буква „в“ от рубриката, като по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са годни след излекуване. Останалите решения са дадени в табличната част.
Поведенчески синдроми, свързани с физиологични разстройства и соматични фактори (F50-F59)
Широка категория, включваща:
1. Рубриката „Разстройствана храненето“, описваща два важни и яснооткрояващи се синдрома: анорексия нервоза и булимия нервоза. Тези разстройства са резултат на взаимодействие на сложни социално-културални и биологични фактори, протичат най-често хронично и затегнато и причинявят соматични (органни, метаболитни и ендокринни) изменения и психологични проблеми, поради което лицата с такива разстройства са негодни за летателна работа по всички графи.
2. Неорганични разстройства на съня, които включват:
(1) диссомнии: инсомния, хиперсомния и разстройство на ритъма сън-бодърстване; и (2) парасомнии: абнормни епизодични явления по време на сън, например сомнамбулизъм, нощни страхове и кошмари.
F51.3 Сомнамбулизъм.
За вземане на експертно решение е необходимо събиране на подробна анамнеза и обективно клинично изследване. При доказано разстройство лицата по всички графи са негодни.
3. Сексуални дисфункции, непредизвикани от органично разстройство илизаболяване.
4. Психологични или поведенчески фактори, свързани с разстройства или заболявания, класифицирани другаде.
Критериите за експертно решение са: тежестта на заболяването, социалната (семейна и трудова) приспособимост и функционирането в трудовия или войсковия колектив.
Разстройства на личността и поведението в зряла възраст (F60-F69)
Този раздел включва редица състояния и форми на поведение с клинично значение, които имат тенденцията да бъдат трайни и са израз на характерните за даден индивид стил на живот и отношение към себе си и към околните.
Включва: кверулантна личност, социопатна, асоциална, антисоциална и психопатна личност, агресивна личност, гранична (bordеrlinе) личност, астенична, незряла личност, разстройство на половия идентитет в юношеството или в зрялата възраст, разстройство на половата роля, мазохизъм, садизъм, сексуална девиантност, неуточнена другояче, хомосексуализъм, педофилия, трансвестизъм, ексхибиционизъм, воайорство.
За вземане на експертно решение по отношение на разстройствата на личността е необходима подробно събрана и обективизирана анамнеза за живота на освидетелствания, от която да е видно, че проявленията на личностовото разстройство имат траен и продължителен характер. Изискват се характеристика от училище или от месторабота, здравно-производствена характеристика, сведение от близък, епикриза от специализирано лечебно заведение за болнична помощ или диспансер, командирска характеристика, авиомедицинска характеристика, психологическа характеристика от психолога на авиобазата, данни от служебни документи (протоколи от методическия съвет, от атестация и др.). За обективизиране на състоянието лицата по всички графи подлежат на психологично изследване в ЦВМК съгласно Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност (приложение № 14).
При необходимост случаите се уточняват клинично в специализирано лечебно заведение на МО.
При установено разстройство на личността и поведението в зряла възраст се взема експертно решение за негодност за летателна работа и РП по всички графи.
Умствена изостаналост (F70-F79)
Тук се включват група патологични състояния с различна етиология и патогенеза, при които преобладава интелектуално-мнестичната слабост. Тези състояния са най-често вродени или придобити в ранното детство.
Оценката на интелектуалното развитие следва да се опира на всяка достъпна информация, т.е. едновременно на клиничната симптоматика и психометричните данни (педагогическа характеристика, характеристики от кметството, епикризи от психоневрологичните диспансери и психологично изследване съгласно Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност (приложение № 14).
Интелектуалните коефиценти (ИК) са основани на тестове със средно ниво, равно на 100, и стандартно отклонение, равно на 15, както е по скалите на Векслер и Рейвън. Те следва да се използват като общ ориентир и много предпазливо.
Решенията по всички графи са: негодни.
Клас VI. Болести на нервната система (G00-G99)
Възпалителни болести на централната нервна система (G00-G09)
Менингити, енцефалити, миелити, енцефаломиелити, вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом, вътречерепен и вътрегръбначен флебит и тромбофлебит, последици от възпалителни болести на централната нервна система.
Към буква „а“ се отнасят случаите с тежка остатъчна неврологична симптоматика, неподдаваща се на лечение, и са негодни по всички графи.
Към буква „б“ се отнасят случаите с възпалителни заболявания на ЦНС, без остатъчна неврологична симптоматика и пълно функционално възстановяване. Годността се обсъжда една година след нормализиране на ликворния синдром при липса на остатъчна неврологична и психична симптоматика. Годност за летателна служба по гр. 2; 3; 4; 5; 7 и 8 се взема, когато клиничните, психологичните, функционалните авиомедицински изследвания са в границите на нормата.
При тежко протекли заболявания със забавен възстановителен процес, лека персистираща остатъчна неврологична или психична симптоматика, забавено нормализиране на ликворния синдром и протрахиран възстановителен период над 5 месеца обсъждането на годността за летателна дейност се взема след изтичане на 2 години от заболяването.
Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система (G10-G13)
След клинично изследване се взема решение за негодност по всички графи.
Екстрапирамидни и други двигателна нарушения (G20-G26)
След клинично изследване се взема решение за негодност по всички графи.
Други дегенеративни болести на централната нервна система (G30-G32)
Болест на Алцхаймер и други дегенеративни болести на нервната система, некласирани другаде.
След клинично изследване се взема решение за негодност по всички графи.
Демиелинизиращи болести на централната нервна система (G35-G37)
Множествена склероза и други демиелинизиращи болести на централната нервна система. След клинично изследване и лечение в законоустановения срок се взема решение за негодност по всички графи.
Епизодични и пароксизмални разстройства (G40-G47)
G40 Eпилепсия
При установена в болнично заведение диагноза освидетелстваните по всички графи са негодни.
G43-G44 Мигрена и други синдроми на главоболие.
Към буква „а“ се отнасят случаите с тежки пристъпи (5 – 6 пъти в годината, 1 – 2 или повече пъти месечно), проявяваща се с тежък болеви синдром, със силно изразени вегетативни и органични мозъчни прояви, при които след клинично изследване се взема решение за негодност по всички графи.
Към буква „б“ се отнасят случаите с т. нар. „мигренозни еквиваленти“, които се проявяват с леки и редки пристъпи (2 – 3 пъти в годината) придружени от леко незначително изразено главоболие и вегетативни прояви, без органична неврологична симптоматика. Освидетелстваните по графи 3, 4, 5, 7 и 8 са годни, а по останалите графи – негодни.
G45 Преходни церебрални исхемични пристъпи и сродни синдроми.
Тук се отнасят единични рядко обострящи се синдроми на вертебробазиларната система, каротидните и церебралните артерии, преходна слепота, транзиторна глобална амнезия при устойчива компенсация на функциите между обострянията.
В период на обостряне на заболяването лицата от летателния състав подлежат на амбулаторно или болнично лечение.След стабилизиране на състоянието и липса на неврологична симптоматика пилотът може да бъде допуснат до летателна работа на типа материална част, на който лети. Годността за летателна дейност се взема, когато всички клинични изследвания са в норма. Преди вземане на решение за годност е наложително провеждането на психологическо изследване.
Освидетелстваните са негодни са по графи 1 и 6, а по графи са годни след излекуване.
G47 Нарушение на съня – включващи само нарколепсия и катаплексия, синдром на Kleine-Levin. – Негодни по всички графи.
G47.3 Апнея по време на сън – клиничното доказване на обструктивната апнея по време на сън се извършва в клиника по пулмология на ВМА. При доказано заболяване решението по всички графи е негодни.
Увреждания на отделни нерви, нервни коренчета и плексуси (G50-G59)
Тук са включени увреждания на черепно-мозъчни нерви, нервни коренчета и плексуси, мононевропатии на горен и долен крайник и други мононевропатии.
При наличието на изразени и трайни нарушения в двигателната, сетивната сфера и в трофиката, както и хроничните заболявания на периферните нерви с чести обостряния или неподдаващи се на лечение се подвеждат по буква „а“- негодни по всички графи.
Към буква „б“ се отнасят леки остатъчни явления след заболявания на периферната нервна система, при наличието на нерезки нарушения в двигателната, сетивната сфера или трофиката, които не се отразяват на летателната дейност.
В периода на обостряне на заболяването лицата от летателния състав подлежат на стационарно лечение. В отделни случаи след обостряне на заболяването може да бъде даден отпуск по болест или освобождаване от полети с изпълнение на служебните задължения по земната служба.
Решенията са дадени в табличната част.
Полиневропатии и други увреждания на периферната нервна система (G60-G64)
G60 Наследствена и идиопатична невропатия – негодни по всички графи.
G61, G62 Възпалителна полиневропатия (синдром на Guillain-Barre) и други полиневропатии – медикаментозна, алкохолна, радиационна.
Тук се отнасят единични рядко обострящи се хронични заболявания на коренчетата или на нервните стволове при устойчива компенсация на функциите между обострянията.
В период на обостряне на заболяването лицата от летателния състав подлежат на амбулаторно или болнично лечение.
Негодни по гр. 1 и 6 а по останалите графи– решение по годността по чл. 7.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите (G70-G73)
Myastheniagravis и други увреждания в нервно-мускулния синапс и други миопатии. – Негодни по всички графи.
Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми (G80-G83)
Освидетелстваните по всички графи са негодни.
Други разстройства на нервната система (G90-G99)
Тук се отнасят разстройства на вегетативната нервна система, хидроцефалия, токсична енцефалопатия, съдова миелопатия и други. След клинично изследване се взема решение за негодност по всички графи.
Клас VII. Болести на окото и придатъците му(Н00-Н59)
Болести на конюнктивата (Н10-Н13)
Към буква „а“ се отнасят упорити, тежки, хронични конюнктивити с изразена хипертрофия на папилите или фоликулоза, значителна инфилтрация на подлигавичната тъкан, груби цикатрикси, както и рецидивиращите птеригиуми или тези, преминаващи роговичния лимб на повече от 3 mm.
Тук спадат и всички заболявания на конюнктивата, съпроводени със значително сълзотечение, упорита секреция, дразнене, ксерофталмия или фотофобия, неповлияващи се от лечение.
Към буква „б“се отнасят случаите на остри, повлияващи се от лечение и нерицидивиращи конюнктивити, леките форми на хронични конюнктивити без груби анатомични и функционални промени, нерецидивиращият птеригиум, преминаващ роговичния лимб до 3 мм, единичните повърхностни цикатрикси на конюнктивата, пигментопатиите, хеморагиите и съдовите заболявания, подлежащи на лечение.
