Народно събрание
брой: 14, от дата 11.2.2005 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Решение за освобождаване на Огнян Стефанов Герджиков като председател на Народното събрание

 

РЕШЕНИЕ
за освобождаване на Огнян Стефанов Герджиков като председател на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Огнян Стефанов Герджиков като председател на Народното събрание поради системно превишаване на правата и неизпълнение на задълженията му в рамките на неговата компетентност.
Решението е прието от XXXIX Народно събрание на 4 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Камелия Касабова

6006