Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 92, от дата 22.11.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г., бр. 26, 46 и 95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г. и бр. 73 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
2. В ал. 2 думите „товароносимост до 3,5 т или“ се заличават и думите „6 т и за извършване на превози за собствена сметка“ се заменят с „3,5 т с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително“.
§ 2. В чл. 3 се създава т. 4:
„4. установяване на територията на Република България.“
§ 3. В чл. 4 думата „превозна“ се заменя с „транспортна“.
§ 4. В чл. 5б, ал. 2 след думата „лица“ се поставя запетая, а думите „по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „извършващи международен превоз на пътници или товари“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Показателят „Фс“ се определя, както следва:
         и/или банкова гаранция (К/G)
              капитал (К)
                               и/или застраховка (К/Z)
Фс = ----------------------------------------------------------------------,
             левова равностойност     x    левова равностойност
              на 9000 евро + (n - 1)                на 5000 евро
    
където капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), (G) е размерът на банковата гаранция, (Z) е размерът на застрахователната сума, а „n“ е броят на заявените копия на лиценза на Общността. Капиталът се определя по данните от представения годишен финансов отчет.“
2. В ал. 4 думите „подлежащи на принудително изпълнение публични“ се заличават, а след думата „задължения“ се добавя „за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.
3. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „не по-малък от“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българската народна банка при условията и по реда на Закона за кредитните институции, или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз;“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Договорът за застраховка по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде сключен за застраховка по раздел ІІ, буква „А“, т. 3, 8, 9, 13 и 16 от приложение № 1 от Кодекса да застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно ал. 1;
3. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея т. 3 се изменя така:
„3. всяка година:
а) в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;
б) преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;“
б) създава се нова т. 3:
„3. договор за застраховка, отговарящ на изискванията на ал. 6;“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
8. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(11) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1, освен годишния финансов отчет представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция могат да бъдат сключени, съответно издадени, за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност.“
§ 6. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Изискването по чл. 3, т. 4 е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал. 1 е действително и трайно установено на територията на Република България съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1071/2009).
(2) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен център по член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, възлага извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи дейности по техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства.
(3) Изискването за установяване на територията на Република България се доказва чрез представяне на декларация по образец (приложение № 9а).“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 1 се отменя;
б) точки 2 – 4 се изменят така:
„2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – документът се представя, ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.;
3. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност – документът се представя, ако търговското дружес-тво не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;
4. копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ – документът се представя, ако търговцът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.“;
в) в т. 7 преди думата „удостоверение“ се добавя „копие на“, а след думата „дейност“ се поставя тире и се добавя „представя се, когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз“;
г) точка 11 се изменя така:
„11. копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;“
д) създава се т. 17:
„17. декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по образец (приложение № 9а).“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ако заявлението не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, на заявителя се изпраща съобщение с указания за отстраняване на нередовностите в едномесечен срок от получаване на съобщението.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „14-дневен“ се заменят с „30-дневен“, а след думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се добавя „по образец (приложение № 11б)“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „заявление“ се добавя „по образец (приложение № 11в)“.
6. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз на Общността или на заверено копие на лиценза на Общността превозвачът подава заявление за издаване на дубликат по образец (приложение № 11г), придружено с декларация и документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г.
(7) Дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари или дубликат на заверено копие на лиценза на Общността се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1.
(8) Заявленията по ал. 4, 5 и 6 могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „това“ се добавя „по образец приложение № 11д“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението по ал. 3 може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 10. В чл. 12 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Когато министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице установи, че е налице някое от основанията по чл. 11 от Закона за автомобилните превози, определя следните срокове за отстраняване на нередностите:
1. при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност – три месеца;
2. когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност – един месец;
3. когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България – три месеца.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея се създава т. 6:
„6. несъответствията не са отстранени в сроковете по ал. 1.“
§ 12. В чл. 17, ал. 2 думите „товароносимост до 3,5 т или“ се заличават, а думите „6 т и за извършване на превози за собствена сметка“ се заменят с „3,5 т с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 5 след думата „изискват“ се добавя „от Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, както и“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При извършване на международен превоз на товари с многостранно разрешително по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1 в превозното средство трябва да се намират следните документи:
1. разрешителното и бордовият дневник към него;
2. сертификат за съответствие с изискванията за екологичност и безопасност за всяко моторно превозно средство;
3. сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремарке или полуремарке за всяко превозно средство;
4. сертификат за техническа изправност за моторното превозно средство и за ремаркето или полуремаркето за всяко превозно средство.
(3) Сертификатите по ал. 2, т. 2 – 4 трябва да са на един от четирите езика: официалния език на страната, в която са регистрирани моторното превозно средство, съответно ремаркето или полуремаркето, на френски, на английски или на немски език, придружени от превод на поне два от останалите посочени езици.“
§ 14. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) При подаването на заявката по ал. 1 служителят от бюрото за обслужване на превозвачи сверява приложените към нея документи с оригиналите им – когато са представени техни копия.“
§ 15. В чл. 25 след думите „раздели ІІІ и V“ се добавя „за съответната календарна година“, думата „седемдневен“ се заличава, а думите „от приключване на превоза“ се заменят с „до 1 март на следващата календарна година“.
§ 16. В чл. 26 се създава т. 6:
„6. в други случаи, извън посочените в т. 1 – 3, от комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 17. В чл. 27 след думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се добавя „по образец по приложение № 15а“.
§ 18. В чл. 28 думата „заявление“ се заменя със „заявлението по чл. 27“.
§ 19. В чл. 29 думата „заявление“ се заменя със „заявлението по чл. 27“.
§ 20. В глава трета в заглавието на раздел VІ думите „и многократни“ се заличават.
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Многостранните разрешителни за международен превоз на товари по шосе (ЕКМТ/СЕМТ), предоставени от Международния транспортен форум, се разпределят и използват при условия и по ред, определени със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Многостранното разрешително може да бъде използвано само за едно превозно средство по едно и също време. То следва да бъде на борда на автомобила от пункта на натоварване до пункта на разтоварване за превоз на товари или за целия празен пробег, който предхожда или следва превоз на товар.“
3. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) Многостранното разрешително не може да бъде използвано за превоз на товари до страни, които не са включени в многостранната квота и не са отбелязани в разрешителното.
(8) Бордовият дневник към разрешителното трябва да бъде попълнен от водача преди започването на всяка транспорта операция; записът на транспортните операции трябва да бъде отбелязан в хронологичен ред за всеки превоз на товари от пункта на натоварване до пункта на разтоварване, както и за всеки празен пробег, с посочен граничен пункт; могат да бъдат отбелязани и транзитни гранични пунктове.
(9) Многостранното разрешително не може да бъде използвано за превози на товари на територията на една и съща държава, включена в многостранната квота.
(10) Многостранно разрешително, предназначено за извършване на превози с пътно превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-ниска степен, може да бъде използвано от превозвача за превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-висока степен.
(11) Многостранно разрешително, предназначено за извършване на превози с пътно превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-висока степен, не може да бъде използвано от превозвача за превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-ниска степен.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея:
а) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „за „по-зелен и сигурен автомобил“ се заменят с „и нормите за безопасност за Евро ІІІ сигурен автомобил“;
бб) в буква „б“ думите „Евро 3 сигурен автомобил“ се заменят с „Евро ІІІ сигурен автомобил“ и всеки следващ“;
б) в т. 3 думите „членки на ЕКМТ“ се заменят с „включени в многостранната квота“;
в) в т. 5 думите „страни – членки на ЕКМТ“ се заменят със „страни, които са включени в многостранната квота“;
г) създава се т. 10:
„10. отнемането на многостранните разрешителни се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 22. В чл. 35, ал. 1 т. 10 се отменя.
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „са дните на обслужване“ се заменят с „е броят на автобусите, необходими за експлоатацията“.
2. В ал. 3 думите „като се издава дубликат“ и запетаята след тях се заличават.
3. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. въз основа на анализ се установи, че линията ще засегне съществуването на друга, сходна линия, за която има сключен един или повече договори за обществена услуга за съответните преки участъци“.
4. В ал. 6 след думата „достъпно“ се добавя „за потребителите“, а думите „в автобуса“ се заличават.
5. В ал. 9 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 24. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 може да подаде заявление за промяна на линия, която експлоатира, след като е приключила процедурата за промяна на същата линия, открита преди това (ако има такава).“
§ 25. В чл. 45б, ал. 1 се създава т. 8:
„8. копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на членовете на сдружението – когато е предвидено линията да се изпълнява от сдружение на превозвачи.“
§ 26. В чл. 45д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „откриването на процедурата“ се заменят с „подаването на заявлението“.
2. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. въз основа на анализ се установи, че линията ще засегне съществуването на друга, сходна линия, за която има сключен един или повече договори за обществена услуга за съответните преки участъци“;
б) точка 3 се отменя;
в) точка 4 се изменя така:
„4. въз основа на подробен анализ се установи, че обслужването на линията – предмет на заявлението, е насочено единствено към извършването на превоз на пътници по маршрута на линията на територията на една и съща държава;“.
3. В ал. 7 след думата „достъпно“ се добавя „за потребителите“, а думите „в автобуса“ се заличават.
§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявление“ се добавя „по образец приложение № 21а“.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 28. В чл. 51 т. 3 се отменя.
§ 29. В глава четвърта, раздел ІІ се създава чл. 51а:
„Чл. 51а. Лицата по чл. 2, ал. 1 връщат предоставените им разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на Европейския съюз, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 15 работни дни след приключване на превозите.“
§ 30. В чл. 52, ал. 2 думите „съответната дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят със „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
§ 31. В чл. 52а, ал. 2 думите „съответната дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят със „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
§ 32. В чл. 53, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 33. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. Случайните превози на деца и/или ученици, осъществявани от български превозвачи, се извършват само през светлата част на денонощието.“
§ 34. В чл. 55 се създават т. 6, 7 и 8:
„6. разрешително за извършване на случаен превоз на пътници – когато такова се изисква по силата на международни договори и спогодби, по които Република България е страна;
7. удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици;
8. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.“
§ 35. В чл. 55а се създават т. 3 и 4:
„3. удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици;
4. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.“
§ 36. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди буква „а“ думите „държавите членки“ се заменят с „приемащата държава членка“;
б) в буква „а“ думите „цените и“ се заличават;
в) в буква „д“ думите „единна данъчна основа се прилага за превозите, посочени в чл. 56б“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „държавата“ се заменя с „приемащата държава“, а думата „домакин“ се заличава.
§ 37. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето по чл. 2, ал. 1 инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ, L 102 от 11 април 2006 г.), Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ, L 370 от 31 декември 1985 г.) или съответно на AETR. Провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.“
2. Създават се ал. 6 – 12:
„(6) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има:
1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици;
4. издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.
(7) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 6. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 28а, и е в трудовоправно или облигационно правоотношение с превозвача.
(8) Прегледът по ал. 6 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:
1. техническото състояние на:
а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;
б) гумите и колелата;
в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;
2. изправността на:
а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
б) спирачната уредба за паркиране;
в) осветлението и отоплението;
г) осветителната и звуковата сигнална уредба;
д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
е) огледалата за обратно виждане;
3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;
4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;
5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.
(9) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 6 се установят една или повече неизправности или липса на елементи от оборудването по ал. 8, т. 5 и/или някой от документите по ал. 6, не се допуска за извършване на превоз на пътници или товари с превозното средство.
(10) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 28б.
(11) Лицето по чл. 2, ал. 1 осъществява международни случайни и специализирани превози на деца и/или ученици с водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.
(12) Удостоверението по ал. 6, т. 3 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон.“
§ 38. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години – изискването се прилага при извършването на международни случайни и специализирани превози на деца и/или ученици.“
2. В ал. 2 думите „удостоверение за професионална компетентност, признато“ се заменят с „карта за квалификация на водача, призната“, след думата „членки“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 39. Членове 59а и 59б се отменят.
§ 40. В § 1 от допълнителните разпоредби, в т. 4 буква „в“ се отменя.
§ 41. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „В“, т. 4 думите „ данък печалба“ се заменят с „подоходно облагане“.
2. В буква „Г“, т. 13 думите „да е запознат с различните видове транспортни неправителствени организации, тяхната роля, функция и техния статут“ се заменят с „да познава различните категории дружества, извършващи спомагателни дейности при превоз, тяхната роля, функции и по целесъобразност, правно положение“.
3. В буква „Е“:
а) в т. 7 думите „пиги-бег“ се заменят с „комбиниран автомобилен и железопътен превоз“;
б) в т. 8 след думата „отпадъци“ се добавя „по-конкретно, произтичащите от Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци“.
4. В буква „Ж“:
а) в т. 1 след думите „медицински свидетелства“ се добавя „карта за квалификация на водача“.
б) създава се т. 5:
„5. да е в състояние да прилага процедури по правилното укрепване на товарите и да познава съответните техники за това.“
§ 42. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
Е В Р О П Е Й С К А О Б Щ Н О С Т

