Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето
брой: 10, от дата 6.2.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.64


Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г.
за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.
(2) Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра.
(2) Наредбата се прилага при:
1. издаването на разрешения за строеж на площадки за игра, разположени на открито;
2. издаването на разрешения за строеж на обекти за обществено обслужване (детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, търговски обекти, бензиностанции и др.), в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на открито;
3. издаването на разрешения за строеж на сгради, в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на закрито (в търговски обекти, детски центрове и др.);
4. въвеждането в експлоатация на нови обществено достъпни площадки за игра на открито и при въвеждането в експлоатация на обектите по т. 2 и 3;
5. основно обновяване или ремонт на съществуващи обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито, и на съществуващи сгради или на части от тях, предназначени за обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито;
6. поддържането и контрола на обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито.
Чл. 3. Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА
Раздел I
Общи изисквания към устройството на площадките за игра, разположени на открито и на закрито
Чл. 4. (1) Площадките за игра се устройват в зависимост от предназначението им по възрастови групи на очакваните ползватели.
(2) Ползвателите на площадки за игра в зависимост от физическите и психическите им способности се разделят на следните възрастови групи:
1. до 3 години;
2. от 3 до 12 години;
3. от 12 до 18 години.
(3) В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи се създават условия за следните основни видове игри и/или занимания:
1. люлеене;
2. пързаляне;
3. въртене;
4. клатушкане;
5. пазене на равновесие;
6. катерене;
7. игри със сюжети и роли;
8. експериментиране;
9. учене;
10. общуване - колективни игри.
Чл. 5. (1) На всяка открита площадка за игра се осигурява възможност най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за ползватели с увреждания. В закритите площадки за игра броят на достъпните занимания може да е по-малък в зависимост от техническата възможност за устройването им.
(2) Достъпните занимания и/или съоръжения за игра се предвиждат така, че да е осигурен достъпен маршрут за ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства, и за техните придружители, и съответните занимания и/или съоръжения за игра да не се групират, а да се разполагат равномерно на територията на площадката.
(3) Допуска се изискванията по ал. 1 и 2 да не се прилагат за площадки за игра, разположени на открито на територии, които са част от плажните ивици, когато не е осигурен достъпен маршрут до площадката за ползватели с увреждания.
(4) При устройване на площадките за игра, предназначени за няколко възрастови групи, се обособяват отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея занимания и/или съоръжения за игра.
Раздел II
Изисквания при планирането и разполагането на открити площадки за игра
Чл. 6. (1) Големината и броят на площадките за игра се определят в зависимост от следните показатели:
1. вид на населеното място;
2. демографска структура на населението, като се отчита, че обитателите до 18-годишна възраст са около 18 % от всички обитатели на населеното място или на градската структура (район);
3. брой на жилищните единици в жилищната структура или на територията на населеното място;
4. етажност и гъстота на застрояване на територията;
5. наличие на свободни площи между сградите при условия на съществуваща висока степен на изграденост на територията;
6. брой на очакваните ползватели на териториите за рекреационни дейности.
(2) При отчитане на показателите по ал. 1 площадките за игра могат да се планират, както следва:
1. в парковете и градините в урбанизираните територии, както и в паркове извън урбанизираните територии и в горски паркове;
2. за квартал от жилищна територия в урбанизираните територии (в жилищна група);
3. за устройствена зона в урбанизираната територия;
4. за цялата урбанизирана територия;
5. в територии за рекреационни дейности.
Чл. 7. (1) Площадките за игра се устройват в поземлените имоти, както следва:
1. извън производствени територии;
2. в територии с умерено ослънчаване - предимно за площадките за игра или за зоните от площадки за игра, предназначени за деца до 3 години;
3. върху поземлени имоти, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и други източници на замърсявания;
4. в територии, защитени от въздушни течения или за които се предвижда изкуствена защита срещу въздушни течения посредством подходящи растителни видове и други средства.
(2) Площадките за игра се планират и проектират в съответствие с пешеходната система на урбанизираната територия или на отделните устройствени зони така, че да се създаде свързана система от места за детски отдих в безопасна среда.
(3) За осигуряване на достъпа до площадката за игра се прилагат нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
Чл. 8. (1) За съществуващите площадки за игра и за площадките за игра към бензиностанции и търговски обекти, устроени на разстояние, по-малко от 10 m от автомагистрали, първостепенна улична мрежа и други източници на шум, прах и изгорели газове, се осигурява растителен пояс откъм страната на неблагоприятното въздействие.
(2) При близост на площадката за игра до първостепенната улична мрежа в случаите по ал. 1 се поставят и предупредителни пътни знаци - вертикална и/или хоризонтална маркировка на улиците за намаляване на скоростта, както и за сигнални светлини. Входовете и изходите на площадките се устройват откъм обезопасената спрямо улицата страна.
Чл. 9. (1) Изискванията към устройството на площадките за игра, които се предвиждат в жилищните територии, в зависимост от възрастовите групи на ползвателите им са определени съгласно табл. 1.
Таблица 1
 
       Възрастова                                  Радиус на                                      Минимална                         Минимален
          група на                                  отдалеченост                                      площ на                                брой
      ползвателите                                 от жилища                                      площадката                         занимания
                                                              и/или                                             за игра                                и/или
                                                            жилищни                                                                                 минимален
                                                             сгради                                                                                       брой
                                                                                                                                                        съоръжения
           1                                                     2                                                    3                                       4
До 3 години                                        От 5 до 150 m                                  50 m2 - при                 Пясъчник - с
                                                                                                              брой на очак-                площ най-малко
                                                                                                             ваните ползва-              10 m2
                                                                                                                тели до 15                  Две пейки
                                                                       Едно съоръжение за
                                                                        ползватели до 3 години
 
От 3 до                                              От 5 до 400 m                                  200 m2 - при                Три пейки
12 години                                                                                                брой на очак-                Най-малко чети-
                                                                                                             ваните ползва-              ри съоръжения за
                                                                                                               тели до 100                 игра и три вида
                                                                                                                                                 занимания за
                                                                                                                                                 ползватели от 3
                                                                                                                                                 до12 години
                                                                                                                                                 Беседка
 
