Министерски съвет
брой: 58, от дата 31.7.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 161 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; попр., бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2010 г., бр. 2 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 думите „и предлага за утвърждаване от Министерския съвет“ се заличават.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“ се заменят с „Връзки с обществеността и протокол“.
§ 3. Навсякъде в чл. 9а думите „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“ се заменят с „Връзки с обществеността и протокол“.
§ 4. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Административно и правно обслужване“ се заменят с „Административно, правно и информационно обслужване“.
2. В т. 3 думите „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“ се заменят с „Връзки с обществеността и протокол“.
§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“:
1. подпомага министъра, заместник-министрите, политическия кабинет, главния секретар и административните звена за осъществяване на правно-нормативната дейност на министерството;
2. участва в изработването на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и с дейностите, които са в рамките на правомощията на министъра, и дава становища по проекти на актове на Министерския съвет;
3. участва със свои представители в работни групи, формирани от централните органи на изпълнителната власт, за изработване на нормативни актове;
4. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, които са свързани с дейността на министерството или са в рамките на правомощията на министъра;
5. предлага решения на правни проблеми, свързани с лицензионната, разрешителната, съгласувателната и контролната дейност, от компетентността на министерството;
6. участва в подготовката и провеждането на обществените поръчки на министерството;
7. осъществява взаимодействие с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата и с другите административни структури в рамките на своята компетентност;
8. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, в съответствие с действащото законодателство и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета; издава, оформя и заверява служебните и трудовите книжки; приема и обработва болничните листове;
9. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите съгласно действащото законодателство;
10. организира и координира дейностите по набиране и подбор на персонала в министерството и дава становища по компетентност относно предложенията за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите;
11. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията, като осигурява методическа помощ;
12. организира и консултира всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;
13. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в министерството;
14. организира и осъществява административно обслужване, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията по предназначение; обработва и изпраща изходящата кореспонденция;
15. организира и координира работата с постъпилите жалби, молби, сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок и изпълнител чрез въвеждане в специален регистър и своевременно изготвя справки;
16. систематизира документите за текущо съхраняване, обработва, съхранява и организира използването на архивния фонд на министерството; организира извършването на експертиза за ценността на документите и предаване в Централния държавен архив;
17. организира изграждането и поддържането на вътрешна система за обмен на компютърна информация и комуникации;
18. отговаря за сигурността на информационната система на министерството;
19. събира, обработва, съхранява, актуализира и предоставя информацията за вътрешно ползване и информацията, предназначена за публичен достъп, в т. ч. поддържа регистри;
20. осигурява хардуер и софтуер за поддържане на информационната система на министерството, както и текущото й осъвременяване;
21. осигурява синхрона и съвместимостта на информационната система с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;
22. организира обучението на служителите за работа с компютърни програми и ползването на компютърните комуникации в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в национален и международен мащаб;
23. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, както и от разпореждания на министъра.“
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Думите „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“ се заменят с „Връзки с обществеността и протокол“.
2. Точки 20 – 27 се отменят.
§ 7. В чл. 21а, т. 6 след думата „имотите“ се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.
§ 8. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министърът по предложение на главния секретар издава Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител.“
§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и награди“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Награждаването на служителите в администрацията на министерството се извършва със заповед на министъра.“
§ 10. В чл. 31, ал. 1 думите „дирекция „Административно-правно обслужване“ се заменят със „звеното за административно обслужване“.
§ 11. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Работното време на служителите в администрацията на министерството е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) Министърът може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите на министерството и на администрацията му.“
§ 12. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2
Численост на персонала в административните звена на Министерството на физическото възпитание и спорта – 175 щатни бройки
Министър                                                           
Политически кабинет                                           6
Главен секретар                                                 1
Служител по сигурността на
информацията                                                    1
Звено за вътрешен одит                                        4
Инспекторат по чл. 46 от Закона за
администрацията                                                2
Инспекторат по чл. 64а от Закона за
физическото възпитание и спорта                           6
Обща администрация                                         48
в т.ч.:                                                                
дирекция „Административно, правно
и информационно обслужване“                             21
дирекция „Финансово управление“                         21
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“                                                       6
Специализирана администрация                           107
дирекция „Инвестиционна политика
и управление на собствеността“                            20
дирекция „Физическо възпитание
и спорт в свободното време“                                 29
дирекция „Физическо възпитание
и спорт на учащите“                                           12
дирекция „Спорт за високи постижения“                15
дирекция „Контрол и управление на
спортната подготовка“                                       20
дирекция „Международна дейност“                     11“.
§ 13. Приложение № 2 се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
7219