BG
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ (ПЪТНИЦИ)
№ ......../...........
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
с настоящото удостоверява:
че ..................................................................................................................................,
(трите имена)
роден/а на ........ в ................, ЕГН ......................................................,
е преминал/а успешно изпитните тестове (година:............, сесия: ...............) за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за осъществяване на автомобилен превоз на товари (пътници) съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
Настоящото удостоверение представлява достатъчно доказателство за професионалната компетентност съгласно чл. 21 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.
Издадено в .................. на ...........................................“
§ 43. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 6, ал. 8
СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
от ...............................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
управител на .............................................................................................................,
 (фирма на търговеца)
ЕИК/БУЛСТАТ.
I. Показатели за финансова стабилност:

Брой на заявените копия на лиценз
на Общността – „n“
..............
 
Размер на собствения капитал К1
..............
Размер на невнесения капитал К2
..............
Размер на банковата гаранция G или Размер на застрахователната сума Z
..............
Капитал К = К1 - К2 + G/Z
..............

 
II. Към справката прилагам следните документи:
1. годишен финансов отчет,
заверен от регистриран одитор            ДА     НЕ 
2. банкова гаранция                         ДА     НЕ 
3. застрахователна полица за
застраховка                                    ДА     НЕ 
4. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Дата: ..................                    Управител: .............“
§ 44. Приложение № 6 към чл. 8 се изменя така:
 
 
„Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
 
Вх. №
 
 
 
 
 
Чрез
началника на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ гр. ..........
ИА „Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на
ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ
от
 
 
 (име, презиме и фамилия)
управител на
 
                                 (фирма на търговеца)
Адрес:
 
 
ЕИК/БУЛСТАТ:
 
 
тел.:
 
 факс:
 
 
е-mail:
 
 
Данни за ръководителя на транспортната дейност на фирмата:
 
Трите имена:
 
                        (име, презиме и фамилия)
 
ЕГН:
 
 ЛНЧ:
 
 
За ръководители на транспортната дейност с ЛНЧ:
Дата на раждане:
 
 
Място на раждане:
 
 
 (държава, населено място)
Документ за самоличност:
 
                              (вид на документа,  номер)
Служебен номер за идентификация на данъчно задължено лице:
 
 
Моля, да бъде издаден лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на ТОВАРИ и ................... броя заверени копия на лиценза.
Прилагам следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).
3. Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.
5. Свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност.
6. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз).
7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност.
8. Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
 
Дата: .............             Подпис: ..................
 
§ 45. Приложение № 10 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 10 към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

BG
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 
ЛИЦЕНЗ № ….
за международен автомобилен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение
На притежателя на настоящия лиценз …………………….................…...................................…………………………….
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)
се разрешава да извършва на територията на Общността международни автомобилни превози на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, в съответствие с общите разпоредби на настоящия лиценз.

Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е валиден от ..................
до ................................
Издаден в ....................
на .................................
................................................................................
Подпис и печат на издаващия компетентен орган или структура

 
(втора страница)
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящият лиценз се издава съгласно Регламент (ЕО) № 1073/2009.
2. Настоящият лиценз се издава от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, който за чужда сметка или срещу възнаграждение:
а) има разрешително да извършва в държавата на установяване автобусни превози под формата на редовни превози, включително и специализирани редовни превози или случайни превози;
б) отговаря на определените в съответствие с правилата на Общността условия за достъп до професията автомобилен превозвач на пътници в областта на международните и вътрешните транспортни операции;
в) изпълнява законовите изисквания относно стандартите за водачите и превозните средства.
3. Настоящият лиценз дава право да се извършват, по всички транспортни връзки, за пътувания, извършвани на територията на Общността, международни автобусни превози на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение:
а) чиито място на отпътуване и място на пристигане се намират в две различни държави членки, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;
б) чиито място на отпътуване и място на пристигане са в една и съща държава членка, при което пътниците се качват или слизат в друга държава членка или в трета държава;
в) от държава членка към трета държава и обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;
г) между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече държави членки, както и празни курсове във връзка с транспортните операции съгласно условията, определени с Регламент (ЕО) № 1073/2009.
При транспортна операция от държава членка до трета държава и обратно Регламент (ЕО) № 1073/2009 се прилага за частта от пътуването на територията на държавите членки на транзитно преминаване. Той не се прилага за частта от пътуването в рамките на територията на държавата членка, където са качени или свалени пътници, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.
4. Настоящият лиценз е поименен и не може да бъде прехвърлян.
5. Настоящият лиценз може да бъде отнет от компетентния орган на държавата членка, който го е издал, по-специално когато превозвачът:
а) престане да отговаря на условията, предвидени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1073/2009;
б) е представил невярна информация относно данните, които са били необходими за издаването или подновяването на лиценза;
в) е извършил тежко(и) нарушение(я) на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт в която и да е държава членка, по-специално що се отнася до правилата, приложими за превозните средства, периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите и предоставянето без разрешително на посочените в член 5, параграф 1, пета алинея от Регламент (ЕО) № 1073/2009 паралелни или временни превози. Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, който е извършил нарушението, могат, inter alia, да отнемат лиценза на Общността или да отнемат временно или постоянно някои или всички заверени копия на лиценза на Общността.
Тези санкции се определят в зависимост от тежестта на извършеното от притежателя на лиценза на Общността нарушение и в зависимост от общия брой заверени копия, с които той разполага за своите международни транспортни услуги.
6. Оригиналът на лиценза се съхранява от превозвача. Заверено копие от лиценза трябва да се съхранява в превозното средство, извършващо международна транспортна операция.
7. Настоящият лиценз се представя при поискване от оправомощен инспектор.
8. Притежателят трябва да спазва на територията на всяка държава членка действащите в тази държава законови, подзаконови и административни разпоредби, по-специално в областта на транспорта и движението.
9. „Редовни превози“ означава услуги по извършване на превоз на пътници с определена честота и по определени маршрути, като пътниците се качват и слизат на предварително определени места за спиране, и които услуги са достъпни за всички, при спазване, когато е уместно, на изискването за задължителна резервация.
Редовният характер на превоза не се засяга от адаптирането на условията за експлоатация на линията.
За редовните превози се изисква разрешително.
„Специализирани редовни превози“ означава редовни превози, независимо от организатора им, при които се превозват определени категории пътници, като се изключват всички останали пътници, с определена честота и по определен маршрут, като пътниците се качват и слизат на предварително определени места за спиране.
Специализираните редовни превози включват:
а) превоз на работници между дома и работното място;
б) превоз на ученици и студенти от и до учебната институция.
Фактът, че специализираният превоз може да се променя в зависимост от нуждите на потребителите, не се отразява върху определянето му като редовен превоз.
За специализираните редовни превози не се изисква разрешително, при условие че те са обхванати от договор, сключен между организатора и превозвача.
Изисква се разрешително за организирането на паралелни или временни превози, които обслужват същите клиенти както съществуващите редовни превози.
„Случайни превози“ означава превози, които не попадат в определението за редовни превози, включително специализираните редовни превози, и чиято основна характеристика е превозът на групи пътници, образувани по инициатива на клиента или на самия превозвач. Организирането на паралелни или временни превози, които са подобни на съществуващите редовни превози и обслужват същите клиенти като последните, е обусловено от получаването на разрешително съгласно процедурата, установена в глава III от Регламент (ЕО) № 1073/2009. Тези превози не престават да бъдат случайни превози единствено поради това, че се извършват с определена честота.
За случайните превози не се изисква разрешително.“
§ 46. Приложение № 10а към чл. 9, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 10а към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

