Министерски съвет
брой: 58, от дата 31.7.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Решение № 641 от 26 юли 2012 г. за непризнаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище

 

РЕШЕНИЕ № 641 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г.
за непризнаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Не признава Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище поради това, че не отговаря на изискването на чл. 35, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда да има организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
7226