Министерски съвет
брой: 36, от дата 10.5.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Постановление № 114 от 28 април 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 28 АПРИЛ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст накрая се добавя „и техните смеси:“;
б) създава се нова т. 4:
„4. биодизел за отопление;“
в) досегашната т. 4 става т. 5;
г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
„6. газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих;“
д) досегашните т. 6, 7 и 8 стават съответно т. 7, 8 и 9.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „при условие че във възможно най-кратък срок са предприети мерки за отстраняване на аварията, както и мерки за предотвратяване или намаляване на емисиите от изгарянето на горивото“;
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „включително за износ в корабните товарни танкове“;
в) създават се т. 7 и 8:
„7. течни горива, предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни запаси, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол;
8. течни горива, предназначени за нуждите на авиацията, корабоплаването и железопътния транспорт, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изключението по ал. 2, т. 4 не се прилага, ако собственикът или капитанът на кораба са причинили аварията умишлено или поради небрежност.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. биодизел за отопление съгласно приложение № 4;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „приложение № 4“ се заменят с „приложение № 5“.
3. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
„6. газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 10 mg/kg;“.
4. Досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така:
„7. корабни горива:
а) леки корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 0,1 % (m/m);
б) корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 1,0 % (m/m) – до 31 декември 2014 г., и до 0,1 % (m/m) – от 1 януари 2015 г.;
в) корабни остатъчни горива марка ISO-F съгласно приложение № 7;“.
5. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „приложение № 7“ се заменят с „приложение № 8“.
6. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея буква „а“ се изменя така:
„а) до 3,0 % (m/m) – до 31 декември 2011 г.;“.
7. Създава се т. 10:
„10. съдържанието на металната добавка метилциклопентадиенил манган трикарбонил (ММТ) в автомобилните бензини е:
а) до 6 mg манган на литър – до 31 декември 2013 г.;
б) до 2 mg манган на литър – от 1 януари 2014 г.“
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) Протоколите от изпитване трябва да съдържат позоваване на предоставената акредитация.“
§ 4. В чл. 10, ал. 2 думите „приложение № 8“ се заменят с „приложение № 9“.
§ 5. В чл. 11 цифрата „5“ се заменя с „2“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. върху дозиращата помпа или съд, използван за разпространяване на течно гориво, се поставя следната информация:
а) маркировка за наименованието на вида течно гориво и търговската му марка;
б) съдържание на биоетанол в автомобилните бензини, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;
в) съдържание на биодизел в горивата за дизелови двигатели, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;
г) етикет за съдържание в автомобилните бензини на металната добавка ММТ.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Етикетът по ал. 5, т. 2, буква „г“ е с размери и шрифт, позволяващи отчетливо виждане и лесно разчитане, и съдържа следния текст: „Съдържа метални добавки“.“
§ 7. В чл. 15, т. 1 думата „помещения“ се заменя с „обекти“.
§ 8. В чл. 16а думите „които се намират в морското пространство“ се заменят с „които посещават и/или оперират в морските пространства“.
§ 9. В чл. 16б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Длъжностните лица от ИА „МА“ при извършване на контрола:
1. изискват разписката за доставеното гориво;
2. изискват Информационен лист за безопасност на веществата (Material Safety Data Sheet) съгласно препоръките, определени в Резолюция MSC.282.(86);
3. проверяват попълването на корабните дневници, в които задължително се вписват всички операции по смяна на горивото;
4. вземат представителна проба от корабното гориво при неговата доставка или от горивните танкове на кораба в присъствието на капитана на кораба и/или корабния агент;
5. за корабите, снабдявани с горива в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, изискват и декларацията за съответствие;
6. предават взетата проба от корабното гориво на длъжностни лица от ГД „ККТГ“ за изпитване.“
2. В ал. 3 думите „приложение № 9“ се заменят с „приложение № 10“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на кораба, когато горивата не съответстват на изискванията на наредбата. Когато горивата съответстват на изискванията на наредбата, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.“
§ 10. В чл. 18, ал. 3 думите „който се подписва и поставя печат“ се заменят с „който поставя печат, дата и подпис“.
§ 11. В чл. 19 думите „6 l“ се заменят с „6,5 l“.
