Президент на републиката
брой: 60, от дата 7.8.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.30


Указ № 288 за назначаване на Светослав Иванов Спасов за постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена

 

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Светослав Иванов Спасов за постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7424