BG
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 
ЛИЦЕНЗ № ….
за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение
Настоящият лиценз дава право на …………………….……………………………………………..........……………………….......
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)
да извършва международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки маршрут, за пътувания или част от пътувания, които се извършват за чужда сметка или срещу възнаграждение на територията на Общността така, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и в съответствие с общите условия на настоящия лиценз.

Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е валиден от ..................
до ................................
Издаден в ....................
на .................................
................................................................................
Подпис и печат на издаващия компетентен орган или структура

 
 
(втора страница на лиценза)
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият лиценз се издава съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Той дава право на притежателя да участва в международния автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки маршрут за пътувания или части от пътувания, които се извършват на територията на Общността, и когато е целесъобразно, при спазване на посочените по-долу условия:
 – когато мястото на отпътуване и мястото на пристигане са в две различни държави членки, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави,
 – от държава членка до трета държава или обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави,
 – между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече държави членки, и за празни курсове, направени във връзка с такъв превоз.
При превоз от държава членка до трета държава или обратно настоящият лиценз важи за онази част от пътуването, която се извършва на територията на Общността. Той е валиден в държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, само след като бъде сключено необходимото споразумение между Общността и съответната трета държава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Лицензът се издава лично на притежателя и не може да бъде прехвърлян.
Той може да бъде отнет от компетентния орган на държавата членка, която го е издала, по-специално в случай че притежателят:
 – не е спазил всички условия за използване на лиценза,
 – е представил невярна информация във връзка с необходимите за издаване или удължаване на срока на лиценза данни; оригиналът на лиценза се съхранява от предприятието превозвач.
Заверено копие на лиценза се съхранява в превозното средство(1). При състави от превозни средства то трябва да
 
придружава моторното превозно средство. То покрива състав от превозни средства, дори ако ремаркето или полуремаркето няма регистрация или разрешително за ползване на пътищата на името на притежателя на лиценза или има регистрация или разрешително за ползване на пътищата в друга държава.
Лицензът се представя при поискване от оправомощен инспектор.
На територията на всяка държава членка притежателят трябва да спазва действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на тази държава, по-специално по отношение на транспорта и движението по пътищата.
 
 
 (1) „Превозно средство“ означава моторно превозно средство, регистрирано в държава членка, или състав от превозни средства, като най-малко моторното превозно средство от състава е регистрирано в държава членка, и които се използват изключително за превоз на товари.“
 
§ 47. Приложение № 11 към чл. 9, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 11 към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

BG
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 
ЛИЦЕНЗ № ….
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ № ……
за международен автомобилен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение
На притежателя на настоящия лиценз …………………….………………………………………...........…………………………
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)
се разрешава да извършва на територията на Общността международни автомобилни превози на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, в съответствие с общите разпоредби на настоящия лиценз.

Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е валиден от ..................
до ................................
Издаден в ....................
на .................................
................................................................................
Подпис и печат на издаващия компетентен орган или структура

 
 
