Министерство на културата
брой: 88, от дата 8.11.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата (обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г. и бр. 81 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Текстът на чл. 2 става ал. 1, като думата „държавния“ се заменя с „държавен“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Въз основа на утвърдения държавен план-прием директорът на съответното училище по изкуства публикува на интернет страницата на училището и обявява на достъпно място в сградата му информация с прогнозно разпределение на местата за прием по специалности или по група специалности.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Графикът на дейностите за всяко училище се определя със заповед на директора съобразно сроковете, определени със заповедта по ал. 3, публикува се на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му в срок не по-късно от 10 дни преди началото на дейностите.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, в първо и второ изречение думите „и/или“ се заменят със съюза „и“.
2. В ал. 4, изречение второ думите „Броят на освободените места“ се заменят с „Броят на свободните и освободените места“.
3. В ал. 5 думата „информира“ се заменя с „уведомява писмено“, а думите „и/или“ се заменят със съюза „и“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) За приемане и преместване на ученици в училището се подава заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно приложение № 1 – за ученици до VII клас, и по образец съгласно приложение № 2 – за ученици след VII клас. Към заявлението се прилагат следните документи:“;
б) създава се нова т. 1:
„1. служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група;“
в) точки 2, 3, 4 и 5 се отменят.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочват специалностите, подредени по реда на желанията.
(3) Заявленията по ал. 1 могат да се подават по електронен път при създадена възможност от съответното училище.“
3. В ал. 4 думите „една седмица“ се заменят с „10 дни“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „сравнява копията с оригиналите и връща оригиналите на заявителя“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Училището организира консултации с кандидатите за разясняване на изискванията и начина на провеждане на изпитите, различните видове специализирана подготовка, специалности и професии, съдържанието на учебно-изпитните програми. Консултациите се организират по график, одобрен от директорите на съответните училища, който се обявява най-късно 10 дни преди провеждането на консултациите.“
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Датите, часовете и местата за провеждане на изпитите за всеки клас по вид специализирана подготовка, специалност и професия се публикуват на интернет страницата на училището и се обявяват на достъпно място в сградата му не по-късно от три дни след изтичане на срока за приемане на документи.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „определена от“ се заменят с „определена със заповед на“.
2. В ал. 2 думите „изпитната комисия“ се заменят с „комисията за оценяване“, а думата „длъжностно“ се заличава.
3. В ал. 4, изречение второ думите „слаб 2,00“ се заменят с „по-ниска от среден 3,00“.
4. В ал. 5 думите „изпитната комисия“ се заменят с „комисията за оценяване“.
5. В ал. 6 след думите „съответната комисия“ в първото изречение се добавя „за оценяване“, а във второто изречение думите „изпитните комисии“ се заменят с „комисията“.
6. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Списъкът с резултатите на кандидатите от всеки положен изпит се изготвя и обявява след приключване работата на комисиите за оценяване.
(8) Списъкът по ал. 7 включва: наименование на изпита за съответния клас, входящ номер на кандидата, трите имена на кандидата и оценката му.“
7. Създава се ал. 9:
„(9) Списъкът по ал. 7 се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му, като в него кандидатите се подреждат по реда на входящия номер, без да се обявяват техните имена.“
§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Класирането се извършва от комисия, определена със заповед на директора на училището.
(2) В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки изпит най-малко среден 3,00.
(3) Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпитите, и желанията на кандидатите в съответствие с държавния план-прием.
(4) Класирането на кандидатите, посочили повече от едно желание за избор на специализирана подготовка, професия и специалност от един и същ вид изкуство, се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита/изпитите, по реда на заявените желания на кандидата.
(5) Кандидат, който е класиран успешно по две или повече специалности, посочени в неговото заявление, се счита за приет и има право да се запише само в една от тях по реда на заявените от него желания.
