Министерски съвет
брой: 9, от дата 1.2.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 18 от 24 януари 2013 г. за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 24 ЯНУАРИ 2013 Г.
за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
(ДВ, бр. 6 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, част „Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2013 година“, в раздел ІІ „Разходи“, ред „Разходи за персонал (§ 01, § 02 и § 05)“ числото „25 980 979“ се заменя с „27 241 979“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 11 „Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2013 г. по програми“ се правят следните изменения:
1. В Програма „Администрация“, ред „Разходи по програмата“, в раздел І „Общо ведомствени разходи“ числата „6 868 792“ и „5 298 908“ се заменят съответно с „8 129 792“ и „4 037 908“.
2. На ред „Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо“, в раздел І „Общо ведомствени разходи“ числата „25 980 979“ и „15 675 021“ се заменят съответно с „27 241 979“ и „14 414 021“.
§ 3. В приложение № 6 към чл. 16 ред 11 „Министерство на околната среда и водите – общо“ се изменя така:

11. Министерство на околната среда и водите – общо
Януари
Февруари
Март
Април
2 664 576
2 072 957
2 072 957
2 664 576
 
 
 
 
Май
Юни
Юли
Август
2 072 957
2 072 957
2 664 576
2 072 957
 
 
 
 
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2 072 957
2 664 581
2 072 957
2 072 971
 
 
 
 
ВСИЧКО
 
 
 
27 241 979
 
 
 

                                                                                      “
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
843