Министерски съвет
брой: 27, от дата 11.3.2008 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Решение № 136 от 29 февруари 2008 г. за административно-териториални промени в община Гоце Делчев, област Благоевград - закриване на населени места

 

РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 29 ФЕВРУАРИ 2008 Г.
за административно-териториални промени в община Гоце Делчев, област Благоевград - закриване на населени места
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Закрива населените места с. Драгостин (23460) и с. Средна (68391) от община Гоце Делчев (BLG11), област Благоевград.
2. В тримесечен срок областният управител на област Благоевград на основание чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър да предприеме необходимите действия за извършване на промяна в землищните граници на гр. Гоце Делчев чрез присъединяване землищата на закритите населени места.
Министър-председател: Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
11113