§ 12. В чл. 20, ал. 3 думите „и с печата и подписа на лицата“ се заменят с „и печат, дата и подпис на лицата“.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Длъжностните лица предават за изпитване в акредитирана подвижна лаборатория един съд от контролната проба, а останалите съдове от контролната проба изпращат за следващо изпитване в стационарна акредитирана лаборатория, определена от ГД „ККТГ“.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Въз основа на протокола от изпитването от акредитирана подвижна лаборатория ГД „ККТГ“ изготвя експертно заключение за съответствието на горивото с изискванията за качество.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Когато с експертно заключение се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество, копия от експертното заключение заедно с протокола от изпитване, издаден от акредитираната подвижна лаборатория, се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в 3-дневен срок от изготвянето на експертното заключение.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Когато след изпитване в подвижна лаборатория се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество по даден/и показател/и, изпитването по този/тези показател/и се повтаря в акредитирана стационарна лаборатория.“
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) При оспорване на резултатите от изпитване в стационарната лаборатория заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 8 да поиска арбитражната проба да бъде изпитана по арбитражните методи за изпитване по съответните показатели за нейна сметка в друга акредитирана от Българската служба по акредитация лаборатория и резултатите от изпитването се считат за окончателни.“
7. Създава се ал. 10:
„(10) За провеждане на арбитражни изпитвания се определят не повече от две дати за една и съща или за две различни лаборатории.“
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „приложение № 8“ се заменят с „приложение № 9“.
2. В т. 3 пред думата „подвижна“ се добавя „акредитирана“.
§ 15. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „приложения № 8 и 9“ се заменят с „приложения № 9 и 10“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат само за кораби, които използват доставените горива в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България.
(3) В случаите по ал. 1 ИА „МА“ предприема последващи действия по реда на наредбата.“
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Принудителната административна мярка по ал. 1 се отменя от лицата, които са я приложили, когато след провеждане на арбитражно изпитване и изготвяне на експертиза е установено съответствие с изискванията за качество.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 17. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Длъжностните лица от ГД „ККТГ“ издават задължително предписание за изтегляне на течни горива от пазара, когато:
1. резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество не е оспорен;
2. когато резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество е оспорен и резултатите от изпитването на арбитражната проба потвърждават установеното несъответствие.
(2) В срок един месец от датата на издаденото предписание лицето, на което е издадено предписанието, е длъжно да изтегли течното гориво и да представи в ГД „ККТГ“ документи, доказващи изтеглянето му.
(3) Изтегляне на горивото от пазара може да се извърши и преди предприемане на действия по ал. 1 по постъпило писмено искане от засегнатата страна.“
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че плащането на разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива не се извърши доброволно след влизането в сила на акта, с който е установено това задължение, то подлежи на събиране по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „Комбинираната номенклатура на Република България“ се заменят с „Комбинираната номенклатура на ЕС“, а цифрата „0“ в края на тарифните номера се заличава.
2. В т. 1 тарифни номера „2710 11 51 0 и 2710 11 59 0“ се заличават.
3. В т. 2 думите „по ASTM D 86“ се заменят с „по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86)“ и думите „тарифни номера 2710 19 25 0, 2710 19 29 0, 2710 19 45 0 или 2710 19 49 0“ се заменят с „тарифни номера 2710 19 41 и 2710 19 45“.
4. В т. 3а думите „с изключение на индекса на йод, чиято максимална стойност е 140 gl/100 g,“ се заличават.
5. Създават се нови т. 3б, 3в и 3г:
„3б. „Биодизел за отопление“ е смес от метилови естери на мастни киселини (FAME) от растителен или животински произход, чиито състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14213 и в концентрация на FAME минимум 96,5 % е предназначен за използване в специално пригодени за целта стационарни горивни инсталации или за прибавяне към горива от нефтен произход, предназначени за използване в стационарни горивни инсталации. Получените смеси трябва да съответстват на изискванията за качество за горива от нефтен произход.
3в. „Биоетанол“ е етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци и предназначен за използване в бензинови двигатели или за прибавяне към автомобилни бензини.
3г. „Биомаса“ e биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци.“
6. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „,определени в ISO 8217, както и всяко течно гориво от нефтен произход, предназначено за използване на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и плавателни съдове за отдих.“
7. В т. 4а думите „DMX и DMA“ се заменят с „DMX, DMA и DMZ“.
8. В т. 4б думите „и DMC“ се заличават.
9. В т. 5, буква „а“ думите „тарифни номера 2710 19 45 и 2710 19 49“ се заменят с „тарифен номер 2710 19 45“.
10. Точка 5а се изменя така:
„5а. „Газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих“ e газьол, дефиниран по т. 2 и предназначен за двигатели с компресионно запалване за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих, включен в тарифен номер 2710 19 41 по Комбинираната номенклатура на ЕС.“
11. В т. 6 думите „тарифен номер 2710 19 99 2“ се заменят с „тарифни номера от 2710 19 61 до 2710 19 69“.
12. Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. „Тежко гориво“ е течно гориво от нефтен произход, различно от дефинираните в т. 2, 3 и 4, включено в тарифни номера от 2710 19 61 до 2710 19 69 по Комбинираната номенклатура на ЕС, което поради границите си на дестилация попада в категорията на тежките масла, предназначени за използване като гориво в стационарни инсталации, и от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират при 250 °C по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86). Ако дестилацията не може да бъде проведена по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86), продуктът също се категоризира като тежко гориво.
8. „Комбинирана номенклатура на ЕС“ е номенклатура на стоките, приета с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.“
13. Точка 17 се изменя така:
„17. „Извънпътна техника“ е техниката съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).“
14. Точка 18 се отменя.
15. Създава се т. 18а:
„18а. „Трактор“ е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).“
16. Точка 25 се изменя така:
„25. „Кораб на котва или на кей“ е кораб, който е безопасно швартован или е на котва в пристанище на Република България, докато се товари, разтоварва или домува, включително времето, през което не е зает с товарни операции.“
17. Създава се нова т. 26а:
„26a. „Плавателен съд за отдих“ е плавателен съд съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.).“
§ 20. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и въвежда изискванията на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО.“
2. Параграф 7 се отменя.
3. Създава се § 7а:
„§ 7а. До 1 септември 2014 г. производителите и/или вносителите на течни горива осигуряват пускането на пазара, а крайните разпространители осъществяват продажбата в бензиностанции на автомобилни бензини с максимално съдържание на кислород 2,7 % (V/V) и максимално съдържание на етанол 5 % (V/V). Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка, с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото, съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква „б“.“
4. Създава се нов § 8:
„§ 8. Посоченото в таблица 2 на приложение № 1 допустимо превишение на налягането на парите през летния период за автомобилни бензини, съдържащи биоетанол, се прилага само след положително решение на Европейската комисия. Министерството на околната среда и водите уведомява чрез Българската петролна и газова асоциация за решението на Европейската комисия лицата, които пускат течни горива на пазара.“
5. Досегашният § 8 става § 9.
6. Създава се § 10:
„§ 10. Пускането на пазара, включително крайното разпространение, на горива за дизелови двигатели, които съдържат над 7 % (V/V) метилови естери на мастни киселини (FAME), не противоречи на изискванията на наредбата. Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква „в“.“
7. Параграф 32 се изменя така:
„§ 32. (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква „а“ за съдържание на сяра в леките корабни дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под всякакво знаме, на котва и на кей в морските пристанища на Република България.
(2) Изискването на ал. 1 не се прилага към горивата, използвани от кораби с публично разписание, на котва или на кей до два часа; към кораби на котва, които изключват двигателите си и използват електричество от брега.“
8. Параграф 33 се изменя така:
„§ 33. (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква „б“ за съдържание на сяра в корабните дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под българско знаме в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и от пътнически кораби, обслужващи редовни рейсове, плаващи под всякакво знаме, които се намират в пристанищата на Република България, във вътрешните морски води, в териториалното море и в изключителната икономическа зона, наричани „морските пространства на Република България“.
(2) Течни горива, различни от газьолите по чл. 2, т. 6, могат да се използват от кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и от плавателни съдове за отдих само ако съдържанието на сяра в тях не надвишава стойностите за този показател, определени в чл. 6, т. 6.“
§ 21. Приложения № 1 – 9 се отменят.
§ 22. Създават се нови приложения № 1 – 10:
„Приложение № 1 към чл. 6, т. 1
Автомобилни бензини
Таблица 1