(втора страница)
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящият лиценз се издава съгласно Регламент (ЕО) № 1073/2009.
2. Настоящият лиценз се издава от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, който за чужда сметка или срещу възнаграждение:
а) има разрешително да извършва в държавата на установяване автобусни превози под формата на редовни превози, включително и специализирани редовни превози или случайни превози;
б) отговаря на определените в съответствие с правилата на Общността условия за достъп до професията автомобилен превозвач на пътници в областта на международните и вътрешните транспортни операции;
в) изпълнява законовите изискванията относно стандартите за водачите и превозните средства.
3. Настоящият лиценз дава право да се извършват по всички транспортни връзки за пътувания, извършвани на територията на Общността, международни автобусни превози на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение:
а) чиито място на отпътуване и място на пристигане се намират в две различни държави членки, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;
б) чиито място на отпътуване и място на пристигане са в една и съща държава членка, при което пътниците се качват или слизат в друга държава членка или в трета държава;
в) от държава членка към трета държава и обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;
г) между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече държави членки, както и празни курсове във връзка с транспортните операции съгласно условията, определени с Регламент (ЕО) № 1073/2009.
При транспортна операция от държава членка до трета държава и обратно Регламент (ЕО) № 1073/2009 се прилага за частта от пътуването на територията на държавите членки на транзитно преминаване. Той не се прилага за частта от пътуването в рамките на територията на държавата членка, където са качени или свалени пътници, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.
4. Настоящият лиценз е поименен и не може да бъде прехвърлян.
5. Настоящият лиценз може да бъде отнет от компетентния орган на държавата членка, който го е издал, по-специално, когато превозвачът:
а) престане да отговаря на условията, предвидени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1073/2009;
б) е представил невярна информация относно данните, които са били необходими за издаването или подновяването на лиценза;
в) е извършил тежко(и) нарушение(я) на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт в която и да е държава членка, по-специално що се отнася до правилата, приложими за превозните средства, периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите и предоставянето без разрешително на посочените в член 5, параграф 1, пета алинея от Регламент (ЕО) № 1073/2009 паралелни или временни превози. Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, който е извършил нарушението, могат, inter alia, да отнемат лиценза на Общността или да отнемат временно или постоянно някои или всички заверени копия на лиценза на Общността.
Тези санкции се определят в зависимост от тежестта на извършеното от притежателя на лиценза на Общността нарушение и в зависимост от общия брой заверени копия, с които той разполага за своите международни транспортни услуги.
6. Оригиналът на лиценза се съхранява от превозвача. Заверено копие от лиценза трябва да се съхранява в превозното средство, извършващо международна транспортна операция.
7. Настоящият лиценз се представя при поискване от оправомощен инспектор.
8. Притежателят трябва да спазва на територията на всяка държава членка действащите в тази държава законови, подзаконови и административни разпоредби, по-специално в областта на транспорта и движението.
9. „Редовни превози“ означава услуги по извършване на превоз на пътници с определена честота и по определени маршрути, като пътниците се качват и слизат на предварително определени места за спиране, и които услуги са достъпни за всички, при спазване, когато е уместно, на изискването за задължителна резервация.
Редовният характер на превоза не се засяга от адаптирането на условията за експлоатация на линията.
За редовните превози се изисква разрешително.
„Специализирани редовни превози“ означава редовни превози, независимо от организатора им, при които се превозват определени категории пътници, като се изключват всички останали пътници, с определена честота и по определен маршрут, като пътниците се качват и слизат на предварително определени места за спиране.
Специализираните редовни превози включват:
а) превоз на работници между дома и работното място;
б) превоз на ученици и студенти от и до учебната институция.
Фактът, че специализираният превоз може да се променя в зависимост от нуждите на потребителите, не се отразява върху определянето му като редовен превоз.
За специализираните редовни превози не се изисква разрешително, при условие че те са обхванати от договор, сключен между организатора и превозвача.
Изисква се разрешително за организирането на паралелни или временни превози, които обслужват същите клиенти както съществуващите редовни превози.
„Случайни превози“ означава превози, които не попадат в определението за редовни превози, включително специализираните редовни превози, и чиято основна характеристика е превозът на групи пътници, образувани по инициатива на клиента или на самия превозвач. Организирането на паралелни или временни превози, които са подобни на съществуващите редовни превози и обслужват същите клиенти като последните, е обусловено от получаването на разрешително съгласно процедурата, установена в глава III от Регламент (ЕО) № 1073/2009. Тези превози не престават да бъдат случайни превози единствено поради това, че се извършват с определена честота.
За случайните превози не се изисква разрешително.“
§ 48. Приложение № 11а към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 11а към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

BG
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 
ЛИЦЕНЗ № ….
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ №…………….
за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение
Настоящият лиценз дава право на……………………….
……………………………………………………………………………………
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)
да извършва международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки маршрут, за пътувания или част от пътувания, които се извършват за чужда сметка или срещу възнаграждение на територията на Общността така, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и в съответствие с общите условия на настоящия лиценз.

Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е валиден от ..................
до ................................
Издаден в ....................
на .................................
................................................................................
Подпис и печат на издаващия компетентен орган или структура

 
 
(втора страница на лиценза)
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият лиценз се издава съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Той дава право на притежателя да участва в международния автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки маршрут за пътувания или части от пътувания, които се извършват на територията на Общността, и когато е целесъобразно, при спазване на посочените по-долу условия:
 – когато мястото на отпътуване и мястото на пристигане са в две различни държави членки, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави,
 – от държава членка до трета държава или обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави,
 – между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече държави членки, и за празни курсове, направени във връзка с такъв превоз.
При превоз от държава членка до трета държава или обратно настоящият лиценз важи за онази част от пътуването, която се извършва на територията на Общността. Той е валиден в държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, само след като бъде сключено необходимото споразумение между Общността и съответната трета държава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Лицензът се издава лично на притежателя и не може да бъде прехвърлян.
Той може да бъде отнет от компетентния орган на държавата членка, която го е издала, по-специално в случай че притежателят:
 – не е спазил всички условия за използване на лиценза,
 – е представил невярна информация във връзка с необходимите за издаване или удължаване на срока на лиценза данни; оригиналът на лиценза се съхранява от предприятието превозвач.
 
Заверено копие на лиценза се съхранява в превозното средство(1). При състави от превозни средства то трябва да
 
придружава моторното превозно средство. То покрива състав от превозни средства, дори ако ремаркето или полуремаркето няма регистрация или разрешително за ползване на пътищата на името на притежателя на лиценза или има регистрация или разрешително за ползване на пътищата в друга държава.
Лицензът се представя при поискване от оправомощен инспектор.
На територията на всяка държава членка притежателят трябва да спазва действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на тази държава, по-специално по отношение на транспорта и движението по пътищата.
 