От 12 до                                            В близост до                                   В зависимост               Най-малко чети-
18 години                                           игрище, учили-                                  от броя на                  ри съоръжения за
                                                         ще или в парк                                   очакваните                 игра и три вида
                                                                                                                ползватели                 занимания за
                                                                                                               2 m2 на пол-                ползватели от 12
                                                                                                                   звател                    до 18 години
                                                                                                                                                 Беседка
 
Забележка. Изискванията по колона 2 се прилагат при възможност и в зависимост от конкретните условия.
(2) Показателите, определени в табл. 1 към ал. 1, могат да се прилагат и за площадките за игра, които се устройват в смесените територии и в териториите за рекреационни дейности.
(3) Площадките за игра за ползватели от 3 до 12 години могат да се комбинират с площадки за ползватели до 3 години, като се приемат минималните изисквания в колони 2 и 3 на табл. 1 за възрастовата група от 3 до 12 години.
(4) Площадките за игра могат да се предвиждат като комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за всички ползватели до 18 години в близост до игрища, увеселителни обекти и в парковете.
Раздел III
Изисквания към устройството на откритите площадки за игра и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането за осигуряване на безопасност и достъпност при игра
Чл. 10. (1) За всяка открита площадка за игра се поставя минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката.
(2) Табелата по ал. 1 съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които се означават със символи и знаци.
(3) Информационните табели съдържат най-малко следната информация за:
1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;
2. възрастовите групи на ползвателите, за които е предназначена площадката;
3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;
4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката (при необходимост в зависимост от предназначението на площадката по възрастови групи);
5. забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения;
6. забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;
7. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;
8. телефонните номера на бърза помощ, пожарна, полиция и др.
Чл. 11. (1) За всяка площадка за игра се монтира ограда с височина най-малко 1 m. По оградата не се допуска наличието на необезопасени стърчащи и остри елементи, които могат да наранят ползвателите на площадката за игра.
(2) До оградата на площадката се допуска засаждане на жив плет от растителни видове, които не застрашават здравето на ползвателите и на придружителите им.
(3) За площадките за игра, разположени в паркове, огради се предвиждат по преценка на стопанина на съответната площадка в зависимост от конкретните условия и възможните рискове за безопасно ползване на площадката.
Чл. 12. (1) Площадките за игра се устройват с най-малко два входа/изхода със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.
(2) Вратите на входовете/изходите на площадките не следва да създават опасност за захващане на пръсти и други части от тялото. Между подвижната част на вратата и рамката от двете страни във всяко едно положение, по цялото протежение на рамката се предвижда разстояние не по-малко от 12 mm.
(3) Подвижната част на вратата на входа/изхода на площадката се монтира на височина от 0,06 до 0,11 m от повърхността на настилката.
(4) Вратите се боядисват в ярък и контрастиращ с оградата цвят, за да може лесно да се разпознават от хора със зрителни увреждания.
Чл. 13. (1) На територията на площадките за игра извън минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра се предвиждат места за сядане, а при възможност - и масички за игра.
(2) До съоръженията за игра, предназначени за деца до 3 години, и до пясъчника се разполагат най-малко две пейки или други подходящи места за сядане.
(3) На територията на площадките за игра се предвижда възможност за разполагане на беседка.
Чл. 14. (1) Броят на кошчетата за отпадъци се определя в зависимост от големината на площадката, но не по-малко от две кошчета.
(2) Кошчетата за отпадъци се разполагат в близост до входовете/изходите на площадките за игра, на разстояние не по-малко от 2 m от тях и най-малко 2 m от местата за сядане.
(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат за площадки за игра с площ до 100 m2.
Чл. 15. (1) На територията на площадките за игра се засаждат растителни видове, които не застрашават здравето на ползвателите и на придружителите им.
(2) Информация за растителните видове, които са неподходящи за засаждане на територията на площадките за игра и които могат да бъдат опасни за здравето на ползвателите на площадките, както и за растителните видове, които са подходящи и оказват благоприятно въздействие върху човешкия организъм, е дадена в приложение № 1.
Чл. 16. (1) Площадките за игра се устройват така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване, свързани със:
1. конструкцията на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;
2. материалите, от които са изработени съоръжението за игра и елементите на обзавеждането;
3. вида на настилката и нейното изпълнение;
4. начина на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;
5. вида на растителните видове и местата за засаждането им.
(2) Не се допуска разполагане на елементи на обзавеждането, както и засаждане на растителност в минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра и по основните маршрути за преминаване, както и припокриването на минималните пространства на две или повече съоръжения.
(3) Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра и на основните му елементи е дадена в приложение № 2.
Чл. 17. (1) Около съоръженията за игра и елементите от съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се осигурява свободно пространство, достатъчно за маневриране с инвалидна количка, при спазване на нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда.
(2) В свободното пространство на съоръжение за игра не се допуска наличието на стърчащи части или елементи, с изключение на поставените с цел подпомагане на ползвателите по време на игра.
(3) Елементите на обзавеждането на площадката за игра се разполагат така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели и придружители с увреждания.
Чл. 18. (1) Основите на съоръженията за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания.
(2) Съоръженията за игра се монтират в земята до определения и означен от производителя знак за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.
(3) Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръженията и на елементите на обзавеждането техни части или елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и др.
(4) Фундаментите, цоклите и закрепващите елементи на съоръженията за игра в настилки от насипни продукти (пясък, дървесни кори и др.) се изпълняват в слой с дебелина най-малко 0,40 m. При възможност и когато е посочено от производителя, те се покриват чрез отделни части или детайли на съоръжението (например чрез платформата - при въртележка). Начинът на изпълнение на фундамент на съоръжение за игра в настилка от насипни продукти е показан на схемата съгласно приложение № 3.
(5) Стъпалата и перилата на стълби, когато са част от конструкцията на съоръжението за игра, се монтират стабилно, без да се въртят.
Чл. 19. На откритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 3 m, включително повърхности и структури от съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите.
Чл. 20. Вертикалните и хоризонталните занимателни панели (с морски шах, животни, букви, кухни, пъзели, халки и др.), предвидени и за ползватели с двигателни увреждания, се разполагат на височина от 0,45 до 0,62 m.
