Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН    София
брой: 37, от дата 15.5.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.79


конкурс

 

296. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява конкурс за професори по 4.3. биологически науки, специалност 01.06.08 биофизика, за нуждите на: секция „Фотовъзбудими мембрани“ – един, и секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ – един, към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
4655