 
(1) „Превозно средство“ означава моторно превозно средство, регистрирано в държава членка, или състав от превозни средства, като най-малко моторното превозно средство от състава е регистрирано в държава членка, и които се използват изключително за превоз на товари.“
 
§ 49. Приложение № 17 към чл. 35, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 17 към чл. 35, ал. 1, т. 1
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешително за превоз на пътници по международна автобусна линия до страна, която не е членка на Европейския съюз
1. Наименование на фирмата заявител: ..........................................................................................................................
2. Лиценз № ………………., издаден на .....…….…,  валиден до .......................................
3. Адрес за кореспонденция: ...................................................................., тел. ....................................
4. Разрешителното се заявява за:
 Първоначално издаване;
 Продължаване на срока на валидност;
 Промяна на обслужването.
5. Превозите ще се извършват с участието на следните подизпълнители:
1. .....................................................................;
2. .....................................................................;
3. .....................................................................
(попълва се, когато превозвачът предвижда участието на подизпълнители)
6. Начален пункт на линията (населено място и автогара на потегляне)
..............................................................................................
7. Краен пункт на линията (населено място и точно място на пристигане)
..............................................................................................
8. Спирки на българска територия (населено място и автогара на спиране)
...............................................................................................
9. Спирки на чужда територия (населено място и точно място на спиране)
..............................................................................................
10. Честота на обслужване на линията от началния и от крайния пункт (посочване на дните от седмицата за българския превозвач и за партньора поотделно):
...............................................................................................
11. Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите, през чиито територии преминава маршрутът на линията:
...............................................................................................
12. Само за заявление за промяна на обслужването на действаща автобусна линия:
- Досегашното разрешително е валидно до:
...............................................................................................
- Начален пункт на линията (населено място и автогара на потегляне)
...............................................................................................
- Краен пункт на линията (населено място и точно място на пристигане)
...............................................................................................
- Спирки на българска територия (населено място и автогара на спиране)
...............................................................................................
- Спирки на чужда територия (населено място и точно място на спиране)
...............................................................................................
- Честота на обслужване на линията от началния и от крайния пункт (посочване на дните от седмицата за българския превозвач и за партньора поотделно):
...............................................................................................
- Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите, през чиито територии преминава маршрутът на линията:
...............................................................................................
...............................................................................................
Кратко разяснение на мотивите за промяна на обслужването на действащата автобусна линия:
...............................................................................................
13. Превозът ще се извършва съвместно с чуждестранен партньор – фирма:
...............................................................................................
14. Към заявлението се прилагат следните документи:
 договор, заверен от заклет преводач, за съвместно обслужване на линията или за представителство на партньор от държавата, явяваща се краен пункт на маршрута, в случаите, когато това се изисква в двустранни международни договори, по които Република България е страна;
 разписание с посочени автогари за спиране на автобусите;
 документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът;
 график за работата на екипажите, изготвен в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (АЕТR);
 тарифа за превоз по линията;
 схема на маршрута;
 копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на подизпълнителя, когато е предвидено участието на подизпълнител при изпълнението на автобусната линия.
Дата:                Подпис и печат на заявителя:
(Забележка. Договорът за съвместна експлоатация или представителство, разписанието, графикът за работа на екипажите, тарифата за превоз и схемата на маршрута да са изготвени на български, на езика на партньора и/или на един от приетите европейски езици за официална кореспонденция, като всички документи да са подписани и подпечатани от двете фирми партньори със свежи подписи и печати.)“
 
§ 50. Приложение № 24 към чл. 53, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 24 към чл. 53, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
за получаване на разрешително за случаен превоз на пътници до страна, която не е член на Европейския съюз
От ...............................................................................................,
ЕГН ...............................................................................................,
Фирма ...............................................................................................
Лиценз № .........................................................................................,
валиден до ……………………/………….……/.…………. година
Адрес: гр. ...........................................................................................,
ул. ………………………………….…………………, № .........................................,
бл. ……………, вх. …………………., ет. ……………, ап. ...............................
Телефон ....................... факс .............................................................
Моля да ни бъде издадено разрешително за следните държави: ……………………………………………… за извършване на международен случаен превоз на пътници, по схема ……………… Пътуването ще се извърши с цел …………………….
(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)
Превозът ще бъде извършен по следния маршрут ………………………………………………
(основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)
Страни, през чиито територии се преминава, без да се качват и слизат пътници ............................
Въз основа на сключен договор с .........................................
Дата на започване на превоза …………. в …… ч.
от …………………………………………………………………………
(точен адрес на мястото на започване на превоза)
и ще напусне територията на Република България през ГКПП ............................................
Дата на приключване на превоза: .............................................................................
в .…… ч.
в ..........................................................................................
(точен адрес на мястото на приключване на превоза)
и ще се завърне на територията на република България през ГКПП ..............................................
Приложение:                       Копие от договор за
                                       възлагане на превоза.
                                   Други документи.
Дата ……………….
Заявител: ..........................................................................................
(подпис и печат)
§ 51. Приложение № 28 към чл. 57, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 28 към чл. 57, ал. 5