Показатели(7)
 
Единици за измерване
Гранични стойности(1)
Методи за
изпитване(9)
 
 
минимум
максимум
 
Октаново число по
изследователски метод, RON(8)
 
95,0 (2)
-
БДС ЕN ISO 5164(3)
Октаново число по
моторен метод, MON
 
85,0 (2)
-
БДС ЕN ISO 5163(3)
Съдържание на олово
mg/l
-
5
БДС ЕN 237
Плътност при 15 °С
kg/m3
720,0
775,0
БДС ЕN ISO 3675(4)
БДС ЕN ISO 12185
Съдържание на сяра
mg/kg
-
10,0
БДС ЕN ISO 20846
БДС ЕN ISO 20884
Стабилност на окисление
min
360
-
БДС ЕN ISO 7536
Съдържание на смоли
(промити с разтворител)
mg/100 ml
-
5
БДС ЕN ISO 6246
Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)
клас
1
БДС ЕN ISO 2160
Външен вид
прозрачен и светъл
визуална проверка
Съдържание на въглеводородни групи:
- алкени
- арени
 
 
% (V/V)
% (V/V)
 
 
-
-
 
 
18,0
35,0
БДС ЕN 14517(4)
БДС ЕN 15553
ASTM D 1319(4)
Съдържание на бензен
% (V/V)
-
1,0
БДС EN 12177
БДС EN 238(12)
БДС ЕN 14517
Съдържание на кислород
% (m/m)
-
3,7(18)
БДС EN 1601(4)
БДС EN 13132
БДС ЕN 14517
Съдържание на кислородсъдържащи съединения:
-   метанол (добавят се стабилизиращи агенти)
-   етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти)(10)
-   изопропилов алкохол
-   изобутилов алкохол
-   третичен бутилов алкохол
-   етери (с 5 или повече С-атоми)
-   други кислородсъдържащи(11)
 
 
% (V/V)
 
% (V/V)
 
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
 
 
-
 
-
 
-
-
-
-
-
 
 
3,0
 
10,0(18)
 
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
БДС EN 1601(4)
БДС EN 13132
БДС ЕN 14517(4)
Налягане на парите,VР
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
kPa
45,0
 
50,0
60,0(13)
 
80,0
БДС EN 13016-1
 
Дестилационни характеристики
- при 70 °С се изпаряват, Е70
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
- при 100 °С се изпаряват, Е100
Клас А(5)
Клас С(6)
- при 150 °С се изпаряват, Е150
Клас А(5)
Клас С(6)
- край на кипене, FBP
- остатък от дестилацията
 
% (V/V)
 
 
% (V/V)
 
 
% (V/V)
 
 
°С
% (V/V)
 
 
20,0
22,0
 
46,0
46,0
 
75,0
75,0
-
-
 
 
48,0
50,0
 
71,0
71,0
 
-
-
210
2
БДС ЕN ISO 3405(14)
Индекс на летливост (10VP+7E70)
 
 
1050(17)
 
Съдържание на манган(19)
mg/l
-
6 (20)
pr EN 16135
pr EN 16136

 
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС
 EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259. 
(2) RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на октановото число не може да бъде по-ниска от стойността за обявената марка. 
(3) В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON преди вписването им в протокола трябва да се извади корекционният коефициент 0,2.
(4) Арбитражен метод
(5) Клас А – лято от 16 април до 15 октомври.
(6) Клас С – зима от 16 октомври до 15 април. 
(7) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2009/30/ЕС. 
(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 228:2009. При актуализирането на този стандарт могат да бъдат използвани други методи, които дават същата точност и най-малко същото ниво на прецизност както методите, които заменят. 
(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт. 
(10) Трябва да отговаря на БДС EN 15376.
(11) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не по-висока от тази, определена в БДС ЕN 228. 
(12) В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ като арбитражен метод.
(13) Допустимо превишение на налягането на парите през летния период, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол. Виж таблица 2 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на наредбата. 
(14) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405. 
(15) Преходен период „зима – лято“ – от 16 април до 31 май – не важи за производители и вносители. 
(16) Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 30 ноември – не важи за производители и вносители. 
(17) Прилага се само за периода 16 октомври – 15 април.
(18) Виж § 7a от ПЗР на наредбата.
(19) Определянето на показателя се извършва след разработване на методология за изпитване.
(20) Стойността на показателя от 1 януари 2014 г. е 2 mg/l.
Таблица 2

Съдържание на биоетанол (% V/V)
Допустимо превишение на налягането на парите (kPa )
0
0
1
3,65
2
5,95
3
7,20
4
7,80
5
8,0
6
8,0
7
7,94
8
7,88
9
7,82
10
7,76

 
Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол, явяващо се между стойностите от таблицата, се определя чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над и под междинната стойност.
Приложение № 2 към чл. 6, т. 2
Горива за дизелови двигатели

Показатели(6)
Единици за измерване
Гранични(1) стойности
Методи за изпитване(9)
минимум
максимум
Цетаново число(8)
 
51,0
-
БДС EN ISO 5165(2)
БДС EN 15195
Цетанов индекс
 
46,0
-
БДС EN ISO 4264
Плътност при 15 °С
kg/m3
820,0
845,0
БДС EN ISO 3675(2)
БДС EN ISO 12185
Полициклични арени
% (m/m)
-
8,0
БДС EN 12916(7)
Съдържание на сяра
mg/kg
-
10,0
БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
Пламна температура
°С
над 55
-
БДС EN ISO 2719
Коксов остатък
(на 10 % остатък от дестилация)
% (m/m)
-
0,30
БДС EN ISO 10370
Съдържание на пепел
% (m/m)
-
0,01
БДС EN ISO 6245
Съдържание на вода
mg/kg
-
200
БДС EN ISO 12937
Общо количество онечиствания
mg/kg
-
24
БДС EN 12662
Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)
клас
1
БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление
g/m3
h
-
20
25
-
БДС EN ISO 12205
БДС EN 15751
Смазваща способност
(wsd 1,4) при 60 °С
µm
-
460
БДС EN ISO 12156-1
Вискозитет при 40 °С
mm2/s
2,00
4,50
БДС EN ISO 3104
Дестилационни характеристики:
- % (V/V) дестилирали до 250 °С
- % (V/V) дестилирали до 350 °С
- 95 % (V/V) дестилирали до
 