Чл. 21. (1) Пясъчникът се предвижда и изпълнява с площ най-малко 10 m2, със стени с височина от 0,25 до 0,40 m от повърхността на пясъка, изпълнени или облицовани цялостно или частично с топлоизолационен, бързосъхнещ и гладък материал, като се осигурява и възможност за сядане по тях.
(2) Пясъчникът се предвижда като самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръжения за игра.
(3) Дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е най-малко 0,30 m, като под пясъка се полагат геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж с дебелина на слоя не по-малко от 0,10 m.
(4) За пясъчника се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици.
(5) Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).
(6) На територията на площадката пясъчникът се разполага извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра на естествено засенчено от растителни видове място. Когато няма възможност за естествено засенчване, към конструкцията на пясъчника се предвижда подходящо цялостно или частично изкуствено засенчване (чадър, тента и др.).
(7) В случаите, когато се предвиждат масички за игра с пясък и вода, те се разполагат в близост до пясъчника, като част от масичката остава извън пясъчника, на достъпен за инвалидна количка маршрут. Частта от масичката, разположена на достъпния маршрут, се проектира с широчина, по-голяма от 0,76 m, с дължина (дълбочина) най-малко 0,43 m и с височина от 0,60 до 0,75 m над настилката. За осигуряване на свободно преминаване и разполагане на инвалидна количка под долната повърхност на масичката не се допуска наличието на каквито и да е елементи.
Чл. 22. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се обработват така, че да няма опасност от нараняване (от отделени трески и др.).
(2) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането са проектирани така, че да е осигурена възможност за лесно оттичане на водата (чрез подходящ минимален наклон или по друг конструктивен метод).
Раздел IV
Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито
Чл. 23. (1) Площадките за игра на закрито се устройват в самостоятелни сгради, в сгради за обществено обслужване или в подходящи за целта обществено достъпни помещения или площи - части от сгради, които отговарят на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Устройване на площадки за игра на закрито в жилищни сгради се допуска само на партерните етажи при спазване на изискванията на чл. 38 ЗУТ.
Чл. 24. (1) Помещенията и площите за устройване на закрити площадки за игра се разполагат при спазване на следните изисквания:
1. осигуряват се:
а) при брой на ползвателите до 50 - най-малко един евакуационен изход;
б) при брой на ползвателите от 50 до 200 - най-малко два евакуационни изхода;
в) при брой на ползвателите над 200 - два евакуационни изхода, и по един евакуационен изход на всеки 100 ползвателя допълнително;
2. електрическите, телефонните и други инсталации, както и датчиците се разполагат на недостъпни за ползвателите места; контактите на електрическата инсталация се проектират на височина, по-голяма от 1,60 m, или се изпълняват обезопасени;
3. прозорците се проектират на такава височина, че да е осигурена възможност за поставяне на средства за слънцезащита и най-малко 50 % от площта на всеки прозорец да е отваряема;
4. изкуственото осветление се проектира равномерно разпределено с минимална осветеност на помещенията, както следва: 300 Lx - за луминесцентно, и 150 Lx - за обикновено осветление, като осветителните тела се обезопасяват;
5. температурата на въздуха в помещенията е в границите 20 ??23 °С, с денонощни колебания 1 - 3,5 °С;
6. достъпът на ползвателите до потенциално опасни места е обезопасен;
7. помещенията и площите са лесно достъпни за почистване и поддържане.
(2) В закритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 2 m, включително повърхности и структури от съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите.
(3) Когато към закритите площадки за игра има тераси, те се обезопасяват и оборудват със средства за защита от пряко слънчево греене (тенти, чадъри и др.) с оглед ползването им за игри на открито.
(4) Достъпните маршрути за ползватели с увреждания се изпълняват в съответствие с нормативните изисквания за проектиране на достъпната среда.
Чл. 25. (1) Към закритите площадки за игра се предвижда помещение или обособено пространство за родители/придружители на ползвателите на площадката, от което има директна или индиректна видимост (например чрез монитори) към основното пространството за игра.
(2) Зоните за хранене и за други допълнителни дейности на територията на площадката се предвиждат така, че да са напълно отделени от основното пространство за игра. Връзката на тези зони с основното пространство за игра се обезопасява.
(3) Зоната за персонала за посрещане на ползвателите на площадката се проектира така, че да има пряка видимост към основното пространство за игра.
(4) Елементите на обзавеждането в закритите площадки за игра (маси, столчета, шкафове и др.) се разполагат така, че да не пречат на движението към евакуационните изходи или по основните маршрути за игра.
(5) Всички елементи на обзавеждането се изработват със заоблени ръбове и краища с радиус на зaобляне, по-голям от 8 mm.
Чл. 26. (1) Към всяка закрита площадка за игра се предвижда най-малко едно санитарно помещение, достъпно и за ползватели с увреждания, с тоалетна мивка с течаща топла и студена вода и с тоалетна.
(2) Водочерпните кранове и санитарните прибори се монтират на височина съобразно възрастовите особености на ползвателите.
(3) За водочерпни кранове се предвиждат термостатни смесители за осигуряване на температура на течащата топла вода не по-висока от 38 °С.
Чл. 27. (1) Подът на площадката за игра се изпълнява от материали, които позволяват лесно почистване и дезинфекция.
(2) Стените и вертикалните повърхности в зоната за ползватели до 3 години се облицоват с мек и лесен за почистване материал на височина най-малко 1,20 m от пода.
(3) Стените и вертикалните повърхности при зоната за игра за ползватели над 3 години се облицоват с мек и лесен за почистване материал на височина най-малко 1,60 m от пода.
(4) В зоната на вратите се осигуряват подходящи мерки за обезопасяване срещу защипване на пръсти и други части на тялото.
(5) Дръжките на вратите се предвиждат на височина 0,61 m или с въртеливо движение при отваряне/затваряне.
Чл. 28. (1) Всички хоризонтални и наклонени платформи, рампи и модулната конструкция на изцяло затворените съоръжения за игра се облицоват с ударопоглъщащ материал.
(2) Рампите и наклонените платформи се предвиждат със стъпала - ребра по широчината на рампата, облицовани с мек материал.
Чл. 29. (1) Когато на територията на закрита площадка за игра се предвижда басейн с топки, се спазват следните изисквания:
1. стените и подът на басейна се облицоват с материал, лесен за почистване и дезинфекция;
2. дълбочината на слоя с топки за ползватели до 3 години е до 0,45 m;
3. дълбочината на слоя с топки за ползватели над 3 години е до 0,60 m;
4. топките са с минимален диаметър 70 mm.
(2) Басейнът с топки може да се комбинира с пързалка при спазване на следните изисквания:
1. частта от басейна с топки при изходната секция на пързалката е отделен от басейна с топки за обща употреба;
2. басейнът с топки е видим от зоната за наблюдение;
3. дълбочината на басейна е не по-голяма от 0,40 m;
4. дължината на басейна е най-малко 2 m, мерено от края на изходната секция на пързалката;
5. в басейна няма препятствия.
Чл. 30. (1) При изходната секция на пързалката се предвижда ударопоглъщаща настилка.
(2) За пързалки, рампи и наклонени платформи с височина на началната секция, по-голяма от 1 m, се предвижда напречен лост над стартовата секция на височина между 0,60 и 0,90 m.
(3) Свободното пространство пред изходната секция на пързалката е най-малко 2 m.
Чл. 31. (1) На територията на закритите площадки за игра се предвиждат мрежи при спазване на следните изисквания:
1. отворите на мрежите са между 40 и 60 mm;
2. не се допуска наличието на остри ръбове по фиксиращите елементи на мрежите и облицоващия материал;
3. при модулно съоръжение за игра се предвижда мрежа и в горната му част и периодично пристягане на мрежите като част от дейностите, свързани с поддържането и безопасността на площадката за игра.
(2) Не се допуска висящите съоръжения за игра да образуват примка.
Чл. 32. (1) За безопасна експлоатация на изцяло затворени съоръжения за игра в зависимост от броя на ползвателите се осигуряват входове/изходи съгласно табл. 2.
 