BG

 
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СЕРТИФИКАТ ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№ .......
за обществен превоз на товари по шосе съгласно разрешително на Общността
(Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари)
Настоящото удостоверение свидетелства за това, че въз основа на документите,
представени от: .........................................................
(наименование на фирмата)
адрес: ...........................................................................
водачът: .......................................................................
(име, фамилия)
Дата и място                         Гражданство:
на раждане:                          
Вид и номер на документа
за самоличност:
Дата на издаване:                   Място на издаване:
Номер на свидетелство за
управление на МПС:
Дата на издаване:                   Място на издаване:
Номер на социалната
осигуровка:
е нает на работа в съответствие със законовите, подзаконовите и административните разпоредби и, при необходимост, колективните трудови договори в съответствие с приложимите правила в посочената по-долу държава членка относно условията за наемане на работа и професионалното обучение на водачите, приложими в тази държава членка за осъществяване на превози по шосе в тази държава:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Конкретни забележки:
Настоящото удостоверение
е валидно от:                            до:
Издадено в:                             на:
        МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
        И СЪОБЩЕНИЯТА: .....................................
(подпис, печат)
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящото удостоверение се издава съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.
То свидетелства за това, че водачът, чието име е упоменато, е нает на работа в съответствие със законовите, подзаконовите и административните разпоредби и, при необходимост, колективните трудови договори, в съответствие с приложимите правила в държавата членка, упомената в удостоверението, относно условията за наемането на работа и професионалното обучение на водачите на моторно превозно средство, приложими в тази държава членка за осъществяване на превози по шосе в тази държава.
Удостоверението за водач е собственост на превозвача, който го предоставя на разположение на упоменатия водач, когато този водач управлява превозно средство, с което осъществява превози, като използва лиценз на Общността, издаден на превозвача. Удостоверението за водач на моторно превозно средство не може да се преотстъпва. Удостоверението за водач е валидно, докато се изпълняват условията, при които е издадено, и подлежи на незабавно връщане на органите, които са го издали, ако превозвачът не спазва условията.
То може да бъде отнето от компетентните органи на държавата членка, която го е издала, в частност, когато превозвачът:
 – престане да отговаря на всички условия за използване на удостоверението,
 – е представил невярна информация относно данните, необходими за издаване или удължаване на срока на удостоверението.
Заверено копие на удостоверението трябва да се съхранява в предприятието превозвач.
Оригиналът на удостоверението трябва да се съхранява в превозното средство и да се представя от водача при поискване от страна на оправомощен инспектор.“
§ 52. Приложение № 30 към чл. 59а, ал. 5 се отменя.
§ 53. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби след думата „основание“ се добавя „чл. 7, ал. 3“.
Допълнителна разпоредба
§ 54. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта“ и „министъра на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
Заключителна разпоредба
§ 55. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на:
1. параграф 7 относно чл. 8, ал. 2, § 8 относно чл. 9, ал. 8, § 9 относно чл. 10, ал. 4 и § 37 относно чл. 57, ал. 6 – 10, които влизат в сила три месеца след деня на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“;
2. параграф 34 относно чл. 55, т. 7, § 35 относно чл. 55а, т. 3 и § 37 относно чл. 57, ал. 12, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Министър: Ивайло Московски
Приложение № 9а към чл. 6а, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009

Долуподписаният
 
 
 
(име, презиме и фамилия)

 

управител на
 
 
 
(фирма на търговеца)

 

Адрес:
 

 

ЕИК/БУЛСТАТ:
 

 

тел.:
 
факс:
 

 

е-mail:
 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам със:
а) офис на територията на Република България с помещения, в които съхранявам основните си търговски документи, включително счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление и почивка на водачите на превозните средства, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентните органи при извършваните от тях проверки;
б) гаражна площ и експлоатационен център на територията на Република България с подходящо техническо оборудване и съоръжения, с които извършвам действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.

Офис
А. Адрес:
------------------
------------------
------------------
Б. Помещени-ята, които
ползвам, са:
Собствени 
Наети 
В. В случай, че помещенията са наети, моля потвърдете, че разполагате с договор за наем.
 Да 
 
 
Гаражна площ
А. Адрес:
---------------------
---------------------
---------------------
Б. Брой превозни средства, които се нами-рат на този адрес: 
В. Гаражната площ, с която разполагам, е:
С обща площ (кв.м) 
Собствена 
Наета 
Г. В случай, че гаражната площ е наета, моля потвърдете,
че разполагате с договор за наем.
 Да 
Експлоатационен център
А. Адрес:
-------------------------
-------------------------
-------------------------
Б. Брой превозни средства, на които се извършва поддръжка на техническата
из-правност: 
В. Експлоата-
ционният
център е:
Собствен 
Нает 
Г. В случай, че експлоатационният център е нает, моля потвърдете, че разполагате с договор за наем.
 Да 
 
 
 
Д. Извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършвам превозите, е възложено:
с договор от ..........
..................................
на..............................
ЕИК/БУЛСТАТ ....
адрес на експлоа-тационния център ....................................

 
Дата …………..                         ............................................................
                                            (подпис и печат на заявителя)
Приложение № 11б към чл. 9, ал. 4

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация

 

Вх. №
 
/
 

 
Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
З А Я В Л Е Н И Е
за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ

от
 
 
 
 
(име, презиме и фамилия)

 

управител на
 
(фирма на търговеца)

 

Адрес
 

 

ЕИК/БУЛСТАТ:
 

 

тел.:
 
факс:
 

 

е-mail:
 
 

 
Моля, да бъдат отразени следните промени в обстоятелствата, вписани в лицензна Общността № ....... на международен автомобилен превоз на  ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ:
........................................................................................
 
Прилагам

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 

 
Дата: .......................                       Подпис:............
 
 
Приложение № 11в към чл. 9, ал. 5

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация

 

Вх. №
 
/
 

 
Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на допълнителни заверени копия към лиценз на Общността
 

от
 
 
 
 
(име, презиме и фамилия)

 

управител на
 
(фирма на търговеца)

 

Адрес
 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ:
 

 
 

тел.:
 
факс:
 

 

е-mail:
 
 

 
Моля, да бъдат издадени допълнителни ......... бр. заверени копия на лиценз на Общността № ........ за международен автомобилен превоз на ................................ (пътници/товари)
Прилагам Справка за финансовата стабилност.
 
Дата: .......................                       Подпис:............
Приложение № 11г към чл. 9, ал. 6

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация

 

Вх. №
 
/
 

Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат на лиценз на Общността/ заверено копие към лиценз на Общността
 

от
 
 
 
 
(име, презиме и фамилия)

 

управител на
 
(фирма на търговеца)

 

Адрес
 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ:
 

 
 

тел.:
 
факс:
 

 

е-mail:
 
 

 
Моля, да бъде издаден дубликат на лиценз на Общността № .................................... за международен автомобилен превоз на  ............................................  (пътници/товари)
или
Моля, да бъде издаден дубликат на заверено(и)копие(я) с № ......................................... на лиценз на Общността № ................................... за международен автомобилен превоз на ...........................................
        (пътници/товари)
Прилагам следните документи:
1. Описание на случая.
2. Документ от компетентна служба (при наличие на такъв).
 
