Президент на републиката
брой: 56, от дата 21.7.2009 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 265 за допълнение на Указ № 209 от 1 юли 2009 г. за освобождаване на вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев от длъжността командващ на Военноморските сили и за назначаването му на длъжността началник на щаба по подготовката на Военноморските сили

 

УКАЗ № 265
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
В Указ № 209 от 1 юли 2009 г. за освобождаване на вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев от длъжността командващ на Военноморските сили и за назначаване на вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев на длъжността началник на щаба по подготовката на Военноморските сили се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя “считано от 29 юни 2009 г.”.
2. В т. 2 накрая се добавя “считано от 29 юни 2009 г.”.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 13 юли 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
9574