При анамнеза, положителни алергологични тестове и/или клинична изява на полиноза, вернален конюнктивит или друг вид алергичен конюнктивит кандидатите по графи 1 и 6 са негодни.
Болести на склерата, роговицата, ириса и цилиарното тяло (Н15-Н22)
(Н15 Н16) Болести на склерата и кератит
Освидетелстваните с рецидиви, както и с хирургична интервенция на роговицата – лазерна кератектомия или радиална кератотомия, са негодни по всички графи.
(Н20 Н22) Иридоциклит и други болести на ириса и цилиарното тяло.
Към буква „а“ се отнасят хроничните и рецидивиращите форми на иридоциклит.
Към буква „б“ се отнасят случаите след прекаран остър иридоциклит при наличие само на единични отлагания от ирисов пигмент върху предната лещена капсула и с пълно възстановяване на зрителните функции.
Болести на лещата (Н25-Н28)
Н25-Н28 Катарактаи други болести на лещата.
Към буква „б“ се отнасят периферните фини, непрогресиращи мътнини в лещата и отделните суб­капсуларни вакуоли, невлияещи на зрителните функции.
При установена начална придобита катаракта освидетелстваните по гр. 2, 3, 4, 5, 7 и 8 подлежат на контролни прегледи през 6 месеца.
Н27.0 При случаи на афакия – едноочна или двуочна, както и псевдофакия (Z96.1) – едноочна или двуочна, освидетелстваните по всички графи се решават по буква „а“.
Болести на хориоидеята и ретината (Н30-Н36)
Н30-Н31 Хориоретинално възпаление и други заболявания на хориоидеята
 Към буква „б“ се отнасят огнищни хориоретинити с периферна локализация след лечение с пълно функционално възстановаване и без рецидив. При рецидив се решават по буква „а“.
Към буква „б“ се отнасят хориоретинални цикатрикси с периферна локализация, невлияещи върху зрителните функции.
(Н34-Н36) Оклузия на съдовете и други болести наретината
Н35.0 Към буква „б“ се отнасят случаите след единично ексудативно отлепване на ретината, дължащо се на възпалителен процес на увеята, без предшестващи ретинени аномалии, при което след лечение има пълно морфологично и функционално възстановяване.
Освидетелстваните с рецидивиращи ексудативни отлепвания на ретината, развиващи се в резултат на бактериална метастаза или токсо-алергично дразнене от процес, намиращ се някъде в организма, се решават като негодни.
Н35.3 Към буква „б“ се отнасят случаите на точковидни друзи – стационарни или с бавна многогодишна еволюция, ненамаляващи зрителната острота и без опасност за дисциформена дегенерация на макулата с контролни прегледи на всеки 6 месеца.
Глаукома (Н40-Н42)
Измерване на ВОН се извършва на: кандидатите по графи 1 и 6, след навършване на 40 годишна възраст и по преценка на офталмолога.
Н40.0 Суспектна глаукома – очна хипертензия.
При стойности на ВОН 22 мм Hg или повече или разлика на ВОН между двете очи повече от 4 мм Hg, кандидатите по графа 1 и 6 са негодни. Освидетелстваните по останалите графи се носочват за клинично изследване. Референтните стойности но ВОН се преизчисляват след провеждане на пахиметрия на роговицата.Случаите на преизчислено ВОН в границите 22-27 ммHg без промени в зрителната острота, зрителния нерв, без нарушение на зрителното поле (периметри) и без назначена терапия са годни с контрол на ВОН през 6 месеца и периметри веднъж годишно.
Н40.1 Първична глаукома с отворен ъгъл.
Освидетелствани по графа 8, с начални форми на глаукома с постоянно компенсирано ВОН до 27 mmHg, без промени в зрителната острота, зрителния нерв и зрителното поле са годни с контрол на ВОН на 6 месеца и веднъж годишно изследване на зрителни полета (периметри).
Н40.2-Н42 Глаукома
Освидетелстваните по всички графи са негодни.
Временното покачване на ВОН по повод лечение на други заболявания е противопоказано за летателна работа.
Решенията в табличната част.
Болести на мускулите на окото, нарушение на бинокуларното движение на очите, акомодацията и рефракцията (Н49-Н52)
Н51.1 Недостатъчност на конвергенцията
Максималната стойност на конвергенцията за освидетелстваните по графи 1, 2, 3, 4 и 8 е до 8 см. За освидетелстваните по графи 5, 6 и 7 е до 10 см.
Н52.0Хиперметропия
Н52.1 Миопия
Н52.2 Астигматизъм
Изследването на рефракцията на всички кандидати се извършва със субективни и обективни методи след медикаментозна циклоплегия.
Н53.5 Аномалии на цветното зрение
Изследването на цветното зрение се извършва с полихроматичните таблици на Ишихара, Рабкин и Щилинг и аномалоскопия.
Н53.6 Нощна слепота
Изследването на светлоусещането се извършва с мезотест или никтометър. Провежда се на първия медицински преглед на курсантите, а при останалите – при съмнение за нарушено нощно зрение. При установени отклонения заключението се взима след клинично изследване.
Решенията в табличната част.
Н54 Намалено зрение
Посочените в тази рубрика изисквания са за зрителна острота без корекция. Освидетелстваните, като годни за летателна работа с постоянна оптична корекция, са негодни за изпълнение на полети с прибори за нощно виждане.
Н54 „б“ Освидетелстваните по графи 5 и 8 са годни при зрителна острота 1.0 на всяко око с оптична корекция.
Н54 „в“ Освидетелстваните по графи 3, 4, 5 и 8 са годни при зрителна острота 1.0 на всяко око с оптична корекция.
Н54„г“ Освидетелстваните по графа 2 са годни при бинокуларна зрителна острота 1.0.
Клас VIII. Болести на ухото и на мастоидния израстък (H60-H95)
Слуховият анализатор се изследва анамнестично, екзо-, ендоскопично и функционално. Кандидатите за летателно обучение са годни при слух шепотна реч за всяко ухо поотделно – 6 метра, и праг на чуване при тонално аудиометрично изследване за честотите от 500Hz , 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, и 8000Hz до 20 db, а за 3000Hz – до 25db. Задължително функционално изследване на слуха: шепотна и разговорна реч за всяко ухо, тонална аудиометрия. По показания се извършва говорна аудиометрия, радиообмен по време на полет, тимпанометрия, атоакустични емисии, евокирани потенциали и Rо- графия на процесус мастоидеус по Шулер и Стенверс.
Изследването на вестибуло-вегетативната устойчивост (ВВУ) се провежда по методиките: за кандидати за летателно обучение и любители пилоти – СКУК (смесена кумулация усоренията на Кориолис) – 5 мин., кандидат-парашутисти – СКУК – 3мин. За добра ВВУ се приема тази, при която гаденето –(n), настъпва след 2-рата мин. и липсват данни за повдигане и повръщане до 5-ата мин. за кандидати за летателно обучение и любители пилоти и респективно до 3-тата мин. включително за парашутисти. Интервалът за почивка между всяка стимулация е 1 мин. Изследването е еднократно и може да бъде проведено отново при кандидатите едва след 6 месеца.
ПКУК (прекъсната кумулация ускоренията на Кориолис) се изследва при кандидати за РП УВД и на прегледите за продължаване на летателната годност. При случаите на преживяна закрита травма на главата със загуба на съзнание при лица от летателния състав се провежда изследване на ВВУ не по-рано от 6 месеца, а при травма на главата без загуба на съзнание не по-рано от месец от датата след травмата, след консултация, назначена от невролог.
(Н60-Н62) Болести на външното ухо.
Към тази рубрика се отнасят: перихондрит на ушната мида; външен инфекциозен отит; други възпаления на външното ухо (екзема, холестеатом); неинфекциозни болести на ушната мида (придобита деформация, хематом); придобита стеноза на външния слухов проход; екзостози на външния слухов проход. Освидетелстваните по буква „а“ по всички графи са негодни.
По буква „б“ от рубриката кандидатите по гр. 1 и 6 са негодни. По графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са годни, т.е. състоянието след лечение не затруднява използването на специално оборудване.
(Н65-Н69) Към тези рубрики се разглеждат предимно изразени остатъчни явления след остро възпаление на средното ухо и Евстахиевата тръба. Кандидатите по графи 1 и 6 са негодни, а по графи 2, 3, 4, 5,7 и 8 – решението по годността по чл. 7. При незначителни ръбци на мястото на бивши перфорации, калциеви отлагания върху тъпанчевата мембрана при запазена подвижност на същата, нормален слух и барофункции кандидатите по гр.1 и 6 също са годни.
(Н66.1 – Н66.9 и Н68.1) - Хронично гнойно възпаление на средното ухо, Възпаление и запушване на Евстахиевата тръбас трайно нарушена проходимост. По буква а освидетелстваните по всички графи са негодни, а по букваб по графа 1 и 6 са негодни, апо гр-2, 3, 4, 5,7 и 8 решението по годността по чл. 7. Към рубрика Н 68.1 отнасяме случаите с нарушена барофункция по време на барокамерно изследване или по време на полет, когато причината не е свързана с проблеми на носната преграда. В случаите, когато нарушената барофункция е свързана с проблеми на носната преграда и носовото дишане, експертизната оценка е по р. J 34.2 буква а“.
(Н72- Н73)- тук се отнасят: Перфорация на тъпанчето и други болести на тъпанчето. Решенията са дадени в табличната част.
Н74 – други болести на среднота ухо и мастоидния израстък (Тимпаносклероза, Адхезивен отит, Полип на средното ухо) - освидетелстваните по всички графи са негодни
H80 Отосклероза.
Освидетелстваните по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 с диагноза – отосклероза са годни, подлежат на периодично наблюдение по отношение състоянието на слуха в съответствие с изискванията за слух при летателния състав по р. H 90.
(H81.0 и Н81.3)- Болест на Мениер и други периферни световъртежи. Освидетелстваните по буква а са негодни по всички графи с изключение на графа 8- решението по годността по чл. 7. По буква „б“ - графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи са годни; по буква „в“ графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи – решението по годността по чл. 7.
Към тези рубрики кадровият летателен състав подлежи на клинично изследване за причините, довели до промени във вестибуло–вегетативната неустойчивост /нарушен режим, соматично заболяване, психоневрологични смущения, мотивация за летателна работа/.
H90 - Изискванията за кандидатите за летателна работа по отношение на слуха са: шепотна реч поотделно за всяко ухо 6 м, разговорна реч за всяко ухо 12 м; аудиометрични изисквания – до 20 дб. за честотите от 500 до 8000 Hz., с изключение на честотата -3000 Hz. до 25 дб.
При вземане на експертно решение за основа се приемат по-лошите показатели на слуха. При оценка на слуховата функция, определящи са данните, получени от аудиометрия, отоакустични емисии, импедансметрия.Слухозагубата да оценява по стадии, както следва: Първи стадий глухота – от 30 до 40 децибела (4000 6000Hz); втори стадий глухота – от 40 до 50 децибела (2000 – 8000 Hz), трети стадий глухота – 50 до 80 децибелла (1 500 – 8000 Hz). Експертизната оценка за слуха трябва да се взема след комплексни изследвания, включвщи: освен обективни и субективни методи за изследване на слуха и данните от радиообмена.
Изискванията за слуха при летателния състав са в съответствие с р.H 90 и са дадени в табличната част.
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)
Остър ревматизъм (I00-I02)
Решенията са дадени в табличната част.
Хронични ревматични болести на сърцето(I05-I09)
Тук спадат: ревматични болести на митралната, аортната и трикоспидалната клапа, както и съчетаното им засягане и ревматичния миокардит и перикардит.
Решенията са дадени в табличната част.
Хипертонични болести(I10-I15 )
Хипертонията се оценява по приетата класификация на артериалното налягане според ESC и ESH 2007 г.