% (V/V)
% (V/V)
°С
 
-
85
-
 
< 65
-
360
БДС EN ISO 3405 (10)
Гранична температура на филтруемост CFPP
- клас А(3)
- клас Е(4), (11)
 
 
°C
°C
 
 
-
-
 
 
5
минус 15
БДС ЕN 116
Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(5)
% (V/V)
-
7,0
БДС EN 14078

 
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.
(2) Арбитражен метод.
(3) Клас А – лято от 16 април до 15 октомври.
(4) Клас Е – зима от 16 октомври до 15 април.
(5) FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214. Виж § 10 от ПЗР.
(6) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и задължително се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2009/30/ЕС.
(7) Полицикличните арени се определят като общо съдържание на арени минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са определени по БДС EN 12916.
(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 590:2009. При актуализирането на този стандарт могат да бъдат използвани други методи, които дават същата точност и най-малко същото ниво на прецизност както методите, които заменят.
(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(10) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.
(11) Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 30 ноември – не важи за производители и вносители.
Приложение № 3 към чл. 6, т. 3
Биодизел – Метилови естери на мастни киселини (FAME)

Показатели
Единици за измерване
Гранични стойности(1)
Методи за изпитване(10)
минимум
максимум
Съдържание на естери
% (m/m)
96,5(2)
-
БДС EN 14103
Плътност при 15 °С(3)
kg/m3
860
900
БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185
Вискозитет при 40 °С(6)
mm2/s
3,50
5,00
БДС EN ISO 3104
Пламна температура
°C
120
-
БДС EN ISO 3679(4)
БДС EN ISO 2719
Цетаново число(5)
-
51,0
-
БДС EN ISO 5165
Гранична температура на
филтруемост
- ниво А(7)
- ниво Е(8), (11)
°С
 
 
 
5
минус 15
БДС ЕN 116
Съдържание на вода
mg/kg
-
500
БДС EN ISO 12937
Киселинно число
mg KOH/g
-
0,50
БДС EN 14104
Йодно число
g l/100 g
-
120
БДС EN 14111
Съдържание на метилов естер на линоленова киселина
% (m/m)
-
12,0
БДС ЕN 14103
Съдържание на метанол
% (m/m)
-
0,20
БДС EN 14110
Съдържание на моноглицериди
% (m/m)
-
0,80
БДС EN 14105
Съдържание на диглиглицериди
% (m/m)
-
0,20
БДС EN 14105
Съдържание на триглицериди
% (m/m)
-
0,20
БДС EN 14105
Свободен глицерол
% (m/m)
-
0,02
БДС EN 14105(4)
БДС EN 14106
Общ глицерол
% (m/m)
-
0,25
БДС EN 14105
Съдържание на сяра
mg/kg
-
10,0
БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
Общо количество онечиствания
mg/kg
-
24
БДС EN 12662
Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)
клас
 
1
БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление 110 °С
h
6,0
-
БДС EN 14112
Съдържание на сулфатна пепел
% (m/m)
-
0,02
БДС ISO 3987
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)(9)
% (m/m)
-
0,30
БДС EN ISO 10370
Метали от I група (Na+K)
mg/kg
-
5,0
БДС EN 14108
БДС EN 14109
БДС EN 14538(4)
Метали от II група (Ca+Mg)
mg/kg
-
5,0
БДС EN 14538
Съдържание на фосфор
mg/kg
-
4,0
БДС EN 14107