Таблица 2
 
Брой на                   < 20           От 21 до 50                 От 51 до 100               От 101 до 200                        > 200
 ползва-
 телите
 
Минима-
лен брой
 на вхо-
   дове/
изходи                     2                 2 ÷ 3                           2 ÷ 4                           3 ÷ 4                                    *
        
*Минимален брой на входове/изходи = (брой на ползвателите/50) + 1
        
(2) Входовете/изходите на изцяло затворени съоръжения за игра се разполагат така, че да са на разстояние от всяка точка на съоръжението не по-голямо от 18 m.
(3) Входът на затворено съоръжение за игра, предназначено за не повече от 20 ползватели, се предвижда с широчина най-малко 0,72 m, а за повече от 20 ползватели - с широчина най-малко 0,90 m. Най-малко един от входовете/изходите е с височина, по-голяма от 1,30 m.
(4) За безопасната експлоатация на изцяло затворени съоръжения се предвиждат следните площи: за ползватели до 3 години - най-малко 1,5 m2, а за ползватели над 3 години - най-малко 2 m2. Тези площи могат да бъдат увеличавани, когато се предвиждат активни игри и занимания в тях.
Чл. 33. За всяка закрита площадка за игра се предвиждат следните типове табели и сигнатурни означения:
1. основни означения и табели, предназначени за цялата площадка:
а) табела с данни за стопанина на площадката за игра и за броя на ползвателите за цялата площ на площадката за игра;
б) сигнатурни означения за игра и забрани (сигнатурни забрани за целене с топки и други предмети и за влизане в игралната площ с обувки, бижута, очила, храни, напитки и др.; сигнатурни означения за места за обувки и др.);
2. табели и сигнатурни означения, предназначени за безопасно ползване на всяко едно от съоръженията за игра в съответствие с инструкциите на производителя (брой на ползвателите на съоръжението за игра; правила за ползване на съоръжението за игра; възрастова група на ползвателите, максимална височина на ползвателите при модулно съоръжение за игра и друга изисквана от производителя за предоставяне информация).
Чл. 34. (1) Закритите площадки за игра се поддържат и контролират при спазване на изискванията по глава трета.
(2) В закритите площадки за игра се осигурява персонал, обучен за работа със съответната възрастова група ползватели, за оказване на първа помощ и за извършване на необходимите действия при евакуация.
Раздел V
Минимални изисквания към безопасността на съоръжения за игра и техните части
Чл. 35. Съоръженията за игра и техните части трябва да са конструирани така, че рисковете, които могат да възникнат при ползването им, да се разпознават лесно от съответната възрастова група ползватели, за която са предназначени, дори ако съоръженията не се използват по предназначения или очаквания начин.
Чл. 36. (1) Съоръженията за игра трябва да са конструирани така, че родителят/придружителят във всеки момент да може безпрепятствено да окаже помощ на ползвателя.
(2) Заградените и/или затворените съоръжения за игра или техните структури с вътрешно разстояние от входа/изхода, по-голямо от 2 m, се изработват с най-малко два отвора, достъпни без допълнителни помощни средства, с диаметър, по-голям от 500 mm, и разположени в различни страни на съоръжението.
Чл. 37. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се конструират така, че да няма опасност от захващане на тялото, части от тялото или на дрехи.
(2) Не се допуска съоръжения за игра и елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързващите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхнини, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.
Чл. 38. (1) Най-ниското стъпало на стълбища, които са част от конструкцията на съоръженията за игра, предназначени за ползватели над 3 години, се изгражда с височина най-малко 0,40 m, мерено от повърхността на настилката.
(2) За достъп до съоръжението или елемента за игра, предназначено за ползватели над 3 години, най-ниската платформа се разполага на височина, по-голяма от 0,60 m, мерено от повърхността на настилката, и без възможност за достъп до съоръжението или елемента от повърхността на настилката (посредством стълби, рампи, наклонени платформи, мрежи и др.).
(3) С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане на тялото или на части от него достъпните отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, не се допуска да са по-големи от правоъгълник с размери 89/157 mm и по-малки от кръг с диаметър 230 mm.
(4) С оглед предотвратяване на опасността от захващане на пръсти на ръката достъпните малки отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 1,2 m, и с дълбочина, по-голяма от 0,10 m, са с вътрешен диаметър, по-малък от 8 mm или по-голям от 25 mm.
Чл. 39. В случаите, когато е предвиден подвижен мост в конструкцията на съоръжението за игра, разстоянието между подвижния мост и неподвижните части на съоръжението, както и разстоянието между долната част на подвижния мост и повърхността на настилката (при пълно натоварване на подвижния мост) са по-големи от 0,23 m.
Чл. 40. (1) Не се допуска въже, което е част от съоръжение за игра, да образува примка.
(2) Диаметърът на въжетата, фиксирани в единия им край, е между 2 и 45 mm.
(3) Не се допуска всяко възможно отклонение встрани на въже, фиксирано в двата му края, да е повече от 20 на сто от дължината на въжето.
(4) Не се допуска въже, фиксирано в двата му края, да излиза извън ръба на рампата или наклонената платформа, над която се намира.
(5) Диаметърът на въжета, фиксирани в двата си края, за обхващане с цяла длан е от 16 до 45 mm.
Чл. 41. (1) Максималният светъл отвор на веригите в съоръженията за игра е 8,6 mm във всяка посока. При съединения светлият отвор е по-голям от 12 mm или по-малък от 8,6 mm. Изключения се допускат, когато веригата е недостъпна за ползвателите.
(2) В съоръженията за игра се монтират вериги, издържащи на натоварванията, за които са предвидени.
Чл. 42. (1) Всяко съоръжение с височина на свободно падане от 1 до 2 m се обезопасява с парапети с височина от 0,65 до 0,80 m от повърхността на стоене.
(2) Преградите при съоръжения за игра с рампи, хоризонтални и наклонени платформи с височина на свободно падане между 0,60 и 3 m, предназначени за ползватели от всички възрасти, в т.ч. и за ползватели под 3 години, се изграждат с височина най-малко 0,70 m от повърхността на стоене.
(3) С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане между отделните вертикални греди на преградите се осигурява разстояние не по-малко от 89 mm. Гредите на преградите сa без хоризонтални перила или пръти, за да не могат да се използват за катерене. Парапетите и преградите на съоръжението за игра се конструират и изграждат така, че да няма възможност за стоене или седене върху тях. Схема на парапет и преграда е дадена в приложение № 4.
Чл. 43. (1) Стълбите при съоръжения с височина на свободно падане, по-голяма от 1 m, и с наклон, по-голям от 45°, се осигуряват с перила с диаметър между 16 и 45 mm за осигуряване на възможност за обхващането им от ползвателите. Перилата на стълби с наклон, по-голям от 45°, започват от първото стъпало.
(2) Пространството за стъпване е с дълбочина (дължина) най-малко 140 mm.
(3) Стълбите с вертикална височина, по-голяма от 2 m, се осигуряват с междинни платформи с широчина, равна на широчината на стълбата, и с дължина най-малко 1 m.
(4) Стъпалата се разполагат на равни разстояния, като се допускат разлики в разстоянията само при първото и последното стъпало.
Чл. 44. (1) Тунелите с наклон до 15 % спрямо хоризонта се изграждат с вътрешен диаметър, както следва:
1. над 400 mm - при дължина на тунела до 1 m;
2. над 500 mm - при дължина на тунела от 1 до 2 m;
3. над 750 mm - при дължина на тунела над 2 m.
(2) Тунелите с наклон над 15 % спрямо хоризонта се изграждат с вътрешен диаметър над 750 mm и с елементи за катерене (стъпенки, дръжки, стъпала и др.).
Чл. 45. Специфичните технически изисквания за безопасно ползване на съоръженията за игра в експлоатация са съгласно приложение № 5.
Чл. 46. (1) Съоръженията за игра се изработват от материали с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.
(2) Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.
(3) Съоръженията за игра (за откритите площадки за игра) могат да се изработват от синтетични материали, устойчиви на въздействието на ултравиолетови лъчи.