АН
класификация
СИСТОЛНО
(mmHg)
ДИАСТОЛНО
(mmHg)
Оптимално
< 120
< 80
Нормално
120-129 и/или
80-84
Високо-нормално
130-139 и/или
85-89
Хипертония І степен
140-159 и/или
90-99
Хипертония ІІ степен
160-179 и/или
100-109
Хипертония ІІІ степен
180 и/или
≥ 110
Изолирана систолна хипертония.
140 и/или
≤ 90

Изолираната систолна хипертония се градира в три степени, отговарящи на степените на систолно-диастолната и също като нея се подвежда под букви „а“, „б“ и „в“.
Кандидатите за летателно обучение по графи 1 и 6 трябва да са с нормално артериално налягане.
Случаите с хипертонични болест I ст. по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8– решението по годността по чл. 7 с разрешен от авиомедицинската експертиза медикамент. Пилотите по графи 2, 3, 4 са годни за летателна работа на самолети и вертолети с двойно управление.
Началото на медикаментозната терапия за контрол на артериалното налягане изисква период от 30 дни на забрана за летателна работа с оглед установяване отсъствието на значими странични ефекти.
Случаите с хипертонични болест II и ІІІ ст. по всички графи са негодни.
Решенията са дадени в табличната част.
Исхемична болест на сърцето (I20-I25)
Решенията са дадени в табличната част.
Белодробно сърце и болести на белодробното кръвообращение (I26-I28)
Тук спадат: белодробен емболизъм, други форми на белодробно сърце и други болести на белодробните съдове.
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на сърцето (I30-I52)
Решенията са дадени в табличната част.
Ритъмни и проводни нарушения (I44-I49)
По буква „в“ се решават случаите със:
– синусова тахикардия > 100 удара в минута;
– синусова брадикардия < 50 удара в минута;
AV блок I степен /PR > 0,22/
AV блок II степен тип MoebitzI /с периоди на Wenckebeach/
по графи 1 и 6 са негодни, по останалите графи – могат да бъдат оценени като годни в отсъствие на друга абмнормност и след удовлетворителна кардиологична оценка.
Случаите с ляв преден хемиблок – по всички графи са годни.
Случаите с непълен десен бедрен блок – могат да бъдат оценени като годни по всички графи в отсъствие на друга абмнормност и след удовлетворителна кардиологична оценка.
По буква „б“ се решават случаите със значимо нарушение на ритъма и проводимостта, като:
SA блок от всички степени, Sinusarrest;
– пълен десен бедрен блок;
– пълен ляв бедрен блок;
– предсърдно мъждене и\или трептене;
/пароксизмална/ надкамерна тахикардия
по графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи решенията са по чл. 7, ако не се открие предопределящо сърдечно заболяване.
По буква „а“ се решават случаите с тежки нарушения на ритъма и проводимостта, като:
– симптоматична сино-атриална болест;
AVблок II степен тип MoebitzII;
– ляв заден хемиблок;
– бифасцикуларен блок;
AVблок IIIстепен /пъленAVблок/;
– Синдром на Brugada
По всички графи са негодни.
Случаите с камерна преексцитация /WPW, късPR< 0,10/
по графи 1 и 6 са негодни, по останалите графи решенията са по чл. 7 до първи пристъп от тахикардия.
Случаите с изолирани камерни и\или надкамерни екстрасистоли по графи 1 и 6 са негодни, по останалите графи могат да бъдат годни в отсъствие на друга абнормност и след удовлетворителна кардиологична оценка.
Случаите с камерни и\или надкамерни екстрасистоли < 1% от всички сърдечни съкращения на 24-часов Холтер – ЕКГ запис по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са годни.
Случаите с камерни и\или надкамерни екстрасистоли ≥1% от всички сърдечни съкращения на 24-часов Холтер – ЕКГ запис по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 – решенията са по чл. 7, ако не се открие предопределящо сърдечно заболяване.
Случаите след /радиофреквентна / аблация подлежат на разширена кардиологична оценка преди обсъждане на летателна годност.
I50 Сърдечна недостатъчност
Решенията са дадени в табличната част.
Мозъчносъдови болести (I60-I69)         
Тук се включват субарахоидален кръвоизлив, вътремозъчен кръвоизлив, друг нетравматичен вътремозъчен кръвоизлив, мозъчен инфаркт, оклузия и стеноза на церебрални артерии, последици от мозъчносъдова болест.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на артериите, артериолите и капилярите (I70-I79)
Решенията са дадени в табличната част.
I73.0Синдром на Рейно /ангиотрофоневроза/
 Независимо от степента на изразеност на синдрома на Рейно освидетелстваните по графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи подлежат на лечение. След проведено лечение с добър резултат са годни.
Болести на вените и лимфните съдове и лимфните възли, некласифицирани другаде (I80-I89)
Решенията са дадени в табличната част.
I84 Хемороиди
В развитието на хемороидалната болест са приети четири степени:
І – ва степен – анамнестично без оплаквания, при ректално туширане се палпират вътрешни невъзпалени хемороиди, виждащи се с фиброколоноскоп и кървят слабо след дефекация,
ІІ – ра степен – хемороидите са по – големи, кървенето е по – интензивно, проявяват се пролапси със спонтанно репониране,
ІІІ – та степен – хемороидите пролабират и не се репонират спонтанно, а мануално,
ІV – та степен – не е възможна и мануална репозиция на големи пролабирали хемороиди.
Степентта на развитие на хемороидалната болест се определя от хирург, след проведена фиброколоноскопия.
Освидетелствани с установена хемороидална болест І – ва степен са годни по всички графи .
Тези с установена ІІ, ІІІ и ІV степен на хемороидалната болест са негодни по графи 1 и 6, а по останалите графи подлежат на лечение.
След проведено лечение с добър резултат са годни по всички графи.
I86.1Варикоцеле
Планирането за лечение става само при силна изразеност.
При незначителна изразеност са годни по всички графи.
Други и неуточнини болести на органите на кръвообращенито (I95-I99)
I95 Хипотони
Решенията са дадени в табличната част.
Клас Х. Болести на дихателната система (J00-J99)
(J00-J06) Остри инфекции на дихателните пътища
Тук се отнасят остри възпалителни състояния на носа, околоносните кухини, гърлото и ларинкса.
Решенията са дадени в табличната част.
Грип и пневмония (J10-J18). Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22)
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на горните дихателни пътища (J30 – J39)
(J30-J39)Към тези рубрики отнасяме всички хронични катарални, хипертрофични и хипотрофични заболявания на носа, синусите,гърлото и ларинкса. По графи 1 и 6 кандидатите са негодни, при кандидатите за продължаване на годността по гр. 2, 3, 4, 5, 7 и 8 – еспертизната оценка включва и резултатите от специфичните функционални изследвания /барофункция, барокамера 5000 м.,1 /
J30Експертизната оценка за продължаване на летателната годност по гр. 2, 3, 4, 5,7 и 8 се взема в случаите, когато няма субективни оплаквания и обективни изменения /ДКК, нарушена БФ /. Неспецифичната имунотерапия и профилактика се провежда само по време на летателна забрана и отпуск по болест, а специфичната имунотерапия в нелетателни дни, под медицински контрол на авиолекаря.
J35.0 При хроничен компенсиран и субкомпенсиран тонзилит, когато има трайна ремисия и не се наблюдават субективни и обективни оплаквания, нарушения в ССС, промени в ставния апарат и бъбречни увреждания, кандидатите за продължаване на латателната работа са годни. Годността за летателна работа при декомпенсиран тонзилит се определя след тонзилектомия
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44)
Тук спадат:бронхит, неуточнен като остър или хроничен, хроничен бронхит, емфизем и хронична обструктивна белодробна болест
Решенията са дадени в табличната част.
(J45 J47) Астма Бронхиектатична болест
Решенията са дадени в табличната част.
J93 Пневмоторакс
При преживян, независимо от давността, спонтанен пневмоторакс по графи 1 и 6 са негодни. По останалите графи при еднократен спонтанен пневмоторакс без наличие на були, функционални нарушения и добра поносимост към хипоксия са годни за летателна работа на самолети и вертолети с двойно управление. При повторен спонтанен пневмоторакс освидетелстваните са негодни по всички графи. След проведено оперативно лечение(атипична резекция с апикална плевректомия или булектомия с апикална плевректомия) с добър резултат са годни.
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93)
Болести на устната кухина, на слюнчените жлези и челюстите (К00-К14)
(К00, К01, К06, К08) Смущения в развитието и никненето на зъбите
В тези рубрики се включва липсата на зъби по общи причини, при което е необходимо възстановяването на говорната и /или дъвкателната функция да стане с подвижна / снемаема, нефиксирана /зъбна протеза на едната или двете челюсти. Летателният състав по гр. 2и парашутистите могат да останат на летателна длъжност при условия зъбните протези да бъдат снемани по време на полети или парашутен скок и липса на заболяване на храносмилателния тракт. По останалите графи летателният състав може да остане на летателна длъжност при условие, че нямат заболяване на храносмилателния тракт и е възстановена говорната функция и разбираемостта на речта. Наличието на шест и повече зъбни корени на двете челюсти или четири зъбни корена от едната страна са основание кандидатите да бъдат признати за негодни. Мъдреците не се броят за липсващи зъби.
(К02, К03, К04) Болести на твърдите зъбни тъкани.
Тук се включват болестите на твърдите зъбни тъкани (зъбен кариес, изтъркване и абразия на зъбите и др.), болести на меките тъкани (пулпити, некроза на пулпата, остри и хронични периодонтити без или с фистули, радикулярни кисти). Наличието на множество нелекувани зъби -1/4, са основание кандидатите да се признават за негодни. Летателния състав подлежи на системно лечение.
К05 Болести на венците и пародонта
