Министерство на отбраната
брой: 88, от дата 8.11.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на отбраната

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на отбраната
(Одобрено с Решение № 80 от 13 февруари 2008 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 20 октомври 2010 г.)
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Хашемитско кралство Йордания, представлявано от Йорданските въоръжени сили, наричани по-долу „Страни“,
Като имат за цел засилване на взаимното доверие и сигурността;
Като потвърждават ангажимента си към Устава на Организацията на обединените нации;
Като изразяват увереност, че двустранното сътрудничество ще спомогне за консолидирането на съответните им отбранителни способности,
се споразумяха за следното
Член 1
Цел
Страните взаимно осъществяват дейностите съобразно националното им законодателство и международните им ангажименти с цел да насърчат, улеснят и развият сътрудничеството в областта на отбраната.
Член 2
Обхват
Сътрудничество между Страните се осъществява в следните сектори:
1. отбранителна политика и политика за сигурност;
2. мироопазващи и хуманитарни операции;
3. организация, структура и управление на въоръжените сили;
4. образование и подготовка, включително учения и курсове;
5. отбранително планиране;
6. военномедицинско обслужване;
7. размяна на визити;
8. социални дейности, отдих и възстановяване за военнослужещите;
9. други области от взаимна необходимост на двете Страни.
Член 3
Административни разпоредби
1. Всички дейности се осъществяват на реципрочна основа, освен ако не е договорено друго.
2. Изпращащата Страна поема разходите по пътуванията извън територията на страната, заплащането и цялата издръжка на собствения личен състав.
3. Всички административни въпроси (например настаняване, медицинска застраховка и др.), свързани с дейности по обучението и подготовката, се регламентират чрез отделни Технически споразумения, сключени между Страните.
4. Приемащата Страна поема разходите по настаняването, храната и вътрешния транспорт на официалните делегации и делегациите на експертно равнище.
Член 4
Специални разпоредби
За дейности като учения или курсове, с участието на военнослужещи или граждански лица на Страните, се сключват специални споразумения или меморандуми, уреждащи въпросите по юрисдикцията и исковете.
Член 5
Класифицирана информация
1. Класифицираната информация, обменена или създадена във връзка с настоящото Споразумение, се използва, предава, съхранява, третира и защитава в съответствие с националното законодателство на Страните и международните споразумения за защита на такава информация, които са в сила между техните съответни държави.
2. Всяка от Страните дава на класифицираната информация, получена в изпълнение на настоящото Споразумение, степен на защита не по-ниска от определената от Страната, предоставила информацията, и предприема всички необходими мерки информацията да остане класифицирана за такъв период от време, какъвто се изисква от Страната, предоставила информацията.
3. Предоставянето на трети страни на информация, придобита в изпълнение на настоящото Споразумение, се осъществява с предварителното писмено съгласие на Страната, предоставила информацията.
Член 6
Уреждане на спорове
В случай на възникване на спор във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото Споразумение същият се урежда от Страните чрез двустранни преговори или консултации, като Страните не се обръщат към трета страна, трибунал или друго.
Член 7
Изменения/Прекратяване
1. Настоящото Споразумение може да бъде изменяно и допълвано по всяко време по взаимно съгласие.
2. Настоящото Споразумение е в сила за срок от десет години с автоматично продължение на действието му за всеки следващ дванадесетмесечен период, освен в случай че някоя от Страните не е представила на другата писмено уведомление за намерение за прекратяването му. В такъв случай Споразумението прекратява действието си шест месеца след получаването на уведомлението.
3. В случай на прекратяване Страните полагат всички усилия да приключат незавършените дейности и започват консултации за разрешаване на спорните въпроси.
4. След прекратяване на настоящото Споразумение разпоредбите на чл. 4 остават в сила.
5. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му.
6. В потвърждение на горното долуподписаните Представители, надлежно упълномощени от съответните органи, подписаха настоящото Споразумение.
Подписано в София на 20.10.2010 г. в два оригинални екземпляра на български, анг­лийски и арабски език, всеки от които с еднаква сила. При възникване на различия при тълкуването за меродавен се счита анг­лийският текст.

За Министерството
на отбраната на
Република България:
генерал
Симеон Симеонов,
началник на
отбраната
За Министерството на
отбраната на Хашемитско
кралство Йордания:
генерал-лейтенант
Машал Мохаммад Ал Забен,
председател на Обединения комитет на началник-щабовете на Йорданските въоръжени сили

8415