 
(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на триглицериди, на свободен глицерол и на метали I група (Na + K) не отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.
(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са присадки.
(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен интервал от 20 °C до 60 °C. Корекции на температурата се правят съгласно формулата, дадена в приложение С на БДС EN 14214. В случай на спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се извършва при 15 °C.
(4) Арбитражен метод.
(5) В случай на спор за определяне на цетаново число може да се използват алтернативни методи, при условие че тези методи произлизат от серия познати методи и имат прецизност, установена съгласно БДС EN ISO 4259, която е най-малко равна на прецизността на сравнителния метод. Резултатът от изпитването при използване на алтернативен метод трябва също да има съответствие с резултата, получен при използване на стандартния метод.
(6) Ако граничната температура на филтруе­мост през студен филтър (CFPP) е равна или по-ниска от минус 20 °C, вискозитетът, определен при минус 20 °C, няма да надвишава 48 mm2/s. В този случай БДС EN ISO 3104 се прилага без данните за прецизност поради ненютоновото поведение в двуфазната система.
(7) Ниво А – лято от 16 април до 15 октомври.
(8) Ниво Е – зима от 16 октомври до 15 април.
(9) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от дестилация.
(10) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(11) Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 31 октомври – не важи за производители и вносители.
Приложение № 4 към чл. 6, т. 4
Биодизел за отопление – Метилови естери на мастни киселини (FAME)

Показатели
Единици за
измерване
Гранични стойности(1)
Методи за изпитване(7)
минимум
максимум
Съдържание на естери
% (m/m)
96,5(2)
-
БДС EN 14103
Плътност при 15 °С(3)
kg/m3
860
900
БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185
Вискозитет при 40 °С(7)
mm2/s
3,50
5,00
БДС EN ISO 3104
Пламна температура
°C
120
-
БДС EN ISO 3679(4)
БДС EN ISO 2719
Температура на течливост
– зимен период (1 октомври –
15 март)
°С
-
минус 10
БДС ISO 3016
 
Съдържание на вода
mg/kg
-
500
БДС EN ISO 12937
Киселинно число
mg KOH/g
-
0,50
БДС EN 14104
Йодно число
g I/100 g
-
130
БДС EN 14111
Ненаситени метилови естери
(≥ 4 двойни връзки)(6)
% (m/m)
-
1
 
Съдържание на моноглицериди
% (m/m)
-
0,80
БДС EN 14105
Съдържание на диглиглицериди
% (m/m)
-
0,20
БДС EN 14105
Съдържание на триглицериди
% (m/m)
-
0,20
БДС EN 14105
Свободен глицерол
% (m/m)
-
0,02
БДС EN 14105(4)
БДС EN 14106
Съдържание на сяра
mg/kg
-
10,0
БДС EN ISO 20846(4)
БДС EN ISO 20884
Общо количество онечиствания
mg/kg
-
24
БДС EN 12662(8)
Стабилност на окисление 110 °С
h
4,0
-
БДС EN 14112
Съдържание на сулфатна пепел
% (m/m)
-
0,02
БДС ISO 3987
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) (5)
% (m/m)
-
0,30
БДС EN ISO 10370
Специфична топлина на изгаряне (долна)
MJ/kg
35
 
СТ на СИВ 3965 ISO 1928

 
(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на триглицериди и на свободен глицерол не отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.
(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са присадки.
(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен интервал от 20 °C до 60 °C. Корекции на температурата се правят съгласно формулата, дадена в приложение В на БДС EN 14213. В случай на спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се извършва при 15 °C.
(4) Арбитражен метод.
(5) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от дестилация.
(6) Разработва се подходящ метод за изпитване.
(7) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(8) БДС EN 12662 се използва до разработване на по-подходящ метод за изпитване.
Приложение № 5 към чл. 6, т. 5
Газьоли за промишлени и комунални цели

Показатели
Единици за измерване
Норми(1)
Методи за изпитване(2)
Фракционен състав
- 10 % дестилират при температура
- 75 % дестилират при температура
 
°С
°С
 
не по-ниска от 180
не по-висока от 360
БДС EN ISO 3405(3)
Кинематичен вискозитет
при 40 °С
mm2/s
2,0 – 7,0
БДС EN ISO 3104
Температура на замръзване
 – зимен период (1 октомври – 15 март)
°С
не по-висока от минус 10
БДС 1751
Пламна температура в
затворен тигел
°С
не по-ниска от 60
 
БДС EN ISO 2719
Сяра
% (m/m)
не повече от 0,1
БДС EN ISO 8754
Вода
%
не повече от 0,05
БДС ISO 3733
Коксов остатък
%
не повече от 0,15
БДС ISO 6615
БДС ISO 10370
Механични примеси
%
не повече от 0,1
СТ на СИВ 2876
БДС EN 12662
Специфична топлина на изгаряне (долна)
MJ/kg
не по-ниска от 41,868
СТ на СИВ 3965
ISO 1928
Пепел
%
не повече от 0,02
БДС EN ISO 6245

 
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.
(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.
Приложение № 6 към чл. 6, т. 7, букви „а“ и „б“
Корабни дестилатни горива

