Министерство на вътрешните работи
брой: 88, от дата 8.11.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Наредба № 8121з-1277 от 31 октомври 2019 г. за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1277 от 31 октомври 2019 г.
за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротех­ническите изделия (ЗОБВВПИ).
Чл. 2. (1) Всеки собственик или ползвател на стрелбище, получил разрешение за употреба по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ, създава и води регистър, в който записва идентификационните данни на лицата, употребяващи на стрелбища огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 3 от ЗОБВВПИ, данни за използваното огнестрелно оръжие и броя на употребените боеприпаси.
(2) Регистърът може да се води на електронен или на хартиен носител.
Чл. 3. Регистърът по чл. 2, ал. 1 съдържа следните данни:
1. дата на провеждане на стрелбите;
2. населено място;
3. идентификационни данни на лицата, употребяващи огнестрелни оръжия:
а) за български граждани – имена на лицето и ЕГН;
б) за чужди граждани – имена на лицето, ЛНЧ или дата на раждане, номер на документ за самоличност – дати на издаване и валидност, издател, гражданство;
4. данни за използваните оръжия и боеприпаси – вид на оръжието (късо или дълго), сериен номер на оръжието – ако не е собственост на лицата по чл. 81а от ЗОБВВПИ, калибър, количество на изстреляните боеприпаси.
Раздел II
Ред и условия за предоставяне на данните от регистъра
Чл. 4. (1) Лицата, които желаят да употребяват огнестрелно оръжие на стрелбище, се информират предварително за задължението за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) на техни идентификационни данни, данни за използваното огнестрелно оръжие и броя на употребените боеприпаси.
(2) Лица, които не желаят да предоставят идентификационните си данни за вписване в регистъра, не се допускат до употреба на огнестрелно оръжие на стрелбища.
Чл. 5. (1) В срок до 10 работни дни след приключване на всеки месец лицата, получили разрешение по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ, предоставят данни от регистъра по електронен път при наличие на електронен подпис или на електронен носител на органа, издал разрешението. Данните се предоставят във вид на електронна таблица – xls формат, съгласно приложението.
(2) Извън случаите по ал. 1 данни от регистрите се предоставят и при поискване от органите на МВР, като в тези случаи се изготвя приемно-предавателен протокол.
Чл. 6. (1) Министерството на вътрешните работи получава, обработва, съхранява и използва предоставените по реда на наредбата данни при спазване на изискванията за обработване на лични данни съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.
(2) При получаване на таблиците по чл. 5, ал. 1 служителите, които работят по линия на контрол на общоопасните средства (КОС), въвеждат данните в Единния автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“ (ЕАРКОС).
(3) Получените електронни носители, дан­ните от които са въведени в ЕАРКОС, се унищожават по начин, недопускащ разчитането на информацията в тях.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 95а, ал. 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
§ 2. До въвеждане на данните в ЕАРКОС електронните носители с данни по чл. 5, ал. 1 се съхраняват от служителите, които работят по линия на КОС в наблюдателните дела на лицата, получили разрешение по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ.
Министър: Младен Маринов
Приложение към чл. 5, ал. 1

ЕИК на лицето по чл. 81а ЗОБВВПИ
Дата на стрелбата
Населено място
Идентификационни данни на лицата
Данни за използваното оръжие
Брой изстреляни боеприпаси
име
презиме
фами-
лия
ЕГН/ЛНЧ
само за чужди граждани
вид
сериен № (ако не е собственост на лицата по чл. 81а ЗОБВВПИ)
калибър
дата на раждане
№ на документа за самоличност
дата на издаване на документа за самоличност
дата на валидност на документа за самоличност
издател на документа за самоличност
гражданство
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8429