(6) Кандидат, който е класиран, но не е приет по посочена в заявлението от него специалност, участва в класирането за нея съобразно резултата от изпита/изпитите.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на училището в срок до три работни дни след извършване на класирането утвърждава със заповед списъка на класираните и приетите ученици. В зависимост от броя на явилите се кандидати и получените от тях оценки директорът на училището може да променя прогнозното разпределение по държавния план-прием на училището за определен вид специализирана подготовка, професия, специалност, клас и етап на училищното образование, но в рамките на общия брой места по утвърдения план-прием.“
2. В ал. 2, в края на изречението се добавя „в низходящ ред“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Учениците се записват със заявление съгласно приложение № 3 или приложение № 4, като задължително прилагат в оригинал следните документи:
1. акт за раждане на ученика – за сверяване на място на данните за ученика;
2. лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място;
3. за постъпване в I клас – удостоверение за завършена подготвителна група;
4. за постъпване в V клас – удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
5. за постъпване в VIII клас – свидетелство за завършено основно образование;
6. за преместване в училище по изкуствата по чл. 6 и 7 – документ за последния завършен клас;
7. оригинал на медицинско свидетелство съгласно изискванията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 6.“
3. Алинеи 3 – 8 се изменят така:
„(3) В случай че приетите ученици в първи клас не са получили удостоверение за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението по ал. 2, те представят документа в срок не по-късно от 15 юни. В случай че в посочения срок удостоверението не бъде представено, заявлението за записване на ученика в училището не може да бъде разгледано, съответно ученикът не се записва в училището.
(4) Кандидатите, които не представят към заявлението по ал. 2 документ за завършен съответен клас или медицинско свидетелство, губят мястото си в класирането.
(5) Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици. Незаписалите се в срок ученици губят мястото си в класирането. В срок един ден след изтичане на срока за записване, определен за съответния етап, училищата записват кандидатите, следващи по успех в низходящ ред. В случай че няма следващи класирани кандидати, училищата обявяват незаетите места.
(6) Незаети места са:
1. тези места, за които няма приети ученици;
2. местата на приетите, но незаписали се в срока ученици;
3. освободените места на записали се ученици, но изтеглили документите си от училището.
(7) Кандидати, които са приети и записани, могат да продължат участието си в класирането по останалите заявени от тях специалности за изчакване на освободени места, ако са подали изрично писмено заявление за това.
(8) Незаетите места могат да се обявяват за попълване по предложение на комисията по чл. 14, ал. 1 от кандидати, които са положили успешно изпит за проверка на способностите и не са приети по посочените от тях желания. За участие в класиране по нови желания кандидатите подават заявление с посочени желания, като за обучение по духови инструменти подават и копие на медицинско свидетелство със заключение за състоянието на кандидата по чл. 10, ал. 1, т. 6, буква „г“, в случай че не са подали първоначално тази информация.“
4. Създават се ал. 9 – 14:
„(9) При наличие на незаети места училищата имат право да организират допълнителни изпити до 5 септември по график, утвърден от директора на училището, публикуван на интернет страницата на училището и обявен на достъпно място в сградата му. Срокът за подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита.
(10) В срок до 10 дни след приключване на изпитите и не по-късно от 10 септември за проведените допълнителни изпити по ал. 9 директорите на училищата изпращат в Министерството на културата информация за изпълнението на държавния план-прием, която съдържа списъци на класираните, приетите и записаните ученици за съответния клас, вид специализирана подготовка, професия и специалност. Списъкът съдържа пореден номер, трите имена на ученика и оценката, получена от ученика.
(11) В случай че броят на учениците за формиране на паралелка или на група от специалност/специализирано обучение, в която обучението се извършва по отделен учебен план, е по-малък от определения в чл. 68, т. 2 и чл. 69, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (НФИСПУО) (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) минимален брой или под определените по държавен план-прием места, директорът на приемащото училище има право да не формира маломерна паралелка или група, да закрие приема и да не записва ученици по съответната специалност, като преразпредели утвърдените места по държавен план-прием за друга/други специалности/специализирано обучение.
