Министерски съвет
брой: 107, от дата 7.12.2004 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Решение № 928 от 26 ноември 2004 г. за признаване на Съюза на синдикатите в обединение “Промяна” за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище

 

РЕШЕНИЕ № 928
ОТ 26 НОЕМВРИ 2004 Г.
за признаване на Съюза на синдикатите в обединение “Промяна” за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм., Решение № 9121 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 93 от 2003 г.)
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Съюза на синдикатите в обединение “Промяна” за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище.
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
59302