Министерство на културата
брой: 88, от дата 8.11.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура (обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г. и бр. 81 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „чрез изпит за проверка на способностите“ се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „след полагане на изпит/и за проверка на способностите“ се заменят с „условията и по реда на тази наредба“.
2. В ал. 4 думите „чрез изпити“ се заличават.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кандидатите за прием от V и от VIII клас подават заявление по образец съгласно приложение № 1 или приложение № 2. Заявлението може да бъде подадено по електронен път при осигурени от училището технически възможности.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „учебна година“ се добавя „при наличие на свободни или освободени места“.
2. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) в текста преди т. 1 пред думите „Кандидатите по реда на ал. 1, 2 и 3“ се добавя „Родителите (настойниците/попечителите/лицата, полагащи грижи за детето) на“;
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се изменя така:
„3. служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в съответен клас.“
3. В ал. 5 думите „20 юни“ се заменят с „30 юни“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни от подаване на заявлението по ал. 4 определя със заповед условията за приемане на ученика и уведомява писмено родителя (настойника/попечителя/лицето, полагащо грижи за детето), както и ученика при преместване по реда на ал. 3. Родителят/настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи за детето, и ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити по ал. 3.“
5. В ал. 7 думите „след успешно издържан изпит/изпити за проверка на способностите“ се заменят с „извършване на класирането“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Резултатът от проверката на способностите/изпита за приемане и преместване в училищата по култура се утвърждава със заповед на директора и се обявява в сградата на училището след приключване на работата на комисията за оценяване. Списъкът с резултатите на кандидатите включва за всеки кандидат: клас/подготвителна група, номер по ред, входящ номер на кандидата, брой точки/цифрова оценка.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в изречение първо думата „приключване“ се заменя с „извършване“, а преди думата „приетите“ се добавя „класираните и“;
б) създава се второ изречение: „Списъкът на класираните и приетите ученици включва: клас, номер по ред, входящ номер на кандидата, трите имена, получен брой точки/цифрова оценка.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на достъпно място в сградата му, като в него не се посочват трите имена на ученика.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като в нея думите „положил успешно приемен изпит“ се заменят с думите „участвал успешно в приемната процедура“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея думите „с еднакви оценки“ се заменят „с еднакъв брой точки или еднакви цифрови оценки“.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Учениците се записват в училището в срок, определен със заповед на директора на съответното училище, но не по-малък от 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите и преместените деца/ученици в училището.
(2) Кандидатите се записват със заявление съгласно приложение № 1 – за ученици до VII клас, или приложение № 2 – за ученици след VII клас, като задължително прилагат в оригинал следните документи:
1. акт за раждане на детето/ученика – за сверяване на място с данните от заявлението;
2. лична карта на родител или на лице, представляващо кандидата, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за детето – за сверяване на място;
3. за постъпване в I клас – удостоверение за завършена подготвителна група;
4. за постъпване в V клас – удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
5. за постъпване в VIII клас – свидетелство за завършено основно образование;
6. при преместване в училище по културата съгласно чл. 6 – документ за последния завършен клас.
(3) Кандидатите, които не представят съответен документ за завършена подготвителна група, клас или етап на образование, както и незаписалите се в срок ученици, губят мястото си в класирането.
(4) На местата на незаписалите се ученици по ал. 3 се приемат следващите по успех.
(5) В срок един работен ден след изтичане на срока за записване на приетите ученици училището обявява незаетите места. До попълването на свободните места се приемат кандидатите, следващи по успех в низходящ ред.
