Министерски съвет
брой: 103, от дата 28.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.70


Решение № 1056 от 20 декември 2012 г. за административно-териториална промяна в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора

 

РЕШЕНИЕ № 1056 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
за административно-териториална промяна в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора
На основание чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отделя от община Чирпан (SZR36), област Стара Загора, населеното място с. Яворово (87182) и го присъединява към община Стара Загора (SZR31), област Стара Загора (SZR).
2. Предлага на Президента на Република България на основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България да издаде указ за утвърждаване на промените в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора.
3. С влизането в сила на указа на Президента на Република България и в едномесечен срок от взаимноподписан протокол между общините Чирпан и Стара Загора министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година да извърши съответните промени във взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините Чирпан и Стара Загора.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
11649