Народно събрание
брой: 36, от дата 4.4.2008 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Закон за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност

 

УКАЗ № 93
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в “Държавен вестник” Законът за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, приет от ХL Народно събрание на 21 март 2008 г.
Издаден в София на 28 март 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
ЗАКОН
за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
Член единствен. Ратифицира Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон.
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 21 март 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Георги Пирински

14856