(6) При наличие на незаети места училището има право да организира допълнителна приемна процедура в периода от 25 август до 5 септември по график, утвърден от директора на училището, който се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му. Срокът за подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита. За незаети се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали се в срока ученици, на записали се и след това изтеглили документите си ученици.
(7) В срок до 10 дни след утвърждаване на списъка на класираните и приетите кандидати и не по-късно от 10 септември директорът изпраща в Министерството на културата: информация за изпълнението на държавния план-прием, списък на класираните, приетите и записаните ученици за съответния клас и етап на образование, вид специализирана подготовка или профил, който съдържа клас, пореден номер, трите имена на ученика, наименование на изпитите и брой точки/оценка.
(8) В случай че броят на учениците за формиране на паралелка е под норматива за минимален брой ученици, директорът може да представи в Министерството на културата мотивирано предложение за утвърждаване на тези паралелки на основание чл. 68, т. 2 и чл. 69, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 81 от 2017 г.). Предложението на директора съдържа: анализ на резултатите от приема, желанията на учениците, спецификата на населеното място, информация за осигурено финансиране за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти, и се представя в Министерството на културата в срок до 10 септември на съответната година.
(9) Министърът на културата утвърждава броя на учениците в паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок до 14 септември въз основа на мотивирано предложение по ал. 8.“
§ 7. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Родителят (настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи за детето) на кандидатите по чл. 9, ал. 1 подава до директора на НУКК заявление по образец съгласно приложение № 1.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпитът за проверка“ се заменят с „Проверката“.
2. В ал. 2 думите „Изпитите за проверка“ се заменят с „Проверката“.
3. В ал. 3 думите „Изпитите по ал. 1 и 2“ се заменят с „Проверката по ал. 1 и 2“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се допълва с думите: „и се извършва чрез поставяне на задачи“.
2. В ал. 2 думите „количествена оценка от 0 до 100“ се заменят с „количествен показател – от 0 до 100 точки“.
§ 10. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Родителят (настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи за детето) на кандидат за първи клас подава до директора на НУКК заявление по образец съгласно приложение № 1, като към него прилага служебна бележка, удостоверяваща, че детето се обучава в подготвителна група.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпитът за проверка“ се заменят с „Проверката“.
2. В ал. 3 думите „Изпитът по ал. 1 е анонимен“ се заменят с „Проверката по ал. 1 е анонимна“, а в края на изречението думата „изпита“ се заменя с „проверката“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпитът за проверка“ се заменят с „Проверката“, а в края на изречението се добавя „и се извършва чрез решаване на задачи“.
2. В ал. 2 думите „количествени оценки от 0 до 100“ се заменят с „количествен показател – от 0 до 100 точки“.
3. В ал. 3 думата „Оценката“ се заменя с „Количественият показател“, а във второто изречение думата „Тя“ се заменя с „Той“.
§ 13. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Инструментариумът за провеждане на проверката на способностите по чл. 12 и 16 включва изпитни задачи, избрани от най-малко два проекта, представени от независими екипи, определени със заповед на директора на НУКК.“
§ 14. В чл. 18, ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя „по ал. 1“.
§ 15. В чл. 19 думите „получените оценки от изпита“ се заменят с „полученият брой точки от комисия, назначена от директора на НУКК“.
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите трябва да имат среден успех най-малко „много добър“ 5,00 в VII клас от свидетелството за основно образование.“
2. В ал. 3 думите „с максимален резултат“ се заменят със „с получения от тях резултат“.
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите преди т. 1 се изменят така:
„(1) Родителите (настойниците/попечителите/лицата, полагащи грижи за детето) на кандидатите по чл. 21, ал. 1 подават до директора на училището следните документи:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. заявление по образец съгласно приложение № 2, в което профилите се посочват по реда на желанията;“.
2. В ал. 3 след думите „подаване на документите“ текстът се изменя така: „и/или документи по ал. 1, т. 3 или 4, те представят допълнително копие от тях съгласно приложение № 2а в срок, определен от директора на НУКК“.