При откриването на пародонтоза курсантите и летателният състав подлежат на системно лечение. Заключение в порядъка на годни след лечение по буква „б“ на параграфа се взема, като се отчита формата на пародонтозата (гнойна, абсцидираща, суха) и ефектът от проведеното лечение. По буква „в“ от параграфа летателният състав подлежи на системно лечение.
(К07,К09,К10,К11,К12,К13,К14) Болести на челюстите, слюнчените жлези, меките тъкани и езика
Тези от тях – нарушаващи функцията, говора и използването на специалното снаряжение правят кандидатите негодни. Летателният състав подлежи на лечение.
Болести на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника (K20-K31)
(K20-K23) Болести на хранопровода
Тук спадат: езофагит, гастроезофагиална рефлуксна болест, ахалазия на кардията, язви на хранопровода, непроходимост на хранопровода и др.
Решенията са дадени в табличната част.
(K25-K28) Язвена болест
Тук спадат: язва на стомаха; язва на дванадесетопръстника; пептична язва с неуточнена локализация; гастро-йеюнална язва.Решенията са дадени в табличната част.
Болести на апендикса (К35-К38)
Решенията са дадени в табличната част.
Хернии (К40-К46)
Годност за летателно обучение и за летателна длъжност се допуска след оперативно лечение в зависимост от резултата от операцията.
Непълни (интраканаликуларни) ингвинални хернии подлежат на оперативно лечение.
При широк ингвинален пръстен без излизане на херниалния сак са годни.
Решенията са дадени в табличната част
Неинфекциозни ентерити и колити (К50-К52)
К50 Болест на Crohn
К51 Улцерозен колит
Решенията са дадени в табличната част.
Други болести на червата (К55-К63) Болести на перитонеума (К65-К67)
К55Съдови болести на червата
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на черния дроб(K70-K77)
Тук спадат: алкохолна болест на черния дроб, токсично увреждане, чернодробна недостатъчност, хроничен хепатит, цироза на черния дроб и други болести на черния дроб.
Решенията са дадени в табличната част.
Болести на жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашната жлеза (К80-К87)
Решенията са дадени в табличната част.
К80 Жлъчнокаменна болест (холелитиаза)
Лицата, страдащи от жлъчнокаменна болест, са негодни за летателна длъжност по всички графи с изключение на графа 8. След добър ефект от оперативно лечение се допускат на летателна длъжност не по-рано от 3 месеца след операцията.
Клас ХII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)
Заболяванията на кожата и подкожната тъкан могат да протичат остро, подостро или хронично. Прецизното им диагностициране в повечето случаи се извършва в клинична обстановка, като при прогнозата се отчита и въздействието на униформеното облекло и обувки при изпълнение на изискванията на военната служба.
Решенията са дадени в табличната част.
 Към буква „а“ се отнасят заболявания с тежко протичане и доказана лоша прогноза: D84.1 Дефекти в системата на комплемента (Наследствен ангиоедем),
L30.9 Хронична екзема – упорито рецидивиращи и генерализирани форми
Булозни увреждания (L10-L14) – тежки форми,
Дерматит и екзема (L20-L30)
L20 Атопичен дерматит (ендогенна екзема, невродермит) – тежки форми
Папулоскваматозни увреждания(L40-L45)
L40Псориазис – артропатичен, тежки, генерализирани и често рецидивиращи форми
Уртикария и еритем (L50-L54)
L50.8 Уртикария – хронична,
Болести на кожните придатъци (L60-L75)
L63.9 Алопеция ареата, неуточнена L70.1 Акне конглобата – тежки форми L70.2 Акне вариолиформис (акне некротика).
L86 Кератодермия – тежки форми, L90 Атрофични увреждания на кожата – тежки форми, L90.5 Цикатрициални състояния и фиброза на кожата, L91 Хипертрофични увреждания на кожата – тежки форми, L93 Лупус еритематодес – хронично разпространени форми, L98.4Хронични язви на кожата, Q84 Вродена алопеция, L63.9 Алопеция ареата, I99 Съдови заболявания на кожата – тежки форми.
Към буква „б“ се отнасят упорито рецидивиращи и средно тежки по разпространение и увреда заболявания:
L30.8 Хронична екзема, L40 Псориазис и подобни състояния, както и ограничена форма със засягане само на капилициума, L43 Лихен, L50 Уртикария – остри форми, L53 Еритематозни състояниия, L70.1 Акне конглобата – остри форми, L90 Атрофични увреждания на кожата, L90.5 Цикатрициални състояния и фиброза на кожата, L91 Хипертрофични увреждания на кожата, (L80- L99) Други болести на кожата и подкожната тъкан, L98.4 Хронични язви на кожата, некласифицирани другаде, I99 Съдови заболявания на кожата
Към буква „в“ се отнасят освен леките форми на горепосочените заболявания и следните заболявания:
(L00 – L08) Инфекции, локализирани в кожата и подкожната тъкан, L01 Импетиго, L03.0 Целулит на пръстите на ръката или крака, L04 Остър лимфаденит, L05 Пилонидална киста,
L53.8 Други уточнени еритематозни състояния, L27 Дерматит, дължащ се на погълнати вещества, L84 Образуване на мазоли, L60 Болести на ноктите, (L64 – L68) Болести на космите и на космените фоликули
Решенията са дадени в табличната част.
Клас ХIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (М00-М99)
Артропатии (М00-М25)
М00-М14 Инфекциозни артропатии и възпалителни полиартропатии. Тук се отнасят пиогенният артрит, реактивните артропатии, в това число и синдромът на Райтер, ревматоиден артрит, ювенилен артрит, подагра, други кристалоидни артропатии и др.
Решенията са дадени в табличната част
(М15-М25) Артрози и други увреждания на ставите
Преценката за годността за летателна длъжност трябва да се извършва в зависимост от функционалното състояние на опорнодвигателния апарат /обема на движения, мускулната сила, дължината на крайниците/.
При това е необходимо да се има предвид степента на ограничения на функцията на целия крайник, летателната професия на освидетелствувания, опитът от работата му при дадения дефекти летателната характеристика.
За умерени ограничения на       движението в големите стави се смятат:
– в раменната става – отвеждане встрани до 110, отвеждане назад до 20, отвеждане напред до 130 – в лакетната става – сгъване до 70, разгъване до 165 при незначително ограничение на пронацията и супинацията на предмишницата, които се компенсират от съответствуващи движения в раменната става в гривнената става – воларна флексия до 130, дорзална флексия до 30, сгъване напред навътре до 45
– в тазобедрената става – сгъване до 80, разгъване до 180,
отвеждане в страни до 145– в колянната става – разгъване до
170 и сгъване до 90 при наличие на устойчивост в колянната става – разгъване до 170
и сгъване до 90 при наличие на устойчивост в колянната става
– в глезенната става – дорзално сгъване до         90, плантарно до
140, ограниченията в движенията на ставите, извън диапазона
на умерените нарушения се отнасят съответно към буквите „а“ и „в“ на рубриките.
Към буква „а“ се отнасят също значително изразените анатомични изменения. Такива трябва да се смятат: скъсяване на краката и ръцете с повече от 4 см; О – образното изкривяване на краката при разстояние между вътрешните кондили на бедрените кости повече от 9 см; Х – образното изкривяване на краката при разстояние между вътрешните малеоли повече от 9 см.
Умерено изразени анатомични изменения са скъсяването на крайниците с 2 до 4 см, О – образно и Х – образно изкривяване на краката с разстояния на описаните места от 6 до 9 см.
Въпросът за допускането до парашутни скокове при скъсяване на краката до 2 см. се решава индивидуално.
На лицата от летателния състав, които страдат от неусложнени хабитуални луксации на раменната става, се препоръчва оперативно лечение. При пълно възстановяване на функциите на раменната става, но не по-рано от 3 месеца след операцията, освидетелстваните се признават годни за летателна длъжност.
При отсъствие на показания за оперативно лечение или отказ от операция освидетелстваният се признава негоден за летателна длъжност.
При увредени менискуси на колянна става кандидатите за първоначално освидетелстване са негодни, а на летателния състав и парашутистите се препоръчва оперативно лечение. Годността за летателна и парашутна длъжност се определя в зависимост от резултата от оперативното лечение и функционалното състояние на колянната става.
Едноплановата или проста колянна нестабилност се отнася към буква „б“. При доказана артроскопски увреда на кръстосана връзка, както и при директна задна, директна предна ротационна или комбинирана нестабилност на колянната става освидетелстваните са негодни по всички графи.
М21.4 Плоско стъпало (придобито)
Кандидатите за първоначално авиомедицинско изследване с плоско стъпало I степен са годни. Кандидатите с II степен без артрозни промени са годни за летателно обучение, кандидатите за парашутисти са негодни. Наличието на плоскостъпие III степен е основание за вземане на решение „негоден“ за кандидатите за първоначално авиомедицинско освидетелстване.
Системни увреждания на съединителната тъкан (М30-М36) Решенията са дадени в табличната част
Дорзопатии (М40-М54)
(M40-M43) Деформиращи дорзопатии
При изменения във формата на гр. стълб – M40 Кифоза и лордоза, M41 Сколиоза – преценката за годността по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 трябва да изхожда от величината и етиологията на изкривяването, функцията на гръбнака и летателната професия на освидетелствания. Кандидатите за летателно обучение по графи 1 и 6 са негодни
При M42.0 Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб (болест на Шоерман-Мау) кандидатите за първоначално авиомедицинско освидетелстване с първа степен на заболяването(засягане на 1-2 прешлена, без изразено клиновидно снижение и изменение на функцията) са годни без ограничения.
При втора степен (засягане до три прешлена, с леко клиновидно снижение на 1-2 прешлена и незначителни функционални нарушения)се допускат до летателно обучение по индивидуална преценка,катосе взема предвид завършено вкостяване на епифизарните ядра, тежестта на морфологичните изменения, засегнатия сегмент на гръбначния стълб, нарушенията на функцията му, развитието на мускулатурата. При втора степен със засягане на сегментапод IX торакален прешлен и лумбална локализация, както и при трета степен се взема решение за негодност.
(M45-M49) Спондилопатии
(М50-M54 ) Други дорзопатии
Тук са включени увреждания на междупрешленните дискове, други дорзопатии и дорзалгия (паникулит, радикулопатия, цервикалгия, ишиас).
Към буква „а“ се отнасят уврежданията на междупрешленните дискове при наличието на изразени и трайни нарушения в двигателната, сетивната сфера и в трофиката, които протичат с чести обостряния и са с остатъчна, неподдаваща се на лечение симптоматика. Решениятапо всички графи са – негодни.
Към буква „б“ се отнасят леки остатъчни явления при наличието на нерезки нарушения в двигателната, сетивната сфера или трофиката, които не се отразяват на летателната длъжност. В период на обостряне на заболяването лицата от летателния състав подлежат на лечение или освобождаване от полети с изпълнение на задълженията по земната служба с противопоказания ТФН, уредна физкултура и полеви занятия.
Негодни по гр.1 и 6, а по гр.2, 3, 4, 5, 7 и 8 – решение по годността по чл. 7.
При успешно проведено неврохирургично лечение оперираните от дискова херния по графи 1 и 6 са негодни за летателно обучение, а по всички останали графи са в летателна забрана за шест месеца от операцията с изпълнение по задълженията по земната служба, като противопоказанията са: ТФН, уредна физкултура, полеви занятия, нощен наряд. Пилотите по графа 2, 3 и 4 са годни за летателна длъжност на самолети и вертолети с двойно управление. По графа 7 годността за парашутни скокове е в индивидуален порядък.
Клас XIV. Болести на пикочо–половата система (N00-N99)
Гломерулни болести (N00-N08)
Тук спадат: нефритен синдром (гломерулонефрит, нефрит), нефрозен синдром, наследствена нефропатия и други.
Решенията са дадени в табличната част
Тубулоинтерстициални болести на бъбреците (N10-N16)
N10 Остър тубулоинтерстициален нефрит (пиелонефрит)
Решенията са дадени в табличната част
(N11-N16) Тубулоинтерстициални болести
Тук спадат: хроничен тубулоинтерстициален нефрит, обструктивна и рефлуксна нефропатия, тубулоинтерстициални и тубулни увреждания, предизвикани от лекарства и тежки метали, балканска нефропатия и други.
Решенията са дадени в табличната част
Бъбречна недостатъчност(N17-N19)
Решенията са дадени в табличната част
Бъбречнокаменна болест (N20-N23)
Други нарушения на бъбреците и уретера (N25-N29)
Други болести на пикочната система (N30-N39)
Летателният състав с конкременти в бъбреците, уретерите или пикочния мехур или след бъбречна колика, подлежат на изследване в ЦВМК и при необходимост се настаняват за клинично изследване. При наличие на камъни повторно изхвърляне на камъни или повторни пристъпи от бъбречни колики при наличие на аномалии в бъбреците и пикочните пътища, затрудняващи отделянето на урината в лека степен, с разстройство на функцията на бъбреците и пикочните пътища – са негодни по всички графи.
След оперативно изваждане или самостоятелно изхвърляне на единичен камък при наличие на нормална урина, отсъствие на болеви синдром и нарушение на функциите на бъбрека в порядъка на индивидуална оценка пилотите могат да бъдат признати за годни за летателна длъжност на самолети с двойно управление, а щурманите и другите членове на екипажа – годни без ограничение. При благоприятен резултат от повторно изследване пилотите могат да бъдат признати за летателна длъжност на самолети с единично управление, но не по-рано от 3 месеца след пристъпа на бъбречна колика. Лицата, допуснати на летателна длъжност по тази рубрика, подлежат на системно урологично наблюдение.
При повторна колика или повторно изхвърляне на камък, без налични камъни в бъбреците и пикочните пътища или на смущения на тяхната функция, се разрешава летателна длъжност на пилотите на всички видове транспортни самолети и вертолети с двойно управление. В случай, че се установят трайни изменения в урината, повече от две образувания на камъни, пристъпи от бъбречни колики или нарушение на функцията на бъбречно-пикочните пътища, всички от летателния състав са негодни за летателна длъжност.
Летателният състав, който страда от нарушение на водно-солевата обмяна от типа на оксалурия, фосфатурия и др., при наличия на нарушения на функцията на пикочоотделянето или болеви синдром се признава негоден за летателна длъжност. При случаи с остър апиелонефрит и цистит по графа 1 и 6 са негодни, а по всичко останали графи – годни след излекуване.
Болести на мъжките полови органи (N40-N51)
Тук се отнасят хиперплазията на простатата, възпалителните заболявания на простатата, хидроцеле, орхит и епидимит, фимоза и хипертрофия на препуциума, стерилитет у мъжа, болести на пениса както и други болести на мъжките полови органи.
Към буква „б“ на рубриката се отнасят леките форми на заболяванията, неводещи до функционални нарушения и неналагащи оперативно лечение.
При атрофия на един тестис (N50.0) и хипотрофия с размер под 1/3 от големината на другия тестис освидетелстваните са негодни по графи 1 и 6, а при нормални хормонален статус и спермограма по останалите графи са годни.
Невъзпалителни болести на женските полови органи (N80 – N98)
Решенията са дадени в табличната част.
N83.0 Фоликуларна киста на яйчника,N83.1 Киста на жълтото тяло,N83.2 Други и неуточнени кисти на яйчника (ненеопластични кисти)
Освидетелствани с установени кисти с диаметър над 5 см, еднокамерни, тънкостенни, с ехонегативно съдържание, които не изчезват спонтанно или след 3 менструални цикъла, по графи 1 и 6 са негодни,а по останалите графи подлежат на оперативно лечение.При добър резултат от лечението са годни.
 Освидетелствани с установени кисти с диаметър между 3 и 5 см, еднокамерни, тънкостенни, с ехонегативно съдържание със или без субективни оплаквания, причиняващи или не нарушения в менструалния цикъл, подлежат на АГ контрол на 6 месеца. По графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи са годни.
Освидетелствани с установени кисти с диаметър под 3 см, еднокамерни, тънкостенни, с ехонегативно съдържание, които не водят до субективни оплаквания са годни по всички графи.
N94.4,5,6 Първична, вторична и неуточнена дисменорея
Освидетелствани с анамнестични данни за дисменорея са негодни по графи 1 и 6, а по останалите графи подлежат на лечение. При добър резултат от лечението – годни.
Освидетелствани с дисменорея, неповлияваща се от лечение и водеща до чести състояния на временна неработоспособност, са негодни по всички графи.
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период(O00 – O99).
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (Р00-Р96)
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XVII. Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)
Цепка на устната и небцето (заешка устна и вълча уста) (Q35-Q38)
Всички с преминаваща цепка на устната,твърдото и/или мекото небце се отнасят по буква „а“ независимо от резултата от провежданото лечение. Дефектът само на устната, който е коригиран и не води до функционални и козметични дефицити, се отнася по буква „в“.
 Кандидатите за първоначално авиомедицинско освидетелстване с наличие на Q76.2 Cпондилолистеза, Q76.0 Cпина бифида по-голяма от 0,4 см, Q54 Хипоспадия и Q64.0 Еписпадия, Q66 Деформации на ходилото се освидетелстват по буква „а“ на рубриката.
При липса на един тестис независимо от причината, довела до това състояние – аплазия /Q55.0/, недесцендирал тестис /крипторхизъм/ /Q53/, атрофия /N 50.0/, травматична ампутация /S38.2/ или оперативна хемикастрация /Y 83.6//с изключение на извършената по повод неоплазма/ освидетелстваните са негодни по графи 1 и 6, а при нормални хормонален статус и спермограма по останалите графи са годни.
Вродени аномалии на системата на кръвообращението (Q20-Q28)
Тук спадат вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори, сърдечната преграда, пулмоналната, трикуспидалната, аортната и митралната клапи, големите артерии и вени, периферната съдова система и други.
Случаите с ехографски установена регургитация на митралната клапа доI степен, без пролапс на митрално клапно платно-по всички графи са годни.
Случаите с ехографски установено балониране на митрално клапно платно без и със регургитация до I степен-по всички графи са годни.
Случаите с ехографски установен пролапс на митрално клапно платно без или със регургитация до I степен включително,по графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи – решението е по чл. 7,след кардиологична оценка (ехокардиография,холтер ЕКГ ,ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ).
Случаите с ехографски установена регургитация на аортната клапа до I степен включително , бикуспидна аортна клапа по графи 1 и 6 са негодни, а по останалите графи – решението е по чл. 7 след кардиологична оценка (ехокардиография, холтер ЕКГ, ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ).
Случаите с ехографски установена асимптоматична регургитация до I степен включително на пулмонална и трикуспидална клапи по всички графи са годни.
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XVIII.Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)
R31 Неспецифична хематурия – по графа 1 и 6 са негодни.
R62. Липса на очакваното нормално физическо развитие – ръст и тегло.
1. Изисквания към физическото развитие на кандидатите за летателно обучение.
1.1Ръст не по-малък от 157 см. и не по-голям от 185 см.
1.2 Тегло не повече от 80 кг.
2. Изисквания към физическото развитие на парашутисти:

Възраст в години
Ръст в см
Тегло в кг
18 – 21
165 – 192
50 – 86
22 – 25
165 – 192
55 – 86
26 – 35
165 – 192
60 – 92
над 35
165 – 192
65 – 98

Пилотите, преминаващи на нова материална част, трябва да са с антропометрични показатели, съответстващи на изискванията за конкретния вид материална част.
R73 Повишено съдържание на глюкоза в кръвта
R73.0 Нарушена толерантност към глюкозата и предиабет – по графа 1 и 6 са негодни.
R80 Изолирана протеинурия и R81 Глюкозурия – по графа 1 и 6 са негодни.
R94.0 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания на централната нервна система.
Променена (абнормна) електроенцефалограма (ЕЕГ).
Към тази рубрика се отнасят случаите с пароксизмална електрична активност на мозъка, наличието на единични комплекси остра-бавна вълна, спайкове и високоамплитудни остри вълни (епилептиформени графоелементи).
При кандидати-курсанти и кандидати за първоначално освидетелстване за летателна длъжност с установена пароксизмална мозъчна електрична активност или епилептиформени графоелементи решението по годността за летателна служба е негоден. Кандидатите се освидетелстват повторно най-рано след 30 дни.
При откриване на пароксизмална мозъчна електрична активност или епилептиформени графоелементи на лица от летателния състав същите се насочват за клинично изследване.
Клас ХIХ. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини (S00-T98)
Травми на главата (S00-S09)
S02 Счупвания на черепа и лицевите кости
Включват се счупвания на черепа със или без увреждания на мозъка, верифицирано с КТ, МРТ, рентгенографии. Задължително ЕЕГ изследване и точно определяне на дефекта в квадратни мм. При счупване на черепа , съчетано с вътречерепна травма, решението е в зависимост от степента на остатъчния неврологичен функционален дефицит и влиянието на вътрешните органи.
По буква „а“ – счупвания на черепа с костен дефект над 4 кв. см, с увреждане на ЦНС.
По буква „б“ – счупвания на черепа с костен дефект над 4 кв. см, без увреждане на ЦНС и с костен дефект под 4 кв. см, с увреждане на ЦНС.
По буква „в“ – счупвания на черепа с остатъчна линеарна фрактура без увреждане на ЦНС.
При давност на травмата до 6 месеца по графи 1 и 6 са негодни, след този срок решението се взема в зависимост от тежестта на остатъчната симптоматика. По графи 2, 4, 5, 7 и 8 кспертното решение по годността за летателна длъжност се взема след излекуване в законоустановения срок .
S04 – Травма на черепните нерви
S06 – Вътречерепна травма
Тази рубрика разглежда увреждания на мозъчното вещество и мозъчните съдове, довеждащи до различни степени на органични неврологични и психични прояви.
Преживяна черепно-мозъчна травма от летателния състав по т. „а“ се признават за негодни за летателна длъжност. След използването на отпуската по болест, за освидетелстваните по т. „б“ може да се вземе решение за забрана за летателна длъжност с изпълнение на служебните задължения по земната служба с последващо освидетелстване. Необходимо е периодично провеждане на ЕЕГ контрол на три месеца.
Преживяна черепно-мозъчна травма от летателния състав с остатъчни трайни микросимптоми след ползването на отпуска по болест, може да се допуснат до летателна длъжност по графи 3, 4, 5, 7 и 8 при липса на оплаквания , нормално ЕЕГ и психологично изследване.
Решенията са дадени в табличната част.
S06.0 Мозъчно сътресение
Преживяна черепно-мозъчна травма с мозъчно сътресение по графи 1 и 6 след лечение и при липса на огнищна неврологична и психична симптоматика се освидетелстват не по рано от 6 месеца от датата на травмата.
По графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 след болнично лечение при липса на огнищна неврологична и психична симптоматика, нормални параклинични изследвания,нормална ЕЕГ – са годни не по-рано от 6 месеца от датата на травмата.
S09.2 Травматично разкъсване на тъпанчето.
Към тази рубрика отнасяме менингити, получени при промени в барометричното налягане, а така също и в случаите на перфорация на тъпанчевата мембрана в резултат на механична, акустична и баротравми. Кандидатите по гр. 1 и 6 са негодни, а по гр. 2, 3, 4, 5, 7 и 8 годни по чл. 7. Освидетелстваните по графа 8 при извършена тимпанопластика са годни не по-рано от 6 месеца след проведеното оперативно лечение.
Счупвания на гръбначния стълб – S12, S22.0, S22.1, S32.0 и S32.7
Летателен състав с компресионно счупване на телата на един или два прешлена с незначителна деформация /по-малка от 1/3 от тялото на прешлена/, при отсъствие на изменения в междупрешленните дискове, гръбначно-мозъчни и коренчеви явления, болеви синдром и ограничения на движенията в гръбначния стълб, може да бъде допуснат на летателна длъжност, но не по-рано от 6 месеца от получаване на травмата,а тези със счупване на напречните израстъци, при отсъствие на коренчеви явления са годни по всички графи, но не по-рано от 3 месеца от травмата.
Кандидатите за първоначално освидетелстване и парашутистите са негодни.
S14, S24, S34-Травми на нервите и на гръбначния мозък
S44, S54, S64, S74, S84, S94– Травми на периферните нерви
По буква „а“ се подвеждат случаите с тежки масивни увреждания и трайни нарушения в двигателната, сетивната и рефлекторната среда, обуславящи загубата на летателната работоспособност.
По буква „б“ се подвеждат случаите с временни нарушения на баротравма на ухото функциите и незначително нарушение на сетивната и рефлекторната сфера, при запазена летателна работоспособност. Освидетелстваните могат да бъдат признати като годни по гр. 2; 3; 4; 5; 7 и 8 при условие, че се установи в процеса на изследването и наблюдението липсата на прогресиране и пълно функционално възстановяване.
Решенията са дадени в табличната част.
S68.0 Травматична ампутация на палеца на ръката (пълна) (частична), S68.1 Травматична ампутация на друг пръст на ръката (пълна) (частична), S68.2 Травматична ампутация на два и повече пръста на ръката (пълна) (частична).
В отделни случаи лицата от летателния състав с дефекти на ръката, включени към буква „б“ на рубриката, при положителна оценка на летец консултант от изпитание в условията на тренажор и реален полет, както и при изпълнена процедура за специфично решение „годен – индивидуално“, могат да бъдат допуснати на летателна длъжност.
Т.70 Въздействие на атмосферното налягане и налягането на водата.
Решенията са дадени в табличната част.
Т75 Въздействие на други външни причини
Решенията са дадени в табличната част.
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98)
Y83 Хирургични операции и други хирургични процедури, причина за анормална реакция или късно усложнение у пациента, без споменаване за случайно вредно въздействие по време на изпълнението им
По буква „а“ се включват случаи след големи оперативни интервенции:
– обширна резекция на черния дроб (над 2 сегмента) с рязко смутени чернодробни функции;
– панкреатична резекция със смутени ендокринни или екзокринни функции;
– спленектомия (без извършената по повод травматична руптура на далака) – освидетелстването се извършва по рубриката на основното заболяване довело до спленектомия;
– обширна резекция на черва със смущения в пасажа и охранването;
– пластично заместване на магистрални артериални или венозни съдове;
– ендопротезиране на големи стави;
– коригиращи остеотомии на дългите тръбести кости;
– лобектомия на белия дроб; билобектомия; пулмоектомия;
– нефректомия;
– ампутация на цял крайник или сегмент от него;
– органна трансплантация и др.,
при които остават трайни и тежки нарушения на функциите на организма, без оглед на давността.
По буква „б“ се включват случаи след оперативни интервенции, при които е необходим по-дълъг период за приспособимост на организма и се очаква функционална възстановимост:
– сутура или частична резекция на черния дроб с умерени функционални смущения в него;
– операции на панкреса без смутени ендокринни или екзокринни функции;
– релапаротомия по повод рецидивиращ илеус независимо от вида и причината;
– резекция на черва с леки следоперативни смущения;
– операция на диафрагмална херния, независимо от достъпа – лапаротомия или торакотомия;
– белодробни резекции (сегментектомии) над два сегмента до лоб.
Лицата със спленектомия по повод травматична руптура на далака са годни по всички графи, но не по-рано от 3 до 6 месеца след оперативното лечение.
Решенията са дадени в табличната част.
Z 20.0 Контакт с болeн и възможност от заразяване с инфекциозни болести. 
Решенията са дадени в табличната част.
Z 21. Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит(HIV).
Здравите носители на вируса на HIV по графи 1 и 6 са негодни,а по останалите графи ежегодно подлежат на диспансерен контрол в КИПТБ – ВМА, София за оценка на клиничния и имунния статус.При развитие на разгърната клиника на СПИН се решават по рубрика В24.
Z34.0 Наблюдение върху протичането на нормална бременност.
Освидетелствани с установена нормално протичаща бременност са негодни по графи 1 и 6 Пилоти, шурмани, бордни инженери и други членове на екипажа на транспортни самолети с установена нормално протичаща бременност са годни за летателна длъжностсамо за периода от 13 до 24 гестационна седмица, а останалия летателен състав са в забрана за летателна длъжност през целия период на бременноста. Освидетелстваните се освобождават от тежки физически натоварвания, походи, физкултура, полеви занятия, денонощен наряд и всички дейности съгласно т.III от приложението към чл. 2 на Наредба № 7 от 1993 г. на министъра на труда и социалните грижи и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 1993 г.) за срока на бременността.
Z 72.1. Употреба на алкохол. Диагнозата се поставя на лица, при които е установен еднократно положителен резултатза алкохол с техническо средство от военномедицински специализиран орган и потвърден с лабораторни изследвания в специализирана лаборатория на ВМА прилипса на диагностични критерии за вредна употреба или зависимост към алкохол във връзка с приема. В този случай военнослужещият е в летателна забрана с изпълнение на земни задължения със следните ограничения: управление на МПС и бойна техника; боравене с оръжие и боеприпаси и други специфични дейности за срок от 3 месеца /съгласно Наредба за превенция, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества/. В тримесечния период подлежи на диспансерно наблюдение иконтрол от командването на поделението и е включен в превантивни програми, провеждани от органите за психологично осигуряване в БА. След изтичане на срока се явява в ЦВМК /с психологическа, авиолекарска и командирска характеристики, в които командването на поделението е изразило мнението си, относно възможностите на военнослужещия да продължи да изпълнява служебните си задължения; Протокол за проведена психологична работа/ за освидетелстване годността му за летателна длъжност.
Z 72.2. Използване на наркотици. Диагнозата се поставя на лица, при които е установен еднократно положителен резултатза наркотични вещества с техническо средство от военномедицински специализиран орган и потвърден с лабораторни изследвания в специализирана лаборатория на ВМА прилипса на диагностични критерии за вредна употреба или зависимост към наркотично вещество във връзка с приема. В този случай по графи 1 и 6 са негодни. По останалите графи са в летателна забрана с изпълнение на земни задължения със следните ограничения: управление на МПС и бойна техника; боравене с оръжие и боеприпаси и други специфични дейности за срок от 3 месеца /съгласно Наредба за превенция, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества/. В тримесечния период подлежи на диспансерно наблюдение иконтрол от командването на поделението и е включен в превантивни програми, провеждани от органите за психологично осигуряване в БА. След изтичане на срока се явява в ЦВМК / с психологическа, авиолекарска и командирска характеристики, в които командването на поделението е изразило мнението си относно възможностите на военнослужещия да продължи да изпълнява служебните си задължения; Протокол за проведена психологична работа/ за освидетелстване годността му за летателна дейност.
При явяването на военнослужещи в ЦВМК, след тримесечния период се извършват допълнителни лабораторни изследвания, психиатричен преглед и психологично изследване /съгласно приложение № 14/.
При липса на диагностични критерии злоепотреба /използване/, вредна употреба или зависимост от алкохол или наркотични вещества военнослужещият се решава като годен.
При данни за следваща употреба /използване/ на алкохол или наркотични вещества, без да са налице диагностични критерии за вредна употреба или зависимост, военнослужещият се решава с ограничения и това решение е в сила до налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ по реда и условията предвидени от ЗОВСРБ, ПКВС и Наредбата за превенция, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба на наркотични вещества.
При наличие на диагностични критерии за вредна употреба или зависимост от алкохол или наркотични вещества, решението се взема по съответните рубрики F от Медицинските стандарти.
Z 73.1 Акцентирани личностни черти. Този раздел включва редица състояния и форми на поведение, които имат тенденцията да бъдат трайни и са израз на характерни за даден индивид стил на живот и отношение към себе си и към околните.
За вземане на експертно решение по отношение на акцентираните личностни черти е необходима подробно събрана и обективизирана анамнеза за живота на освидетелствания, от която да е видно, че проявленията на акцентираната личност имат траен и продължителен характер. Изискват се психологическа, авиомедицинска и командирска характеристики, сведение от близък, епикриза от специализирано лечебно заведение за болнична помощ /при проведено лечение/. Лицата по всички графи подлежат на психологично изследване в ЦВМК съгласно Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност(приложение № 14).
При необходимост случаите се уточняват клинично в специализирано лечебно заведение на МО.
При обективизирана поведенческа дисфункция, с умерена или по-висока степен на изява и некомпенсируемост на чертите, решенията се вземат по буква „а“ от рубриката.
При леки форми с липсваща, минимална или слабо изразена поведенческа дисфункция и компенсируемост на чертите и липса на отрицателно отражение върху летателната длъжност, решенията се вземат по буква „б“. При определяне на годността по чл. 7, след проведено клинично изследване и лечение на акцентирани личностни черти, освидетелстваните лица се представят по установения ред, с протокол от СЛКК на психиатрична клиника на ВМА и подробна здравно-производствена характеристика. При оценката на годността следва да се отчитат специфичните измерения на професионалната среда и дейността, като за целта може да се проведат всички необходими за обективната оценка изследвания.
Z 96.1 Псевдофакия.Решенията са дадени в табличната част.
Определяне на психологичната годност за летателна работа, ръководител полети и парашутна дейност
Авиопсихологичното изследване е задължителен елемент от експертизната дейност при цялостното медицинско освидетелстване годносттана летателния състав от Военновъздушните сили на Република България. Изследването има за цел да даде заключение за психологичната годност на освидетелстваното лице да извършва безопасно, ефективно и непрекъснато летателна дейност. Авиопсихологичното изследване е комплексно и включва събиране на документални данни, психологично тестуване и психологично интервю. Получаваните по друг начин данни следва да се базират на доказуеми факти.