(12) Директорът на приемащото училище може да представи в Министерството на културата мотивирано предложение за утвърждаване на учениците в паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален брой ученици или под определените по държавен план-прием места, съгласно чл. 68, т. 2 и чл. 69, ал. 5 от НФИСПУО за формиране на паралелка или за формиране на група, в която броят на класираните и приети за нея ученици е не по-малък от 75 % от минималния брой за група. Предложението на директора е необходимо да съдържа: анализ на резултатите от приема, желанията на учениците, спецификата на населеното място, информация за осигурено финансиране за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти.
(13) Мотивираните предложения на директорите по ал. 12 се представят в Министерството на културата в срок до 10 септември на съответната година.
(14) Министърът на културата утвърждава броя на учениците в паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок до 14 септември въз основа на мотивираното предложение по ал. 12.“
§ 11. В чл. 18, т. 1 думите „струнни лъкови инструменти“ се заменят с думите „цигулка, виола, виолончело, контрабас“.
§ 12. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Комисията по чл. 14, ал. 1 определя конкретните специалности и броя на свободните и освободените места за класиране на кандидатите по чл. 16, ал. 7.
(2) Класирането по ал. 1 на кандидатите по чл. 17, чл. 18, т. 1, чл. 19, т. 1 и чл. 20, т. 1 се извършва от комисия, определена със заповед на директора на училището, в която участват специалисти по съответните обявени специалности, въз основа на оценката от изпита по солфеж за прием във:
1. подготвителна група или първи клас – за всички специалности;
2. пети клас – за специалностите контрабас, обой, кларинет, фагот, медни духови инструменти и народни инструменти.
(3) Класирането по ал. 1 на кандидатите по чл. 18, т. 2, чл. 19, т. 1 без специалностите контрабас, обой, кларинет, фагот, медни духови инструменти и народни инструменти и чл. 20, т. 1 за всички специалности без специалности по медни духови инструменти и по народни инструменти, както и по чл. 20, т. 2 и 3, се извършва след полагане на допълнителен изпит по съответната специалност.
(4) Класирането по ал. 1 на кандидатите по чл. 20, т. 4 – 13 се извършва въз основа на оценката от положения изпит.
(5) Класирането на кандидатите по ал. 2, 3 и 4 се извършва в низходящ ред на оценките.
(6) Списъкът на приетите кандидати по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора на съответното училище.“
§ 13. В чл. 28 думите „изпитните комисии“ се заменят с „комисиите по оценяване“.
§ 14. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) След обявяване на резултатите от класирането директорът на училището може да определи приемно време за запознаване на родителите, настойниците или лицата, полагащи грижа за детето, с неговата изпитна работа (в оригинал или на електронен носител) по рисуване и/или по български език и литература по чл. 24, ал. 1, 3 и 4. Изпитната работа се предоставя за запознаване на място в училището от комисия, определена от директора на съответното училище.
(2) Разглеждането на изпитната работа по ал. 1 се извършва по график, определен от директора. Графикът се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.
(3) В случай че при запознаване с изпитната работа в оригинал бъдат нанесени повреди или бъде унищожена изпитната работа от страна на родител/настойник/лице, полагащо грижа, кандидатът губи право да участва в класирането и неговият резултат служебно се заличава. За нанесените повреди или унищожена изпитна работа комисията по ал. 1 съставя протокол.
(4) Възражение от неприет кандидат или негов родител (настойник/попечител, лице полагащо грижи) за допуснати технически грешки при провеждането на изпитите се подава в училището в срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възражението, като в срок до 10 работни дни разрешава всички спорни въпроси, посочени във възражението, и писмено уведомява лицето за решението си.“
§ 15. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 10, ал. 1
Вх. № ……………./…………. г.
ДО ДИРЕКТОРА НА
............................................
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на деца и ученици до VII клас за учебната ………../…………г.
от …………………………………………………………………………
(трите имена на майката)
и от ………………………………………………………………………
(трите имена на бащата)
Постоянен адрес:
област ………………………………………………………….……..,
община …………...……………………............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,