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 накрая се добавя „съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Директорът на НУКК утвърждава със заповед списъка на класираните и приетите ученици съгласно утвърдения държавен план-прием, като определя конкретния брой места за съответния профил.“
3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 19. В чл. 24, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. за VIII клас – да имат завършено основно образование в годината на кандидатстването и среден успех не по-нисък от „добър“ 4,00 в VII клас, като годишните оценки по български език и литература и по история и цивилизация са не по-ниски от „много добър“ 5,00.“
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Родителят (настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи) на кандидата подава до директора на училището заявление по образец съгласно приложение № 1 за постъпване в пети клас и заявление по образец съгласно приложение № 2 за постъпване след VІІ клас.“
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) В срок, определен от директора на НГДЕК, към документите за прием по ал. 1 допълнително се прилагат следните документи съгласно приложение № 2а:“.
3. В ал. 4 думите „който се обявява не по-късно от 15 март“ се заменят с „която се публикува на интернет страницата на гимназията и се обявява на достъпно място в сградата й“.
§ 21. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Кандидатите за приемане след VII клас полагат изпит по история и цивилизация.
(2) Изпитът е писмен и анонимен, състои се от тест с въпроси и тема за развиване от учебното съдържание по история и цивилизация за VII клас. Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.
(3) Учебното съдържание за изпита се публикува до 31 януари на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.
(4) Изпитното задание за подготовка на изпитните варианти се изготвя от екип специалисти по история и цивилизация, определен със заповед на директора.
(5) Резултатът на кандидатите се определя по точкова система с максимален брой 100 точки от комисия за оценяване, определена със заповед на директора.
(6) Изпитът по ал. 1 се провежда в НГДЕК по график, определен със заповед на директора, който се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.“
§ 22. В чл. 28, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „превърнати по скала в точки“ се добавя „съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. удвоен брой точки от изпита по история и цивилизация или удвоен брой точки от класиране на първо, второ или трето място от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, когато се кандидатства по реда на чл. 24, ал. 2.“
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Кандидати, които на изпита по история и цивилизация имат резултат, по-нисък от 50 точки, и общ бал, по-нисък от 250 точки, не участват в класирането.“
§ 23. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) След обявяването на класирането директорът на училището може да определи приемно време за запознаване на родителите, настойниците или лицата, полагащи грижа за детето, с изпитната работа от проверката на способностите или изпита по история и цивилизация (в оригинал или на електронен носител). Работата на кандидата се показва от комисия, определена със заповед на директора на съответното училище.
(2) Разглеждането на работата на кандидата по ал. 1 се извършва по график, определен от директора, който се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.
(3) В случай че при запознаване с изпитната работа в оригинал бъдат нанесени повреди или бъде унищожена изпитната работа от страна на родител/настойник/лице, полагащо грижа, кандидатът губи право да участва в класирането и неговият резултат служебно се заличава. За нанесените повреди или унищожената изпитна работа комисията по ал. 1 съставя протокол.
(4) Кандидат, който не е класиран поради допуснати технически грешки, може да подаде възражение до директора на съответното училище в срок до 5 работни дни след обявяване на резултатите от класирането. Възражението може да се подаде и от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето). Директорът разглежда възражението и разрешава всички спорни въпроси в срок до 10 работни дни от подаването му, като писмено уведомява кандидата за решението си.“
§ 24. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 10, ал. 1
Вх. № ……………./…………. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на деца и ученици до VII клас за учебната ………../…………г.
от …………………………………………………………………………,
(трите имена на майката)
и от ………………………………………………………………………,
(трите имена на бащата)
постоянен адрес:
област …………………………………………………………..……..,
община …………...…………………….............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,