Показатели
Единици за
измерване
Марка ISO-F
Методи за
изпитване (3)
Граници
DMX
DMA
DMZ
DMB
Вискозитет при 40 °C
mm2/s
мin
1,40
2,00
3,00
2,00
БДС EN ISO 3104
max
5,50
6,00
6,00
11,0
Плътност при 15 °C
kg/m3
max
-
890,0
890,0
900,0
БДС EN ISO 3675(7)
БДС EN ISO 12185
Цетаново число
-
min
45
40
40
35
БДС EN ISO 5165(2)
Сяра
% (m/m)
max
0,1
0,1
0,1
1,0(11)
БДС EN ISO 8754
Пламна температура
°C
min
43
60
60
60
БДС EN ISO 2719
Съдържание на сероводород (8)
mg/kg
max
2,00
2,00
2,00
2,00
IP 570
Киселинно число
mg KOH/g
max
0,5
0,5
0,5
0,5
ASTM D664
Обща утайка при горещо филтруване
% (m/m)
max
-
-
-
0,10 (4)
ISO 10307-1
Окислителна стабилност
g/m3
max
25
25
25
25(5)
ISO 12205
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)
% (m/m)
max
0,30
0,30
0,30
-
ISO 10370
Коксов остатък (микрометод)
% (m/m)
max
-
-
-
0,30
ISO 10370
Температура на помътняване
°C
max
-16
-
-
-
ISO 3015
Температура на
течливост (горна)(10)
- зима(1)
- лято(1)
 
 
°C
°C
 
 
max
max
 
 
- 6
0
 
 
- 6
0
 
 
- 6
0
 
 
0
6
БДС ISO 3016
Външен вид
 
светла прозрачна течност(9)
визуално
Съдържание на вода
% (V/V)
max
-
-
-
0,3(4)
БДС ISO 3733
Пепел
% (m/m)
max
0,010
0,010
0,010
0,010
БДС EN ISO 6245
Смазваща способност (wsd 1,4) при 60 °С(6)
µm
max
520
520
520
520(5)
БДС EN ISO 12156-1

 
(1) Зимен период 22 октомври – 15 март; летен период 16 март – 21 октомври.
(2) Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в същата област може да се използва БДС EN ISO 4264 за определяне чрез изчисляване.
(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(4) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, се предприема изпитване по този показател.
(5) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, не се предприема изпитване по този показател.
(6) Oпределянето по този показател се извършва само за горива със съдържание на сяра, по-ниско от 500 mg/kg.
(7) Арбитражен метод.
(8) В сила от 1 юли 2012 г.
(9) При наличие на мътна и непрозрачна проба се провежда изпитване за съдържание на вода по метода на БДС EN ISO 12937, като водното съдържание не трябва да превишава 200 mg/kg.
(10) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните северни и южни географски ширини.
(11) Стойността на показателя е 0,1 % (m/m) от 1 януари 2015 г.
Приложение № 7 към чл. 6, т. 7, буква „в“
Корабни остатъчни горива

Показатели
Единици за измер­ване
Граници
Марка ISO-F
Методи за изпитване(1)
RMA
RMB
RMD
RME
RMG
RMK
10(2)
30
80
180
180
380
500
700
380
500
700
Вискозитет при 50 °С
mm2/s(3)
 
10,00
30,00
80,00
180,0
180,0
380,0
500,0
700,0
380,0
500,0
700,0
БДС EN ISO 3104
Плътност при 15 °С
kg/m3
max
920,0
960,0
975,0
991,0
991,0
1010,0
БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185
Изчислителен ароматен въглероден индекс
-
max
850
860
860
860(5)
870
870(5)
 
 
Сяра(11)
% (m/m)
max
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
БДС EN ISO 8754(4)
БДС EN ISO 14596
Пламна температура
°C
min
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
БДС EN ISO 2719
Съдържание на сероводород(6)
mg/kg
max
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
IP 570
Киселинно число
mg KOH/kg
max
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
ASTM D 664
Обща утайка
% (m/m)
max
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
ISO 10307-2(7)
Коксов остатък (микрометод)
% (m/m)
max
2,5
10,00
14,00
15,00
18,00
20,00
ISO 10370
Температура на течливост (горна)(8)
Зима(9)
Лято(9)
 
°C
°C
 
max
max
 
0
6
 
0
6
 
30
30
 
30
30
 
30
30
 
30
30
БДС EN ISO 3016
Съдържание на вода
% (V/V)
max
0,30
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
БДС EN ISO 3733
Пепел
% (m/m)
max
0,040
0,070
0,070
0,070
0,100
0,150
БДС EN ISO 6245
Ванадий
mg/kg
max
50
150
150
150
350
450
IP 501, IP 470
Натрий
mg/kg
max
50
100
100
50
100
100
IP 501(4), IP 470
Алуминий плюс селиций
mg/kg
max
25
40
40
50
60
60
IP 501(4), IP 470, ISO 10478
Отработени масла(10)
калций и цинк или
калций и фосфор
mg/kg
-
 
