Министерство на здравеопазването
брой: 84, от дата 2.11.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


План между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Държавата Израел за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛАН
между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Държавата Израел за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
(Одобрен с Решение № 722 от 30 август 2012 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 11 септември 2012 г.)
Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Държавата Израел, наричани по-долу „Договарящи страни“, в съответствие с чл. 4 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, подписано на 14 март 1991 г., което отговаря на 28 Адар 5751, се споразумяха за следния План за сътрудничество за четиригодишен период:
Член 1
Договарящите страни развиват сътрудничеството в областта на здравеопазването на основата на общи интереси и при съблюдаване на вътрешните си закони и разпоредби.
Член 2
Договарящите страни развиват сътрудничество в областта на здравеопазването в следните приоритетни области:
– Финансиране на здравеопазването;
– Обществено здравеопазване и промоция на здраве, включително контрол на заразните болести и превенция на ХИВ/СПИН;
– Спешна медицина и роля на парамедиците в системата на спешната помощ;
– Подобряване на достъпа до качествени медицински услуги;
– Превенция на хронични заболявания;
– Психично здраве;
– Лекарствена политика;
– Прилагане на мултидисциплинарен подход при предоставяне на здравни грижи.
Сътрудничеството в изброените области не изключва и други области от взаимен интерес.
Член 3
1. Договарящите страни обменят информация относно здравното си законодателство, здравния статус на населението, приоритетни здравни проблеми, основните насоки на здравната политика и въпроси, свързани с организацията на лечебната и профилактичната дейност, като обръщат специално внимание на отбелязаните в член 2 области.
2. Договарящите страни ежегодно обменят информация относно организираните от тях научно-медицински събития, включително за мястото и времето, където ще се провеждат.
Член 4
1. Договарящите страни насърчават директното сътрудничество между научни и други институти в Израел и национални центрове по проблемите на общественото здраве в България, работещи в областите, отбелязани в член 2.
2. Съответни институти и национални центрове по проблемите на общественото здраве от Договарящите страни могат да сключват споразумения, отнасящи се до специфични проекти и до необходимостта от конференции и посещения с научна цел, както и свързаните с тях финансови условия.
Член 5
1. Договарящите страни поощряват организирането на съвместни семинари и участието на техни специалисти в професионални и научни срещи.
2. Договарящите страни си сътрудничат по време на форумите на международни организации и международни срещи.
Член 6
1. За осъществяване на сътрудничество по член 2 Договарящите страни разменят експерти в рамките на не повече от 30 дни годишно, включително представители на институти и национални центрове по проблемите на общественото здраве от областите, посочени в член 2, с цел кратки учебни и научни посещения или обмяна на опит.
2. Договарящите страни приемат експерти и специалисти с цел повишаване на квалификацията, което е предмет на отделно договаряне между медицинските институти от Израел и националните центрове по проблемите на общественото здраве и лечебните заведения от България.
Член 7
1. Договарящите страни предоставят информация по параграф 1 на член 3 при поискване и безвъзмездно.
2. Всяка от Договарящите страни няма да предоставя информация във връзка с изпълнението на този План за сътрудничество на трета страна без предварително съгласие на другата Договаряща страна.
3. Продължителността на престоя и финансовите условия за посещения съгласно параграф 2 на член 6 се определят за всеки отделен случай.
4. На специалистите, разменяни в рамките на този План, се осигурява необходимата медицинска помощ в рамките на медицинска застраховка, направена предварително в изпращащата страна.
Член 8
Договарящите страни приемат, че всички инициативи, залегнали в този План за сътрудничество, ще бъдат изпълнявани в рамките на финансовите средства, осигурени в техните бюджети за съответните години.
Член 9
Всички разногласия, които могат да възникнат при изпълнението на този План за сътрудничество, се уреждат по дипломатически път.
Член 10
По всички други въпроси, свързани със сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицинската наука, които не са споменати в Плана за сътрудничество, Договарящите страни действат в съответствие със Споразумението, подписано на 14.03.1991 г., което отговаря на 28 Адар 5751.
Този План за сътрудничество се сключва за срок от 4 години и влиза в сила от датата на подписването му.
Този План за сътрудничество може да бъде продължаван за допълнителни периоди от 4 години при взаимно съгласие на Договарящите страни. Всяко продължаване се извършва с писмено уведомление по дипломатически път най-малко три месеца преди изтичане на срока на действие на Плана.
Подписан в Ерусалим на 11 септември 2012 г., което отговаря на 24 елул 5772, в два оригинални екземпляра на английски език.

За Министерството на
За Министерството на
здравеопазването на
здравеопазването на
Република България:
Държавата Израел:
Десислава Атанасова,
Яков Лицман,
министър на
заместник-министър
здравеопазването
на здравеопазването

9915