(4) Елементите или частите от съоръженията за игра, изработени от стъклопласти, се обработват повърхностно с полимер с подходяща твърдост, която се декларира от производителя. Полимерното покритие се изпълнява с дебелина, която осигурява защита от директен контакт със стъклопласти.
Раздел VI
Изисквания към настилките на територията на площадки за игра
Чл. 47. (1) Площта на удар при съоръжения за игра или елементи от тях с височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, се предвижда и изпълнява като ударопоглъщаща настилка.
(2) Минималната площ за изпълнението на ударопоглъщаща настилка за безопасно ползване на съоръженията за катерене, на люлки, въртележки, клатушки, пързалки и въжени линии се определя в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията и/или съгласно приложение № 6.
(3) За съоръженията, разположени в закрити площадки за игра, се допуска разпростирането на ударопоглъщаща настилка около съоръженията да е 1 m, когато околните вертикални повърхнини са облицовани с ударопоглъщащ материал.
(4) Начинът на полагане и поддръжката на ударопъглъщаща настилка се изпълняват в съответствие с инструкцията на производителя на продукта за настилката.
Чл. 48. (1) За ударопоглъщаща настилка на открити площадки за игра може да се предвижда тревна настилка, когато височината на свободно падане на съоръжение за игра е до 1 m и когато има техническа и организационна възможност за редовно поддържане на тревния чим в добро състояние.
(2) За височина на свободно падане на съоръжение за игра до 3 m може да се използва тревна настилка само когато е комбинирана със синтетична ударопоглъщаща настилка с отвори за трева.
Чл. 49. (1) Ударопоглъщаща настилка от пясък може да се предвижда за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m и с дълбочина на пясъчния слой във всяка точка най-малко 0,40 m.
(2) За изпълнението на ударопоглъща настилка се използват следните видове пясък:
1. ситен пясък - промит, без примеси или глинести частици, с фракция от 0,2 до 2 mm;
2. едър пясък/ситен чакъл - промит, с фракция от 2 до 8 mm.
Чл. 50. (1) Насипни ударопоглъщащи настилки от дървесен (растителен) материал може да се предвиждат за открити площадки за игра при максимална височина на свободно падане до 3 m и с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,40 m. В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,20 m (приложение № 3).
(2) За ударопоглъщащи настилки от дървесен материал се използват следните видове материали:
1. дървесни стърготини с големина на частиците от 5 до 30 mm, добре загладени, без остри ръбове и краища и без части от листа и кора;
2. дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 mm.
(3) Допуска се настилките от дървесни стърготини и кори да се изпълняват с минимална дебелина във всяка точка 0,10 m само когато под тях е положен слой от промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm и с дебелина на слоя във всяка точка най-малко 0,30 m. При изпълнението на такива настилки се предвижда редовна поддръжка най-малко един път в седмицата чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), както и чрез добавяне на дървесни стърготини или кори.
Чл. 51. (1) При използване на насипни настилки от дървесни частици и/или пясък за откритите площадки за игра се изпълнява дренаж от слой чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, и с дебелина най-малко 0,10 m, като между чакъла и насипната настилка се полага геотекстил.
(2) Насипните настилки, полагани на територията на откритите площадки за игра, се поддържат редовно чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), което се извършва веднъж в месеца, и чрез основно прекопаване и изваждане на долния слой от настилката на повърхността най-малко веднъж в сезона.
Чл. 52. (1) Ударопоглъщащи настилки от синтетични продукти може да се предвиждат за открити и за закрити площадки за игра.
(2) Ударопоглъщащите настилки от синтетични продукти или от други видове продукти, за които в тази наредба не са определени конкретни изисквания, се изпълняват с дебелина на слоя в зависимост от височината на свободно падане в съответствие с инструкциите на производителите им.
Чл. 53. (1) Твърди настилки се полагат само за площи от територията на площадки за игра, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщащи настилки съгласно изискванията на наредбата.
(2) На територията на откритите площадки за игра може да се полагат следните видове твърди настилки:
1. бетонни плочи;
2. от асфалт;
3. паваж;
4. от бетон;
5. каменни плочи;
6. от дървен материал.
Чл. 54. (1) Ударопоглъщащата настилка за съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се изпълнява само от синтетични продукти.
(2) По достъпните маршрути за ползватели с двигателни увреждания, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщаща настилка съгласно изискванията на наредбата, се полага твърда настилка, с изключение на настилките от каменни и бетонни плочи на тревна фуга и други, които затрудняват свободното придвижване с инвалидна количка.
Чл. 55. (1) При изпълнението на площадките за игра различните видове твърди и ударопоглъщащи настилки може да се комбинират при спазване на изискванията за употребата им и за достъпност от ползватели с двигателни увреждания.
(2) Повърхността на настилката на цялата площ за игра, независимо дали е твърда или ударопоглъщаща, се изпълнява гладка, без препятствия и неравности.
Раздел VII
Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки
Чл. 56. (1) За новите съоръжения за игра, разполагани на територията на площадките за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите съгласно приложение № 7.
(2) Производителят на съоръжение за игра удостоверява съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност с един от следните документи:
1. сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра;
2. протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт съгласно приложение № 7 и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.
Чл. 57. (1) Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението.
(2) Всяко съоръжение за игра се маркира трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко със:
1. името и адреса на производителя;
2. наименованието и годината на производство на съоръжението;
3. номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра;
4. знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.
Чл. 58. (1) На територията на площадките за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 13 и 104 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 “Безопасност на играчки. Люлки, пързалки и подобни съоръжения за използване в домашни условия на закрито и открито”.
(2) Съоръженията за игра по ал. 1 се предвиждат и ползват само в случаите, когато има осигурена техническа и организационна възможност за надзор, който се извършва от лице, преминало курс за първа помощ и присъстващо през цялото време на ползване на площадката за игра (например на закрити площадки за игра или на открити площадки за игра към детски ясли и градини и други обекти за обществено обслужване).
Чл. 59. (1) Производителите на продукти, предназначени за изпълнение на ударопоглъщащи настилки, изготвят инструкция за полагане и поддържане на продуктите на български език.
(2) Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки, за които в тази наредба не са определени изисквания, носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията й в съответствие с БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване” при различни височини на свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва.
Глава трета
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕТО ИМ
Раздел I
Разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на площадките за игра
Чл. 60. (1) Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра, разположени на открито, както и основното обновяване на съществуващи площадки за игра, се извършват при условията и по реда на ЗУТ.
(2) Част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект на площадка за игра, разположена на открито, съдържа:
1. ситуационен план на терена на площадката за игра заедно с дендрологична ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра (ако има такава);
2. проект на площадката за игра, с който се определят разположението и видът на съоръженията за игра; подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на предвижданите благоустройствени дейности, озеленяването, означенията и огражденията;
3. подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата;
4. инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи настилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за ударопоглъщащи настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в наредбата не са определени конкретни изисквания - допълнителни указания на производителя за дебелината на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС EN 1177;
5. архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането, а при необходимост - конструктивни проекти на елементите, които представляват строителни конструкции;
6. техническа документация (количествени сметки, посадъчни схеми и др.) за предвижданите строително-монтажни и залесителни работи;
7. проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот, върху който се разполага площадката за игра, и/или за електроснабдяване и външно художествено осветление (когато се предвиждат със заданието за проектиране);
8. обяснителна записка.
(3) В случаите, когато площадките за игра, разположени на открито, са част от обекти за обществено обслужване, документите по ал. 2 се прилагат към част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект за съответния обект.
(4) Документацията при основно обновяване на съществуващи открити площадки за игра включва всички или част от документите по ал. 2 в зависимост от извършените строителни и монтажни дейности.
Чл. 61. (1) Сградите, в които се предвиждат площадки за игра на закрито, се разрешават, изграждат и въвеждат в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ. Помещенията и/или частите от сградата, предназначени за закрити площадки за игра, се устройват при спазване на изискванията на тази наредба.
(2) Документацията за закритите площадки за игра включва издадените строителни книжа и документите по чл. 60, ал. 2, т. 3 и 4.
Чл. 62. Съоръженията за игра, настилките и елементите на обзавеждането на площадката за игра се монтират по безопасен начин, при спазване на инструкциите на съответния производител.
Чл. 63. (1) Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ нейният стопанин възлага на избран от него орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на тази наредба, като за целта му предоставя и проектната документация по чл. 60 и 61 в зависимост от вида на площадката.
(2) За извършената работа органът по ал. 1 изготвя доклад и/или сертификат за контрол, в който се описват резултатите от извършената проверка и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на резултатите от проверката органът определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата и на съответните стандарти съгласно приложение № 7. Докладът и/или сертификатът за контрол представляват неразделна част от строителните книжа за площадката за игра.
(3) Документите за въвеждане в експлоатация на открити и на закрити площадки за игра (разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация) се издават след представяне на доклада и/или на сертификата за контрол.
(4) В случаите, когато с документите по ал. 2 са констатирани несъответствия на площадката за игра с изискванията на наредбата и на съответните стандарти съгласно приложение № 7, тези несъответствия се отстраняват преди въвеждане на площадката в експлоатация.
Раздел II
Поддържане и контрол на площадките за игра
Чл. 64. (1) Обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито, могат да се ползват само ако съответстват на изискванията за устройство и безопасност, определени по реда на тази наредба.
(2) Поддържането и контролът на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от техните стопани.
Чл. 65. Контролът по отношение на общата безопасност при ползването на въведените в експлоатация площадки за игра се извършва от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.
Чл. 66. (1) Стопанинът на площадката за игра по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата.
(2) Стопанинът на площадката за игра носи отговорност за:
1. правилното й устройство в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на тази наредба;
2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;
3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;
4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;
5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите площадки за игра;
6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;
7. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата, отбелязани в докладите за извършения контрол.
Чл. 67. (1) Стопанинът на площадката за игра съставя план за контрола и поддържането й за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя в зависимост от конкретните условия и натовареността на площадката и в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията за игра и на положените настилки с оглед определяне на честотата на извършване на контрола и поддържане на площадката за игра.
(3) За целите на контрола и поддържането на площадките за игра може да се прилагат основните изисквания на БДС EN 1176-7 “Съоръжения за игра. Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване”.
Чл. 68. (1) Планът за контрол и поддържане на площадките за игра включва график и писмени процедури при извършване на следните основни видове контрол:
1. постоянен контрол;
2. периодичен (функционален) контрол;
3. годишен основен контрол.
(2) Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7 - 10 дни за установяване на видими опасности.
(3) Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичният контрол се извършва с оглед извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.
(4) Стопанинът на площадката за игра веднъж на 12 месеца възлага на орган за контрол извършването на годишен контрол на площадка за игра. Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на наредбата. За съоръженията за игра и за положените настилки контролът се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите им и с изискванията на съответните стандарти от приложение № 7.
(5) Първият годишен контрол на нова или основно обновена площадка за игра се извършва в срок до 12 месеца след въвеждането й в експлоатация.
(6) Органът за контрол издава и предоставя на стопанина на площадката за игра доклад за извършения контрол и/или сертификат за контрол, съдържащ всички резултати от извършената проверка, както и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на тези документи органът за контрол определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата.
Чл. 69. (1) За проведените постоянни и оперативни видове контрол стопанинът на площадката за игра съставя доклади, които включват най-малко:
1. наименование, местоположение на площадката, дата и час на провеждане на контрола, вид на контрола и данни за лицето, извършило контрола;
2. установени опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и растителността вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни въздействия и др.
3. предлагани мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра.
(2) Мерките за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра могат да включват поотделно или комбинирано следните дейности (мероприятия):
1. технически;
2. организационни;
3. информационни (табели и означения).
(3) Информация за някои основни опасности и рискови фактори, които в зависимост от конкретните условия могат да се вземат предвид при извършване на контрола на площадката за игра, е дадена в приложение № 8.
(4) Примерни образци на доклад за извършен периодичен контрол от стопанина на открити или закрити площадки за игра със справка за отстранените неизправности, установени при контрола, са дадени съответно в приложения № 9 и 10.
(5) Стопанинът на площадката за игра води архив, съдържащ данни за по-тежките контузии и наранявания, възникнали на площадката за игра, които взема предвид при поддържането й. Примерен образец на доклад за документиране на злополука е даден в приложение № 11.
Чл. 70. (1) След всеки извършен контрол стопанинът на площадката за игра определя необходимите мерки в зависимост от установените опасности и несъответствия с оглед привеждането й в съответствие с изискванията за безопасност по реда на тази наредба.
(2) Мерките по ал. 1 се записват и планират в плана за контрол и поддържане на площадката за игра.
Чл. 71. (1) Стопанинът на площадката за игра води и съхранява документацията за техническото обслужване и контрола на площадката.
(2) Документацията по ал. 1 съдържа най-малко:
1. технически паспорт на площадката за игра, който се съставя при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.); в приложение № 12 на тази наредба е даден примерен образец, в който са включени специфичните изисквания към площадките за игра;
2. документиране на злополуките (по-тежки контузии и наранявания), възникнали на площадката (причини, вид на контузията и нараняването);
3. план за контрол и поддържане заедно с докладите за извършените постоянни, периодични и годишни контролни дейности, за достъпността на площадката за игра и за планираните и предприетите мерки за осигуряване на безопасното й ползване;
4. издадените строителни книжа при въвеждане в експлоатация, както и при извършване на основни обновявания на площадката за игра.
(3) При извършване на годишния контрол на площадката за игра от органа за контрол стопанинът на площадката му предоставя документацията по ал. 2, за да се запознае с установените несъответствия, настъпилите злополуки и предприетите мерки за отстраняване на рисковете за периода между годишните контролни дейности, извършвани от органа за контрол.
(4) Технически паспорт по ал. 2, т. 1 се съставя, когато площадката за игра представлява самостоятелен строеж. В случаите, когато открита или закрита площадка за игра представлява част от сграда, данните за площадката се включват в техническия паспорт на съответната сграда, който се съхранява от собственика на сградата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Площадка за игра” е площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 ЗУТ.
2. “Съоръжения за игра” са съоръжения, конструкции, пясъчници и техни елементи, с които или на които ползвателите могат да играят индивидуално или групово в зависимост от предпочитанията си и които могат да сменят по всяко време.
3. “Елементи на обзавеждането на площадка за игра” са места за сядане, масички, кошчета, огради, врати (входове/изходи), табели, шкафове, беседки, тенти, чадъри, осветителни тела, перголи, клоцове с растителност и др.
4. “Първостепенна улична мрежа” е улична мрежа по смисъла на чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
5. “Орган за контрол” е независим от заинтересуваните страни орган за контрол на детска среда за игра, упълномощен от правоспособен орган за акредитация за съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 “Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол”, че е компетентен при прилагането на нормативните изисквания, стандартите, добрите практики и техническите изисквания, свързани с безопасността на площадките за игра.
6. “Стопанин на площадка за игра” е собственик, наемател или концесионер на поземления имот или на сграда или на част от сграда, на чиято територия е разположена площадката за игра.
7. “Свободно пространство на съоръжение за игра” е пространство във, на или около съоръжение за игра, което може да се заеме от ползвателя, подложен на принудено движение, причинено от конструкцията на съоръжението (пързаляне, люлеене, клатене и др.).
8. “Стълбище” е основно средство за достъп, състоящо се от стъпала, по които ползвателят може да се качва или слиза.
9. “Рампа” е основно средство за достъп, с наклонена повърхност до 38°, по която ползвателят може да се качва или слиза.
10. “Обхващане” е задържане на ръката около цялата повърхност на опората, като диаметърът на опората е между 16 и 45 mm. За съоръжения, предназначени за ползватели до 3 години, диаметърът на опората е между 16 и 30 mm.
11. “Захващане” е опасност, създадена от ситуация, при която могат да бъдат захванати тялото, част от него или дрехите.
12. “Платформа” е повърхност с повдигнато ниво.
13. “Наклонена платформа” е повърхност с повдигнато ниво и с наклон, по-голям от 38°.
14. “Парапет” е перило, предназначено да подпомогне ползвателя за поддържане на равновесие.
15. “Преграда” е парапет, предназначен да предпазва ползвателя от падане.
16. “Височина на свободно падане” е най-голямото вертикално разстояние от опорната точка на ползвателя до повърхността под нея (площта на удар).
17. “Площ на удар” е зона около и под дадено съоръжение за игра, в която ползвателят може да има съприкосновение с настилката в резултат на падане от издигната част на съоръжението.
18. “Пространство за падане” е пространство във, на или около съоръжение за игра, в което ползвателят може да попадне при падане от повдигната част на съоръжението. Пространството за падане започва от височината на свободно падане.
19. “Минимална площ за изпълнение на ударопоглъщаща настилка” е площта на удар под и около съоръжение за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 0,6 m.
20. “Пързалка” е съоръжение за игра с наклонена(и) повърхност(и), по която ползвателят се пързаля по определена траектория.
21. “Въртележка” е съоръжение за игра, предназначено за повече от един ползвател, което се върти около една централна вертикална ос, без да се отклонява настрани при въртенето.
22. “Въжена линия” е съоръжение или част от съоръжение за игра, чрез което ползвателите могат да сe придвижват върху или по направление на носещо въже, като се използва силата на гравитацията.
23. “Люлка-махало” е съоръжение за игра, при което седалките са окачени към товароносеща напречна греда и могат да се люлеят напред-назад в дъга под прав ъгъл спрямо напречната греда.
24. “Люлка-махало с една точка на окачване” е съоръжение за игра, при което към точката на закрепване са окачени платформи, които могат да се люлеят във всички посоки.
25. “Люлка-везна” и “клатушка” са съоръжения за игра с една или няколко седалки или места за стоене, които могат да бъдат приведени в движение от ползвателя, като движението при люлеене зависи от типа и начина на фиксиране на съоръжението към земята.
26. “Съоръжение за катерене” е съоръжение за игра без платформи, при ползването на което ползвателят се държи с двете си ръце, тъй като няма възможност да стои изправен без опора.
27. “Комбинирано (сложно) съоръжение за игра” е съвкупност от елементи за игра (пързалка, съоръжение за катерене и др.), свързани посредством рампи, лостове, платформи, мостове и/или стъпала.
28. “Комбинирана пързалка” е пързалка, при която достъпът до началната секция е възможен само чрез преминаване през друго съоръжение за игра или части от съоръжение за игра.
§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Стопаните на съществуващи площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2013 г., като до 31 декември 2009 г. одобряват план-график на дейностите, които са длъжни да извършат за постигане на съответствие с изискванията на наредбата.
§ 4. Изискванията за удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра съгласно глава втора, раздел VII се прилагат една година след изтичане на преходния период за влизане в сила на тази наредба. През този срок производителите на съоръжения за игра са длъжни да удостоверят техническите и конструктивните характеристики на съоръженията със сертификати или протоколи от изпитвания в съответствие с техническите спецификации и документите, по които са произведени съоръженията, и да изготвят на български език подробна инструкция за определяне на минималното необходимо пространство за тяхното разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол.
§ 5. До създаването на органите за контрол по смисъла на тази наредба дейностите, свързани с проверката на съответствието на площадките за игра с изискванията на наредбата, се изпълняват от стопаните на площадките за игра.
§ 6. Централните и териториалните органи на изпълнителната власт - стопани на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и закрито, предвиждат необходимите за утвърждаване разходи със Закона за държавния бюджет за съответната година, съответно с общинския бюджет, приет по реда на Закона за общинските бюджети, за планиране на нови площадки за игра, за привеждане на съществуващите площадки за игра в съответствие с изискванията на наредбата, както и за поддържане и контрол на площадките за игра.
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 11 ЗУТ.
§ 8. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в “Държавен вестник”.
§ 9. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
§ 10. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
Министър на регионалното развитие и благоустройството: А. Гагаузов
    Министър на вътрешните работи: М. Миков
     За председател на Агенцията за закрила на детето: Хр. Монов
 