Авиопсихологичното изследване се провежда от щатен специализиран орган в Научноприложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина към Военномедицинска академия. Условията, редът, организацията и инструментариумът на изследването са описани в методиката за психологично изследване и определяне на психологичната годност за военна служба, летателна и плавателна служба в мирно време, изведена като приложение към тази наредба.
Комплексното авиопсихологично изследване има за задачи:
– да анализира и интерпретира данните от документацията, проведените психологични тестове, психологичното интервю и от други източници (базирани на доказуеми факти);
– да представи обективна информация за психичните особености на освидетелстваното лице;
– да даде актуална и прогностична оценка на способността на освидетелстваното лице да извършва летателна дейност.
При провеждане на авиопсихологичното изследване се акцентира върху следните аспекти:
– биографични данни: обща житейска история, данни за семейството, особености на личностовото развитие с изграждане на подходящи за авиационната дейност психични качества, професионално развитие, общо здравословно състояние;
– служебна информация: характеристики (здравно-производствена, авиолекарска, авиопсихологична и др.) и друга документация;
– липса на психопатологични симптоми в някоя от следните сфери: възприятие, внимание, памет, мислене, интелект, личност;
– прицелни личностови компоненти: личностова зрялост; ниво на Аз-оценка; професионална нагласа, насоченост и мотивация; готовност за усвояване на нови знания и умения; способност за вземане на решения; умения за справяне със стрес; умения за носене на отговорност; умения за общуване; гъвкавост (адаптивност); групова и екипажна съвместимост; интровертност/екстравертност; степен на емпатия; способност за импулсен контрол; стабилност; лидерски умения; акцентуации на личността;
– специфични оперативни умения и възможности: пространствено възприятие (възможности за перцепция и оценка на размери, дистанция и дълбочина на обекти от околната среда); умения за пространствена визуализация (ментално манипулиране на дву– и триизмерни фигури); въображение (умения за ментално формиране на образи, усещания и представи, когато те не са продукт на сетивен дразнител); качества на вниманието (концентрация, обхват, разпределяемост, устойчивост, превключваемост); математическо мислене (когнитивно умение за разрешаване на проблем с математически елементи); съобразителност (умение за ефективна дейност в ситуация с повишени изисквания); разбиране на обикновени технологични схеми (умения за схващане на структурирани визуално представени понятия, идеи, конструкти, отношения, данни и т.н., от различни аспекти на човешката дейност); сензомоторни реакции (компоненти на времето за реакция, измервани с интервалите между въздействието на стимула от една страна и промяната в електрическата активност, и двигателният отговор); координация (комплексна двигателна активност, с кинематичен/пространствен/ и кинетичен/силов/ параметър, резултираща в целенасочено действие); автоматизирана дейност (умения за двигателна или когнитивна дейност, извършвана с минимална степен на обработка на информацията и бърз отговор на съответен стимул); поведенчески контрол при натоварване и в комплексна ситуация (умение за контролиране на вътрешни стимули, потребности и емоции в ситуация с повишени изисквания, с цел вземане на ефективно решение и реализиране на адекватен поведенчески отговор); емоционална стабилност (състояние, проявяващо се със съответни на обичайните ситуации емоционални отговори и рационални действия).
Към този раздел се отнасят и случаите с психологични проблеми, които не могат да бъдат класифицирани по рубрики от психиатричните и неврологичните стандарти, но изискват експертно решение за годност.
Критерии за негодност.
Следва да се има предвид, че тези критерии имат релативни значимости за всяка категория изследвани лица по графите, според спецификата на съответната авиационна дейност:
– дефицит на психологично качество и/или надареност (напр. нисък интелект), които не могат да бъдат компенсирани в необходимата степен чрез тренировка, натрупване на професионален опит или чрез друго психологично качество;
– психопатологични симптоми в една от сферите: възприятие, внимание, памет, мислене, интелект, личност;
– прояви на психосоматични симптоми или данни за рискови фактори в индивидуалната житейска история;
– отклонения от нормата за летателна дейност при изследването на специфичните оперативни умения и възможности, дори и тези отклонения да са в границите на нормата за широката популация;
– проблеми, свързани със социалната среда, стила на живот или с трудности в справянето с житейски изисквания, които са изразени в степен, която не е в съзвучие със социокултуралните и поведенческите норми на професионалните групи и с това могат да застрашат летателната безопасност.
Дори да нямат достатъчна степен на изразеност или диагностична тежест за оформяне на психиатрична диагноза, критериите ще повлияват негативно поведението и оперативната способност, и в този смисъл наличието им следва да се разглежда като несъвместимо с изискванията на летателната дейност.
Решенията по годността са представени в табличната част.
Към точка 1 като „Траен психологичен дефицит“ се определят психологичен недостатък и/или неблагоприятно психологично качество, за които документацията (служебни документи, епикризи, характеристики), проведените психологични изследвания, данните от средствата за обективен контрол, консултации и заключения от други специалисти, от методически съвети и т.н. дават обективна информация, че при упражняване на професионалната дейност, недостатъкът (неблагоприятното качество) не може да бъде коригиран(о) или преодолян(о) в условията на авиационната среда.
Към точка 1 буква „а“ – некомпенсируем(и) – се отнасят психологичнидефицити, които не могат да бъдат коригирани или преодолени както при упражняване на дадената професионална авиационна дейност, така и при смяна на условията за тази дейност или при упражняване на друг тип професионална дейност. Такива са:
– негативна професионална ориентация; липса на мотивация за постижения в професионалната област, свръхмотивация за успех или неадекватна мотивация;
– ниско интелектуално ниво в рамките на общата норма; общо снижение на когнитивните функции; влошени качества на вниманието; снижено ниво на съобразителност (неефективна дейност в ситуация с повишени изисквания); дефицит в сетивната (зрителната) памет; затруднения в пространствената ориентация;
– липса на съответна за възрастта личностова зрялост; емоционална нестабилност; снижен импулсен контрол; отричане на авторитети; опозиционно или демонстративно поведение (недисциплинираност); високо ниво на агресивност; отричане или свръхсензитивност към критика; висока тревожност; недооценъчност; стереотипно поведение;
– неефикасни стилове за справяне със стрес; невъзможност за групова съвместимост; чувство за неуязвимост; снижена възможност за дейност при наложен темп или за справяне в комплексна оперативна ситуация; прояви на пасивно-зависимо поведение;
– поведенчески отклонения, психопатологични и психосоматични симптоми.
Следва да се отчита фактът, че некомпенсируемите психологични недостатъци биха оказали отрицателно влияние върху упражняваната летателна дейност, дори и в повечето случаи да не са извън нормата, отнесена към общата популация.
По точка 1, буква „а“, освидетелстваните лица по всички графи са негодни.
Към точка 1 буква „б“ – с възможност за компенсиране – се отнасят следните случаи:
– наличие на психологични дефицити, възникнали и оформени в определени условия на авиационната среда, които биха могли да се компенсират или да не влияят отрицателно на упражняваната дейност, при смяна на условията (средата, материалната част, функционалните задължения и т.н.) за тази дейност. Такива са: по-бавно и/или нетрайно изграждане на професионални навици, снижена устойчивост на странични смущения, снижени умения за пространствена ориентация, ниско ниво на наблюдателност, непостоянен темп на работоспособността, неефикасен копинг-стил за определени дейности или ситуации, неефикасна оперативна памет, отрицателна нагласа към дадена материална част или вид професионална дейност, персистиращи страхови преживявания в полет, ограничени умения за справяне с илюзии в полет и др.;
– проблеми, свързани със социалната среда (трудности в адаптацията при преходи в жизнения цикъл или към нова културална среда, социално отхвърляне, дискриминиране и др.); проблеми, свързани със стила на живот (употреба на психоактивни вещества, липса на физическа активност, неподходящи навици на хранене, високо рисково поведение, склонност към хазартни игри, себеувреждащо поведение и др.); проблеми, свързани с трудности в справянето с житейските изисквания (синдром на „изпепеляване“, акцентуация на личностови черти и поведенчески стереотипи, стрес, некласифициран другаде и др.); данни за други рискови фактори (несъобразяване с предписан режим или медицинско лечение, некласифицирана другаде психологична травма, самоувреждане, самоотравяне, суицид и др.). Тези проблеми може да са в границите на нормата за широката популация (населението), но наличието им може да е в дисонанс със социокултуралните и груповите изисквания на професионалната общност, а степента на тяхната изразеност да застрашава летателната безопасност.
Освидетелстваните лица по графи 1 и 2, по т.1, буква „б“ са негодни за летателна длъжност.
Освидетелстваните по графи 3, 4 и 5, с данни за психологичен дефицит или проблем с възможност за компенсиране (по т.1, буква „б“), могат да бъдат преценени като годни, ако дефицитът и/или проблемът се компенсира в рамките на 6 месеца след смяна на условията (средата, материалната част, функционалните задължения и т.н.). В този смисъл може да се освидетелстват курсанти-летци и пилоти от изтребителна и щурмова авиация, ако дефицитът и/или проблемът се компенсира в указания срок след пренасочването им например към транспортна и вертолетна авиация.
Парашутистите по графи 6 и 7, с данни за траен психологичен дефицит, се освидетелстват като негодни поради естеството и изискванията на парашутната дейност.
Освидетелстваните по графа 8, с данни за психологичен дефицит и/или проблем с възможност за компенсиране (по т.1, буква „б“), могат да бъдат преценени като годни, ако обективната информация (служебни данни, изследвания и др.) показва, че този дефицит не персистира в условията на професионалната среда и не повлиява негативно изпълнението на функционалните задължения.
По точка 2 психологичният дефицит може да се класифицира като временен, ако се преодолява (компенсира) до шест месеца след отстраняване на причинния фактор и прилагането на терапевтични и профилактични мерки. Тук се отнасят динамични и преходни психологични промени (формулирани и като „неблагоприятни психични състояния“), свързани с преодоляване на значим за отделната личност конфликт, в генезата на който водещо значение може да има ситуативен или личностов фактор. Решенията са дадени в табличната част.
Освидетелстваните лица по графи 1 и 6 по точка 2 са негодни за летателна длъжност.
Към точка 2, буква „а“ се отнасят психологични дефицити, обусловени от ситуативен фактор. Те се преценяват като по-благоприятни по отношение на прогнозата им.
Към точка 2, буква „б“ се причисляват психологични дефицити, обусловени от личностов фактор. Такива са: персистираща личностова тревожност, снижен енергетичен потенциал, изразена интровертност, висока сензитивност, неефикасен поведенчески модел за постигане на интрапсихичен комфорт, склонност към автоагресия, дистимни и депресивни колебания на настроението, нагласа за свръхконтролираност или прекалена доминантност, ергономично обусловена напрегнатост, снижени социален резонанс и потенциал и др. Следва да се отчита вероятността тези недостатъци да еволюират в траен психологичен недостатък по отношение на летателната дейност. За освидетелстваните по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8при непреодоляване на временния психологичен недостатък до шестия месец или при рецидив, крайното експертизно решение се взема по т.1 буква „а“.
При данни за нарушена мотивация се извършва подробно личностово изследване за изясняване на:
а) промените в насочеността и интензивността на подбудите за упражняване на дадената дейност;
б) взаимовръзката с останалите психични сфери.
Ако нарушената мотивация съпътства или е последствие на други психологични или соматични проблеми, следва да се разглежда в техния контекст и те имат водещо значение при вземане на експертното решение.
Случаите, при които се установява нарушена професионална ориентация като самостоятелен феномен, се приемат като психично здрави, но временно неподходящи за дадената специалност. В следващите контролни изследвания се проследява динамиката на мотивационните промени и тяхната взаимовръзка с професионалната адаптация. При неблагоприятно развитие на тези промени след срок от три месеца се дава предложение за окончателно експертно решение.
При наличие на психологичен недостатък (дефицит), представляващ симптом от психично или соматично разстройство или наличие на проблем, освидетелстването става по съответната рубрика, като се доуточнява с рубрики от други класове: ХVІІІ (R), ХІХ (S,T), V (F)и особено ХХІ (Z60, Z72, Z73, Z91).
Според обема си авиопсихологичното изследване е стандартно и разширено.
Първоначално авиопсихологично изследване се провежда при кандидати за летателна длъжност (обучение). По време на летателната длъжност (обучение) се провеждат регулярни психологични изследвания (в рамките на годишния или полугодишния авиомедицински преглед) и контролни изследвания (по показание или по заявка). Извънредно авиопсихологично изследване се провежда задължително при следните индикации:
– приучване към друга материална част или дейност, предявяващи съществено различни изисквания и освидетелстване по друга графа;
– след прекъсване на летателната дейност за срок, налагащ ново първоначално авиомедицинско освидетелстване;
– по искане на членове на авиомедицинската експертна комисия – при случай на заболяване, което може да даде отражение върху психичното състояние или да бъде свързано с него (напр. преживяна черепно-мозъчна травма, невротично разстройство, реактивни състояния, невровегетативни смущения, язвена болест, ИБС, хипертонична болест, въздушна болест, чернодробни увреждания, данни или съмнение за употреба на психоактивни вещества и др.);
– преживян летателен инцидент с ефект върху индивидуалното поведение;
– след летателен инцидент, предизвикан от човешки фактор;
– затруднения в летателната подготовка;
– затруднено функциониране в междуличностните отношения и особено в професионалната среда;
– при контрол на поносимостта към регламентирани от ЦВМК медикаменти при изпълнение на летателна работа и управление на въздушното движение;
– при заминаване и завръщане от мисии в чужбина;
– след завършване на обучение у нас или в чужбина за срок над една календарна година.
Всички заключения по психологичната годност за летателна работа подлежат на утвърждаване от експерт-психиатър.
 