пощенски код:
 
 
 
 

 
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………..............
..................................……………….....…………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, синът/дъщеря ни …………………………………
…................................., роден(а) на …...………. г.,
ученик в……подготвителна група/клас в …...…
…...……………….........................................................,
(наименование на ДГ или училище)
да бъде допуснат(а) до участие в приемна процедура за постъпване в детска градина/подготвителна група/ ……….. клас.
Прилагаме следните документи:
    Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в подготвителна група през учебната …………/ ..……. година.
     Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в ……….. клас през учебната …………/ ..……. година.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на родител/настойник: ……………………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: ……………………………..........................................,
Гр./с. …………………………...........       Дата ……………………“
§ 25. Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 2  към чл. 22, ал. 1, т. 1
Вх. № ……………./…………. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване на ученици след VII клас за учебната ……..…../…………г.
от …………………………………………………………………………,
(трите имена на кандидата)
ученик/чка в ...........................................................
...............................................................................,
(наименование на образователната институция)
постоянен адрес:
област …………………………………………………………..……..,
община …………...…………………….............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,

пощенски код:
 
 
 
 

 
ж.к./ул. …………………..........................……………………
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: …………………………………….............
...................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
През учебната 20……./20………година предстои да завърша ………… клас.
Желая да бъда допуснат(а) до участие в изпити
за ……………………......….......... в .......... клас
(приемане/преместване)
за профилирана подготовка, както следва:
1. …………………………..………… профил;
2. …………………………..………… профил.
Прилагам следните документи:
     Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в …….. клас през учебната …………/..……. година.
Забележка. Подадените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на ученика: ……………………………............….
Подпис на родител/настойник: ………………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: …………………………......................................….
Гр./с. .....................................….        Дата ……………………“
§ 26. Създава се приложение № 2а към чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 2:
„Приложение № 2а  към чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 2
Вх. № ……………./………….г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
…………………………………………..
З А Я В Л Е Н И Е
за допълнително представяне на документи за приемане и преместване на ученици след VII клас за учебната ……..…../…………г.
от …………………………………………………………………………,
(трите имена на кандидата )
постоянен адрес:
област …………………………………………………………..……..,
община …………...…………………….............................…,
гр./с. ………………………………………..………………............,

пощенски код:
 
 
 
 

 
ж.к./ул. …………………..........................……………………,
№ ………, бл.……, вх. ..…......, ет….....…, ап. ............,
адрес за контакт: ……………………………………............
....................................…………………………………………,
тел. ..........................................................................,
електронен адрес ………….........……………………………
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 22, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 25, ал. 2 в допълнение към подадено от мен заявление с вх. № .............../..........г. за участие в изпити за прием/преместване в ...... клас допълнително прилагам следните документи:
     Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие.
     Свидетелство за завършено основно образование – копие.
     Документ за резултата от положения изпит по български език и литература от националното външно оценяване след IV клас – копие.
     Документ за резултата от положения изпит от националното външно оценяване след VII клас по български език и литература – копие.
    Документ за резултата от положения изпит от националното външно оценяване след VII клас по математика – копие.
     Документ за удостоверяване класиране на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиада по български език и литература от календара на МОН – копие.
     Документ за удостоверяване класиране на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиада по история и цивилизация от календара на МОН – копие.
Забележка. Приложените документи се отбелязват.
С уважение,
Подпис на ученика: ……………………………...........….
Подпис на родител/настойник: ………………………
Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: ……………………………........................................
Гр./с. .....................................…. Дата ……………………“
§ 27. Създава се приложение № 3 към чл. 8, ал. 2:
„Приложение № 3  към чл. 8, ал. 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА .................................
Вх. № ………………….........
З А Я В Л Е Н И Е
за записване на дете/ученик в училище по култура до VII клас
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на майката)
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата)
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................,
от ..............................................................................,
(име, презиме и фамилия на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето)
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, ........................................................................
(име, презиме и фамилия на ученика)
да бъде записан/а в повереното Ви училище
в ………..… клас, детска градина/подготвителна
група за учебната ………./……… година, дневна
форма на обучение.
Дата на раждане: ................................................. г.,
гражданство: ..........................................................,
месторождение: ....................................................,
местоживеене (постоянен адрес):
………………………………..................................................,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес):
...................................................................................,
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................,
Приложени документи:
     Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
     Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.
     Документ за завършен последен клас по чл. 8, т. 6.
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.
2. Приложените документи се отбелязват.
Приел заявлението: ........................              ................
(име и фамилия)         (подпис)
Подпис на родител: ……………………………….........……
(настойник/попечител): ………..…..…………………….“
§ 28. Създава се приложение № 4 към чл. 8, ал. 2:
„Приложение № 4  към чл. 8, ал. 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ……………………………………………
Вх. № .……………………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за записване на ученици в училище по култура след VII клас
от …………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на ученика)
Дата на раждане: ……………….. г., гражданство:
………………………………….....................................………..
Месторождение ………………….......................……….,
местоживеене (постоянен адрес) ……………………
………………………………..................................................,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е
различен от постоянния адрес): ……………………...
………………………………………………………………………………
телефон ...........……………………………….…................…,
е-mail .......................................................................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, да бъда записан/а в повереното Ви
училище в …… клас, дневна форма на обучение,
в ………………………………………….. профил, с изучаване
на ……..……….……….… език.
Прилагам следните документи:
1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
2. Документ за завършен последен клас.
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.
2. Приложените документи се отбелязват чрез ограждане на съответната цифра.
Приел заявлението: ........................              ................
(име и фамилия)         (подпис)
Подпис на ученика: …………………...............…………..
Подпис на родител: …………………………….............…
(настойник/попечител): ……………….............…………“
Заключителна разпоредба
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Боил Банов
8413