 
 
 
 
 
IP 501(4), IP 470, IP 500

 
(1) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(2) Замества DMC.
(3) 1 mm2/s = 1 cSt.
(4) Арбитражен метод.
(5) Когато плътността е около или близко до максималната стойност, измененията в кривата „вискозитет – температура“ са в по-тесни граници.
(6) Граничните стойности са в сила от 1 юли 2012 г.
(7) Арбитражният метод е „Възможна обща утайка“.
(8) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните северни и южни географски ширини.
(9) Зимен период 22 октомври – 15 март; летен период 16 март – 21 октомври.
(10) Горивото не трябва да съдържа отработени масла. Съдържанието на отработени масла в горивото се определя, когато комбинацията в съдържанието на металите калций, цинк и фосфор е над следните количества: „калций > 30 и цинк > 15“ или „калций > 30 и фосфор > 15“.
(11) Стойността на показателя от 1 януари 2020 г. е 0,5 % (m/m).
Приложение № 8 към чл. 6, т. 8
Котелни горива

Показатели
 
Единици за измерване
Норма за мярка(1)
Методи за изпитване(4)
КГС
КГТ
Кинематичен вискозитет при 80 °С
(съответстващ °Е)
mm2/s
не повече от 59
не повече от 8
не повече от 115
не повече от 15
БДС EN ISO 3104
БДС 1766
Сяра
- нискосернисто
- високосернисто
 
% (m/m)
%(m/m)
 
не повече от 1,0
не повече от 3,0(2), (5)
 
не повече от 1,0
не повече от 3,0(2), (5)
 
БДС 8428
БДС EN ISO 8754
Вода и утайки
%
не повече от 1,0
не повече от 1,0
БДС 15862
Пламна температура в
отворен тигел
°С
не по-ниска от 90
не по-ниска от 110
БДС EN ISO 2592
СT на СИВ 1496
Температура на замръзване
°С
не по-висока от 25 (3)
не по-висока от 25
БДС 1751
Плътност при 20 °С
g/сm3
-
не повече от 1,015
БДС EN ISO 3675
Специфична топлина на изгаряне (долна)
MJ/kg
не по-ниска от 40,2
не по-ниска от 39,8
СT на СИВ 3965
 ISO 1928
Пепел
%
не повече от 0,10
не повече от 0,14
БДС EN ISO 6245
Водоразтворими киселини и основи
-
отсъствие
отсъствие
БДС 5252

 
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.
(2) Стойността на показателя от 1 януари 2012 г. е 1,0 % (m/m).
(3) За нискосернисто се допуска не повече от 40 °С.
(4) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(5) Преходен период от 1 януари до 31 март 2012 г. – не важи за производители и вносители.
Приложение № 9 към чл. 10, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
№ ... ... ... ... от ... ... ... ... ... ... г.
Производител/вносител ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)
представляван от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на фирмата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(адрес, телефон, факс, е-mail)
Декларирам, че: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. Течното гориво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)*
от партида ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
в количество ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. тона
съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
2. Горивото е изпитано за съответствие в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 (протокол № ... ... ... ... ... от ... ... ... ... г.)
3. Течното гориво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
в количество ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . тона, предоставено за разпространение и/или използване на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на документ за експедиция)
е от партида ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
съответствието на която е декларирано в т. 1.**
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(подпис и печат на производителя, вносителя или разпространителя)

 

*Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление; 5. газьоли за промишлени и комунални цели; 6. газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих; 7. леко корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 8. корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 9. корабни остатъчни горива – марка ISO-F; 10. котелни горива; 11. тежки горива.
** Съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата текстът на т. 3 допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение.

 
Приложение № 10 към чл. 16б, ал. 3

BUNKER DELIVERY NOTE
1. Name and IMO number of receiving ship ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Port ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...
3. Date of commencement of delivery ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Name, address and phone number of marine fuel oil supplier ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Product name(s) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Quantity (metric tons) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(tested in accordance with ISO 3675)
7. Density at 15 °C (kg/m3) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(tested in accordance with ISO 8754)
8. Sulphur content (% m/m) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
I, the undersigned, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation 14(1)/14(4) and Regulation 18(1) of Annex VI of the MARPOL Convention.

 

Signature for the
Signature for the
receiving ship:
fuel oil supplier:
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... .
Stamp
Stamp      “

 
Заключителна разпоредба
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
5442