Министерски съвет
брой: 26, от дата 7.3.2008 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 35 от 27 февруари 2008 г. за определяне на диференцирани нормативи по научни специалности за издръжка на обучението за един докторант в организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г.
за определяне на диференцирани нормативи по научни специалности за издръжка на обучението за един докторант в организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. С постановлението се определят диференцирани нормативи по научни специалности за издръжка на обучението за един докторант в организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО).
Чл. 2. (1) Диференцираните нормативи за издръжка на обучението за един докторант се определят като произведение от базовия норматив за издръжка на обучението за един докторант и коефициент за научната специалност.
(2) Базовият норматив за издръжка на обучението за един докторант е удвоеният размер на базовия норматив за издръжка на обучението за един студент в държавните висши училища, определян ежегодно с постановлението за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.
Чл. 3. Диференцираните нормативи по научни специалности се определят по реда на чл. 2, ал. 1 с коефициенти, както следва:
1. за научните специалности от приложение № 1 - с коефициент 1,00;
2. за научните специалности от приложение № 2 - с коефициент 1,60;
3. за научните специалности от приложение № 3 - с коефициент 2,30;
4. за научните специалности от приложение № 4 - с коефициент 4,30;
5. за научните специалности от приложение № 5 - с коефициент 5,00;
6. за научните специалности от приложение № 6 - с коефициент 9,40;
7. за научните специалности от приложение № 7 - с коефициент 10,57.
Допълнителна разпоредба
§ 1. (1) Субсидията за издръжка на обучението за един докторант в редовна форма на обучение в организациите по чл. 47, ал. 1 ЗВО за всяка научна специалност се определя в размер на съответния диференциран норматив по чл. 3.
(2) Субсидията за издръжка на обучението за един докторант в задочна форма на обучение в организациите по чл. 47, ал. 1 ЗВО за всяка научна специалност се определя, като трима докторанти в задочна форма на обучение се приравняват на един докторант в редовна форма на обучение.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 91, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование.
Министър-председател: Сергей Станишев
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
Приложение № 1 към чл. 3, т. 1
1. Педагогика - Теория на възпитанието и дидактика; История на педагогиката и българското образование; Методика на обучението (по отрасли и видове науки); Специална педагогика; Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (включително методика на лечебната физкултура).
2. Икономика, организация и управление - Политическа икономия; История на икономическите учения; Народно стопанство (включително регионална икономика и история на народното стопанство); Финанси, парично обращение, кредит и застраховка; Статистика и демография; Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; Приложение на изчислителната техника в икономиката; Ценообразуване; Световно стопанство и международни икономически отношения; Икономика и организация на труда; Планиране; Икономика и управление (по отрасли); Социално управление; Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли); Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли); Стокознание (по подотрасли); Маркетинг.
Приложение № 2 към чл. 3, т. 2
1. Философия - История на философията; Логика; Естетика; Етика; Философия на науката; Философия на историята; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; Теория на познанието; Съвременни философски учения; Онтология; Теология.
2. История - Стара история (включително праистория); Средновековна обща история; Нова и най-нова обща история; История на България; Археология (включително нумизматика; епиграфика и палеографика); Етнография; История на науката и техниката; Документалистика, архивистика, палеографика (включително историография и източникознание).
3. Филология - Теория и история на литературата; Българска литература; Руска литература и литература на народите на ОНД; Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия; Фолклористика (включително български фолклор, славянски фолклор); Журналистика; Общо и сравнително езикознание (включително съпоставително и балканско езикознание; структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика); Обща и експериментална фонетика; Теория и практика на превода; Български език; Славянски езици; Германски езици; Романски езици; Класически езици; Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски; монголски езици; угро-фински езици; Езици на народите на Азия, Африка и Америка.
4. Право - Теория на държавата и правото. Политически и правни учения; История на държавата и правото; Римско частно право; Конституционно право на Република България; Административно право и административен процес; Гражданско и семейно право; Граждански процес; Трудово право и обществено осигуряване; Финансово право; Изобретателско, авторско и патентно право; Международно частно право; Международно право и международни отношения; Наказателно право; Наказателен процес; Наказателно-изпълнително право; Криминалистика; Криминология; Природозащитно право; Правна социология; Правна информатика; Сравнително конституционно право; Стопанско право.