Приложение 1 към чл. 15, ал. 2
 
I. Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра
 
II. Растителни видове с благоприятно въздействие върху човешкия организъм
 
Приложение № 2 към чл. 16, ал. 3
 
Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра   
 
Приложение № 3 към чл. 18, ал. 4 и чл. 50, ал. 1
 
Схема на дълбочините на настилките от насипни продукти при изпълнението на фундамент на съоръжение за игра в насипна настилка
 
Приложение № 4 към чл. 42, ал. 3
Схема на парапет и преграда
 
Приложение № 5 към чл. 45
Специфични изисквания за осигуряване на безопасността на някои видове съоръжения за игра
 
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 2
Определяне на минималната площ на ударопоглъщаща  настилка на съоръжение за игра
 
Приложение № 7 към чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 68, ал. 4
Списък на приети, одобрени и публикувани части от серията стандарти БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра”, при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност
 
Приложение № 8 към чл.  69, ал. 3
Опасности, които могат да бъдат установени по време на поддържането на площадките за игра
 
Приложение № 9 към чл. 69, ал. 4
Примерен образец на доклад за оперативен контрол на открита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
 
Приложение № 10 към чл. 69, ал. 4
Примерен образец на доклад за оперативен контрол на закрита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
 
Приложение № 11 към чл. 69, ал. 5
Примерен образец на доклад за злополука 
 
Приложение № 12 към чл. 71, ал. 2, т. 1
Примерен образец на технически паспорт на площадка за игра
 
 
 
 
Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя
 
382