Президент на републиката
брой: 24, от дата 26.3.2010 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 60 за освобождаване на генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов от длъжността представител на началника на отбраната във Военния комитет на Европейския съюз и назначаването му на длъжността военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз

 

УКАЗ № 60
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов от длъжността представител на началника на отбраната във Военния комитет на Европейския съюз.
2. Назначавам генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов на длъжността военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Маргарита Попова
2464