ЧАСТ ІІІ
Медицински стандарти за определяне годността за плавателна длъжност по заболявания и състав

 
Рубрика по
МКБ –
10
 Категория морски
специалисти
 
Наименование
на заболяванията
Кандидати за плавателно обучение курсанти за ВВМУ
Плавателен състав – надводни кораби
Плавателен състав – подводници
Плавателен състав щатни и нещатни водолази
1
2
3
4
 
Рубрика по
МКБ –
10
 Категория морски
специалисти
 
Наименование
на заболяванията
Кандидати за плавателно обучение курсанти за ВВМУ
Плавателен състав – надводни кораби
Плавателен състав – подводници
Плавателен състав щатни и нещатни водолази
1
2
3
4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (А00-В99)
 Чревни инфекции (А00 – А09)
А00-А09
Чревни инфекции
Решение по годността по чл. 7
Туберкулоза (А15- А19)
А15-А16
 
Туберкулоза на дихателните органи потвърдена или непотвърдена бактериологично и хистологично
 
Негодни
Решение по годността по чл. 7
 
Негодни
А17
А18
А19
Туберкулоза на нервната система
Туберкулоза на други органи
Милиарна туберкулоза
 
Негодни
Някои бактериални зоонози (А20-А28) Други бактериални болести (А30-А49)
А20-А28
А31-А49
Бактериални зоонози
Други бактериални болести
 
а)тежки форми
Негодни
б) леки форми
Негодни
Решение по годността по чл. 7
Инфекции, предавани предимно по полов път (А50-А64)
А50-А53
 
Сифилис
 
а) III стадий и усложнени форми
Негодни
б) I – II стадий
Негодни
Решение по годността по чл. 7
А54-А64
Гонококова инфекция и други венерически болести
Негодни
Решение по годността по чл. 7
Други болести, предизвикани от спирохети (А65-А69)
 
А69.2
Лаймска болест
Негодни
Решение по годността по чл. 7
Други болести, предизвикани от хламидии (А70-А74) Рикетсиози (А75-А79)
А70-А74
А75-А79
Болести предизвикани от хламидии
Рикетсиози
 
 
Негодни
 
 
Решение по годността по чл. 7
Вирусни инфекции на централната нервна система (А80-А89)
А80
А81
А82
Остър полиомиелит
Атипични вирусни инфекции на ЦНС
Бяс
 
Негодни
А83-А89
Др. вирусни енцефалити и менингити
Негодни
Решение по годността по чл. 7
Вирусни трески предавани от членестоноги и вирусни хеморагични трески (А90-А99)
А90-А99
Вирусни трески предавани от членестоноги, вирусни хеморагични трески
 
 
 
 
Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците(В00-В09)
В00-В09
Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците
 
Негодни
 
Решение по годността по чл. 7
Вирусен хепатит (В15- В19)
В15-
В16
В17
Остър хепатит А
Остър хепатит В, С и други остри вирусни хепатити
 
Негодни
 
Решение по годността по чл. 7
В18
Хроничен вирусен хепатит
Негодни