пощенски код:
 
 
 
 

 
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………...............
........................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, синът/дъщеря ни ……..........……………..........
..........................……………, роден(а) на …...………. г.,
ученик/чка в …… подготвителна група/клас в
…………………………………………......................................,
(наименование на ДГ или училище)
да бъде допуснат(а) до участие в изпити за приемане (преместване в подготвителна група) в ………… клас за специализирана подготовка по следните специалности, подредени по реда на желанията, както следва:
1. ………………………………………………….;
2. ………………………………………………….;
3. ………………………………………………….;
4. ………………………………………………….;
5. ………………………………………………….
Прилагаме следните документи:
     Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в подготвителна група през учебната …………/..……. година.
     Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в ……….. клас през учебната …………/..……. година.
     Копие на медицинско свидетелство.
     Копие на застрахователна полица „злополука“ за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на родител/настойник: ……………………………......................................................................
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: …………...................................………………….
Гр./с. …………………………     Дата ……………………“
§ 16. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2  към чл. 10, ал. 1
Вх. № ……………./…………. г.
ДО ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………..
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на ученици след VII клас за учебната ……..…../…………г.
от …………………………………………………………………………
(трите имена на кандидата)
ученик в ..................................................................
(наименование на образователната институция)
Постоянен адрес:
област ………………………………………………………….……..,
община …………...……………………............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,

пощенски код:
 
 
 
 

 
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………...........
.....................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
През учебната 20……./20………година предстои да завърша ………… клас.
Желая да бъда допуснат(а) до участие в
изпити за ……………………………….. в ……………клас
(приемане/преместване) за специализирана
подготовка по следните специалности,
подредени по реда на желанията, както следва:
1. …………………………..……………………….;
2. …………………………..……………………….;
3. …………………………..……………………….;
4. ………………………….………………………..;
5. ………………………….………………………..;
6. ……………………….…………………………..;
7. ……………………….…………………………..;
8. ……………………….……………………………
Прилагам следните документи:
     Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в …….. клас през учебната …………/..……. година.
     Копие на медицинско свидетелство.
     Копие на застрахователна полица „злополука“ за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на ученика: ……………......………………….
Подпис на родител/настойник: ………...............................................................................………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: …………...................................………………….
Гр./с. ………………………… Дата ……………………“
§ 17. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3  към чл. 16, ал. 2
ДО ДИРЕКТОРА
НА ………………………………
Вх. № …………………
З А Я В Л Е Н И Е
за записване на дете/ученик в училище по изкуствата до VII клас
от ............................................................................,
(име, презиме и фамилия на майката)
телефон ...........………………………………...............…..…,
е-mail .......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата)
телефон ...........…………………………….….............…..…,
е-mail ......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето)
телефон ...........………………………………...............…..…,
е-mail .......................................................................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, ................................................................
....................................................................................
          (име, презиме и фамилия на ученика)
да бъде записан/а в повереното Ви училище
в ……..… клас/подготвителна група за учебната
………./……… година, дневна форма на обучение.
Дата на раждане: ................................................. г.,
гражданство: ...........................................................,
месторождение: ...................................................,
местоживеене (постоянен адрес):
………………………………..................................................,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес):
...................................................................................,
телефон ...........…………………………….….............…..…,
е-mail ......................................................................
Приложени документи:
     Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
     Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.
     Документ за завършен последен клас.
     Медицинско свидетелство – оригинал (съг­ласно изискванията по чл. 10, ал. 1, т. 6).
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на акт за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.
2. Приложените документи се отбелязват.
Приел заявлението: ........................              ................
(име и фамилия)         (подпис)
Подпис на родител: …………………….......………………
(настойник/попечител): ………..…...…...………………“
§ 18. Приложение № 4 към чл. 16, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 16, ал. 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ………………………………..
Вх. № …………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за записване на ученици в училище по изкуства след VІІ клас
от …………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на ученика)
Дата на раждане ………………….. г., гражданство
………………………...........................................................
Месторождение ………........…………………………………….
Местоживеене (постоянен адрес) ……………………
……………………..........................................................,
Настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е
различен от постоянния адрес): ………………
……………………………………………………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, да бъда записан/а в повереното Ви
училище в …… клас, дневна форма на обучение,
специалност ………………………………………….
Декларирам, че по време на обучението си ще
изучавам като първи чужд език – ……………………….. език.
Прилагам следните документи:
     Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
     Документ за завършен последен клас по чл. 16, т. 6.
     Медицинско свидетелство – оригинал (съгласно изискванията по чл. 10, ал. 1, т. 6).
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.
2. Приложените документи се отбелязват.
Приел заявлението: ........................              ................
(име и фамилия)         (подпис)
Подпис на ученика: ………………….........……………….
Подпис на родител: ……………………….........………….
(настойник/попечител): …………………........…………..“
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Боил Банов
8414