5. Психология - Обща психология; Психофизиология; Педагогическа и възрастова психология; Психология на труда и инженерна психология; Социална психология; Военна психология; Юридическа психология; Спортна психология; Медицинска психология; Специална психология; Психология на дейността.
6. Култура и изкуство - Музейно дело; Теория и история на културата; Книгознание, библиотекознание и изкуствознание, библиография.
7. Научна информация - Теория на научната информация; Информационнотърсещи системи.
8. Социология и политически науки - Социология; Политология; Наукознание.
Приложение № 3 към чл. 3, т. 3
1. Математика - Математическа логика; Алгебра и теория на числата; Математически анализ; Диференциални уравнения; Геометрия и топология; Изчислителна математика; Теория на вероятностите и математическа статистика; Изследване на операциите; Информатика (включително математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика); Математическо моделиране и приложение на математиката (по групи научни специалности и по отрасли).
2. Механика - Теоретична механика; Приложна механика (включително трибиология); Строителна механика, съпротивление на материалите; Механика на деформируемото твърдо тяло; Механика на флуидите; Земна и скална механика; Биомеханика.
3. Физика - Теоретична и математическа физика (включително математични методи във физиката, класическа механика и теория на относителността; квантова механика; теория на полето и елементарните частици; термодинамика и статистическа физика); Ядрена физика (включително ядрени модели и структура на атомното ядро; свойства на атомните ядра и експериментална ядрена техника; ядрени реакции и физика на деленето - радиоактивност); Физика на елементарните частици и високите енергии (включително модели на взаимодействие и систематика на елементарните частици; структура и свойства на елементарните частици и резонанси; конкретни реакции и феноменология експериментална техника на високите енергии; физика на космическите лъчи); Неутронна физика и физика на ядрените реактори (включително неутронна физика; физика на ядрените реактори и дозиметрия; ядренофизични методи за изучаване на веществата); Радиофизика и физическа електроника (включително статистическа радиофизика; разпространение на електромагнитните вълни; физика на свръхвисоките честоти; криогенна електроника; мазери; свръхпроводникова електроника; емисионна електроника и електровакуумна техника; електромагнитна оптика); Физика на плазмата и газовия разряд (включително кинетична теория на газовете; процеси на пренасяне в неутрални и йонизирани газове и плазма; физични процеси в плазма и при газов разряд; термоядрен синтез); Физика на електричните и магнитните явления (включително електростатика; магнетостатика; класическа електродинамика); Физика на атомите и молекулите (включително електронна структура на атомите и молекулите - обща теория; електронна обвивка на атомите и атомни спектри; електронни обвивки; симетрия; вибрационни и ротационни свойства на молекулите и молекулни спектри; междуатомни и междумолекулни взаимодействия; взаимодействия на атоми и молекули с електромагнитно поле и ядрени лъчения); Топлофизика и хидродинамика (включително термични и криогенни процеси и явления; процеси на пренасяне във флуиди; физика на свиваемите и несвиваемите флуиди); Физика на вълновите процеси (включително акустични трептения и вълни; оптика; нелинейни трептения и вълни - нелинейна оптика и квантова електроника; оптоелектроника и лазерна техника); Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (включително структура на твърдите тела; кристалография; уравнение на състоянието; фазови равновесия и фазови преходи; динамика на кристалната решетка; статистика и термични свойства на кондензираните пари; физика на ниските температури и квантовите течности; физика на повърхността и дефектите на кристалната решетка); Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (включително електронни състояния и зонна структура на твърдите тела; електронен транспорт в кристали и неподредени системи; електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса; електронни свойства на нискоразмерни системи; физически основи на микроелектрониката; свръхпроводимост; магнитни свойства на кондензираните фази; резонансни явления в кондензирани фази (АМР, ЕПР, гама-резонанс и др.); оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване).
4. Геофизика, астрономия и астрофизика - Астрономия и небесна механика; Астрофизика и звездна астрономия; Геофизика; Приложна геофизика; Сеизмология и вътрешен строеж на Земята; Земен магнетизъм и гравиметрия; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство; Хелиофизика; Метеорология; Дистанционни изследвания на Земята и планетите.
5. Химия - Теоретична химия; Неорганична химия; Органична химия; Аналитична химия; Физикохимия; Химия на високомолекулярните съединения; Химия на елементоорганичните съединения; Радиационна химия; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества; Радиохимия; Електрохимия (включително химически източници на тока); Нефтохимия и нефтохимичен синтез; Химична кинетика и катализ; Биохимично инженерство; Химия на твърдото тяло.
6. Биология - Антропология; Зоология; Ботаника; Молекулярна биология; Ембриология; Генетика; Молекулярна генетика; Биофизика; Радиобиология; Биохимия; Хидробиология; Микробиология; Вирусология; Ентомология; Физиология на растенията; Физиология на животните и човека; Клетъчна биология; Паразитология и хелминтология; Имунология; Микология; Невробиология; Морфология.
7. Геология - Регионална геология; Геохимия; Петрология; Минералогия и кристалография; Литология; Палеонтология и стратиграфия; Геотектоника; Хидрогеология; Геология на океаните и моретата; Инженерна геология; Геология и проучване на полезни изкопаеми; Методи и техника на геоложките изследвания.
8. География - Физическа география и ландшафтознание; Икономическа и социална география; Геоморфология и палеография; Биогеография и география на почвите; Хидрология на сушата и водните ресурси; Океанология; География на населението и селищата; Климатология; География на страните; География на рекреацията и туризма.
9. Машиностроене и машинознание - Материалознание и технология на машиностроителните материали; Машинознание и машинни елементи; Теория на механизмите, машините и автоматичните линии; Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли); Хидравлични и пневматични задвижващи системи; Технология на машиностроенето; Технологично проектиране на машиностроителни заводи; Рязане на материалите и режещи инструменти; Металорежещи машини и системи; Процеси и оборудване за електрофизични и електрохимични методи за обработка; Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране; Технологии, машини и системи за леярното производство; Технологии, машини и системи за заваръчното производство; Машини и агрегати за металургичното производство; Минни и обогатителни машини; Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост; Машини и съоръжения за химичната, нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработващата промишленост; Машини и съоръжения за силикатното производство; Машини и съоръжения за леката промишленост; Машини, агрегати и процеси на полиграфичното производство; Машини и съоръжения за електронната промишленост; Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост; Машини и апарати за целулозно-хартиената и лесохимическата промишленост; Машини за производство на пластмасови изделия; Пътни и строителни машини; Машини и съоръжения за производство на строителни материали и железобетон; Селскостопански и хидромелиоративни машини; Парогенератори; Парни и газови турбини; Двигатели с вътрешно горене; Хидравлични и пневматични машини и съоръжения; Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране; Подемно-транспортни машини; Автомобили, трактори и кари; Локомотиви, вагони и трамваи; Роботи и манипулатори; Машини, съоръжения и системи за биотехнологично производство.
10. Авиационна и космична техника - Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати; Технология за производство на летателни апарати; Наземни комплекси, стартови съоръжения (в т.ч. летища и летателни съоръжения); Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати; Дистанционни аеро- и космически методи.
11. Корабостроене - Теория на кораба; Проектиране и конструиране на корабите; Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта; Корабни силови уредби, машини и механизми.
12. Електротехника - Теоретична електротехника; Електротехнически материали и кабелна техника; Електрически машини; Електрически апарати; Светлинна техника и източници на светлина; Електромеханика (по отрасли); Електротехнологии; Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли); Електрозадвижване.
13. Метрология и уредостроене - Метрология и метрологично осигуряване; Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини; Уреди, преобразуватели и методи за измерване на електрични и магнитни величини; Точно уредостроене; Навигационни уреди и системи; Оптични и лазерни уреди и методи; Електронни (аналогови и цифрови) измервателни преобразуватели и уреди; Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (включително на околната среда); Медицински уреди; Технология на уредостроенето; Електроизмервателна техника; Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физико-химически и биологични величини; Уреди и системи за агротехнически, геофизически и агрометеорологични измервания; Методи и уреди за измервания в топло- и ядрената техника; Информационно-измервателни системи.
14. Енергетика - Теоретична топлотехника; Електрически централи и подстанции; Ядрени енергетични инсталации и уредби; Ядрени реактори; Термични и ядрени електрични централи; Електрически мрежи и системи; Енергопреобразуващи технологии и системи; Водноелектрически централи и хидроенергийни устройства; Електрофизични инсталации и ускорители; Техника на високите напрежения; Промишлена топлоенергетика; Промишлена топлотехника; Термодинамика.
15. Комуникационна техника - Теоретични основи на комуникационната техника; Космически съобщения; Радиолокация и радионавигация; Радиопредавателна и радиоприемна техника; Електродинамика и антенофидерни устройства; Радиорелейни линии; Кабелни и оптични комуникационни системи; Комуникационни мрежи и системи; Комутационни системи; Телевизионна и видеотехника; Терминални устройства в комуникационната техника; Осигурителна техника и системи (по отрасли); Електроакустика, звукотехника и кинотехника.
16. Добив и първична преработка на полезни изкопаеми - Маркшайдерство; Подземен добив на полезни изкопаеми; Открит и подводен добив на полезни изкопаеми; Механизация на мините; Минно строителство; Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища; Обогатяване на полезните изкопаеми; Техника и технология на сондирането; Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти; Минна аерология; Техника и технология на взривните работи; Геотехнология и минерална биотехнология.
17. Металургия - Металознание и термична обработка на металите; Металургична топлотехника; Металургия на черните метали; Металургия на цветните и редките метали; Прахова металургия; Металургия на метали с висока чистота и специални сплави; Рудотермични процеси.
18. Химична технология - Технология на неорганичните вещества; Технология на електрохимичните производства; Технология на тежкия или основния органичен синтез; Технология на финия органичен и биохимичен синтез; Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти; Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология; Химична технология на лакобояджийските материали и адхизивите; Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали; Технология на каучук и гума; Химично съпротивление на материалите и защита от корозия (по отрасли); Химична технология на влакнестите материали; Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи; Технология на природните и синтетичните горива; Химико-фармацевтична и парфюмерийно-козметична технология; Технология на композитните материали.
19. Технологии на продоволствените продукти - Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия; Технология на захарта и захарните изделия; Технология на млякото и млечните продукти; Технология на месните и рибните продукти; Технология на алкохолните и безалкохолните напитки; Технология на биологично активните вещества (включително ензими, хормони, белтъчини); Технология на тютюна и тютюневите изделия; Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати; Технология на плодовите и зеленчуковите консерви; Хладилна технология на хранителните продукти; Технология на продуктите за обществено хранене; Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите.
20. Технология на продукти за широко потребление - Текстилно, обувно и кожухарско материалознание; Първична преработка на текстилните суровини (памук, ликови, ест. коприна, вълна); Технология на текстилните материали; Технология на шевното производство; Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки; Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества; Технология на обувното производство; Технология на полиграфическото производство.
21. Технологии в горското стопанство, добива на дървесина, целулозно-хартиената и дървообработващата промишленост - Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина; Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост; Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост; Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства; Дървесинознание и дървесни материали.
22. Транспорт - Транспортни системи и транспортни технологии; Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете; Управление и експлоатация на железопътния транспорт; Управление и организация на автомобилния транспорт; Управление и организация на промишления транспорт (по отрасли); Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт; Управление на кораби и корабоводене; Водни пътища, съобщения и хидрография; Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища; Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи (по отрасли).
23. Строителство - Технология и механизация на строителното производство; Земна основа, фундиране и подземно строителство; Строителни конструкции; Строителни материали и изделия и технология на производството им; Хидротехническо строителство; Водоснабдяване и канализация; Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника; Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения; Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения; Проектиране и строителство на летища; Хидромелиоративно строителство; Речно и морско строителство; Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.
24. Геодезия - Обща, висша и приложна геодезия; Картография (включително тематично географско картографиране); Фотограметрия и дистанционни методи; Земеустройство (включително кадастър и оценка на недвижимите имоти).
25. Архитектура и градоустройство - Теория и история на архитектурата; Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата; Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн; Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли; Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство; Типизация, индустриализация, каталогизация в архитектурата и строителството.
26. Механизация и електрификация на селското стопанство - Механизация и електрификация на растениевъдството; Механизация и електрификация на животновъдството.
27. Други технически науки - Техника на безопасността на труда и противопожарната техника (по отрасли); Приложна геометрия и инженерна графика; Стандартизация; Патентно дело; Взаимозаменяемост на изделията (по отрасли); Ергономия и промишлен дизайн; Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации; Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (по отрасли).
28. Електроника и електронна техника - Теория на електронните вериги и електронна схемотехника; Микроелектроника; Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане; Твърдотелна електроника; Квантова и оптоелектроника; Вакуумна и плазмена електроника; Електронни преобразуватели; Електронизация (по отрасли и групи научни специалности); Индустриална електроника; Молекулна и биоелектроника; Технология на електронното производство (по отрасли).
29. Автоматика, изчислителна техника и системи за управление - Теория на автоматичното управление; Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника; Системно програмиране; Компютърни системи, комплекси и мрежи; Системи с изкуствен интелект; Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли); Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли); Автоматизация на производството (по отрасли); Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.); Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.); Управляващи изчислителни машини и системи; Биоавтоматика.
30. Екология и опазване на околната среда - Екология и опазване на екосистемите; Технология за пречистване на водите; Технологии за пречистване на въздуха; Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците; Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли); Влияние на екологичните фактори върху човека и опазването му от вредните екологични фактори.
31. Горско стопанство - Горски култури, селекция и семепроизводство; Лесоустройство и таксация; Лесовъдство (включително дендрология); Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите; Озеленяване на населени места и ландшафта; Ловно стопанство.
Приложение № 4 към чл. 3, т. 4
1. Агрономия - Общо земеделие; Почвознание; Агрохимия; Селекция и семепроизводство на културните растения; Растителна защита (включително фитопатология, вирусология, хербология и др.); Мелиорации (включително почвена ерозия и борбата с нея); Растениевъдство; Овощарство; Зеленчукопроизводство; Лозарство; Декоративни растения; Фуражно производство, ливадарство.
2. Животновъдство - Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването; Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите; Говедовъдство и биволовъдство; Овцевъдство и козевъдство; Свиневъдство; Птицевъдство; Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др.); Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов.
3. Ветеринарна медицина - Патология на животните; Паразитология и инвазионни болести на животните и човека; Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни; Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните; Дезинфекция, дезинсекция и дератизация; Ветеринарно-санитарна експертиза; Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните; Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване.
Приложение № 5 към чл. 3, т. 5
Култура и изкуство - Театрознание и театрално изкуство; Музикознание и музикално изкуство; Кинознание, киноизкуство и телевизия; Изкуствознание и изобразителни изкуства; Хореография.
Приложение № 6 към чл. 3, т. 6
1. Медицина - Анатомия, хистология и цитология; Патологоанатомия и цитопатология; Патофизиология (включително ветеринарна патофизиология); Клинична лаборатория; Вътрешни болести; Гастроентерология; Нефрология; Ендокринология; Белодробни болести; Ревматология; Неврология; Психиатрия; Дерматология и венерология; Геронтология и гериатрия; Токсикология; Фармакология (включително фармакокинетика и химиотерапия); Имунопатология и алергология; Медицинска радиология и рентгенология (включително използване на радиоактивни физически изотопи); Епидемиология; Хигиена (включително трудова, комунална, училищна, радиационна и др.); Инфекциозни болести; Тропична медицина; Ото-рино-ларингология; Офталмология; Обща хирургия; Анестезиология и реаниматология; Хематология и преливане на кръв; Ортопедия и травматология; Неврохирургия; Урология; Пластична и естетична хирургия; Гръдна хирургия; Акушерство и гинекология; Онкология; Кардиология; Ангиология; Сърдечно-съдова хирургия; Педиатрия; Микропедиатрия; Детска хирургия; Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; Медико-санитарна защита; Професионални заболявания; Хранене и диететика; Спортна медицина (включително лечебна физкултура); Физиотерапия, курортология и рехабилитация; Съдебна медицина; Обща медицина; Военна терапия; Военна хирургия; Военна епидемиология; Военна токсикология; Авиационна медицина; Военна хигиена; Организация и тактика на медицинската служба.
2. Фармация - Технология на лекарствените фармацевтични форми и биофармация; Фармакогнозия и фитохимия; Фармацевтична химия; Военномедицинско снабдяване.
3. Стоматология - Терапевтична стоматология; Детска стоматология; Ортопедична стоматология; Хирургична стоматология.
Приложение № 7 към чл. 3, т. 7
Военни науки - Организация и управление на въоръжените сили; Военно-политически проблеми на сигурността; Военно-приложни аспекти на гражданската защита.

10877