Дата: .......................                       Подпис:............
Приложение № 11д към чл. 10, ал. 3

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация

 
 

Вх. №
 
/
 

Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване срока на валидност на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ
 

от
 
 
 
 
(име, презиме и фамилия)

 

управител на
 
(фирма на търговеца)

 

Адрес
 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ:
 

 
 

тел.:
 
факс:
 

 

е-mail:
 
 

 
Данни за ръководителя на транспортната дейност на фирмата:

Трите имена
 
 (име, презиме и фамилия)

 

ЕГН:
 
ЛНЧ:
 

 
За ръководители на транспортна дейност с ЛНЧ:

Дата на раждане
 

 

Място на раждане
 

                                    (държава, населено място)

Документ на самоличност
 

 
 (вид на документа, номер)
Служебен номер за идентификация на данъчно задълженото лице: .........................
Моля, да бъде продължен срокът на валидност на лиценз на Общността № ........................................... за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ и .......................................... броя заверени копия на лиценза.
Прилагам следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).
3. Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.
5. Свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност.
6. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз).
7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност.
8. Копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.
9. Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
 
Дата: .......................                       Подпис:............
 
Приложение № 15а към чл. 27
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
От ...................................., ЕГН ....................................
Фирма.............................................................................
Лиценз № .......... Валиден до ...../......../.......година
БУЛСТАТ/ЕИК...............................................................
Моля, по реда на чл. 26 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари да ни бъдат предоставени разрешителни за международен автомобилен превоз на товари, както следва:
1. Към резервация № .................................. от дата .................... за МПС с рег. № ...............................
..........................................................................................
(посочва се вид разрешително, брой)
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................
2. Към резервация № .................................... от дата .................................... за МПС с рег. №................
................................................................................................................................................................................
(посочва се вид разрешително, брой)
3. Към резервация № .................................... от дата ............................................... за МПС с рег. № ....................................................................................................................................................................…………
(посочва се вид разрешително, брой)
................................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:      
                                   Дата: …….............
1. Копие от зявка за товар*
2. Копие от задействан
карнет TIR*
3. Справка за неотчетени
разрешителни
4. Справка за действащи   .............................
резервации                     (подпис и печат)
-------------------
*Копията трябва да са заверени с текст „вярно с оригинала, свеж печат и подпис.
Приложение № 21а към чл. 47, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
за получаване на разрешително за совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на Европейския съюз, с които не се разменя контингент разрешителни
От ...................................., ЕГН ....................................
Фирма.............................................................................
Лиценз № .........., валиден до ...../......../.......година
Адрес: гр………………………..., ул…………………………………...
№ …….…, бл. …………..., вх .………., ет. ………., ап. …………
Телефон ......................... факс ………………………………....
Моля, да ни бъде издадено разрешително за совалков превоз на пътници.
Превозът ще бъде извършен по следния маршрут
 ..........................................................................................................
(основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)
Въз основа на сключен договор с ..………………………
На посочените в графика дати ще пътуват ……автобуса.
Период на совалковия превоз от ……… до ………....
ГКПП за напускане територията на Република България ............................................................…………
Приложение:
1. Договор между български туроператор и чуждестранен туроператор, регистриран на територията на страната, явяваща се краен пункт на совалковия превоз, когато това се изисква по силата на двустранните договорености.
2. Договор между български туроператор и превозвач за възлагане на превоза.
3. График за преминаване на автобусите през съответните гранични контролно-пропускателни пунктове за всяка от държавите, през чиито територии преминава маршрутът, изготвен по дати и часове.
4. Разписание.
5. График за работа на екипажите.
6. Данни за автобусите, с които ще се извършва совалковият превоз: пътникоместа и регистрационен номер на автобуса.
7. Схема на маршрута.
Забележка. Когато се налага съгласуване от компетентните органи на държавата, която се явява краен пункт на маршрута, документите от позиция 1 до позиция 6 трябва да са придружени с легализиран превод на съответната държава или на английски, френски или руски език.
Дата ..................………………
Заявител: ……………………….
 (подпис и печат)
Приложение № 28а към чл. 57, ал. 7
Списък на специалностите, които трябва да са завършили лицата, извършващи предпътни прегледи за техническа изправност на ППС
       А. Висше образование с образователна
       степен „магистър“ или „бакалавър“
1.     Двигатели с вътрешно горене.
2.     Автомобилен транспорт, трактори и кари.
3.     Автомобилна техника.
4.     Автомобилен транспорт.
5.     Селскостопански машини.
6.     Транспортна техника и технологии.
7.     Ремонт и експлоатация на автотранспорт-
       на техника.
8.     Автомобилен и мотоциклетен спорт.
9.     Технология и управление на транспорта.
       Б. Висше образование с образователна
       степен „специалист“
1.     Двигатели с вътрешно горене.
2.     Автомобили.
3.     Механизация на селското стопанство.
4.     Технология и организация на автотранс-
       портна техника.
5.     Ремонт и експлоатация на автотранс-
            портна техника.
6.     Технология и управление на транспорта.
7.     Учител по практика – инструктор за
            обучение на водачи на МПС.
            В. Средно техническо образование
1.     Двигатели с вътрешно горене.
2.     Автомобили и кари.
3.     Автомобилна електротехника.
4.     Управление на транспортно предприя-
       тие:
       а) в автомобилния транспорт;
       б) в градския транспорт.
5.     Технология и организация на авто-
       транспортна техника.
6.     Ремонт и експлоатация на автотранс-
       портна техника.
7.     Механизация на селското стопанство.
       Г. Завършили ВВУ
       С придобити граждански специалности,
       идентични на тези от буква „А“, а така
       също и завършилите след 1950 г. ВВУ
       с профил „Автомобилисти“ с курс на
       обучение не по-малък от 2 години.
       Д. Средно специално образование
1.     Монтьор на автомобили и водач на
       МПС, категории „С“ или „В“.
2.     Монтьор на кари и водач на МПС, кате-
       гории „Т“ или „С“.
3.     Автокаросерист и водач на МПС, кате-
       гории „В“ или „С“.
4.     Монтьор на селскостопанска техника и
       водач на МПС, категории „Т“ или „С“,
       или „В“.
5.     Монтьор по електрообзавеждане на
       МПС и водач на МПС, категории „В“
       или „С“.
6.     Монтьор-водач на тролейбус.
7.     Монтьор-водач на трамвайна мотриса.
8.     Машинист-монтьор на ПСМ и водач на
       МПС, категории „С“ или „Т“.
12446
 
Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя