Президент на републиката
брой: 35, от дата 3.5.2011 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.32


Указ № 88 за освобождаване на генерал-майор Георги Танев Георгиев от длъжността началник на Военната академия „Г. С. Раковски“ и от военна служба

 

УКАЗ № 88
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 7, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал-майор Георги Танев Георгиев от длъжността началник на Военната академия „Г. С. Раковски“ и от военна служба, считано от 27 май 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Маргарита Попова
5492